A jogszabály mai napon ( 2020.02.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

153/1991. (XII. 10.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság és a Spanyol Királyság között a középiskolai bizonyítványok, felsőoktatásban szerzett oklevelek és a tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről szóló, Budapesten, 1989. november 9-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről

(Az Egyezmény megerősítéséről szóló jegyzékváltás az 1991. évi szeptember hó 3. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság és a Spanyol Királyság között a középiskolai bizonyítványok, felsőoktatásban szerzett oklevelek és a tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről szóló, Budapesten, 1989. november 9-én aláírt Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„EGYEZMÉNY
a Magyar Köztársaság és a Spanyol Király között
a középiskolai bizonyítványok,felsőoktatásban
szerzett oklevelek és a tudományos fokozatok
kölcsönös elismeréséről

A Magyar Köztársaság és a Spanyol Királyság (a továbbiakban: Szerződő Felek) attól az óhajtól vezérelve, hogy fejlesszék a két állam együttműködését a tudomány és az oktatás területén, s abból az elhatározásból kiindulva, hogy erősítsék és ösztönözzék kapcsolataikat az Európai Biztonsági és Együttműködési Konferencia záróokmánya alapján, valamint az 1979. évi november 27-én aláírt Magyar-Spanyol Kulturális és Tudományos Megállapodás X. Cikkére figyelemmel a következőkben állapodtak meg:

1. cikk

(1) A Szerződő Felek kölcsönösen elismerték egymás érettségi bizonyítványát: a Magyar Köztársaságban kiadott érettségi bizonyítványt, a Spanyol Királyságban kiadott „titulo de bachillerato”-t.

(2) A magyar oktatási rendszerben szerzett érettségi bizonyítvány és a spanyol oktatási rendszerben szerzett, az Egyetemi Előkészítő Tanfolyam (Curso de Orientación Universitaria - COU) elvégzését tanúsító okirat felsőfokú tanulmányok folytatására jogosít a másik fél országában, a fogadó ország hallgatói számára előírt azonos feltételek mellett.

2. cikk

(1) A Szerződő Felek kölcsönösen elismerik az I. számú mellékletben felsorolt szakirányokban a Magyar Köztársaság egyetemein kiadott okleveleket és a Spanyol Királyság egyetemein kiállított „licenciado”, „ingeniero” (mérnök) és „arquitecto”(építész) egyetemi fokozatokat.

(2) Az előző bekezdésben említett egyetemi oklevelek és egyetemi fokozatok a következő cikkben meghatározott egyetemi doktori fokozatok megszerzését célzó tanulmányok folytatására jogosítanak.

3. cikk

A Szerződő Felek a II. számú mellékletben felsorolt tudományágak területén kölcsönösen egyenértékűnek ismerik el a Magyar Köztársaság egyetemei által adományozott egyetemi doktori fokozatot (doctor universitatis) és a Spanyol Királyság egyetemei által adományozott „doctor” fokozatot.

4. cikk

Mindkét Szerződő Fél három személyt jelöl ki abba a szakértői bizottságba, amely a jelen Egyezmény aláírásától számított tizenkét hónapon belül kidolgozza a 2. cikknek megfelelően az I. számú, illetőleg a 3. cikknek megfelelően a II. számú mellékleteket. A mellékletek jegyzékváltás útján a jelen Egyezmény részeivé válnak.

5. cikk

A jelen Egyezmény hatálya a III. számú mellékletben (a Magyar Köztársaság egyetemei) és a IV. számú mellékletben (a Spanyol Királyság egyetemei) felsorolt egyetemekre terjed ki.

6. cikk

A jelen Egyezmény szellemének megfelelő együttműködés a Szerződő Felek országaiban érvényes jogszabályok tiszteletben tartásával valósul meg.

7. cikk

A Szerződő Felek rendszeresen tájékoztatják egymást a középiskolai bizonyítványok, a felsőoktatásban szerzett oklevelek és tudományos fokozatok elnyerésének feltételeiben és az oktatási rendszerben bekövetkezett változásokról.

8. cikk

(1) A jelen Egyezményt a Szerződő Felek kiegészíthetik. E célból vállalják, hogy tanulmányozni fogják az 1-3. cikkben nem szereplő, más közép- és felsőfokú oktatásban megszerezhető bizonyítványok, oklevelek lehetséges egyenértékűségét, különös tekintettel a szakmai képzésre, azzal a céllal, hogy a jelen Egyezmény tartalmát az említett bizonyítványok, oklevelek kölcsönös elismerésével kibővítsék.

Ebben az összefüggésben fogják figyelembe venni a magyar „tudomány kandidátusa” és a „tudomány doktora” fokozatok és a megfelelő spanyol „doctor” fokozat egyenértékűségét.

(2) Az előző bekezdés alapján létrejött egyenértékűségi megállapodások jegyzékváltás útján a jelen Egyezmény részévé válnak.

9. cikk

(1) A jelen Egyezmény akkor lép hatályba, amikor a Szerződő Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást arról, hogy eleget tettek a nemzetközi egyezmények kötésére és hatálybalépésére vonatkozó alkotmányjogi előírásoknak.

(2) A jelen Egyezményt diplomáciai úton írásban lehet felmondani. A felmondás a másik Szerződő Félnek történő átadásától számított egy év elteltével lép hatályba.

Készült Budapesten, 1989. november 9-én, két eredeti példányban, mind a kettő spanyol és magyar nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

III. számú melléklet

A Magyar Köztársaság Egyetemei

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem

Budapesti Műszaki Egyetem

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest)

Janus Pannonius Tudományegyetem (Pécs)

József Attila Tudományegyetem (Szeged)

Kossuth Lajos Tudományegyetem (Debrecen)

Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola (Budapest)

Magyar Iparművészeti Főiskola (Budapest)

Magyar Képzőművészeti Főiskola (Budapest)

Magyar Testnevelési Egyetem (Budapest)

Miskolci Egyetem

Színház- és Filmművészeti Főiskola (Budapest)

Veszprémi Egyetem

Agrártudományi Egyetem (Debrecen)

Állatorvostudományi Egyetem (Budapest)

Erdészeti és Faipari Egyetem (Sopron)

Gödöllői Agrártudományi Egyetem

Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem (Budapest)

Pannon Agrártudományi Egyetem (Keszthely)

Debreceni Orvostudományi Egyetem

Orvostovábbképző Egyetem (Budapest)

Pécsi Orvostudományi Egyetem

Semmelweis Orvostudományi Egyetem (Budapest)

Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem (Szeged)

IV. számú melléklet

A Spanyol Királyság Egyetemei

A) Állami Egyetemek

Universidad de Alcalá de Henares

Universidad de Alicante

Universidad de las Islas Baleares

Universidad Autonóma de Barcelona

Universidad de Barcelona

Universidad Plitécnica de Cataluna

Universidad de Cádiz

Universidad Politécnica de Canarias

Universidad de Cantabria

Universidad de Castilla la Mancha

Universidad de Cordoba

Universidad de Extremadura

Universidad de Granada

Universidad de la Coruna

Universidad de la Laguna

Universidad de Leon

Universidad Autonoma de Madrid

Universidad „Carlos III” de Madrid

Universidad Complutense de Madrid

Universidad Politécnica de Madrid

Universidad de Málaga

Universidad de Murcia

Universidad Publica de Navarra

Universidad de Oviedo

Universidad del Pais Vasco

Universidad de Salamanca

Universidad de Santiago de Compostela

Universidad de Sevilla

Universidad de Valencia

Universidad Politécnica de Valencia

Universidad de Valladolid

Universidad de Vigo

Universidad de Zaragoza

Universidad Nacional de Aducacion a Distancia

B) Egyházi Egyetemek

(Csak az effectus civilis szempontjából elismert tanulmányok esetén.)

Universidad Pontificia de Comillas (székhelye: Madrid)

Universidad de Deusto

Universidad Pontificia de Salamanca

Universidad de Navarra"

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1991. évi szeptember hó 3. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a művelődési és közoktatási miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére