A jogszabály mai napon ( 2020.07.09. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

123/1991. (IX. 27.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Seychelles-i Köztársaság Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről

(A Megállapodás aláírása 1991. július 5. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Seychelles-i Köztársaság Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről szóló Megállapodást 1991. július hó 5. napján megtörtént aláírása alapján e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„MEGÁLLAPODÁS

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Seychelles Köztársaság Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Seychelles Köztársaság Kormánya

figyelembe véve a két állam közötti baráti kapcsolatokat, attól az óhajtól vezetve, hogy állampolgáraik utazási feltételeit tovább könnyítsék, s ezáltal az államaik közötti együttműködést még inkább elősegítsék, az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk * 

(1) A Szerződő Felek érvényes diplomata- vagy szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgárai vízum nélkül léphetnek be a másik Szerződő Fél államterületére és ott kilencven napig tartózkodhatnak.

2. cikk

(1) A magyar, illetőleg a seychellesi diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkező személyek, akik az egyik Szerződő Félnek a másik Szerződő Fél államának területén akkreditált vagy ott működő diplomáciai, konzuli vagy kereskedelmi képviseletének tagjai, szolgálatuk időtartama alatt vízum vagy tartózkodási engedély nélkül tartózkodhatnak a másik Szerződő Fél államának területén.

(2) A magyar, illetőleg a seychellesi diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkező személyek, akik az egyik Szerződő Fél képviselői olyan nemzetközi szervezetnél, melynek székhelye a másik Szerződő Fél államának területén van, vagy ilyen szervezetnél tisztviselőként állanak alkalmazásban, szolgálatuk időtartama alatt vízum, illetőleg tartózkodási engedély nélkül tartózkodhatnak a másik Szerződő Fél államának területén.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt személyek szolgálatának időtartamára a velük közös háztartásban élő családtagjaik vízum, illetőleg tartózkodási engedély nélkül tartózkodhatnak a másik Szerződő Fél államának területén, feltéve, hogy ők maguk is magyar, illetőleg seychellesi diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkeznek.

3. cikk

Az 1. cikkben említett jogosultság nem vonatkozik azokra az állampolgárokra, akik a másik Szerződő Fél területére munkavállalás vagy állandó tartózkodás céljából kívánnak beutazni.

4. cikk

A magyar, illetőleg a seychellesi állampolgárok a Szerződő Felek államának határát a nemzetközi utasforgalom számára megnyitott határátkelőhelyeken léphetik át.

5. cikk

A Megállapodás nem mentesíti a másik Szerződő Fél területén tartózkodó magyar, illetőleg seychellesi állampolgárokat az alól a kötelezettség alól, hogy az ott hatályban lévő jogszabályokat betartsák.

6. cikk

(1) A Megállapodás nem érinti a Szerződő Felek illetékes hatóságainak azt a jogát, hogy a másik Szerződő Fél nemkívánatosnak tekintett állampolgárától a beutazási vagy a tartózkodási engedélyt megtagadják.

(2) A Szerződő Felek vállalják, hogy a hatályos jogszabályaikban megszabott feltételek szerint visszafogadják a területükre minden olyan állampolgárukat, akinek a másik Szerződő Fél területén való tartózkodási joga megszűnt.

7. cikk

(1) Az egyik Szerződő Fél azon állampolgárai, akik útiokmányukat a másik Szerződő Fél államának területén elvesztették, kötelesek ezt a tényt azon Szerződő Fél illetékes hatóságának haladéktalanul bejelenteni, ahol tartózkodnak.

(2) A bejelentés tényéről a fenti hatóság díj- és illetékmentes igazolást állít ki.

(3) Azon Szerződő Fél diplomáciai vagy konzuli képviselete, melynek állampolgára útiokmányát elvesztette, az elvesztett útiokmányt pótolja.

8. cikk

A Megállapodás alkalmazását közrendi vagy közegészségügyi okból bármely Szerződő Fél - teljesen vagy részlegesen - ideiglenes jelleggel felfüggesztheti. Az ilyen intézkedés bevezetéséről és feloldásáról a másik Szerződő Felet diplomáciai úton írásban haladéktalanul értesíteni kell.

9. cikk

(1) A Szerződő Felek a Megállapodás aláírását követően mielőbb, de legkésőbb a hatályba lépést megelőzően harminc nappal megküldik egymásnak nemzeti útiokmányaik mintapéldányát.

(2) Amennyiben a Megállapodás hatályba lépését követően a Szerződő Felek egyike új útiokmányt bocsát ki, erről a másik Szerződő Felet az okmány mintapéldányának megküldésével haladéktalanul diplomáciai úton, írásban értesíti.

10. cikk

(1) Ez a Megállapodás 1991. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2) A Megállapodás meghatározatlan időre szól, és azt bármelyik Szerződő Fél bármikor felmondhatja. A Megállapodás a diplomáciai úton, írásban előterjesztett felmondás kézhezvételétől számított harminc nap elteltével veszti hatályát.

Készült Budapesten, 1991. év július hó 5. napján, két eredeti példányban, angol nyelven.”

3. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 1991. augusztus 1-jétől kezdődően kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére