A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

102/1990. (XII. 7.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság Kormánya között a vízumkényszer megszüntetésére vonatkozó megállapodás kihirdetéséről

(A megállapodás megkötésére 1990. szeptember 18-án jegyzékváltás formájában került sor.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság Kormánya között a vízumkényszer megszüntetésére vonatkozó, 1990. szeptember 18-án kelt megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A magyar Külügyminisztériumnak az 1. §-ban említett megállapodást tartalmazó, az Egyesült Királyság budapesti Nagykövetséghez intézett jegyzéke a következő:

„A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma tiszteletét fejezi ki Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Nagykövetségének és van szerencséje igazolni az 1990. szeptember 18-án kelt 269. számú jegyzékének kézhezvételét, melynek magyar nyelvű szövege a következő:

„Őfelsége nagykövetsége tiszteletét fejezi ki a Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának és van szerencséje a következőket javasolni:

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Kormánya abból a célból, hogy az Egyesült Királyság és a Magyar Köztársaság között az utazást megkönnyítsék, kész megállapodást kötni a Magyar Köztársaság Kormányával az alábbi feltételekkel:

1. Az e Jegyzék 3., 4. és 5. pontjában foglalt rendelkezésekkel összhangban azok a brit állampolgárok, akik olyan érvényes brit útlevéllel rendelkeznek, amely igazolja brit honpolgárságukat vagy egyébként igazolja, hogy jogosultak az Egyesült Királyságba való visszatérésre, szabadon utazhatnak a Magyar Köztársaságba és nem kötelesek előzetesen vízumot beszerezni útlevelükbe. A hat hónapot meghaladó tartózkodás esetén tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtaniuk az illetékes magyar hatóságnál.

2. Az e Jegyzék 3., 4., 5. és 6. pontjában foglalt rendelkezésekkel összhangban a Magyar Köztársaság azon állampolgárai, akik érvényes magyar útlevéllel rendelkeznek, szabadon utazhatnak Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságba, a Csatorna Szigetekre és Man Szigetére és nem kötelesek előzetesen vízumot beszerezni útlevelükbe.

A Magyar Köztársaság azon állampolgárainak, akik a beutazásukkor engedélyezett időtartamnál hosszabb ideig kívánnak tartózkodni az Egyesült Királyságban, a Csatorna Szigeteken vagy Man Szigetén, kérelmet kell benyújtaniuk az Egyesült Királyság illetékes hatóságainál.

3. A vízumkötelezettség megszüntetése nem mentesíti sem a Magyar Köztársaságba utazó brit állampolgárokat, sem pedig a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságba, a Csatorna Szigetekre és Man Szigetére utazó magyar állampolgárokat az alól a kötelezettség alól, hogy a külföldiek beutazására, állandó vagy ideiglenes tartózkodására, vállalkozóként vagy munkavállalóként kifejtett jövedelemszerző tevékenységére vonatkozó törvényeket és más jogszabályokat betartsák.

Az érintett ország területére való belépés vagy tartózkodás engedélyezése megtagadható azoktól az utazóktól, akik az illetékes hatóság előtt nem képesek kielégítően igazolni, hogy ezen törvények és más jogszabályok feltételeinek megfelelnek.

4. A Szerződő Felek legalább a javasolt utazást egy hónappal megelőzően értesítik a másik Szerződő Fél diplomáciai képviseletét a diplomáciai ranggal rendelkező személyek hat hónapot meghaladó időtartamra szóló kihelyezéséről a diplomáciai képviseletre, a beutazási engedély kiadása érdekében. A Szerződő Felek olyan egyéb állampolgárainak, akik a másik Szerződő Fél területére Kormányuk, az Egyesült Nemzetek Szervezete vagy más olyan nemzetközi szervezet megbízásából történő munkavégzés céljából utaznak, amelynek a másik Szerződő Fél tagja, vagy pedig olyan egyéb munkavégzés céljából, amelyhez munkavállalási engedély nem szükséges, a másik Fél diplomáciai képviseletétől beutazási engedélyt kell kérniük, legalább egy hónappal utazásuk javasolt időpontját megelőzően.

5. Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, a Csatorna Szigetek és Man Szigete, továbbá a Magyar Köztársaság illetékes hatóságai fenntartják a jogot, hogy a belépési vagy a tartózkodási engedélyt megtagadják területükön minden olyan esetben, amikor az érintett személy nemkívánatosnak minősül, vagy egyébként elfogadhatatlan az érintett Kormánynak a külföldiek beutazására és tartózkodására vonatkozó általános irányelvei értelmében.

6. Nem terjed ki a jelen Megállapodás a Magyar Köztársaság azon állampolgáraira, akik olyan területre utaznak, amelynek nemzetközi kapcsolataiért az Egyesült Királyság felelős, de amely területek a fenti 2. pontban nincsenek felsorolva.

7. Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Kormánya, illetőleg a Magyar Köztársaság Kormánya közrendi okból az előző rendelkezéseket egészében vagy részben időlegesen felfüggesztheti.

Minden ilyen esetben a felfüggesztésről és annak feloldásáról a másik Kormányt diplomáciai úton értesíteni kell, s az intézkedés e közlés megtörténtével azonnal hatályba lép.

8. Ezt a Megállapodást bármelyik Fél felmondhatja a másik Félhez 30 (harminc) nappal korábban tett előzetes értesítés útján.

Amennyiben a fenti javaslatok a magyar Kormány számára elfogadhatóak, a Nagykövetség tisztelettel javasolja, hogy ez a Jegyzék és a Minisztérium válasza - a Felek erre vonatkozó eljárásával összhangban történt jóváhagyásától függően - Megállapodást képezzen a vízumkötelezettség megszüntetéséről a két Kormány között, mely Megállapodás 1990. október 1-jén lép hatályba.

A Nagykövetség megragadja az alkalmat, hogy a Minisztériumot ezúttal is őszinte nagyrabecsüléséről biztosítsa.”

A Külügyminisztérium ezennel megerősíti, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya a fenti javaslatokkal egyetért, a fenti jegyzék, valamint ez a válaszjegyzék Megállapodást képez a Magyar Köztársaság Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya között a vízumkötelezettség megszüntetéséről, mely Megállapodás 1990. október 1-jén lép hatályba.

A Megállapodást a Magyar Köztársaság Kormánya jóváhagyta.

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma ezt az alkalmat is megragadja, hogy Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága budapesti Nagykövetségét ismételten őszinte nagyrabecsüléséről biztosítsa.”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1990. október 1. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére