A jogszabály mai napon ( 2020.02.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

112/1991. (IX. 2.) Korm. rendelet

a volt közszolgálati alkalmazottakat érintő nyugdíjjogi hátrányok enyhítéséről

1. § (1) E rendelet hatálya arra a volt közszolgálati alkalmazottra terjed ki,

a) akinek az 1982. május 28. előtt hatályban volt, kizárólag az e kategóriára irányadó korlátozó rendelkezésekre tekintettel az 1952. előtti közszolgálatát (a rendelet mellékletében felsorolt, közszolgálatnak minősülő idejét), továbbá az Országos Ügyvédi Gyám- és Nyugdíjintézetnél, ennek megszűnését követően ügyvédi kamarai tagként (a továbbiakban: közszolgálati alkalmazott) nyugdíjjárulék fizetéssel 1959. január 1-jét megelőzően szerzett idejét öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjának (a továbbiakban: nyugdíjának) megállapításánál részben vagy egészben figyelmen kívül kellett hagyni, vagy

b) akit 1954. október 1-je előtt bíróság mellékbüntetésként jogerősen hivatalvesztésre vagy közügyektől eltiltásra ítélt és az 1954. július 15. előtti idejét nem ismerték el.

(2) Az (1) bekezdés hatálya kiterjed a volt vállalati nyugdíjbiztosítottra, a volt szerzetesrendi pedagógusra, és a volt csendőrség tagjára is.

2. § (1) Az 1. § hatálya alá tartozó személy nyugdíját - a megállapítás időpontjában hatályos rendelkezések alapján - a közszolgálati (annak minősülő) idő figyelembevételével utólag módosítani kell.

(2) A szolgálati időnek az (1) bekezdés szerinti figyelembevételétől függetlenül a nyugdíjat annyiszor havi 100 forinttal kell emelni, ahány év szolgálati időt utólag be kell számítani. Az egész évet el nem érő időtartamra is havi 100 forint emelés jár.

3. § Havi 1000 forinttal kell emelni annak a személynek a nyugdíját, akinek 1952. előtt megállapított ellátását jogellenesen megvonták, akkor is, ha a megvont nyugdíját a 14/1956. (XII. 1.) Korm. határozat alapján újból folyósították.

4. § Az 1., 3. §-ok hatálya alá tartozó személy halála esetén a hozzátartozó részére járó hozzátartozói nyugellátást, hozzátartozói baleseti nyugellátást a jogszerzőt megillető összeg felével kell emelni.

5. § Az e rendelet alapján járó emelés összegét az e rendelet hatálybalépése előtti időponttól megállapított ellátásoknál az 1975. évi II. törvény 65/A. §-ában meghatározott együttfolyósítási összeghatár és a házastársi pótlékra (házastárs utáni jövedelempótlékra) jogosultság meghatározásánál irányadó összeghatárok szempontjából figyelmen kívül kell hagyni.

6. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezése alapján az emelést a 89/1990. (V. 1.) MT rendelet 251. §-a alkalmazásával, de legkorábban a hatálybalépés hónapjának első napjától kell megállapítani. Ha azonban az érintett nyugdíjas kérelmét 1992. január 1-je előtt a társadalombiztosítási igazgatási szervhez benyújtja, az utólagos időbeszámítás és az emelés miatt magasabb nyugdíj alapján a 18/1991. (I. 28.) Korm. rendelet szerint felemelt ellátás őt 1991. január 1-jétől illeti meg.

(2) * 

(3) Az emelést a nyugellátásban, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülőnek, illetőleg özvegyének (hozzátartozójának) igényelnie kell.

Az elveszett szolgálat időt és a közszolgálat megszűnésének okát okirattal, vagy más hitelt érdemlő módon lehet bizonyítani.

Melléklet
a 112/1991. (IX. 2.) Korm. rendelethez

1. Szolgálati időnek kell tekinteni

a) az államnál, a fővárosnál, a megyéknél, a járásoknál, a városoknál és a községeknél, valamint az általuk fenntartott és kezelt intézeteknél, intézményeknél, alapítványoknál, alapoknál, vállalatoknál és üzemeknél,

b) az Országos Társadalombiztosító Intézetnél, a Magánalkalmazottak Biztosító Intézeténél, az Országos Mezőgazdasági Biztosító Intézetnél, az Országos Ipari és Bányászati Családpénztárnál, a Magyar Hajózási Betegbiztosító Intézetnél, a Vállalati Nyugdíjbiztosító Intézetnél,

c) a Magyar Államvasutaknál - ideértve az általa átvett vasútakat -, a Győr-Sopron Ebenfurti Vasútnál és a Fertővidéki Helyiérdekű Vasútnál,

d) a Magyar Postánál,

e) a Dohányjövedéknél és a Szeszegyedáruságnál,

f) a Magyar Folyam- és Tengerhajózási Rt-nál, - kivéve az ideiglenesen foglalkoztatottakat,

g) a csendőrségnél, a honvédségnél (folyamőrségnél), a rendőrségnél és a pénzügyőrségnél (vámőrségnél) ideértve a polgári alkalmazottakat is,

h) a Nem Állami Tanszemélyzet Országos Nyugdíjintézete tagjaként,

i) az Állami Színházak Nyugdíjintézete tagjaként 1950. február 1-je előtt töltött időt.

2. Szolgálati időnek kell tekinteni az 1. pontban felsorolt szerveknél

a) a fizetés nélküli vagy tiszteletbeli minőségben töltött időt, ha kinevezés követte,

b) a községi bírói minőségben 1945. január 1-jétől a tanácsok megalakulásáig folyamatosan eltöltött időt, ha a volt községi bíró a tanácsok megalakulásakor a végrehajtó bizottságnál munkaviszonyba került.

3. Szolgálati időnek kell tekinteni az állam által átvett intézmények, intézetek, vállalatok, üzemek (államosított erdőgazdaságok, vízitársulatok, mentők, postamesteri hivatalok stb.) közszolgálatba átvett dolgozóinak az átvételt megelőző idejét.


  Vissza az oldal tetejére