A jogszabály mai napon ( 2020.08.09. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

60/1991. (IV. 19.) Korm. rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között a Magyar Népköztársaságban és a Csehszlovák Szocialista Köztársaságban kiadott végzettséget, tudományos fokozatokat és címeket igazoló okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló, Prágában, 1989. október 11-én aláírt egyezmény kihirdetéséről

(Az egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1990. április 20-án megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság között a Magyar Népköztársaságban és a Csehszlovák Szocialista Köztársaságban kiadott végzettséget, tudományos fokozatokat és címeket igazoló okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló, Prágában, 1989. október 11-én aláírt egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

"EGYEZMÉNY

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák
Szocialista Köztársaság Kormánya között a Magyar
Népköztársaságban és a Csehszlovák Szocialista
Köztársaságban kiadott végzettséget, tudományos
fokozatokat és címeket igazoló okiratok
egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről
 * 

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya

- az oktatásügy és a tudomány területén folytatott együttműködés fejlesztésének szándékától vezetve

- a másik Állam különböző intézményeiben végzett különböző fokozatú tanulmányok előmozdítására törekedve

- a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között 1986. március 13-án megkötött Kulturális Egyezményből kiindulva, valamint az 1972. június 7-én Prágában a középiskolákban, szakközépiskolákban és felsőoktatási intézményekben befejezett tanulmányokról kiadott okiratok, valamint a tudományos fokozatok és címek odaítéléséről szóló okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről aláírt Egyezménnyel összhangban, a következőkről állapodtak meg:

1. cikk

A Szerződő Felek egyenértékűnek ismerik el a Csehszlovák Szocialista Köztársaságban kiállított általános iskolai (základná skola, základni skola) bizonyítványokat és a Magyar Népköztársaságban kiállított általános iskolai bizonyítványokat.

2. cikk

A Szerződő Felek egyenértékűnek ismerik el a gimnáziumokban, szakközépiskolákban és szakmunkásképző iskolákban végzett tanulmányok befejezése után a Csehszlovák Szocialista Köztársaságban kiadott érettségi bizonyítványokat és a Magyar Népköztársaságban a gimnáziumi és szakközépiskolai tanulmányok befejezése után kiadott érettségi bizonyítványt és érettségi képesítő bizonyítványt. Ezek a bizonyítványok igazolják, hogy tulajdonosaik megszerezték a felsőoktatási intézményekbe történő felvételhez szükséges képzettséget.

3. cikk

A Szerződő Felek egyenértékűnek ismerik fel a Csehszlovák Szocialista Köztársaság-beli szakmunkásképző iskolák 3 éves képzési időtartamú szakjain folytatott tanulmányok befejezését tanúsító okiratokat és bizonyítványokat és a Magyar Népköztársaság-beli szakmunkásképző iskolák 3 éves képzési időtartamú szakjain folytatott tanulmányok befejezését tanúsító okiratokat és bizonyítványokat. Ugyancsak egyenértékűnek ismerik el azokat a bizonyítványokat is, amelyek megfelelnek a jelen cikk első bekezdésében felsorolt tanulmányoknak (képzettségnek), de más középfokú oktatási forma keretében voltak elérhetők.

4. cikk

A Szerződő Felek egyenértékűnek ismerik el a Csehszlovák Szocialista Köztársaságban a 4 éves vagy az azt meghaladó képzési idejű felsőoktatási intézményekben folytatott tanulmányok (résztanulmány, vizsga) eredményeit igazoló okiratokat és a tanulmányok befejezése után kiadott okleveleket, a Magyar Népköztársaság egyetemein folytatott tanulmányok (résztanulmány, vizsga) eredményeit igazoló okiratokat és a tanulmányok befejezését tanúsító okleveleket.

Ezek az oklevelek egyben bizonyítják, hogy tulajdonosaik megfelelő előképzettséggel rendelkeznek ahhoz, hogy mind a Csehszlovák Szocialista Köztársaságban, mind a Magyar Népköztársaságban részt vehessenek a tudományos továbbképzésben.

5. cikk

A Magyar Népköztársaságban elismerik azokat a címeket, amelyeket a Csehszlovák Szocialista Köztársaságnak a 4. cikkben meghatározott felsőoktatási intézményei a felsőoktatási intézményt végzetteknek az állami záróvizsga letétele alapján adományoznak. A Csehszlovák Szocialista Köztársaságban elismerik azokat a címeket, amelyeket a Magyar Népköztársaság egyetemei az egyetemet végzetteknek az államvizsga letétele alapján adományoznak. A Magyar Népköztársaságban elismerik azokat a címeket, amelyeket a Csehszlovák Szocialista Köztársaságnak a 4. cikkben meghatározott felsőoktatási intézményei a felsőoktatási intézményt végzetteknek állami szigorlati vizsga letétele után adományoznak. A Csehszlovák Szocialista Köztársaságban elismerik a Magyar Népköztársaság egyetemein egyetemet végzettek számára doktori cselekmény útján szerzett egyetemi doktori (doctor universitas) tudományos fokozatot.

6. cikk

A Szerződő Felek egyenértékűnek ismerik el a Csehszlovák Szocialista Köztársaságban és a Magyar Népköztársaságban a „tudomány kandidátusa”és a „tudomány doktora” tudományos fokozatok odaítélését igazoló okiratokat.

7. cikk

Azokat a tanulmányok befejezését igazoló bizonyítványokat és okleveleket, melyek egyenértékűségéről a Szerződés nem rendelkezik, a Szerződő Felek az iskolai végzettség szintjének igazolásaként fogadják el.

8. cikk

A Szerződő Felek együttműködnek a jelen Egyezmény végrehajtása érdekében, s ennek érdekében kölcsönösen tájékoztatják egymást oktatási rendszereik változásairól és kölcsönösen mintákat küldenek egymásnak a jelen Egyezmény 1., 2., 3., 4., 5., 6. cikkében felsorolt okiratokból.

9. cikk

A Szerződő Felek az Egyezményben szereplő iskolai bizonyítványokat, felsőfokú okleveleket, tudományos fokozatokat és címeket az eredeti okirat vagy annak hiteles másolata alapján ismerik el.

10. cikk

Ezt az Egyezményt a Szerződő Feleknek a hatályos jogszabályaik szerint jóvá kell hagyniuk és az Egyezmény a jóváhagyást tartalmazó okiratok kicserélésével egyidejűleg lép hatályba.

11. cikk

Ez az Egyezmény határozatlan időre szól. Az Egyezményt bármely Szerződő Fél írásban (diplomáciai úton) felmondhatja. A felmondás attól a naptól számított 1 év elteltével lép hatályba, amikor a bármelyik Szerződő Fél által közölt felmondást a másik Szerződő Fél kézhez vette.

Készült Prágában, 1989. október 11-én két eredeti példányban, magyar és cseh nyelven, s mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1990. április 20-ától kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a művelődési és közoktatási miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére