A jogszabály mai napon ( 2020.06.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

145/1991. (XI. 22.) Korm. rendelet

az egységes termékazonosító kód alkalmazásáról

A Kormány az egységes termékazonosító kód piaci viszonyok közötti működésének elősegítése, a termékek azonosítása és annak számítógépes nyilvántartási rendszerének széles körű elterjedése érdekében az alábbiakat rendeli el:

1. § *  A rendelet hatálya a gazdálkodó szervezetekre és egyéni vállalkozókra (a továbbiakban együtt: vállalkozó) terjed ki.

2. § A vállalkozó, az e rendeletben meghatározott módon, az általa előállított vagy importált terméken annak azonosítására alkalmas egységes termékazonosító kódszámot (a továbbiakban ETK-számot) tüntethet fel.

3. § Az ETK-szám az e rendeletben meghatározott módon kialakított egységes elvek alapján felépülő kilenc számjegyű kód, amely a terméket egyértelműen azonosítja.

4. § (1) A belföldön előállított termékek esetében az ETK-szám első öt számjegye a gyártót, további négy számjegye az általa előállított terméket azonosítja. Ha az egy gyártó által készített termékfajták nagy száma vagy egyéb körülmény indokolja egy gyártó több azonosító számmal is rendelkezhet.

(2) A gyártót azonosító első öt számot a gyártó írásbeli kérelmére - a Nemzetközi Termékszámozási Társaság *  által kialakított rendszerben - a Magyar Gazdasági Kamara határozza meg.

(3) Az ETK-szám további négy számjegyét, azaz a kapcsolódó konkrét termékszámot a gyártó alakítja ki.

5. § (1) Az import termékre az ETK-szám kialakítását a forgalomba hozó vállalkozó kérheti.

(2) Az importált termék ETK-száma megbontás nélküli kilenc kódszámból áll.

(3) *  Az importált termék kódszámát a termékinformációs központ vagy ennek hiányában az iparügyekért felelős miniszter adja ki. Az iparügyekért felelős miniszter e feladatának ellátásával más szervezetet bízhat meg.

6. § (1) *  Termékinformációs központnak minősül az a vállalkozó, aki a Kormány feladatkörében érintett tagja megbízásából és szerződés alapján, meghatározott termékcsoport tekintetében, az import termékek vonatkozásában az ETK-számot kiadja és e számokat nyilvántartja.

(2) *  A termékinformációs központot a termék tekintetében a Kormány feladatkörében érintett tagja bízza meg az iparügyekért felelős miniszter egyetértésével.

(3) *  A megbízási szerződésben rendezendő kérdéseket az iparügyekért felelős miniszter a Kormány feladatkörében érintett tagjával egyetértésben állapítja meg.

7. § (1) A termékinformációs központ, illetve az 5. § (3) bekezdése szerinti más szervezet a vállalkozó számára az importált termék tekintetében az ETK-számot ellenszolgáltatás nélkül köteles kiadni.

(2) A vállalkozónak csak az azonosításhoz, a termék egyedi jellemzőinek megállapításához és az ETK-szám kiadásához szükséges adatokat kell a termékinformációs központtal közölnie.

(3) A termékinformációs központ egyéb szolgáltatásait - így különösen a belföldön előállított termékek ETK-számainak összegyűjtését és nyilvánosságra hozatalát - a vállalkozók térítés ellenében szerződés alapján vehetik igénybe.

8. § (1) *  A termékinformációs központok jegyzékét és az általuk nyilvántartott termékcsoportok körét az iparügyekért felelős miniszter évente köteles közzétenni.

(2) *  Ha a vállalkozó a termékinformációs tevékenységét meg kívánja szüntetni, ezt három hónappal korábban köteles a Kormány feladatkörében érintett tagjának bejelenteni és a termékinformációs központ adatait mágneslemezen vagy az általa rendszeresített más adathordozón a Kormány feladatkörében érintett tagjának átadni. A Kormány feladatkörében érintett tagja a vállalkozó termékinformációs tevékenységének megszűnéséről az iparügyekért felelős minisztert haladéktalanul tájékoztatja.

9. § (1) *  A vállalkozónak biztosítania kell, hogy különböző termékei, illetve ugyanazon termékének - kiszerelésben, méretben, mennyiségben, színben vagy egyéb módon - eltérő változatai más-más ETK-számot kapjanak, illetve, hogy egy-egy ETK-szám mindig ugyanazt a terméket jelölje.

(2) Az ETK-számot a terméken, ipari csomagoláson vagy mindkettőn a vonatkozó állami szabvány előírásai szerint kell feltüntetni. Az ETK-számot a termék kísérőokmányain az azokra vonatkozó előírások szerint lehet feltüntetni.

10. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépése előtt kialakított ETK-számok a rendelet hatálybalépését követően is használhatók.

(3)-(4) * 


  Vissza az oldal tetejére