A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

31/1991. (II. 26.) Korm. rendelet * 

a Magyar Köztársaság Kormánya és Izland Kormánya között a vízumkényszer megszüntetésére vonatkozó megállapodás kihirdetéséről

(A megállapodás megkötésére 1990. augusztus 3-án külügyminiszteri levélváltás formájában került sor.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és Izland Kormánya között a vízumkényszer megszüntetésére vonatkozó megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A magyar külügyminiszternek az 1. §-ban említett megállapodást tartalmazó, az izlandi külügyminiszterhez intézett angol nyelvű válaszlevele hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Excellenciás Uram,

Van szerencsém tisztelettel igazolni az 1990. július 12-én kelt, alábbi szövegű levelének vételét:

Excellenciás Uram,

Tisztelettel értesítem, hogy az Izland és Magyarország közötti utazás megkönnyítése érdekében Izland Kormánya hajlandó a Magyar Köztársasággal megállapodás megkötésére, az alábbi feltételekkel:

MEGÁLLAPODÁS
Izland és Magyarország között a vízumkényszer
megszüntetése tárgyában

1. cikk

Az érvényes magyar útlevéllel rendelkező magyar állampolgárok bármely hivatalos határátlépő helyen szabadon beléphetnek Izlandba és ott legfeljebb három hónapig tartózkodhatnak, vízumszerzés kényszere nélkül. Ez a háromhavi időtartam bármely olyan államba való belépés napjától számítandó, amely állam tagja az Északi Államok közötti útlevélellenőrzés megszüntetésére vonatkozó, 1957. július 12-i Egyezménynek. A fenti, három hónapos időtartamba az a tartózkodási idő is beleszámít, amelyet az érintett személy egy nem Északi Államból az Északi Államok egyikébe történő beutazását legfeljebb hat hónappal megelőzően az Északi Államok egyikében eltöltött.

2. cikk

Az érvényes izlandi útlevéllel rendelkező izlandi állampolgárok bármely hivatalos határátkelő helyen szabadon beléphetnek Magyarországra és Magyarországon három hónapig terjedő időn át tartózkodhatnak, vízumszerzés kényszere nélkül.

3. cikk

A felek egyetértenek abban, hogy a vízumkötelezettség megszüntetése nem mentesíti a jelen Megállapodás kedvezményezettjeit azon kötelezettségük alól, hogy betartsák az adott országban a belépésre, tartózkodásra - akár időleges, akár tartós - és munkavállalásra érvényes törvényeket és szabályokat.

4. cikk

Mindegyik ország hatóságai fenntartják a jogot, hogy a másik ország nemkívánatosnak tekintett állampolgáraitól megtagadják az országba való belépés és ott tartózkodás jogát.

5. cikk

Mindegyik ország hatóságai vállalják, hogy bármely állampolgárukat formalitások nélkül visszaengedik területükre.

6. cikk

Bármelyik ország a közrend fenntartása okán időlegesen felfüggesztheti a fenti rendelkezéseket, egészben vagy részben, kivéve a fenti 5. cikket. Az ilyen felfüggesztést a másik Kormánnyal diplomáciai úton haladéktalanul közölni kell.

7. cikk

A jelen Megállapodást a Szerződő Felek idevágó alkotmányos eljárásainak megfelelően kell jóváhagyni és az a jóváhagyásra vonatkozó diplomáciai jegyzékek kicserélése keltétől számított tizenötödik napon lép hatályba.

A megállapodást bármelyik Kormány írásbeli értesítéssel felmondhatja: a felmondás az értesítés keltétől számított egy hónap után lép hatályba.

Amennyiben a fenti javaslatok a Magyar Kormány számára elfogadhatók, tisztelettel javasolom, hogy a jelen levél és Excellenciád válasza a két Kormány között ez ügyben kötött Megállapodást jelentsen.

Fogadja Excellenciás Uram a legnagyobb nagyrabecsülésem kifejezését.

Tisztelettel igazolom, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya a fenti javaslatokat elfogadja. Az Ön levele és a jelen válaszlevél Megállapodást jelent a Magyar Köztársaság és az Izlandi Köztársaság Kormányai között, a vízumkényszer megszüntetéséről.

Kérem fogadja Excellenciás Uram a legnagyobb nagyrabecsülésem kifejezését.”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1990. augusztus 24-től kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére