A jogszabály mai napon ( 2023.06.05. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

73/1991. (VI. 10.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között a nukleáris biztonsággal és a sugárvédelemmel összefüggő kölcsönös érdeklődés tárgyát képező kérdések szabályozásáról Budapesten, 1990. szeptember 26-án aláírt megállapodás kihirdetéséről

(A megállapodás jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1991. február 7-én megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között a nukleáris biztonsággal és a sugárvédelemmel összefüggő kölcsönös érdeklődés tárgyát képező kérdések szabályozásáról szóló megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„A Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya

alkalmazva a nukleáris baleset esetén adandó gyors értesítésről szóló, Bécsben, 1986. szeptember 26-án kelt Egyezményt (a továbbiakban: Egyezmény),

attól az óhajtól vezérelve, hogy a nukleáris balesetek következményeinek a lehető legkisebb mértékre való csökkentése érdekében szorosan együttműködjenek,

összhangban a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség keretében folyó együttműködés elveivel,

a következőkben állapodtak meg:

Alkalmazási terület
1. cikk

Ez a Megállapodás az alábbiak szerinti nukleáris létesítményekre és tevékenységekre terjed ki:

a) nukleáris reaktorok,

b) nukleáris fűtőanyag ciklushoz tartozó létesítmények,

c) radioaktiv hulladékot kezelő létesítmények,

d) nukleáris üzemanyagok vagy radioaktiv hulladékok szállítása és tárolása,

e) radioaktiv izotópok előállítása, felhasználása, tárolása, végleges elhelyezése és szállítása.

Gyors értesítés nukleáris balesetek esetén
2. cikk

(1) Mindkét Fél közvetlen úton, haladéktalanul értesíti és tájékoztatja egymást az Egyezmény 1. Cikkében meghatározott balesetekről.

(2) A tájékoztatás az Egyezmény 5. Cikkében foglalt rendelkezések értelmében, közvetlen úton történik. Ehhez a Felek megadják egymásnak az értesítésre illetékes intézményeiket.

3. cikk

Mindkét Fél hasonló úton tájékoztatja egymást az Egyezmény 1. Cikkében megnevezettekről eltérő esetekben a radioaktivitás általuk mért szokatlanul megnövekedett értékeiről.

Információ- és tapasztalatcsere
4. cikk

(1) Mindkét Fél rendszeresen tájékoztatja egymást az atomenergia békés felhasználásának általános fejlődéséről, valamint a nukleáris létesítmények biztonságára, az atomerőművi személyzet, a lakosság és a környezet sugárvédelmére vonatkozó jogszabályairól.

(2) Mindkét Fél tájékoztatja egymást nukleáris létesítményeik építésénél és üzemeltetésénél szerzett tapasztalatairól, valamint a radioaktiv anyagok kibocsátásának korlátozására, az atomerőművi személyzet, a lakosság és környezet sugárvédelmére tett intézkedéseiről.

5. cikk

A két Fél között folytatott szakmai megbeszélések tartalma, továbbá a 4. Cikk szerint átadott információk és kicserélt iratok minden korlátozás nélkül felhasználhatók, feltéve, hogy azok nem bizalmasan kerültek átadásra. A bizalmas információk vagy iratok harmadik fél részére történő továbbítására csak kölcsönös megegyezés alapján kerülhet sor.

6. cikk

(1) Mindkét Fél kijelöl egy koordinátort. A Megállapodás 4. Cikkének megfelelő együttműködés keretében továbbítandó minden irat és információ cseréje a koordinátorokon keresztül történik, amennyiben egyes esetekben más tájékoztatási út nem jön számításba.

(2) Szükség esetén mindkét koordinátor közös értekezleteket és üléseket kezdeményezhet.

7. cikk

Az információ- és tapasztalatcserével kapcsolatosan felmerülő költségek megtérítésére egyik Fél sem támaszt igényt. Amennyiben az iratok megszerzése nagyobb költséget von maga után és ezt a megkeresett Fél előre közli, úgy ezt a költséget az igénylő Fél viseli.

Általános rendelkezések
8. cikk

A Megállapodás az 1971. szeptember 3-ai Négyhatalmi Megállapodásnak megfelelően, a rögzített eljárással összhangban Berlinre (Nyugat) is kiterjed.

9. cikk

(1) A Megállapodás azon a napon lép hatályba, amelyen a két Fél egymással közli, hogy a hatálybalépéshez szükséges belső jogi feltételek teljesültek.

(2) A Megállapodást meghatározatlan időre kötik. Hat hónapos határidővel azt mindkét Fél írásban felmondhatja.

(3) A Megállapodás azon a napon veszti hatályát, amelyen az Egyezmény az Egyik Fél számára hatályát veszti.

Készült Budapesten, 1990. szeptember 26-án, két eredeti példányban, mindegyik magyar és német nyelven; mindkét szöveg egyaránt kötelező érvényű.

3. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1991. január 28-ától kezdődően kell alkalmazni.

(2) *  A rendelet végrehajtásáról az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója az érdekelt miniszterekkel egyetértésben gondoskodik.