A jogszabály mai napon ( 2020.02.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

79/1991. (VI. 15.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a vízummentességre, illetve a vízumkönnyítésre vonatkozó megállapodás kihirdetéséről

(A megállapodás megkötésére 1991. március 26-án került sor.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a vízummentességre, illetve a vízumkönnyítésre vonatkozó 1991. március 26-án kelt megállapodást a rendelettel kihirdeti.

2. § A megállapodás hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Megállapodás a vízumkötelezettség megszüntetéséről a Magyar Köztársaság Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között.

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek) szem előtt tartva az országaik között fennálló baráti kapcsolatokat,

attól az óhajtól vezérelve, hogy tovább könnyítsék állampolgáraiknak a másik ország területére történő beutazását, az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk

A Szerződő Felek azon állampolgárai, akik az országuk illetékes hatóságai által kibocsátott érvényes útlevéllel rendelkeznek, vízum nélkül utazhatnak be a másik Fél területére kilencven (90) napot meg nem haladó tartózkodás céljából, feltéve, ha a beutazás célja nem jövedelemszerző tevékenység folytatása.

2. cikk

Mindkét ország azon állampolgárai, akik az 1. cikkben meghatározott útlevéllel rendelkeznek, amennyiben kilencven (90) napnál hosszabb ideig szándékoznak a másik Fél területén tartózkodni, kötelesek előzetesen vízumot beszerezni.

3. cikk

Az 1. cikkben foglaltaktól függetlenül mindkét ország állampolgáraira nézve irányadók a másik országnak a külföldiek bevándorlására, beutazására és tartózkodására vonatkozó hatályos törvényei és más jogszabályai.

4. cikk

Mindkét Szerződő Fél fenntartja azt a jogot, hogy megtagadja a beutazási vagy tartózkodási engedélyt az olyan személyektől, akiket nemkívánatosnak tart, vagy akik nem felelnek meg az érintett Kormánynak a külföldiek beutazására vagy tartózkodására vonatkozó általános irányelveinek.

5. cikk

Mindkét Szerződő Fél fenntartja azt a jogot, hogy az előző rendelkezéseket közrendi, nemzetbiztonsági vagy egészségügyi okból részben vagy egészben felfüggessze, és a felfüggesztésről és annak feloldásáról a másik Szerződő Felet diplomáciai úton azonnal értesíti.

6. cikk

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között diplomata és hivatalos útlevelekre vonatkozó vízumkötelezettség kölcsönös eltörléséről szóló, Szöulban 1989. február 1-jén aláírt megállapodás a jelen Megállapodás hatálybalépésekor hatályát veszti.

7. cikk

A Szerződő Felek bármelyike felmondhatja ezt a Megállapodást a másik Félhez diplomáciai úton, írásban eljuttatott hatvan (60) napos értesítés útján.

8. cikk

Ez a Megállapodás az aláírást követő harminc (30) nap múlva lép hatályba.

A fentiek hiteléül alulírottak, akik Kormányuk meghatalmazásával rendelkeznek, aláírták a jelen Megállapodást.

Készült Szöulban, 1991. március 26. napján két példányban, angol nyelven.”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1991. április 26. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére