A jogszabály mai napon ( 2020.07.05. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

55/1990. (IX. 19.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között, az Egyesült Államok Békeszolgálatának magyarországi működéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Államok Kormánya között Budapesten, 1990. február 14-én az Egyesült Államok Békeszolgálatának magyarországi működéséről aláírt megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

MEGÁLLAPODÁS

a Magyar Köztársaság Kormánya
és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között
az Egyesült Államok Békeszolgálatának
magyarországi működéséről

1. Cikk

A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Magyar Fél) és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya (a továbbiakban: Amerikai Fél) a Békeszolgálat magyarországi működéséről az alábbiakban állapodik meg:

2. Cikk

A Magyar Fél és az Amerikai Fél megállapodik a Békeszolgálat azon önkénteseinek küldésében, illetve fogadásában, akik amerikai útlevéllel utaznak Magyarországra, olyan feladatok ellátása céljából, amelyeket a jelen Megállapodás végrehajtására kötendő Jegyzőkönyv(ek)ben a Felek közösen meghatároznak. Az Amerikai Fél képzést biztosít az önkéntesek számára a közösen meghatározott feladatok hatékony ellátása érdekében. Az önkéntesek azoknak a szervezeteknek a felügyelete alatt fejtik ki tevékenységüket, amelyeket a Felek közösen jelölnek ki. Az önkéntesként fogadott személyekről a Felek a Jegyzőkönyv(ek)ben meghatározott feltételek alapján közösen állapodnak meg. A Magyar Fél hasonló elbánásban részesíti az önkénteseket és vagyontárgyaikat, illetve olyan teljes körű segítséget és védelmet nyújt számukra, amely nem hátrányosabb, mint a Magyarországon tartózkodási engedéllyel rendelkező amerikai állampolgároké általában.

3. Cikk

A Magyar Fél hozzájárul a Békeszolgálat képviselőjének, illetve a képviselő személyzetének fogadásához, amely a jelen Megállapodás végrehajtásához és a Magyar Fél kijelölt megbízottjaival való kapcsolattartáshoz szükséges. A Magyar Fél a jelen Megállapodás végrehajtására szintén fogadja a Békeszolgálat számára szerződéses viszonyban tevékenykedő személyeket, akiket szintén a képviselő személyzete tagjának tekint. A képviselő és személyzete fogadására csak a Magyar Fél előzetes jóváhagyásával kerülhet sor.

4. Cikk

A Felek megállapodnak arról, hogy a 3. Cikkben felsorolt személyek nem magyar útlevéllel utaznak be Magyarországra. Ez a korlátozás nem zárja ki, hogy a Békeszolgálat a 3. Cikkben felsorolt személyeken túl másokat is alkalmazzon.

5. Cikk

A Magyar Fél engedélyezi, hogy az önkéntesek, házastársaik és eltartott gyermekeik Magyarországra érkezésükkor és azt követő hat hónapig személyes használati tárgyaikat az országba behozzák. Ez a behozatal vám, adó és egyéb közterhektől mentesen történik, feltéve, hogy a behozott tárgyak Magyarországon nem kerülnek elidegenítésre. A mentesítés nem vonatkozik az önkéntesek, a behozatalt bonyolító személy, illetve a Békeszolgálat ügyintézése vagy mulasztása következtében felmerülő tárolási, szállítási vagy egyéb hasonló költségekre.

6. Cikk

A Magyar Fél a 3. Cikkben felsorolt személyeket, illetve házastársaikat és eltartott gyermekeiket az 5. Cikkben meghatározott vám, adó és egyéb közterhek alóli mentességben részesíti teljes magyarországi tartózkodásuk idejére.

7. Cikk

A 2. és 3. Cikkben felsorolt személyek jövedelemadója esetében a Felek között Washingtonban 1979. február 12-én aláírt, a Kettős Adóztatás Elkerüléséről és az Adóztatás Kijátszásának Megakadályozásáról Szóló Egyezmény *  szerint kell eljárni. Amennyiben ezek a személyek az Egyesült Államok állampolgárai, akkor az Egyesült Államokban állandó lakhellyel rendelkezőnek tekintendők és a Békeszolgálat által részükre fizetett összegek az említett Egyezmény értelmében az Egyesült Államok számára végzett közszolgálatért folyósított fizetésnek tekintendők.

8. Cikk

A Magyar Fél a 2. és 3. Cikkben meghatározott személyek részére illetékmentesen ad beutazó vízumot, amennyiben beutazásuk a jelen Megállapodás végrehajtása céljából történik. A Magyar Fél a magyar jogszabályokkal összhangban illetékmentesen biztosít e személyek részére tartózkodási engedélyt, illetve többszöri ki- és beutazási engedélyt. A Békeszolgálat tevékenységével összefüggő feladatok ellátásához a 2. és 3 Cikkben meghatározott személyeknek munkavállalási engedély nem szükséges.

9. Cikk

Az Amerikai Fél ellátja az önkénteseket olyan korlátozott mennyiségű felszereléssel és készletekkel, amelyek a Felek megállapodása szerint az önkéntesek hatékony és eredményes munkavégzéséhez szükségesek. Az Amerikai Fél a jelen Cikk alapján a Megállapodás végrehajtása érdekében az általa a Magyar Köztársaság területére behozott áruk esetében vám- és adómentességet élvez. Az Amerikai Fél a jelen Cikk alapján a Megállapodás végrehajtása érdekében az általa a Magyar Köztársaság területén beszerzett áruk esetében adómentességet élvez. A jelen Cikk alapján behozott vagy beszerzett áruk Magyarországon nem idegeníthetők el, kivéve olyan egyének és szervezetek számára, amelyek ugyanilyen vám- és adómentességet élveznek, illetve ha azokat a Magyar Köztársaság kormányszerveinek vagy a jelen Megállapodás alapján az önkéntesek felügyeletét ellátó szervezetnek adományozzák.

10. Cikk

A Magyar Fél a 2. és 3. Cikkben felsorolt személyeket, illetve házastársaikat és eltartott gyermekeiket sürgős orvosi beavatkozást igénylő esetekben a Magyar Köztársaság területén ingyenes ellátásban részesíti.

11. Cikk

A jelen Megállapodás végrehajtásával kapcsolatban az Amerikai Fél által a Magyar Köztársaság területére behozott bármilyen konvertibilis valuta vagy értékpapír a legmagasabb árfolyamon váltható át magyar fizetőeszközre az arra jogosult magyarországi intézménynél, és korlátozás nélkül használható fel.

12. Cikk

A Magyar Fél a megfelelő kormányhivatalokat, az Amerikai Fél a Békeszolgálatot jelöli ki a jelen Megállapodás végrehajtására hivatott szervként.

13. Cikk

A végrehajtásra kijelölt szervek meghatalmazott képviselői megegyezhetnek olyan, a jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben, amelyeket a Megállapodás végrehajtása vagy jobb teljesítése érdekében szükségesnek és kívánatosnak tartanak. A végrehajtásra kijelölt szervek évente áttekintik a jelen Megállapodás végrehajtására vonatkozó Jegyzőkönyv(ek) rendelkezéseit és a Jegyzőkönyv(ek)et közös megegyezéssel módosíthatják. A Békeszolgálat magyarországi tevékenységével kapcsolatos minden kérdésben a végrehajtásra kijelölt szervek szorosan együttműködnek, konzultálnak és információt cserélnek, illetve minden szükséges intézkedést megtesznek a jelen Megállapodás végrehajtására.

14. Cikk

Jelen Megállapodás azt követően lép hatályba, hogy a Felek kölcsönösen értesítették egymást vonatkozó törvényes előírásaik teljesítéséről. A Felek kötelezettségvállalására a rendelkezésre álló pénzügyi alapok és saját vonatkozó jogszabályaik figyelembe vételével kerül sor.

15. Cikk

Jelen Megállapodás attól az időponttól számított három hónapig marad érvényben, amikor bármelyik Fél írásban értesíti a másik Felet felmondási szándékáról. A Megállapodás a Felek közötti kölcsönös írásbeli megegyezés alapján módosítható.

A fentiek hiteléül a Felek meghatalmazott képviselői a jelen Megállapodást aláírták.

Készült 2 példányban, Budapesten, 1990. február hó 14. napján, magyar és angol nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

A Magyar Köztársaság Az Amerikai Egyesült
Kormánya nevében: Államok Kormánya nevében:
Glatz Ferenc Donald B. Kursch

3. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1990. július 12-étől kezdődően kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a művelődési és közoktatási miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére