A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet

az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról

Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 21. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

(A Tv. 2. §-ához)

1. § (1) A Tv. alkalmazásában az örökbefogadott személyt az örökbefogadó gyermekének kell tekinteni.

(2) * 

(3) * 

(4) *  Ha a kérelmet az egyházi jogi személy elöljárója terjeszti elő, a sérelmet elszenvedő egyházi szolgálatát okirattal vagy más alkalmas módon kell bizonyítani.

(A Tv. 3. §-ához)

2. § (1) A Tv. 3. §-ában meghatározott sérelmek elszenvedését a kérelmezőnek kell bizonyítania.

(2) Az 1941. évi XV. törvény 9., 10., 14. és 15. §-ában, az 1989. évi XXXVI. törvény 5. §-ában, az 1990. évi XXVI. törvény 2. §-ában, illetőleg az 1992. évi XI. törvény 1. §-ában felsorolt bűncselekmények esetében a szabadságvesztés, előzetes letartóztatás, egyéb szabadságelvonás és kényszergyógykezelés tényét és időtartamát az első fokon eljáró bíróság igazolja.

(3) Ha a (2) bekezdésben meghatározott esetekben bíróság előtti eljárásra nem került sor, az előzetes letartóztatás, a szabadságelvonás és a kényszergyógykezelés tényét és időtartamát a megyei (fővárosi) főügyészség igazolja.

3. § A Tv. 3. § (1) bekezdésének b) pontjában felsorolt szabadságkorlátozásnak kell tekinteni a faji, vallási vagy politikai okból gettóba (csillagos házba, védett házba) kényszerítést.

4. § * 

[A Tv. 6. §-ának (1) bekezdéséhez]

5. § *  A kárpótlásra jogosultnak az adatlapon nyilatkoznia kell, hogy életjáradékot vagy kárpótlási jegyet igényel.

6. § (1) *  A Tv. alapján járó életjáradék folyósítása - a kárpótlási hatósággal megkötött külön megállapodás szerint - a nyugdíjfolyósító szervek feladata. A felmerült költségek viseléséről a megállapodásban kell rendelkezni.

(2) *  A nyugdíjfolyósító szervek a járadék folyósítását a kérelemnek helyt adó határozat véglegessé válását vagy jogerőre emelkedését követő 30 napon belül kezdik meg.

[A Tv. 7. §-ának (1) bekezdéséhez]

7. § *  (1) A Tv. 7. § (1) bekezdése szerinti alapösszeg a 2020. évben 102 600 forint.

(2) Az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 205/2020. (V. 15.) Korm. rendelettel megállapított, az (1) bekezdésben meghatározott alapösszeg figyelembevételével kiszámított életjáradék 2020. január 1-jétől illeti meg a kárpótlásra jogosultakat. A kárpótlás már folyósított és megemelt összege közötti különbözet kifizetésére 2020. január 1-jére visszamenőleg hivatalból, legkésőbb 2020. május 31-ig kerül sor.

[A Tv. 7. §-ának (3) bekezdéséhez]

8. § A kárpótlási jegy felhasználására és kamatozására az 1991. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kpt.) rendelkezései az irányadók.

(A Tv. 12. §-ához) * 

A Tv. 12. § (3) bekezdés b) pontjának alkalmazásában karhatalmista az a személy, aki 1956. november 4-ét követően a Kádár-kormány által létrehozott karhatalom kötelékébe önként jelentkezett és ott szolgálatot teljesített.

(A Tv. 14. §-ához)

9. § (1) *  A kárpótlásra irányuló kérelmet a kárpótlási hatóság által rendszeresített formanyomtatványon kell előterjeszteni a törvénysértővé, illetve a semmissé nyilvánítás iránti bírósági eljárás megindításával egyidejűleg.

(2) A Tv. 2. és 3. §-ában meghatározott sérelmekhez kapcsolódó tulajdoni és a bérlakás végleges elvételével okozott sérelmek (a továbbiakban: tulajdoni sérelem) kárpótlása iránti kérelmet az 1992. évi XXIV. törvény végrehajtásáról szóló 92/1992. (VI. 10.) Korm. rendelet mellékletének megfelelő adatlapon kell előterjeszteni.

(3) * 

(4) *  Nem kell okirati bizonyítékait ismételten beterjesztenie annak a kérelmezőnek, aki azokat a kárpótlási hatóságnál benyújtott nyugdíjemelés iránti kérelemhez csatolta.

10. § (1) *  Ha a jogosult tulajdoni kárpótlása iránt is előterjesztette igényét és az élet elvesztéséért, vagy a szabadságelvonásért járó kárpótlás iránti kérelemnek legalább részben helyt adó döntés született, a tulajdoni sérelemért járó kárpótlás iránti igényt a kárpótlási hatóság bírálja el.

(2) * 

11. § A kérelmezőnek az adatlapon nyilatkoznia kell, hogy

a) nem esik a Tv. 12. §-ában meghatározott kizáró okok hatálya alá;

b) kárpótlási, kártalanítási vagy visszatérítési eljárás során milyen összegű előleget kapott.

12. § Ez a rendelet 1992. július 2-án lép hatályba.

Melléklet a 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelethez * 

Borítékszám: R
ADATLAP
SZEMÉLYI KÁRPÓTLÁSI Iktatószám:
IGÉNYBEJELENTÉSHEZ
A beérkezés dátuma:
Első beadvány (1) Hiánypótlás teljesítése (2)
I. Az igénylő adatai Nyugdíjfolyósító törzsszám:
Előző, nyugdíjkiegészítéssel,
munkaviszony rendezéssel
összefüggő kérelem iktatószáma:
Az igénylő neve: 1
Előző neve, névváltoztatás éve: 2 1
Leánykori neve: 3
Születési helye: 4
Születési ideje: 5 1 év nap
Anyja neve: 6
Állampolgársága: 7 magyar (1) nem magyar (2)
Kijelentem hogy állampolgár vagyok 8
Aláírás
Állandó lakcíme, irányítószáma: 9 település:
utca, házszám: 10
Ország: 11
Lakhely vagy utcanév
változás esetén
előző címe
Irányítószám: 12 település:
utca, házszám: 13
Ország: 14
II. A kérelmező jogosultsága 15
Élet elvesztése esetén: özvegyként (1)
gyermekként (2)
szülőként (3)
testvérként (4)
egyházi jogi személy elöljárója képviselőjeként (5)
Nyilatkozat:
Kijelentem, hogy rajtam kívül az alábbi kárpótlásra jogosultak élnek:
özvegy 16 gyermek 17 szülő 18 testvér 19
A kérelmező jogosultsága 20
Szabadságelvonás esetén: saját jogán (6)
túlélő házastársként (7)
III. A sérelmezett adatai
(Amennyiben a sérelmet szenvedett személye azonos az igénylővel, a 21-26. rovatokat nem kell kitölteni.)
Neve: 21
Előző neve, névváltoztatás éve: 22 1
Leánykori neve: 23
Születési helye: 24
Születési ideje: 25 1 év nap
Anyja neve: 26
Állampolgársága a sérelem
elszenvedésekor: 27 magyar (1) nem magyar (2)
Ha nem magyar állampolgár, 1992. július 2-án vagy
halálakor életvitelszerűen Magyarországon élt-e? 28 igen (1) nem (2)
A sérelmet szenvedett
elhalálozásának időpontja: 29 19 év nap
Az élet elvesztésének oka: 30
halálos ítélet végrehajtása (1)
büntetőeljárás vagy büntetőügyben hozott ítélet alapján
az eljáró magyar hatóság szándékos közreműködése

(2)
egyéb (3)
IV. Személyes szabadság korlátozása
A sérelem jellege ténylegesen letöltött időtartam ítélet szerinti
időtartam
év
31 Szabadságvesztés 19 - 19
19 - 19
19 - 19
Halálos ítéletet változtattak-e át
32 meghatározott időtartamú (1), életfogytig tartó (2), szabadságvesztésre
Letöltött időtartam: 19 - 19
helye
33 Előzetes letartóztatás 19 - 19
(ideiglenes
kényszergyógykezelés) 19 - 19
19 - 19
helye
34 Kényszergyógykezelés 19 - 19
helye
35 Internálás 19 - 19
19 - 19
19 - 19
helye
36 Közbiztonsági őrizet 19 - 19
19 - 19
helye
37 Kitelepítés 19 - 19
19 - 19
19 - 19
helye
38 Harcoló alakulatok 19 - 19
kötelékében teljesített
munkaszolgálat 19 - 19
19 - 19
helye
39 Kényszermunkára hurcolás 19 - 19
szovjet szervek által
polgári személyként
helye
40 Szovjet szervek általi elítélés 19 - 19
vagy más szabadságelvonás
helye
41 Szovjet hadifogság 19 - 19
helye
42 Külföldre történt 19 - 19
deportálás
helye
43 Gettó (csillagos, 19 - 19
védett ház)
19 - 19
19 - 19
helye
44 Egyéb, zárt táborszerű 19 - 19
fogvatartás vagy
kényszerlakhely kijelölés 19 - 19
19 - 19
helye
45 Nemzetiségi, vallási vagy 19 - 19
politikai okból
Magyarországnak a Párizsi 19 - 19
Békeszerződésben rögzített
határain kívül elszenvedett
szabadságvesztés vagy zárt,
táborszerű fogvatartás
V. A csatolt igazolások felsorolása
A sérelem kezdeti időpontjára vonatkozó: 46
A sérelem befejező időpontjára vonatkozó: 47
Kijelentem, hogy az adatlapon feltüntetett sérelem (sérelmek) bizonyítása érdekében a szükséges okiratok beszerzését kezdeményeztem. Megszerzésüket követően azokat (hitelesített másolatukat) a Hivatalnak megküldöm.
Aláírás
VI. A sérelmet szenvedett vagy hozzátartozója részesült-e
kártalanításban kárpótlásban visszatérítésben 48 Igen (1) Nem (2)
kártalanítási visszatérítési előlegben 49 Igen (1) Nem (2)
ha igen, milyen összegben
Aláírás
Nyilatkozatok:
Kijelentem, hogy mint életvitelszerűen Magyarországon élő személy, a részemre járó kárpótlást
havi életjáradék (1) kárpótlási jegy (2)
formájában kívánom igénybe venni.
50
Aláírás
Amennyiben a kárpótlási jegyet termőföld vásárlására kívánja fordítani, úgy ezt a termőföld vásárlási igénylőlapon 1992. október 30-ig a vásárolni kívánt termőföld fekvése szerint illetékes önkormányzatnál szíveskedjék bejelenteni.
A szabadságelvonással összefüggésben munkaképességemet legalább 67%-ban elvesztettem, ezért nemzeti gondozási díjra igényt tartok.
51 igen (1) nem (2)
aláírás
Kijelentem, hogy a szabadságelvonással összefüggésben munkaképességemet 67%-nál kisebb, de legalább 50%-ot elérő mértékben elvesztettem, ezért - szociális helyzetem alapján - nemzeti gondozási díjra igényt tartok.
52 igen (1) nem (2)
aláírás
Figyelem! A munkaképesség csökkenését igazoló iratokat és a jövedelemigazolást csatolni kell!
Kijelentem, hogy hadigondozási pénzellátásban nem részesülök.
aláírás
A sérelmet szenvedett a szabadságvesztés ideje alatt magyar, vagy idegen hatóság önkénye következtében vesztette életét.
53 igen (1) nem (2)
A csatolt igazolás megnevezése:
Figyelem! Ez a kérdés csak a sérelmet szenvedett személyére vonatkozik.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az 1976. évi 8. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában elismert alapjogok megsértéséért
felelősség nem terhel (1)
felelősség terhel (2)
felelősség terhel, de az alapjogok megsértését követően, a demokrácia érdekében kifejtett tevékenységem miatt, büntetőeljárás következtében
súlyos hátrányt szenvedtem el (3)
a súlyos hátrány megnevezése:
54
aláírás
Figyelem! Ez a kérdés csak a sérelmet szenvedett személyére vonatkozik.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy:
- az államvédelmi szervek hivatásos állományú tagja
55 voltam (1) nem voltam (2)
- karhatalmista
56 voltam (1) nem voltam (2)
- az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésében
57 önként részt vettem (1) nem vettem részt (2) nem önként vettem részt (3)
- az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésében való részvételemért
57 kitüntetésben részesültem (1) nem részesültem (2)
59
aláírás
1992. július 2. előtt törvényességi óvás vagy perújítás során megállapították a kártalanítási, illetve visszatérítési jogosultságomat. A választási lehetőség alapján az alábbit kérem.
Büntetőeljárás szabályai szerinti kártalanítást, visszatérítést (1)
Az 1992. évi XXXII. tv. szerinti kárpótlást (2)
60
aláírás
A kérelmező megjegyzése(i): 61
Bejelentem, hogy a kérelmem elbírálásához szükséges okiratok (név)
(irányítószám) (település)
(utca, házszám)
alatti lakos R számú borítékban beadott kérelméhez vannak csatolva.
aláírás
Bejelentem, hogy özvegyi jogon
az R számú borítékban nyújtottam be kérelmet.
aláírás
Bejelentem, hogy a szabadságelvonással összefüggésben vagyoni sérelem ért, az igényt az 1992. évi XXIV. törvényhez rendszeresített formanyomtatványon ezen kérelemhez csatolva benyújtottam.
aláírás
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatlapon feltüntetett tények és adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt:
................................ 1992. ................................ hó ............................ nap
aláírás
Az ügyintéző feljegyzései: Indexszám:

  Vissza az oldal tetejére