A jogszabály mai napon ( 2021.06.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

55/1990. (III. 23.) MT rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között Budapesten 1989. december 18-án aláírt „Munkavállalók foglalkoztatásáról szakmai és nyelvi ismereteik bővítése céljából (vendégmunkavállalói) Megállapodás” kihirdetéséről

(A Megállapodás 10. Cikk (1) bekezdésének megfelelően a Megállapodás 1990. február 2-án lépett életbe, amikor a Felek kölcsönösen értesítették egymást az életbelépéshez szükséges belső állami feltételek teljesüléséről.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya Budapesten 1989. december 18-án aláírt Megállapodását e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű fordítása a melléklet.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1990. február 2. napjától kezdődően kell alkalmazni.

(2) E rendelet végrehajtásáról az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnöke gondoskodik.

Melléklet az 55/1990. (III. 23.) MT rendelethez

Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között munkavállalók foglalkoztatásáról szakmai és nyelvi ismereteik bővítése céljából (vendégmunkavállalói Megállapodás)

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya a következőkben állapodott meg:

1. Cikk

1. E Megállapodás a Megállapodás hatálya alá tartozó területen lakó magyarok és németek tekintetében kerül alkalmazásra, akik vendég munkavállalóként kívánnak foglalkoztatást vállalni.

2. E Megállapodás értelmében az illetékes szerv

a) magyar részről az Országos Munkaerőpiaci Központ, Budapest;

b) német részről a Bundesanstalt für Arbeit/Zentralstelle für Arbeitsvermittlung in Frankfurt/Main.

2. Cikk

1. A vendég munkavállalók olyan munkavállalók, akik

a) lezárt szakmai képzéssel rendelkeznek,

b) szakmai és nyelvi ismereteik tökéletesítése céljából átmeneti tevékenységet végeznek, és

c) a munka felvételénél legalább 18., legfeljebb 40. évesek.

2. A vendég munkavállalók foglalkoztatása általában 1 éves időtartamú, azonban összesen 18 hónapra meghosszabítható.

3. Cikk

1. A vendég munkavállalók számára a szükséges engedélyek a külföldiek beutazására és tartózkodására vonatkozó belső állami előírásoknak megfelelően kerülnek kiadásra, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy foglalkoztatásuk időtartamára a vendéglátó országban éljenek és dolgozzanak.

2. A tartózkodási engedélyt a vendéglátó ország illetékes külképviseletétől kell kérni a beutazás előtt vízum formájában. A foglalkoztatáshoz szükséges engedély a munkaerőpiac helyzetétől és fejlődésétől függetlenül kerül kiadásra.

4. Cikk

A bérezés és az egyéb munkafeltételek a vendéglátó ország kollektív szerződéseihez és munkajogi, valamint társadalombiztosítási rendelkezéseihez alkalmazkodnak.

5. Cikk

1. *  A vendég munkavállalók száma, akiket mindkét fél engedélyez, évi 1000 főben kerül megállapításra.

2. E maximális számot a két Fél közötti jegyzékváltással meg lehet hosszabbítani.

3. Ha ezt a maximális számot nem érik el, az igénybe nem vett helyeket át lehet vinni a következő évre. A 2. Cikk értelmében a foglalkoztatás időtartamának meghosszabbítása nem számít új engedélynek.

6. Cikk

1. A vendég munkavállalók, akiket e Megállapodás értelmében engedélyeztek, az e Megállapodás végrehajtásáért illetékes szervhez munkaközvetítési kérelemmel fordulhatnak. Utóbbi a kérvényt a másik Fél illetékes szervéhez továbbítja.

2. A két fél illetékes szervei támogatják a csereprogramot és erőfeszítéseket tesznek, hogy a vendég munkavállalóknak alkalmas fogalkoztatást találjanak; erőfeszítéseik eredményét közlik a másik Fél illetékes szervével.

3. Ha a munkaviszony idő előtt megszűnik, a vendéglátó Fél illetékes szerve erőfeszítéseket tesz arra, hogy a vendég munkavállalónak másik, azonos értékű munkaviszonyt biztosítson.

7. Cikk

A munkaközvetítés költség- és illetékmentes. Ezen felül a költségek és az illetékfizetés tekintetében az adott fél jogszabályait kell alkalmazni.

8. Cikk

A Magyar Köztársaság Állami Bér- és Munkaügyi Hivatala és a Németországi Szövetségi Köztársaság szövetségi munkaügyi és szociális minisztere e Megállapodás keretén belül szorosan együttműködik. Szükség esetén az egyik fél kérelmére magyar-német vegyes munkacsoport alakul az olyan kérdések megvitatására, amelyek e Megállapodás végrehajtásával kapcsolatosak.

9. Cikk

Az 1971. szeptember 3-i Négyhatalmi Megállapodásnak megfelelően e Megállapodás a rögzített eljárással összhangban Berlinre(Nyugat) is kiterjed.

10. Cikk

1. E Megállapodás azon a napon lép életbe, amelyen a Felek kölcsönösen értesítették egymást, hogy az életbelépéshez szükséges belső állami feltételek teljesültek.

2. E Megállapodás 3 éves időtartamra érvényes és mindenkor egy további évvel meghosszabbodik, amennyiben a két Fél közül az egyik legalább 6 hónappal a naptári év vége előtt írásban nem mondta fel.

3. Az e Megállapodás alapján már kiadott munkavállalási engedélyeket az engedélyezett időtartam alatt egy felmondás nem érinti.

Készült Budapesten 1989. december 18-án

2 eredeti példányban, mindkettő magyar és német nyelven, és mindkét szöveg azonos kötelező erejű.

Dr. Halmos Csaba s. k., Alexander Arnot s. k.,
a Magyar Köztársaság Kormánya részéről a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya részéről

  Vissza az oldal tetejére