A jogszabály mai napon ( 2020.08.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

67/1990. (X. 12.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között a vízumkényszer megszüntetésére vonatkozó megállapodás kihirdetéséről

(A megállapodás megkötésére 1990. június 5-én külügyminiszteri levélváltás formájában került sor.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között a vízumkényszer megszüntetésére vonatkozó 1990. június 5-én kelt megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A magyar külügyminiszternek az 1. §-ban említett megállapodást tartalmazó, a dán külügyminiszterhez intézett angol nyelvű válaszlevele hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„A Magyar Köztársaság külügyminisztere a Dán Királyság külügyminiszterének.

Van szerencsém a mai napon kelt jegyzékének kézhezvételét igazolni, amely a következőképpen hangzik:

Excellenciás Uram!

Van szerencsém tájékoztatni arról, hogy Dánia Kormánya, mindkét állam polgárainak érdekében és avégből, hogy az országaink közötti kapcsolatokat a Helsinki folyamat által lefektetett elvekre figyelemmel javítsa, valamint azon célból, hogy megkönnyítse állampolgárainak utazásait, kész a Magyar Köztársaság Kormányával egyezményre lépni a vízumkényszer alábbi feltételek melletti eltörlése kérdésében:

1. Érvényes dán útlevéllel rendelkező dán állampolgárok bármely engedélyezett határátkelőhelyen szabadon beléphetnek Magyarország területére és ott tartózkodhatnak egy kilencven napot meg nem haladó időszakon át anélkül, hogy ehhez vízumot kellene kiváltaniok.

2. Érvényes magyar útlevéllel rendelkező magyar állampolgárok bármely engedélyezett határátkelőhelyen szabadon beléphetnek Dánia területére és ott tartózkodhatnak egy kilencvennapot meg nem haladó időszakon át anélkül, hogy ehhez vízumot kellene váltaniok. Ezt a kilencven napos időtartamot azon naptól kell számítani, amikor a magyar állampolgár valamelyik olyan Skandináv Állam területére lépett, amely részese az útlevélvizsgálatnak a skandináviai államok közötti határokon történő mellőzéséről kötött 1957. július 12-ei Egyezménynek. Ha a magyar állampolgár ezen Államok bármelyikében bármennyi időt töltött is azon hat hónap folyamán, amely egy nem skandináviai államból ezen Államok bármelyikébe történt belépését megelőzte, úgy azt az időt a fenti kilencven napos időtartamba be kell számítani.

3. Megállapodnak a felek, hogy a vízumkényszer eltörlése nem mentesít egyetlen, a jelen megállapodás előnyeit élvező személyt sem attól, hogy a kérdéses országban az országba való belépésre, (időleges vagy tartós) ott-tartózkodásra és munkavállalásra vonatkozó törvényeknek és egyéb hatályos szabályozásoknak eleget tegyen.

4. Az egyik Szerződő Fél diplomáciai vagy konzuli testületének a másik Szerződő Fél területén akkreditált olyan tagjai, úgyszintén ezek családtagjai jogosultak a másik Szerződő Fél területén teljesítendő szolgálat teljes idejére a szükséges tartózkodási engedélyre. Kirendelésükről a másik Szerződő Felet még lehetőleg megérkezésüket megelőzően szóbeli jegyzék útján kell tájékoztatni.

5. Mindkét ország hatóságai fenntartják maguknak a jogot, hogy a másik ország nem kívánatosnak tekintett polgáraitól az országba való belépésre és ott-tartózkodásra vonatkozó engedélyt megtagadják.

6. Mindkét ország kötelezi magát, hogy minden külön alakiság nélkül ismét beengedi országába saját állampolgárait.

7. Az előző pontokba foglalt rendelkezések hatályát - a 6. pont kivételével - bármelyik Kormány, közrendészeti okokból időlegesen részben vagy egészben felfüggesztheti. E felfüggesztésről diplomáciai csatornákon haladéktalanul tájékoztatni kell a másik Kormányt.

8. Jelen Egyezmény 1990. június 15-én lép hatályba. Az Egyezményt bármelyik Kormány írásbeli értesítéssel felmondhatja; az Egyezmény harminc nappal az értesítés napját követően veszti hatályát.

9. Jelen Egyezmény hatályba lépésével egyidejűleg a Szerződő Felek között a diplomáciai és szolgálati útlevéllel utazók vízumkényszerének megszüntetéséről Koppenhágában 1989. december 18-án létrejött Egyezmény hatályát veszti.

Ha a fenti javaslatok a Magyar Köztársaság Kormánya számára elfogadhatóak, úgy tisztelettel azt a javaslatot teszem, hogy jelen levelem és Excellenciád válasza a kérdésben a két Kormány közötti Egyezménynek minősüljön.

Kérem Excellenciádat, fogadja legmélyebb tiszteletem és nagyrabecsülésem kifejezését.

Van szerencsém közölni Önnel, hogy Kormányom az Ön jegyzékében foglalt javaslatokkal egyetért. Az Ön jegyzéke, valamint ez a válaszjegyzék a Magyar Köztársaság és a Dán Királyság Kormánya között megállapodást képez a vízumkötelezettség megszüntetéséről a magyar és dán állampolgárok számára, amely 1990. június 15-én lép hatályba.

Engedje meg Excellenciád, hogy legkiválóbb nagyrabecsülésemről biztosítsam.”

3. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1990. június 15. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére