A jogszabály mai napon ( 2020.04.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

92/1992. (VI. 10.) Korm. rendelet

a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában az 1939. május 1-jétől 1949. június 8-ig terjedő időben alkotott jogszabályok alkalmazásával igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1992. évi XXIV. törvény végrehajtásáról

A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában az 1939. május 1-jétől 1949. június 8-ig terjedő időben alkotott jogszabályok alkalmazásával igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1992. évi XXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 7. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § A Tv. végrehajtása során a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kpt.) végrehajtásáról rendelkező 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni.

[A Tv. 2. §-ának (1) bekezdéséhez]

2. § A kár mértékének meghatározásánál vállalatok esetén azokat az alkalmazottakat kell figyelembe venni, akiket Magyarországnak a Párizsi Békeszerződés által meghatározott határai között működő székhelyen, illetve telephelyen foglalkoztattak.

[A Tv. 2. §-ának (2) bekezdéséhez]

3. § *  Ha a jogosultat a háborús vagy népellenes bűncselekmény vádja alól felmentik vagy az ilyen cselekmény elkövetése miatt meghozott ítéletet semmissé nyilvánítják, a jogosult a felmentést vagy a semmisséget kimondó határozat jogerőre emelkedését követő 120 napon belül nyújthatja be kérelmét a kárpótlási hatósághoz.

[A Tv. 2. §-ának (3) bekezdéséhez]

4. § *  A jogosult az Adatlapon (7. §) köteles bejelenteni, ha igényét nemzetközi szerződés alapján részben vagy egészben rendezték, továbbá, ha tulajdoni sérelmét a Tv. 1. számú mellékletében felsorolt jogszabályok alkalmazásával, illetőleg más jogcímen az állam orvosolta.

[A Tv. 3. §-ához]

5. § (1) *  A Tv. 3. számú melléklet II. pontjában meghatározott vagyontárgyak forgalmi értékét a kárpótlási hatóság a forgalmi érték megállapítása céljából általa megalakított szakértőtestület véleménye alapján határozza meg.

(2) * 

(3) *  A szakértőtestület működésének feltételeit a kárpótlási hatóság biztosítja, a testület működésének szabályait - a kárpótlási hatóság vezetőjének jóváhagyásával - maga állapítja meg.

[A Tv. 4. §-ához]

6. § A mezőgazdasági vállalkozási támogatás összege a kár mértékének és a Tv. 4. §-ában foglaltak szerint megállapított kárpótlás összegének a különbözete. A kárpótlás és a támogatás együttes összege ebben az esetben sem haladhatja meg az 1 millió forintot.

[A Tv. 6. §-ához]

7. § A kárpótlásra irányuló kérelmet az e rendelet mellékletének megfelelő nyomtatványon („Adatlapon”) kell előterjeszteni.

8. § * 

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2)-(3) * 

Melléklet a 92/1992. (VI. 10.) Korm. rendelethez

A) ADATLAP Borítékszám: R *
KÁRPÓTLÁSI IGÉNY
BEJELENTÉSHEZ A Iktatószám: *
AZ IGÉNYLŐ
ADATAI ÉS NYILATKOZATAI A beérkezés dátuma:
Első beadvány (1) Hiánypótlás teljesítése (2)
I. Az igénylő adatai
Az igénylő neve: 1
Előző neve, névváltozás éve: 2 1
Leánykori neve: 3
Születési helye: 4 Születési idő: 1
Anyja neve: 5
Állampolgársága 6 magyar (1) nem magyar (2)
Kijelentem, hogy állampolgár vagyok 7
8
aláírás
Irányítószám: 9 Település:
Utca, házszám: 10
Állandó lakcíme (ország): 11
Telefonszám: 12
II/A. Nyilatkozat az igény elbírálásához
Kérem, hogy a különböző megyékben található vagyontárgyak utáni igényemet a
megyei hivatal bírálja el. 13
Bejelentem, hogy az 14 R borítékszámon az 1991. évi XXV. tv. alapján
megyei (fővárosi) Kárrendezési Hivatalhoz,
kárpótlási kérelmet nyújtottam be. Aláírás:
II/B. Nyilatkozat az igény elbírálásához
1. Kijelentem, hogy háborús és népellenes bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen nem ítéltek el, és a tulajdoni sérelmemre nem ezzel összefüggésben került sor.
2. Kijelentem, hogy háborús és népellenes bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítéltek, de a tulajdoni sérelmemre nem ezzel összefüggésben került sor.
3. Kijelentem, hogy háborús és népellenes bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítéltek, a tulajdoni sérelmemre ezzel összefüggésben került sor, de az ügyben semmisségi eljárást (perújítást, törvényességi óvást) kezdeményeztem.
15
Kelt:
1992. nap
az igénylő aláírása
III. Benyújtott adatlapok száma típusonként
Igénybejelentésemhez benyújtottam: Melléklet:
F típusból 16 db F típushoz 21 db
H típusból 17 db
V típusból 18 db
E típusból 19 db
és mellékeltem 20 db igazoló okiratot.
22 Ezt a nyilatkozatot csak a kárpótlásra jogosult tanyatulajdonosnak kell aláírnia.
Kijelentem, hogy ha árverésre a tulajdonomat képező tanyám körüli termőföldet is kijelölik, elővásárlási jogommal élni kívánok.
22
aláírás
Tanyám adatai:
Megye: Település:
23 24
Telekkönyvi betétszám: Helyrajzi szám:
25 26
27 Annak az igénylőnek kell nyilatkoznia, aki a tényleges kár mértéke és kárpótlási jegyek
értéke közötti különbözetre mezőgazdasági vállalkozást támogató utalványt igényel.
Kijelentem, amennyiben a mezőgazdasági vállalkozást támogató utalványt termőföldtulajdon vételére felhasználom, az adóhatóságnál az árveréstől számított 30 napon belül, mezőgazdasági vállalkozóként bejelentkezem.
27
aláírás
28 Kérem, hogy kárpótlási igényemet a R számú borítékban
beküldött okmányok alapján bírálják el!
aláírás
29 A hivatal tölti ki!
Hiánypótlás szükséges: igen (1) nem (2) 29
Rögzítette: Átvette, ellenőrizte:
rögzítő ügyintéző
30
F) ADATLAP Borítékszám: R *
TERMŐFÖLD, TANYA ELVÉTELE
MIATTI F Lapsorszám:
KÁRPÓTLÁSI IGÉNY
BEJELENTÉSÉHEZ Iktatószám: *
Első beadvány (1) Hiánypótlás teljesítése (2) Újabb igény bejelentése (3)
Milyen jogcímen kéri a kárpótlást: 1 saját (1) leszármazott (2) túlélő házastárs (3)
A volt tulajdonos adatai:
Neve a sérelem elszenvedésekor: 2
(nőknél csak leánykori név)
Előző neve, névváltozás éve: 3 1
Születési helye: 4
Születési ideje: 5 1
Anyja neve: 6
Állampolgársága a sérelem elszenvedésekor: 7 magyar (1) nem magyar (2)
Ha nem magyar, akkor
milyen állampolgár? 8
1990. december 31-én, vagy halálakor
életvitelszerűen Magyarországon élt-e?
9 igen (1) nem (2)
A sérelem a magyar állampolgárságától való
megfosztással összefüggésben érte?
10 igen (1) nem (2)
Ha igen mikor? 11 19
FIGYELEM! A következő kérdésekre csak annak kell válaszolnia, aki leszármazottként tart igényt a kárpótlásra.
A volt tulajdonos elhalálozásának éve: 12 19
A leszármazott rokonsági foka: 13 gyermek (1) unoka (2) dédunoka (3)
A volt tulajdonos gyermekeinek száma: 14
FIGYELEM! A következő kérdésekre csak akkor kell válaszolnia, ha Ön a volt tulajdonos unokája.
Szülője testvéreinek száma: 15
Saját testvéreinek száma: 16
FIGYELEM! A következő kérdésekre csak akkor kell válaszolnia, ha Ön a volt tulajdonos dédunokája.
Nagyszülője testvéreinek száma: 17
Szülője testvéreinek száma: 18
Saját testvéreinek száma: 19
Nyilatkozat: Kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és az általam megjelölt részre - tudomásom szerint - más nem jogosult.
20
aláírás
Milyen arányban jogosult az igénylő 21 / (Az ügyintéző tölti ki!)
a kárpótlásra?
FIGYELEM! A következő kérdésre csak akkor kell válaszolnia, ha Ön a volt tulajdonos özvegye, és a volt tulajdonosnak leszármazottai nincsenek.
A házasságkötés éve: 22 19 A volt tulajdonos elhalálozásának éve: 23 19
Nyilatkozat: Kijelentem, hogy a volt tulajdonosnak - tudomásom szerint - élő leszármazottja nincs.
Vele - a sérelem elszenvedésekor és halála időpontjában is - házasságban együtt éltem.
24
aláírás
A termőfölddel kapcsolatos egyéb eljárások:
Ön vagy más személy indított-e eljárást a jelen kárpótlási igénnyel összefüggésben más szervnél (bíróság, közjegyző, egyéb)?
igen (1) nem (2) 25
Ha indított eljárást, akkor hol? 26
Milyen ügyiratszámon? 27
Ön vagy a volt tulajdonos nemzetközi szerződés alapján kapott-e igen (1) nem (2) 28
kárpótlást, vagy sérelmét egyéb módon orvosolták-e?
Kérem jelölje meg azt a mezőgazdasági nagyüzemet, ahol elvett termőföldje volt.
Név: 29
Székhely település: 30
Név: 31
Székhely település: 32
A hivatal tölti ki!
Hiánypótlás szükséges: igen (1) nem (2) 37
Az ügyintéző feljegyzései:
F) MELLÉKLET Borítékszám: R *
Melléklet az F adatlaphoz a F
termőföld, tanya elvétele miatti M Az „F” lap sorszáma:
kárpótlási igény bejelentéséhez
Iktatószám: *
A termőföld elvételéről szóló okirat (határozat, telekkönyvi végzés, más okmány)
Megnevezése: 38 Sorszám:
□□
Kiállítója: 39
Száma: 40
Kelte: 41 19
Ingatlan-nyilvántartási adatok:
T. könyvi betét-
szám, v.t. jegy-
Helyrajzi A termőföld területe A termőföld AK értéke A lakóépület Tulajdoni
42 S. Megye Kód Település Kód zőkönyv száma, szám kh □-öl ebből erdő AK fillér ebből erdő és gazd. épület hányad
v. birtokívszám kh □-öl AK fillér alapter. m2-ben
1 /
2 /
3 /
4 /
5 /
6 /
7 /
8 /
9 /
10 /
11 /
12 /
13 /
14 /
15 /
16 /
17 /
18 /
19 /
20 /
21 /
22 /
23 /
24 /
25 /
26 /
27 /
28 /
29 /
30 /
31 /
32 /
33 /
34 /
35 /
36 /
37 /
38 /
39 /
40 /
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
A kárpótlásra jogosult feljegyzései:
Az ügyintéző feljegyzései:
H) ADATLAP Borítékszám: R *
HÁZINGATLAN, LAKÁS ELVÉTELE
MIATTI H Lapsorszám:
KÁRPÓTLÁSI IGÉNY
BEJELENTÉSÉHEZ Iktatószám: *
Első beadvány (1) Hiánypótlás teljesítése (2) Újabb igény bejelentése (3)
Milyen jogcímen kéri a kárpótlást: 1 saját (1) leszármazott (2) túlélő házastárs (3)
A volt tulajdonos adatai:
Neve a sérelem elszenvedésekor: 2
(nőknél csak leánykori név)
Előző neve, névváltozás éve: 3 1
Születési helye: 4
Születési ideje: 5 1
Anyja neve: 6
Állampolgársága a sérelem elszenvedésekor: 7 magyar (1) nem magyar (2)
Ha nem magyar, akkor
milyen állampolgár? 8
1990. december 31-én, vagy halálakor
életvitelszerűen Magyarországon élt-e?
9 igen (1) nem (2)
A sérelem a magyar állampolgárságától való
megfosztással összefüggésben érte?
10 igen (1) nem (2)
Ha igen mikor? 11 19
FIGYELEM! A következő kérdésekre csak annak kell válaszolnia, aki leszármazottként tart igényt a kárpótlásra.
A volt tulajdonos elhalálozásának éve: 12 19
A leszármazott rokonsági foka: 13 gyermek (1) unoka (2) dédunoka (3)
A volt tulajdonos gyermekeinek száma: 14
FIGYELEM! A következő kérdésekre csak akkor kell válaszolnia, ha Ön a volt tulajdonos unokája.
Szülője testvéreinek száma: 15
Saját testvéreinek száma: 16
FIGYELEM! A következő kérdésekre csak akkor kell válaszolnia, ha Ön a volt tulajdonos dédunokája.
Nagyszülője testvéreinek száma: 17
Szülője testvéreinek száma: 18
Saját testvéreinek száma: 19
Nyilatkozat: Kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és az általam megjelölt részre - tudomásom szerint - más nem jogosult.
20
aláírás
Milyen arányban jogosult az igénylő 21 / (Az ügyintéző tölti ki!)
a kárpótlásra?
FIGYELEM! A következő kérdésre csak akkor kell válaszolnia, ha Ön a volt tulajdonos özvegye, és a volt tulajdonosnak leszármazottai nincsenek.
A házasságkötés éve: 22 19 A volt tulajdonos elhalálozásának éve: 23 19
Nyilatkozat: Kijelentem, hogy a volt tulajdonosnak - tudomásom szerint - élő leszármazottja nincs.
Vele - a sérelem elszenvedésekor és halála időpontjában is - házasságban együtt éltem.
24
aláírás
A házingatlan elvételéről szóló okirat (határozat, telekkönyvi végzés, más okmány):
Megnevezése: 25
Kiállítója: 26
Száma: 27 Kelte: 28 19
A házingatlan, lakás adatai a sérelem elszenvedésekor:
Címe a sérelem elszenvedésekor:
Megye: 29 29
Főváros, város, község kerülete, régi neve: 30 Kódja: 30
Utca, házszám: 31
Ingatlan-nyilvántartási adatok:
Telekkönyvi betétszám: 32
Helyrajzi szám: 33
A házingatlan jelenlegi címe:
Irányítószám, település: 34
Utca, házszám: 35
Az ingatlan besorolása a jelenlegi lakbérövezet vagy település szerint: (Az ügyintéző tölti ki!) 36
Az ingatlan típusa: lakóház (1) lakás (2) üdülő (3) bérház (4) üres belt. ép. telek (5) egyéb (6) 37
A házingatlan, lakás a sérelem elszenvedésekor: földszintes (1) emeletes (2) 38
Az ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti alapterülete m2-ben 39
Ha emeletes házingatlan, akkor a lakás céljára beépített emeletek alapterülete összesen m2-ben: 40
Tulajdoni hányad: 41 /
Ön vagy a volt tulajdonos nemzetközi szerződés alapján kapott-e,
kárpótlást, vagy sérelmét egyéb módon orvosolták-e?
igen (1) nem (2) 42
Ön vagy más személy indított-e eljárást a jelen kárpótlási igénnyel
összefüggésben más szervnél (bíróság, közjegyző, egyéb)?
igen (1) nem (2) 43
Ha ön indított eljárást, akkor hol? 44
Milyen ügyiratszámon? 45
A hivatal tölti ki!
Hiánypótlás szükséges: igen (1) nem (2) 46
V) ADATLAP Borítékszám: R *
ÜZEM, VÁLLALAT, VÁLLALKOZÁS
ELVÉTELE MIATTI V Lapsorszám:
KÁRPÓTLÁSI IGÉNY
BEJELENTÉSÉHEZ Iktatószám: *
Első beadvány (1) Hiánypótlás teljesítése (2) Újabb igény bejelentése (3)
Milyen jogcímen kéri a kárpótlást: 1 saját (1) leszármazott (2) túlélő házastárs (3)
A volt tulajdonos adatai:
Neve a sérelem elszenvedésekor: 2
(nőknél csak leánykori név)
Előző neve, névváltoztatás éve: 3 1
Születési helye: 4
Születési ideje: 5 1
Anyja neve: 6
Állampolgársága a sérelem elszenvedésekor: 7 magyar (1) nem magyar (2)
Ha nem magyar, akkor
milyen állampolgár? 8
1990. december 31-én, vagy halálakor
életvitelszerűen Magyarországon élt-e?
9 igen (1) nem (2)
A sérelem a magyar állampolgárságától való
megfosztással összefüggésben érte?
10 igen (1) nem (2)
Ha igen mikor? 11 19
FIGYELEM! A következő kérdésekre csak annak kell válaszolnia, aki leszármazottként tart igényt a kárpótlásra.
A volt tulajdonos elhalálozásának éve: 12 19
A leszármazott rokonsági foka: 13 gyermek (1) unoka (2) dédunoka (3)
A volt tulajdonos gyermekeinek száma: 14
FIGYELEM! A következő kérdésekre csak akkor kell válaszolnia, ha Ön a volt tulajdonos unokája.
Szülője testvéreinek száma: 15
Saját testvéreinek száma: 16
FIGYELEM! A következő kérdésekre csak akkor kell válaszolnia, ha Ön a volt tulajdonos dédunokája.
Nagyszülője testvéreinek száma: 17
Szülője testvéreinek száma: 18
Saját testvéreinek száma: 19
Nyilatkozat: Kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és az általam megjelölt részre - tudomásom szerint - más nem jogosult.
20
aláírás
Milyen arányban jogosult az igénylő 21 / (Az ügyintéző tölti ki!)
a kárpótlásra?
FIGYELEM! A következő kérdésre csak akkor kell válaszolnia, ha Ön a volt tulajdonos özvegye, és a volt tulajdonosnak leszármazottai nincsenek.
A házasságkötés éve: 22 19 A volt tulajdonos elhalálozásának éve: 23 19
Nyilatkozat: Kijelentem, hogy a volt tulajdonosnak - tudomásom szerint - élő leszármazottja nincs.
Vele - a sérelem elszenvedésekor és halála időpontjában is - házasságban együtt éltem.
24
aláírás
Az üzem, vállalat, vállalkozás elvételéről szóló okirat (határozat, telekkönyvi végzés, más okmány):
Megnevezés: 25
Kiállítója: 26
Száma: 27 Kelte: 28 19
Az üzem, vállalat, vállalkozás adatai a sérelem elszenvedésekor:
A vállalkozás neve: 29
A cég neve: 30
Cégbírósági száma: 31
Székhelyének telekkönyvi adatai:
Megye: 32 32
Település: 33 Kódja: 33
Telekkönyvi betétszám: 34
Korabeli helyrajzi szám: 35
Az érintett üzem, vállalat, vállalkozás helye:
Korabeli címe: 36
Jelenlegi címe: 37
Kérem, hogy a kárpótlást az alkalmazottak száma után állapítsák meg. 38 Alkalmazottak száma:
aláírás
Kérem, hogy a kárpótlást az üzem, vállalat alapterülete után állapítsák meg. 39
aláírás
Az üzem, vállalat a sérelem elszenvedésekor: földszintes (1) emeletes (2) 40
Az ingatlan-nyilvántartás szerinti területe m2-ben: 41
Az üzem, vállalkozás céljára beépített emeletek alapterülete összesen m2-ben: 42
Tulajdoni hányad: 43 /
Ön vagy a volt tulajdonos nemzetközi szerződés alapján kapott-e
kárpótlást, vagy sérelmét egyéb módon orvosolták-e?
igen (1) nem (2) 44
Ön vagy más személy indított-e eljárást a jelen kárpótlási igénnyel
összefüggésben más szervnél (bíróság, közjegyző, egyéb)?
igen (1) nem (2) 45
Ha ön indított eljárást, akkor hol? 46
Milyen ügyiratszámon? 47
A hivatal tölti ki!
Hiánypótlás szükséges: igen (1) nem (2) 48
Az ügyintéző feljegyzései:
E) ADATLAP Borítékszám: R *
ARANYTÁRGYAK, BRILL, PLATINA
ELVÉTELE MIATTI E Lapsorszám:
KÁRPÓTLÁSI IGÉNY
BEJELENTÉSÉHEZ Iktatószám: *
Első beadvány (1) Hiánypótlás teljesítése (2) Újabb igény bejelentése (3)
Milyen jogcímen kéri a kárpótlást: 1 saját (1) leszármazott (2) túlélő házastárs (3)
A volt tulajdonos adatai:
Neve a sérelem elszenvedésekor: 2
(nőknél csak leánykori név)
Előző neve, névváltoztatás éve: 3 1
Születési helye: 4
Születési ideje: 5 1
Anyja neve: 6
Állampolgársága a sérelem elszenvedésekor: 7 magyar (1) nem magyar (2)
Ha nem magyar, akkor
milyen állampolgár? 8
1990. december 31-én, vagy halálakor
életvitelszerűen Magyarországon élt-e?
9 igen (1) nem (2)
A sérelem a magyar állampolgárságától való
megfosztással összefüggésben érte?
10 igen (1) nem (2)
Ha igen mikor? 11 19
FIGYELEM! A következő kérdésekre csak annak kell válaszolnia, aki leszármazottként tart igényt a kárpótlásra.
A volt tulajdonos elhalálozásának éve: 12 19
A leszármazott rokonsági foka: 13 gyermek (1) unoka (2) dédunoka (3)
A volt tulajdonos gyermekeinek száma: 14
FIGYELEM! A következő kérdésekre csak akkor kell válaszolnia, ha Ön a volt tulajdonos unokája.
Szülője testvéreinek száma: 15
Saját testvéreinek száma: 16
FIGYELEM! A következő kérdésekre csak akkor kell válaszolnia, ha Ön a volt tulajdonos dédunokája.
Nagyszülője testvéreinek száma: 17
Szülője testvéreinek száma: 18
Saját testvéreinek száma: 19
Nyilatkozat: Kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és az általam megjelölt részre - tudomásom szerint - más nem jogosult.
20
aláírás
Milyen arányban jogosult az igénylő 21 / (Az ügyintéző tölti ki!)
a kárpótlásra?
FIGYELEM! A következő kérdésre csak akkor kell válaszolnia, ha Ön a volt tulajdonos özvegye, és a volt tulajdonosnak leszármazottai nincsenek.
A házasságkötés éve: 22 19 A volt tulajdonos elhalálozásának éve: 23 19
Nyilatkozat: Kijelentem, hogy a volt tulajdonosnak - tudomásom szerint - élő leszármazottja nincs.
Vele - a sérelem elszenvedésekor és halála időpontjában is - házasságban együtt éltem.
24
aláírás
Ön vagy más személy indított-e eljárást a jelen kárpótlási igénnyel igen (1) nem (2) 25
összefüggésben más szervnél (bíróság, közjegyző, egyéb)?
Ha Ön indított eljárást, akkor hol? 26
Milyen ügyiratszámon? 27
Ön vagy a volt tulajdonos nemzetközi szerződés alapján kapott-e kárpótlást, igen (1) nem (2) 28
vagy sérelmét egyéb módon orvosolták-e?
A kötelező letétbe helyezésről vagy zár alá vételről szóló okirat (határozat, más okmány):
Megnevezése: 29
Kiállítója: 30
Száma: 31 Kelte: 32 19
A kötelezően letétbe helyezett vagy zár alá vett műtárgyak felsorolása:
33 S.
sz.
Műtárgy megnevezése Db Tulajdoni hányad Érték
1 /
2 /
3 /
4 /
5 /
6 /
7 /
8 /
9 /
10 /
11 /
12 /
13 /
14 /
15 /
16 /
17 /
18 /
19 /
20 /
21 /
22 /
A kötelezően letétbe helyezett vagy zár alá vett ékszerek felsorolása:
Ékszer típusa: arany (A) platina (P)
34 S.
sz.
Ékszer típusa Darab Ékszer megnevezése Karát, arany
esetén
Gramm Tulajdoni hányad Átlagsúly
1 /
2 /
3 /
4 /
5 /
6 /
7 /
8 /
9 /
10 /
11 /
12 /
13 /
14 /
15 /
16 /
17 /
18 /
19 /
20 /
21 /
22 /
23 /
24 /
25 /
26 /
27 /
28 /
29 /
30 /
31 /
32 /
33 /
34 /
35 /
36 /
37 /
38 /
Tulajdoni hányad
A brill/csiszolt gyémánt kövek értéke (karát): 35 36 /
A hivatal tölti ki!
Hiánypótlás szükséges: igen (1) nem (2) 37
A kárpótlásra jogosult feljegyzései:
Az ügyintéző feljegyzései:

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1. A kárpótlási igényeket csak az Országos Kárpótlási és Kárrendezési Hivatal által rendszeresített adatlapok és boríték felhasználásával, postai ajánlott küldeményként (vagy személyesen) lehet benyújtani.

2. Ha a 120 napos határidőn belül újabb igényt kíván előterjeszteni, szerezze be a megfelelő típusú adatlapot a postahivatalban, töltse ki, és juttassa el ahhoz a kárrendezési hivatalhoz, ahová első beadványát elküldte.

3. A borítékon található hétjegyű számot minden egyes kitöltött adatlapon fel kell tüntetni, az adatlapok jobb felső sarkában szereplő „R” betűt követően, mind az első, mind az esetleges későbbi beadványok esetében.

4. Az adatlapokon a fehér színű rovatokat írógéppel vagy nyomtatott nagybetűkkel kell kitölteni.

5. A kitöltött adatlapokat és a hozzá csatolt okmányokat legkésőbb 1992. október 5-én éjfélig postára kell adni.

6. Összes kárpótlási igényét az alábbiak szerint kell benyújtani valamelyik megyei, illetőleg a fővárosi kárrendezési hivatalnak:

a) ha egyetlen ingatlan után kéri a kárpótlást, ahhoz a megyei kárrendezési hivatalhoz, ahol az ingatlan található;

b) ha több és más-más megyében található ingatlan után kér kárpótlást, akkor válassza ki azt a megyei kárrendezési hivatalt, amelytől összes igényének elbírálását várja;

c) ha az igénylő külföldön lakik, kizárólag Budapesten a Fővárosi Kárrendezési Hivatalhoz nyújthatja be az igényét.

7. Ügyének gyors elintézését kérjük segítse azzal, hogy az adatlapokon szereplő minden kérdésre válaszol!

Amennyiben hiányosan tüntette fel kárpótlási igényét, szíveskedjék a kárrendezési hivatal „hiánypótlási felhívására” a megadott határidőn belül válaszolni, illetőleg a szükséges iratokat elküldeni. Ezek hiányában ügyét csak a rendelkezésre álló, hiányos adatok alapján lehet elbírálni.

A „hiánypótlás felhívás”-ban a hivatal visszaküldheti azokat az adatlapokat, melyeken a szükséges adatokat nem töltötte ki! Kérjük, hogy lehetőség szerint ezeken az adatlapokon pótolja a hivatal által megjelölt hiányzó adatokat, és ne töltsön ki új adatlapot. Ha ez bármilyen ok miatt nem lehetséges, másolja át az új adatlapra a hiányosként visszakapott adatlap jobb felső sarkában lévő összes adatot („A” adatlapon: borítékszám, iktatószám, a beérkezés dátuma: „F”, „H”, „V”, „E” adatlapokon: borítékszám, a lap sorszáma, iktatószám; „FM” adatlapon: borítékszám, az F lap sorszáma, iktatószám, sorszám), aláhúzásával jelölje meg a „hiánypótlás teljesítése” szöveget, majd a kitöltött adatlapokat küldje vissza a hivatalnak.

8. A borítékban az alábbi típusú adatlapok találhatók:

- „A” jelű: ezen az igénylő személyi adatait kell közölni;

- „F” illetve „FM” jelű adatlap: a termőföld (szántó, rét, gyümölcsös, erdő stb.), valamint a tanya elvétele miatti igényt kell feltüntetni;

- „H” jelű adatlap: ezen a lakóház, lakás, telek, üdülő elvétele miatti igényt kell feltüntetni;

- „V” jelű adatlap: ezen a vállalat, az üzem, a vállalkozás elvétele miatti igényt kell feltüntetni;

- „E” jelű adatlap: ezen a műtárgyak, aranytárgyak, brill, platina elvétele miatti igényt kell feltüntetni.

Az „A” jelű adatlapot az első igény benyújtásakor egy példányban kell kitölteni. Az „F”, „FM”, „H”, „V”, „E” jelű adatlapokat a volt tulajdonosok és a tulajdoni tárgyak számától függően a megfelelő számban szíveskedjék kitölteni, és az „A” jelű adatlaphoz csatolni! Az „F” adatlapon feltüntetett volt tulajdonos vagyontárgyait mellékletein, az „FM” adatlapokon kell felsorolni. A mellékletlapokon a volt tulajdonosra az adatait tartalmazó „F” adatlap sorszámával kell hivatkozni. Ismételten felhívjuk szíves figyelmét, hogy minden egyes adatlapon (az újabb igény bejelentésekor is!), az első boríték sorszámát kell feltüntetni!

9. *  Az okmányokat vagy eredetiben, vagy hiteles másolatban kell a beadványhoz csatolni. A beküldött eredeti okmányokat legkésőbb a kérelmet véglegesen elbíráló határozat véglegessé válása vagy jogerőre emelkedése időpontjában a hivatal visszaküldi.

Az anyakönyvi kivonatokat abban az anyakönyvi hivatalban lehet beszerezni, ahol az igazolandó esemény (születés, házasság, halálozás) történt. Ha leszármazottként, testvéreivel együtt, azonos kárrendezési hivatalhoz nyújtják be igényüket, nem szükséges valamennyiüknek beküldeni az eredeti okmányokat. Ilyenkor az „A” adatlap „24”-es rovatában hivatkozzanak arra a borítékszámra, amelyben az okmányokat beküldték.

10. Lehetőség szerint - a gyors ügyintézés érdekében -, szíveskedjék minden igazoló okiratot a kárpótlási igény benyújtása előtt beszerezni.

Amennyiben idő hiányában (a 120 napos határidőn belül) ez nem lehetséges, akkor módja van az iratokat később is mellékelni (legkésőbb a hiánypótlásban megjelölt határidőig). Szíveskedjék - a később beküldött okiratok esetében is -, hivatkozni első beadványának borítékszámára!

11. A külföldi állampolgárok a részükre kiállított kárpótlási jegyet külföldre kivihetik és külföldről behozhatják. A kárpótlási jegyekkel történő, a Kpt.-ben meghatározott tulajdonszerzés eseteiben nincs szükség devizahatósági hozzájárulásra vagy pénzügyminisztériumi előzetes engedélyre.

12. *  Azoknak az igénylőknek, akik a sérelem elszenvedése előtt szerezték meg a tulajdonjogot és a tulajdonjogukat igazoló érvényes okirattal rendelkeznek, de azt az ingatlan-nyilvántartásba még nem vezették át, az ingatlanügyi hatósági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivataltól bizonyítvány kiállítását kell kérniük. A bizonyítványt és a tulajdonjogot igazoló okiratot is mellékelni kell az adatlaphoz!

13. *  Az „F” és „E” adatlap „28”-as rovatára, „H” adatlap „42”-es rovatára, és a „V” adatlap „44”-es rovatára annak kell igennel válaszolni, akinek tulajdoni sérelmét az 1992. évi XXIV-es törvény I. sz. mellékletében felsorolt és az alábbiakban feltüntetett jogszabályok alapján orvosolták, vagy valamilyen más módon kárpótlásban részesítették, illetve igényét nemzetközi szerződés rendezte.

- 7590/1945. ME r. a zsidókra hátrányos megkülönböztetést tartalmazó jogszabályok vagy baloldali magatartás folytán elveszett üzlethelyiségek, berendezési (felszerelési tárgyak), valamint áru- és anyagkészletek visszabocsátásáról.

- 3630/1945. ME r. a zsidótörvények alapján megvont italmérési engedélyek visszajuttatásával kapcsolatban az üzleti berendezés (felszerelés) átvétele és a beruházások (helyreállítások) értékének megfizetése.

- 10.480/1945. ME r. a zsidókra hátrányos megkülönböztetést tartalmazó jogszabályok folytán elvesztett személyjogú gyógyszertári jogosítványok rendezése.

- 300/1946. ME r. a zsidókra hátrányos megkülönböztetést tartalmazó jogszabályok folytán elvesztett ingóságok rendezése tárgyában.

- 12.530/1946. ME r. az államkincstár javára bejegyzett tulajdonjognak egyes ingatlanokról törlése tárgyában.

- 6400/1947. ME r. a zsidókra hátrányos megkülönböztetést tartalmazó jogszabályok folytán elvesztett gazdasági felszerelésekről.

- 5280/1947. ME r. a zsidókra hátrányos megkülönböztetést tartalmazó jogszabályok vagy baloldali magatartás folytán elvesztett hűtőházak és baromfifeldolgozó telepek visszabocsátásának korlátozása tárgyában.

- 13160/1947. Korm. r. a zsidók elhagyott javainak kezelése tárgyában [4. § (2) bek.].

Egyéb módon annak orvosolták a sérelmét, aki tulajdoni tárgya helyett - kártalanításként - más vagyontárgyat kapott az államtól.

14. Volt tulajdonosként a tulajdoni sérelem jellegétől függően, (ha értéktárgyait, földjét, házát, vállalkozását elvették) szíveskedjék kitölteni a megfelelő adatlapokat, és ha a felsorolás azt szükségessé teszi, akkor a megfelelő mellékleteket.

AZ „A” JELŰ ADATLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA

1. A legelőször benyújtott kárpótlási igényben, minden adatlapon, az „első beadvány” szöveget húzza alá;

a hiánypótlási felhívásban kapott adatlapokon, a hiányos adatok kitöltésekor, a „a hiánypótlás teljesítése” szöveget jelölje meg aláhúzással!

I. AZ IGÉNYLŐ ADATAI

2. Az „1”-es rovatba a név helye előtt kis kockában a névhez tartozó dr., ifj., id. rövidítést szíveskedjék beírni.

3. Ha saját jogon nyújtja be igényét, de neve a sérelem elszenvedése óta bármilyen okból (pl. magyarosítás, örökbe fogadás stb.) megváltozott, akkor a „2”-es rovatot is ki kell töltenie, beadványához pedig csatolnia a névváltozásról szóló határozatot.

4. Aki asszonynevet visel, szíveskedjék feltüntetni a „3”-as rovatban leánykori nevét is.

5. A „6”-os rovatban szereplő kérdésre a megfelelő válasz kódszámának beírásával kell válaszolni.

Az az igénylő, aki magyar állampolgár is, a magyar állampolgárságot szíveskedjék jelezni.

6. A „7”-„8”-as rovatban lévő nyilatkozatot annak az igénylőnek kell kitöltenie és aláírnia, akinek az állampolgárságát igazoló, magyar hatóságok által kiállított okmányai nincsenek.

7. A „9”, „10”, „12”-es rovatokat szíveskedjék pontosan kitölteni, mert a hivatal az ügyével kapcsolatos minden értesítést erre a címre küld. A telefonszámot az ügyintézés gyorsítása érdekében kéri a hivatal.

II./A A NYILATKOZAT AZ IGÉNY ELBÍRÁLÁSÁHOZ

8. A „13”-as rovatot csak abban az esetben kell kitölteni, ha a kárpótlás alapjául szolgáló vagyontárgyak más-más megyében vannak.

(Azt a megyét kell megjelölni, amelynek területéhez az érintett település jelenleg tartozik.)

9. A „14”-es rovatot abban az esetben kell kitölteni, ha az 1991. évi XXV. tv. alapjául is nyújtott már be kárpótlási igényt.

II./B NYILATKOZAT AZ IGÉNY ELBÍRÁLÁSÁHOZ

10. „15”-ös rovat: a nyilatkozatot minden esetben ki kell tölteni a megfelelő szövegrész aláhúzásával.

III. A BENYÚJTOTT ADATLAPOK SZÁMA TÍPUSONKÉNT

11. Kérjük szíveskedjék az „A” adatlaphoz csatolt „F”, „H”, „V”, „E”, „FM” jelű adatlapok darabszámát - ellenőrzés céljából -, a „16”, „17”, „18”, „19”, „21”-es rovatokba beírni. A „20”-as rovatban a benyújtott igényhez mellékelt okmányok darabszámát kell feltüntetni.

12. A „22”-es rovatban lévő nyilatkozatot csak annak a kárpótlásra jogosult tanyatulajdonosnak kell aláírnia, aki a tanyája körüli termőföldre igényt tart, s - a törvény alapján biztosított - elővásárlási jogával élni kíván. A nyilatkozat kitöltése esetén a „23”-„26”-os rovatokban fel kell tüntetni a tanya pontos helyét meghatározó adatokat.

13. A „27”-es rovatban lévő nyilatkozatot annak az igénylőnek kell aláírnia, aki az őt megillető kárpótlás fejében termőföldet kíván szerezni, és a termőföld megvásárlásához igénybe kívánja venni a tv. 24. §-ában meghatározott mezőgazdasági vállalkozási támogatást.

Amennyiben az igénybejelentési határidőn belül Ön nem kéri, később azt nem teheti meg.

A mezőgazdasági vállalkozóként való bejelentkezés tényét a vállalkozói indítvány, valamint az APEH bejelentkezési lap hiteles másolatával kell igazolni az illetékes kárrendezési hivatalban, az árverést követő 30 napon belül.

14. A „28”-as rovatot akkor kell kitöltenie és aláírnia, ha leszármazottként és testvéreivel közösen nyújtja be igényét; ilyenkor az igazgató okiratokat csak egyikük mellékeli. A többi testvérnek ebben a rovatban kell feltüntetnie azt a borítékszámot, amelyben az okiratokat az adatlaphoz csatoltan beküldték.

AZ „F”, „H”, „V” és „E” JELŰ ADATLAPOK 1-24-ES ROVATAINAK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA

1. Legelőször benyújtott kárpótlási igényében, minden adatlaphoz az „első beadvány” szöveget húzza alá;

- a hiánypótlási felhíváshoz csatolt adatlapokon, a hiányos adatok kitöltésekor, a „hiánypótlás teljesítése” szöveget jelölje meg aláhúzásával;

- ha első beadványához újabb tulajdoni tárgyról szóló adatlapot kíván mellékelni, az adatlapon az „újabb igény bejelentése” szöveget húzza alá.

2. Az „1”-es rovatra a megfelelő kódszám beírásával kell válaszolni.

- Saját jogon az a személy jogosult kárpótlásra, akit a sérelem ért.

- Leszármazottként a vér szerinti (beleértve a házasságon kívül született gyermeket is), valamint az örökbe fogadott gyermek(ek), illetve azok további leszármazottai jogosultak a kárpótlásra, ha a volt tulajdonos és a leszármazott „igényjogosult felmenői” közül egyik sem él.

Ezt a rokoni kapcsolatot születési anyakönyvi kivonattal, örökbefogadási határozattal, apasági elismerő nyilatkozattal, apaságot megállapító bírói ítélettel stb. lehet igazolni.

A rokoni kapcsolaton kívül az „igényjogosult felmenők” halálát is igazolni kell, a halotti anyakönyvi kivonattal.

- Túlélő házastársként az a személy jogosult kárpótlásra, aki a volt tulajdonossal a sérelem elszenvedésekor és halála időpontjában is közös háztartásban, házastársként együtt élt, és a volt tulajdonosnak élő leszármazottai nincsenek.

Ezeket a tényeket házassági és halotti anyakönyvi kivonattal kell igazolni.

3. A „2”-es rovatot minden esetben ki kell tölteni, bármilyen jogcímen kéri a kárpótlást.

4. Ha saját jogon nyújtja be igényét, de neve a sérelem elszenvedése óta bármilyen okból (pl. magyarosítás, örökbe fogadás stb.) megváltozott, akkor a „3”-as rovatot ki kell töltenie, beadványához pedig a névváltozásról szóló határozatot is csatolni kell.

5. A „4”, „5”, „6”-os számú rovatokat nem kell kitöltenie, ha saját jogon kéri a kárpótlást.

6. A „7”-es rovat kérdésére a megfelelő kódszám beírásával kell válaszolni. Ha a volt tulajdonos a sérelem elszenvedésekor magyar állampolgár is volt, akkor a magyar állampolgárságnak megfelelő kódszámot szíveskedjék beírni.

7. A „8”, „9”-es rovatokat csak akkor kell kitöltenie, ha a volt tulajdonos a sérelem elszenvedésekor nem magyar állampolgár volt. Annak kell az állampolgárságát igazolnia, akinek nincs magyar hatóságok által kiállított korabeli okmánya.

8. A „9”-es rovatot annak kell - a megfelelő kódszám beírásával - kitöltenie, aki magyar állampolgárságot nem szerzett, de ténylegesen Magyarországon él (pl. bolgárkertészek).

Ezt a tényt állandó tartózkodási engedéllyel igazolni kell.

9. A „10”, „11”-es rovatot akkor kell kitöltenie, ha a sérelem a magyar állampolgárságától való megfosztásával összefüggésben érte. (Ez esetben a „7”, „8”, „9”-es rovatot nem kell kitölteni).

10. A „12”, „13”, „14”-es kérdésekre mindenkinek válaszolnia kell, aki leszármazottként igényli a kárpótlást.

11. A „12”-es rovatba a volt tulajdonos elhalálozásának évét kell beírni.

12. A „13”-as rovat kérdésére a megfelelő kódszám (gyermek -1, unoka - 2, dédunoka - 3) beírásával kell válaszolni.

13. A „14”-es rovat: a volt tulajdonos gyermekei közül azok számát kell beírni, akik a volt tulajdonos halálakor életben voltak, illetve: már nem éltek, de van élő leszármazottjuk.

14. A szülő testvéreinek számát („15”-ös, vagy „18”-as rovat) vagy csak az apa, vagy csak az anya vonatkozásában lehet feltüntetni, attól függően, hogy az igénylő melyik szülő után jogosult a kárpótlásra.

15. A nagyszülők esetében („17”-es rovat) is csak azt az ágat és nagyszülőt (pl. atyai nagyanya) kell megjelölni, aki után az igénylő a kárpótlást kéri.

16. A „15”-től „19”-ig terjedő rovatok: a nagyszülők, a szülők, ill. a saját testvérek számába beleértendők az elhunyt testvérek is, kivéve azokat, akik a volt tulajdonos halála előtt elhaláloztak, és nincs élő leszármazójuk.

17. Annak, aki leszármazottként nyújtja be igényét, a „20”-as rovatban szereplő nyilatkozatot alá kell írnia. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a hamis adatszolgáltatás büntetőjogi következményekkel jár!

18. „22”-es, „23”-as rovat: a házastársként igénylő tüntesse fel az okiratokkal bizonyított időpontokat, és írja alá a „24”-es pontban szereplő „Nyilatkozat”-ot. A „Nyilatkozat”-ra egyebekben az előző pontban foglaltak vonatkoznak.

AZ „F” JELŰ ADATLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA (25-32 ROVAT)

1. A „25”-ös rovat kérdésére a megfelelő kódszám beírásával kell válaszolni. Annak kell igennel (1) válaszolnia, aki jogosultságát nem tudja bizonyítani, és ezért bíróság, közjegyző vagy más szerv előtt eljárást kell indítania a jogosultság tisztázására. Ekkor ki kell töltenie a „26”-os, „27”-es rovatokat is.

Az igényt ebben az esetben is be kell nyújtani a Kárrendezési Hivatalnak. Ha a bíróság, közjegyző vagy más szerv előtt indított eljárás során döntés születik, az erről kiállított végzést, más iratot - a boríték számára hivatkozva - pótlólag el kell küldeni a Kárrendezési Hivatalnak.

2. A „28”-as rovatra adható válasszal kapcsolatban lásd az általános tudnivalók 13. pontját.

3. Ha Ön az igényelt kárpótlás fejében termőföldet kíván szerezni, itt jelölje meg azt a mezőgazdasági nagyüzeme(ke)t, („29”, „30”, „31”, „32”-es rovat) amely(ek) elvett termőföldjét jelenleg használja(ák).

AZ „FM” JELŰ ADATLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA (34-38 ROVAT)

1. Az „FM” adatlapon a borítékszámon kívül minden esetben tüntesse fel annak az „F” adatlapnak a sorszámát, amelyen a felsorolandó tulajdontárgyak tulajdonosának adatai szerepelnek.

2. „34”-„37”-es rovatok: az elvételről szóló okirattal kapcsolatosan minden adatot be kell írni, amiről az igénylőnek tudomása van. A megfelelő okiratot a beadványhoz csatolni kell.

3. *  „38”-as rovaton szereplő táblázat kitöltése:

- megye, település: a termőföld helyének meghatározásakor minden adatot fel kell tüntetni, amelyet az igénylő ismer: a város, a község, a kerület nevét, ha a kerület további részekre oszlik, akkor annak nevét is fel kell tüntetni (pl. Debrecen-Nagyerdő, Budapest XVI. ker., Cinkota).

- Ingatlan-nyilvántartási adatok: azt az azonosítószámot kell beírni, amely az igénylő nyilvántartási okmányán szerepel (pl. telekkönyvi betétszám). Az igénylő tulajdonjogát igazoló okmányt csatolni kell az adatlaphoz.

- Helyrajzi szám: az ingatlan-nyilvántartási okmányban (telekkönyvi betétben, telekjegyzőkönyvben, tulajdoni lapon) szereplő helyrajzi számot kell feltüntetni. Ha az okmányban több helyrajzi szám szerepel, az egyes helyrajzi számokhoz tartozó adatokat a táblázat külön soraiba kell beírni.

- A termőföld területe, termőföld AK értéke: a teljes földterületre vonatkozó adatokat tüntesse fel, akkor is, ha a volt tulajdonos csak résztulajdonos volt.

Ha az adatok közül valamelyik nem szerepel a tulajdonjogi bizonyító okiraton, arra vonatkozóan külön igazolást kell beszerezni az ingatlanügyi hatósági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivataltól (pl. az aranykorona értékről).

- Tanyaépület alapterület: a gazdasági és lakóépületek teljes alapterületét kell feltüntetni, akkor is, ha a tulajdonos résztulajdonos volt.

- Tulajdoni hányad: a volt tulajdonos tulajdoni hányadát minden esetben pontosan fel kell tüntetni.

Felhívjuk figyelmét, hogy külön adatlapot kell kitölteni akkor, ha a föld a házastársak közös tulajdonában volt, és ez a tény az ingatlan-nyilvántartási adatokból is kitűnik. Ilyenkor a résztulajdonos házastársakról külön-külön „F” adatlapot kell kitölteni, és a tulajdoni tárgyakat is tulajdonosonként külön „FM” adatlapon kell megadni. Az „FM” adatlapokon az „F” lap sorszámával hivatkozunk a résztulajdonos adatait tartalmazó „F” adatlapra, a tényleges tulajdoni hányadot pedig tulajdoni tárgyanként adjuk meg.

A „H” JELŰ ADATLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA (25-49 ROVAT)

1. A „25”-„28”-as rovatokba az elvételről szóló okirattal kapcsolatosan minden adatot be kell írni, amelyről az igénylőnek tudomása van, és az adatlaphoz mellékelni kell a megfelelő okiratot.

2. A „29”-„31”-es rovat: az ingatlan helyét a cím pontos megjelölésével kell meghatározni.

3. A „32”-„33”-as rovatban az ingatlan-nyilvántartási adatokat a korabeli okmányoknak megfelelően kell kitölteni, és az okmányokat mellékelni kell.

Ha a korabeli okmányokban több helyrajzi szám szerepel, minden egyes helyrajzi számról külön adatlapot kell kitölteni.

4. A „34”-„35”-ös rovatban - az azonosíthatóság érdekében - az ingatlan jelenlegi címét kell közölni, főképpen akkor, ha az eredeti a sérelem elszenvedése óta megváltozott.

5. A „37”-es rovatban az ingatlan típusának megfelelő kódszámot kell beírni.

6. A „38”-as rovatban szereplő kérdésre a megfelelő kódszám beírásával kell válaszolni.

7. A „39”-es rovatba az ingatlan-nyilvántartás szerinti teljes területet kell beírni.

8. A „40”-es rovatban a házingatlan földszinten kívüli szintjein a lakás céljára beépített összes alapterületét kell feltüntetni, ha a házingatlan emeletes volt. Egyébként - ha földszintes volt - nem kell kitölteni.

9. A „41”-es rovatban a volt tulajdonos tulajdoni hányadát minden esetben pontosan fel kell tüntetni.

Felhívjuk figyelmét, hogy külön adatlapot kell kitölteni akkor, ha a házingatlan a házastársak közös tulajdonában volt, és ez a tény az ingatlan-nyilvántartási adatokból is kitűnik. Ilyenkor is meg kell jelölni a tulajdoni hányadot (pl. 1/2 rész volt a férj, 1/2 rész volt a feleség tulajdona).

10. A „42”-es rovatra adható válasszal kapcsolatban lásd az általános tudnivalók 13. pontját.

11. A „43”-as rovat kérdésére a megfelelő kódszám beírásával kell válaszolni. Annak kell igennel (1) válaszolnia, aki jogosultságát nem tudja bizonyítani, és ezért bíróság, közjegyző vagy más szerv előtt eljárást kell indítania a jogosultság tisztázására. Ekkor ki kell töltenie a „44”-es, „45”-ös rovatokat is.

Az igényt ebben az esetben is be kell nyújtani a Kárrendezési Hivatalnak. Ha a bíróság, közjegyző vagy más szerv előtt indított eljárás során döntés születik, az erről kiállított végzést, más iratot - a boríték számára hivatkozva -, pótlólag el kell küldeni a Kárrendezési Hivatalnak.

A „V” JELŰ ADATLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA (25-47 ROVAT)

1. A „25”-„28”-as rovatokba az elvételről szóló okirattal kapcsolatosan minden adatot be kell írni, amelyről az igénylőnek tudomása van, és az adatlaphoz mellékelni kell a megfelelő okiratot.

2. A „29”-„31”-es rovatban a vállalkozásnak, az üzemnek a sérelem elszenvedésekor használt elnevezését kell feltüntetni, mert a korabeli iratokon ez szerepel. Csak így lehet az iratokról másolatot beszerezni (pl. cégjegyzékről, társadalombiztosítási iratokról, KIOSZ-, KISOSZ-nyilvántartásokról).

3. A „32”-„35”-ös rovatban a vállalkozás helyeként a központi (a cégjegyzéken szereplő) épület helyét kell megnevezni, és ennek az épületnek az ingatlan-nyilvántartási adatait (ill. telekkönyvi adatait) kell feltüntetni.

4. A „36”-os rovatban a vállalkozás korabeli címét kell megadni.

5. A „37”-es rovatban a vállalkozás jelenlegi címét kell megadni.

6. A „38”-as rovatot akkor töltse ki, és hitelesítse döntését aláírásával, ha a kárpótlást az alkalmazottak száma után kéri megállapítani. Ez esetben a vállalkozás államosítását megelőző 1 év (12 hónap) legmagasabb alkalmazotti létszámát kell bizonyítania. Alkalmazottként figyelembe kell venni a [Ptk. 685. § b) pontja szerint] a vállalkozásban dolgozó, segítő családtagot, közeli hozzátartozót is. A kármérték meghatározása esetén azokat az alkalmazottakat kell figyelembe venni, akik Magyarországnak a Párizsi Békeszerződés által meghatározott határai között működő székhelyen, illetve telephelyen dolgoztak.

7. A „39”-es rovatot akkor töltse ki, és hitelesítse döntését aláírásával, ha a kárpótlást az üzem, vállalat alapterülete után kéri megállapítani. Ez esetben töltse ki a „40”-„42”-es rovatokat is:

- „40”-es rovatba a megfelelő kódszámot,

- „41”-es rovatba az ingatlan alapterületét írja be,

- „42”-es rovatban emeletes épület esetén kell az emeletek össz beépített alapterületét feltüntetni.

8. A „43”-as rovatban a volt tulajdonos tulajdoni hányadát minden esetben pontosan fel kell tüntetni.

Felhívjuk figyelmét, hogy külön adatlapot kell kitölteni akkor, ha a vállalkozás a házastársak közös tulajdonában volt. Ilyenkor is meg kell jelölni a tulajdoni hányadot (pl. 1/2 rész volt a férj, 1/2 rész volt a feleség tulajdona).

9. A „44”-es rovatra adható válasszal kapcsolatban lásd az általános tudnivalók 13. pontját.

10. A „45”-ös rovat kérdésére a megfelelő kódszám beírásával kell válaszolni. Annak kell igennel (1) válaszolnia, aki jogosultságát nem tudja bizonyítani, és ezért bíróság, közjegyző vagy más szerv előtt eljárást kell indítania a jogosultság tisztázására. Ekkor ki kell tölteni a „46”-„47”-es rovatokat is.

Az igényt ebben az esetben is be kell nyújtani a Kárrendezési Hivatalnak. Ha a bíróság, közjegyző vagy más szerv előtt indított eljárás során döntés születik, az erről kiállított végzést, más iratot - a boríték számára hivatkozva -, pótlólag el kell küldeni a Kárrendezési Hivatalnak.

AZ „E” JELŰ ADATLAP KITÖLTÉSI UTASÍTÁSA (25-36 ROVAT)

1. A „25”-ös rovat kérdésére a megfelelő kódszám beírásával kell válaszolni. Annak kell igennel (1) válaszolnia, aki jogosultságát nem tudja bizonyítani, és ezért bíróság, közjegyző vagy más szerv előtt eljárást kell indítania a jogosultság tisztázására. Ekkor ki kell töltenie a „26”-os, „27”-es rovatokat is.

Az igényt ebben az esetben is be kell nyújtani a Kárrendezési Hivatalnak. Ha a bíróság, közjegyző vagy más szerv előtt indított eljárás során döntés születik, az erről kiállított végzést, más iratot - a boríték számára hivatkozva -, pótlólag el kell küldeni a Kárrendezési Hivatalnak.

2. A „28”-as rovatra adható válasszal kapcsolatban lásd az általános tudnivalók 13. pontját.

3. A „29”-„32”-es rovatokba a kötelező letétbe helyezés vagy zár alá vételről szóló okirattal kapcsolatosan minden adatot be kell írni, amelyről az igénylőnek tudomása van, és az adatlaphoz mellékelni kell a megfelelő okiratot. Az „érték” rovatot az Országos Kárpótlási és Kárrendezési Hivatal tölti ki.

4. „33”-as rovat: a kötelező letétbe helyezett vagy zár alá vett műtárgyakat kell felsorolni a táblázatban, s beírni a műtárgy megnevezésére, darabszámára és tulajdoni hányadra vonatkozó adatokat.

5. „34”-es rovat: az okiratban szereplő arany és platina értéktárgyakat kell típusonként felsorolni. Minden ékszerfajtához meg kell adni az ékszer típusát [A (arany), vagy P (platina)], az ékszer megnevezését és a tulajdoni hányadot. A karát, illetve grammadatot csak akkor kell megadni, ha az az okirattal egyértelműen igazolható.

Felhívjuk figyelmét, hogy külön adatlapot kell kitölteni akkor, ha az ékszer vagy műtárgy a házastársak közös tulajdonában volt, és ez a tény az okiratból is kitűnik. Ilyenkor is meg kell jelölni a tulajdoni hányadot (pl. 1/2-ed rész volt a férj, 1/2-ed rész volt a feleség tulajdona).

6. A „35”-ös rovatban a kötelező letétbe helyezett vagy zár alá vett, csiszolt gyémántkövek értékét kell feltüntetni karátban.

7. Ha a „35”-ös rovatot kitöltötte, a „36”-os rovatba be kell írni a csiszolt gyémántkövek tulajdoni hányadát.


  Vissza az oldal tetejére