A jogszabály mai napon ( 2020.07.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

21/1991. (II. 5.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Argentín Köztársaság Kormánya között a vízummentességre vonatkozó megállapodás kihirdetéséről

(A megállapodás megkötésére 1990. november 30-án került sor.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és az Argentín Köztársaság Kormánya a vízummentességre vonatkozó, 1990. november 30-án kelt megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A magyar külügyminisztériumi államtitkárnak az 1. §-ban említett megállapodást tartalmazó, az argentín külügy- és kultuszminisztériumi államtitkárhoz intézett jegyzéke a következő:

„Államtitkár Úr!

Van szerencsém tájékoztatni Őnagyméltóságát arról, hogy a Magyar Kormánynak szándékában áll az Argentín Köztársasággal tartott kapcsolatok továbbfejlesztése, valamint

a két ország állampolgárai utazásának megkönnyítése. Ezért a Magyar Köztársaság Kormánya készen állna Megállapodás létrehozására az Argentín Köztársaság Kormányával mindenfajta vízum megszüntetéséről a két ország diplomata, hivatalos, szolgálati vagy magán útlevéllel rendelkező állampolgárai részére, akik ideiglenes céllal utaznak a másik ország területére az alábbi feltételek mellett:

1. A Magyar Köztársaság és az Argentín Köztársaság azon állampolgárai, akik állampolgárságuknak megfelelő érvényes útlevéllel rendelkeznek, vízum nélkül léphetnek be a másik szerződő fél területére.

2. Azok a személyek, akik Magyar Köztársaságba vagy az Argentín Köztársaságba az előző pontban megjelölt feltételek mellett utaznak be, három hónapig tartózkodhatnak a másik Szerződő Fél területén. Ezt az időtartamot a Felek illetékes hatóságai három hónappal meghosszabbíthatják.

3. A vízumkényszer feloldása nem mentesíti a két Szerződő Félnek a másik Szerződő Félnek területére beutazó állampolgárait az alól a kötelezettség alól, hogy betartsák és tiszteletben tartsák az ott hatályban lévő jogszabályokat.

4. A diplomata, hivatalos vagy szolgálati útlevéllel rendelkező, az egyik Szerződő Félnek a másik Szerződő Fél területén működő diplomáciai vagy konzuli képviselete tagjai, valamint családtagjaik és háztartási alkalmazottaik a vonatkozó belső szabályoknak megfelelően szolgálatuk idejére kapnak vízumot vagy tartózkodási engedélyt. Ezen személyek érkezéséről és végleges távozásáról a diplomáciai kapcsolatokról szóló 1963-as bécsi egyezményben előírtak alapján tájékoztatást kell adni.

5. Mindkét Szerződő Fél illetékes hatóságai fenntartják maguknak a jogot, hogy megakadályozzák olyan személyek beutazását területükre, akik a jelen Megállapodás értelmében szándékoznak belépni, de beutazásuk nem kívánatos. A Felek nem kötelesek megindokolni a beutazás megakadályozását.

6. A Szerződő Felek ideiglenesen felfüggeszthetik a jelen Megállapodás alkalmazását közrendi, közbiztonsági, vagy közegészségügyi indokok alapján. Ilyen esetben diplomáciai úton tájékoztatni kell a másik Szerződő Felet a felfüggesztésről, valamint annak megszüntetéséről. Az értesítést követően a felfüggesztés, illetve annak megszüntetése azonnal hatályba lép.

Amennyiben a fentiek elfogadhatók az Argentín Köztársaság Kormánya számára, úgy ez a jegyzék és az Ön azonos tartalmú és keltezésű jegyzéke Megállapodást képez Kormányaink között a fenti tárgyban.

Jelen megállapodás az aláírást követő 15. napon lép hatályba. A Megállapodás meghatározatlan időre szól, azt bármelyik Fél felmondhatja. A Felmondás a diplomáciai úton erről küldött értesítés kézhezvételét követő három hónap múlva lép hatályba.

Megragadom az alkalmat, hogy Őnagyméltóságát legkiválóbb nagyrabecsülésemről biztosítsam.”

3. § Az argentín külkapcsolatok államtitkárának az 1. §-ban említett megállapodást tartalmazó, a magyar külügyminisztériumi államtitkárhoz intézett spanyol nyelvű jegyzéke hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Államtitkár Úr!

Az Argentín Kormány azon óhajával kapcsolatban van szerencsém Önhöz fordulni, hogy szorosabb kölcsönös kapcsolatokat alakítson ki a Magyar Köztársasággal, és megkönnyítse a két ország közötti cserét. Ennek értelmében az Argentín Köztársaság Kormánya kész lenne arra, hogy a következő rendelkezések szerint megállapodást kössön a Magyar Köztársasággal mindkét ország azon állampolgárainak diplomata, hivatalos, szolgálati vagy általános útlevelébe ütendő minden vízumfajta eltörléséről, akik átmenetileg utaznak a másik ország területére.

1. A Magyar Köztársaság hazájukban érvényes útlevéllel rendelkező állampolgárai, valamint az Argentín Köztársaság hazájukban érvényes útlevéllel rendelkező állampolgárai vízumkérelem benyújtása nélkül utazhatnak be a másik Szerződő Fél területére.

2. Azok, akik az előző bekezdésben hivatkozott feltételek között utaznak az Argentín Köztársaságba vagy a Magyar Köztársaságba, három hónapos időtartamig tartózkodhatnak a másik Fél területén. Ezt az határidőt az egyes Fél illetékes hatóságai három hónapos kiegészítő időtartammal meghosszabbíthatják.

3. A vízummentesség nem mentesíti a két Szerződő Félnek a másik Szerződő Fél területére utazó állampolgárait a Feleknél érvényben lévő törvények teljesítése és tiszteletben tartása alól.

4. Az egyik Szerződő Fél diplomáciai vagy konzuli képviseletének a másik Szerződő Fél területén tartózkodó azon tagjai, akik diplomata, hivatalos vagy szolgálati útlevéllel rendelkeznek, valamint családjuk tagjai és háztartási személyzetük - kiküldetésük időtartamára - tartózkodási vízumot vagy engedélyt kapnak, amelyet a vonatkozó belső szabályozásnak megfelelően adnak meg. Az ilyen személyek érkezéséről és végleges távozásáról hivatalos értesítést kell küldeni a diplomáciai kapcsolatokról szóló 1961-es Bécsi Konvencióban és a konzuli kapcsolatokról szóló 1963-as Bécsi Konvencióban foglaltak szerint.

5. Mindkét Fél illetékes hatóságai fenntartják maguknak a jogot, hogy megakadályozzák azon személyeknek területükre történő beutazását, akik a jelen Megállapodásra kívánnak hivatkozni, abban az esetben, ha beutazásukat alkalmatlannak ítélik. A Feleknek nem kell az említett tiltást megindokolniuk.

6. A Szerződő Felek ideiglenesen felfüggeszthetik a jelen Megállapodás alkalmazását közrendi, biztonsági vagy közegészségügyi okokból. Ilyen esetben úgy az intézkedés felfüggesztéséről, mint annak visszavonásáról diplomáciai úton, hivatalosan értesíteni kell a másik Szerződő Felet, és az intézkedés az értesítés után azonnal hatályba lép.

A fentiekben foglaltak elfogadhatók a Magyar Köztársaság Kormánya számára, ez a Jegyzék és Excellenciád azonos tartalmú és azonos keltezésű Jegyzéke képezi az ezen tárgyban Kormányaink között létrejött Megállapodást.

A jelen Megállapodás aláírása időpontjától számított 15. napon belül lép érvénybe. Meghatározatlan időre szól, és bármely fél által felmondható. A felmondás a diplomáciai úton történő kézhezvételtől számított három hónap elteltével lép életbe.

Megkülönböztetett tisztelettel üdvözlöm Excellenciádat."

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1990. december 15. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére