A jogszabály mai napon ( 2023.06.05. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

116/1992. (VII. 23.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között az atomenergia békés célú alkalmazása terén való együttműködésről Bécsben, 1991. június 10-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről

(A Megállapodás 1992. február 7-én hatályba lépett.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között az atomenergia békés célú alkalmazása terén való együttműködésről aláírt Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„A Magyar Köztársaság Kormánya, valamint az Amerikai Egyesült Államok Kormánya,

híven a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződésben (NPT) vállalt kötelezettségeikhez, amelynek mind a Magyar Köztársaság, mind az Egyesült Államok részese;

újra megerősítve elkötelezettségüket, hogy az atomenergia békés célú alkalmazása és nemzetközi fejlesztése az NPT célkitűzéseit a lehető legmesszebbmenően támogató megállapodások keretében történjék;

megerősítve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) célkitűzéseinek megvalósításához nyújtott támogatásukat és igyekezetüket az NPT egyetemes betartásának előmozdítására;

óhajtva az együttműködést az atomenergia békés célú alkalmazásának fejlesztésében, felhasználásában és ellenőrzésében, valamint

tudatában annak, hogy a békés célú nukleáris tevékenység során gondoskodni kell a nemzetközi környezetnek a radioaktív, vegyi és hőszennyezéstől való védelméről

az alábbiakban állapodtak meg (a továbbiakban: Megállapodás):

1. Cikk
Meghatározások

A Megállapodás szempontjából

(A) „melléktermék anyag” bármely olyan radioaktív anyagot (kivéve a különleges hasadóanyagot) jelent, amely különleges hasadóanyag előállítási folyamatával vagy felhasználásával járó sugárzás hatására keletkezik vagy válik radioaktívvá;

(B) „alkotórész” valamely berendezés részegységét vagy más tételt jelent, amelyet a Felek megegyezése alapján annak tekintenek;

(C) „konverzió” jelenti a nukleáris üzemanyagciklus bármelyik normális műveletét, amely megelőzi az üzemanyaggyártást, de nem foglalja magában a dúsítási eljárást, és amelynek során egy uránvegyületet átalakítanak egy másik vegyületté - például UF6-ból UO2-vé vagy uránoxidból fémmé;

(D) „berendezés” bármely olyan reaktort jelent, amelyet nem elsősorban plutónium vagy urán-233 előállítására terveztek vagy használnak, illetve bármely más tételt, amelyet a Felek megegyezése alapján annak tekintenek;

(E) „magas dúsítású urán” a 235-ös izotópban 20 vagy annál nagyobb százalékban dúsított uránt jelent;

(F) „alacsony dúsítású urán” a 235-ös izotópban 20 százaléknál kisebb mértékben dúsított uránt jelent;

(G) „fontos kritikus alkotórész” bármely olyan részt vagy részegységet jelent, amely egy kényes nukleáris létesítmény működtetéséhez elengedhetetlen fontosságú;

(H) „anyag” olyan alapüzemanyagot, különleges hasadóanyagot, melléktermék anyagot, más - nem melléktermék anyag - radioizotópot, moderátor anyagot vagy bármely más olyan anyagot jelent, amelyet a Felek megegyezés alapján annak tekintenek;

(I) „moderátor anyag” olyan tisztaságú nehézvíz, grafit vagy berillium, amely alkalmas arra, hogy egy reaktorban a nagy sebességű neutronokat lelassítsa és növelje a további hasadás valószínűségét, továbbá bármilyen más olyan anyag, amelyet a Felek megegyezés alapján annak tekintenek;

(J) a „Felek” a Magyar Köztársaság Kormányát és az Amerikai Egyesült Államok Kormányát jelentik;

(K) a „békés cél” magában foglalja információ, anyag, berendezés és alkotórész használatát olyan területeken, mint a kutatás, energiatermelés, orvostudomány, mezőgazdaság és ipar, de nem foglalja magában semmilyen nukleáris robbanószerkezet alkalmazását, kutatását vagy fejlesztését, illetve semmilyen katonai célra történő felhasználást;

(L) „személy” bármely természetes vagy jogi személyt jelent, amelyre bármelyik fél joghatósága kiterjed, de nem foglalja magában a Megállapodás szerinti feleket;

(M) „reaktor” bármely olyan berendezést jelent, amely nem nukleáris fegyver vagy más nukleáris robbanószerkezet, és amelyben urán, plutónium vagy tórium vagy ezek bármely kombinációjának használata révén önfenntartó hasadási láncreakció folyik;

(N) „korlátozottan terjeszthető adatok” azok, amelyek az alábbiakra vonatkoznak:

(1) nukleáris fegyverek tervezése, előállítása vagy használata,

(2) különleges hasadóanyag előállítása, vagy

(3) különleges hasadóanyagnak energiatermelés céljára való használata, kivéve az illető fél azon adatait, amelyeket az nyíltnak minősített, vagy a korlátozottan terjeszthető adatok kategóriájából kivont;

(O) „kényes nukleáris létesítmény” olyan létesítmény, amelyet elsődlegesen urán dúsítására, nukleáris üzemanyag újrafeldolgozására, nehézvíz termelésére vagy plutóniumtartalmú nukleáris üzemanyag előállítására terveztek vagy használnak;

(P) „kényes nukleáris technológia” bármely információt jelent (beleértve berendezésben vagy lényeges alkotórészben megtestesülő információt), amely nyilvánosan nem hozzáférhető, és amely fontos bármely kényes nukleáris létesítmény tervezése, építése, előállítása, működtetése vagy karbantartása szempontjából, vagy bármely olyan információt, amelyet a Felek megegyezés alapján annak tekintenek;

(Q) „alapüzemanyag” az alábbiakat jelenti:

(1) urán, tórium vagy bármely más olyan anyag, amelyet a Felek megegyezés alapján annak tekintenek, vagy

(2) olyan érc, amely az előző anyagok egyikét vagy közülük többet tartalmaz olyan koncentrációban, amelyben a Felek időről időre megállapodnak;

(R) „különleges hasadóanyag” az alábbiakat jelenti:

(1) plutónium, urán-233 vagy az U-235 izotópjában dúsított urán, vagy

(2) bármely más olyan anyag, amelyet a Felek megegyezés alapján annak tekintenek.

2. Cikk
Együttműködési terület

1. A Magyar Köztársaság és az Amerikai Egyesült Államok együttműködik az atomenergia békés célú felhasználásában, összhangban a Megállapodás feltételeivel és vonatkozó egyezményeikkel, nemzeti jogszabályaikkal, szabályzataikkal és engedélyezési előírásaikkal.

2. A Megállapodás hatálya alá tartozó információ, anyag, berendezés és alkotórész átadása a felek között közvetlenül vagy erre meghatalmazott személyeken keresztül történhet. Az ilyen átadások a Megállapodás szabályozásai szerint, illetve olyan egyéb feltételek és kikötések szerint történnek, amelyekben a felek megállapodnak.

3. Cikk
Információ átadása

1. Az atomenergia békés célú felhasználására vonatkozó információ átadható. Az információ átadása különböző módon valósítható meg, beleértve ebbe jelentéseket, adatbankokat, számítógépi programokat, konferenciák látogatását és személyzet kiküldését létesítményekbe. A lehetséges területek magukban foglalják az alábbiakat, de nem korlátozódnak rájuk:

a) reaktorok fejlesztése, tervezése, építése, üzemeltetése, karbantartása és használata, valamint reaktorkísérletek;

b) anyagok felhasználása a fizikai és biológiai kutatás, orvostudomány, mezőgazdaság és ipar területén;

c) a jövőbeni világméretű polgári nukleáris igények kielégítési módját vizsgáló üzemanyag ciklus tanulmányok, amelyek magukban foglalják a nukleáris üzemanyagellátás garantálásának multilaterális megközelítését és a nukleáris hulladékok kezelésének megfelelő technikáit;

d) az anyagok, berendezések és alkotórészek biztosítéki ellenőrzése és fizikai védelme;

e) az előzőekre vonatkozó egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi megfontolások, és

f) a nukleáris energiának a nemzeti energetikai tervekben játszott lehetséges szerepének felmérése.

2. A Megállapodás nem kívánja meg olyan információk közlését, amelyek átadását a Felek vonatkozó egyezményei, saját nemzeti törvényei és rendeletei nem engedélyeznek.

3. A Megállapodás keretében nem kerül sor korlátozott terjeszthetőségű adatok átadására.

4. A Megállapodás keretében nem kerül sor kényes nukleáris technológia átadására, hacsak ezt nem irányozza elő a Megállapodás módosítása.

4. Cikk
Anyagok, berendezések és alkotórészek átadása

1. Anyagok, berendezések és alkotórészek a Megállapodásnak megfelelő felhasználási célokra átadhatók. A Megállapodás szerint a Magyar Köztársaságba szállított bármilyen különleges hasadóanyag csak alacsony dúsítású urán lehet, kivéve a 4. pont szerinti esetet. Kényes nukleáris létesítmények és azok fontos kritikus alkotórészei azonban a Megállapodás keretében nem adhatók át.

2. Alacsony dúsítású urán átadható reaktorokban és reaktorkísérletekben használandó üzemanyagként, konverzióra, vagy reaktor üzemanyag előállításra, vagy a Felek által egyeztetett egyéb célokra.

3. A Megállapodás alapján szállított különleges hasadóanyagok mennyiségei soha sem haladhatják meg a Felek által meghatározott, alábbi célokból szükséges mennyiségeket: reaktorok feltöltése üzemanyaggal, vagy reaktorkísérletek végzése, reaktorkísérletek hatékony és folyamatos lefolytatása, vagy reaktorok működtetése, illetve bármely más, a Felek által egyeztetett egyéb cél megvalósítása.

4. Különleges hasadóanyagok kis mennyiségben mintaként, etalonként, detektorként, céltárgyként és egyéb más, a Felek által egyeztetett célokra szállíthatók. Az e pont alapján létrejövő szállításokra nem vonatkoznak a 3. pontban jelzett mennyiségi korlátozások.

5. Az Amerikai Egyesült Államok törekszik olyan intézkedések megtételére, amelyek szükségesek a Magyar Köztársaság nukleáris üzemanyaggal való megbízható ellátásának biztosítására, beleértve a nukleáris anyagok időben való exportját és kapacitás biztosítását e tevékenység folytatásához a Megállapodás érvényességi ideje alatt.

5. Cikk
Tárolás és továbbítás

1. A plutónium és urán-233 (kivéve a besugárzott fűtőelemekben lévő anyagot) és a magas dúsítású urán, amely a Megállapodás alapján került átadásra, vagy amelyet az így átadott anyag, vagy berendezés segítségével állítottak elő vagy abban használnak, csak olyan létesítményekben tárolható, amelyben a Felek megegyeztek.

2. A Megállapodás alapján átadott anyagokat, berendezéseket és alkotórészeket, valamint az ilyen anyag vagy berendezés felhasználásával előállított különleges hasadóanyagot nem szabad átadni illetéktelen személyeknek, vagy hacsak a Felek ebben meg nem egyeznek, a fogadó Fél területi joghatósága alól kiszállítani.

6. Cikk
Újrafeldolgozás és dúsítás

1. A Megállapodás alapján átadott anyagot, valamint az így átadott anyag vagy berendezés felhasználásával előállított vagy abban felhasznált anyagot nem szabad újrafeldolgozni, hacsak a Felek ebben meg nem egyeznek.

2. A Megállapodás alapján szállított vagy az így átadott anyag vagy berendezés felhasználásával előállított, vagy abban használt plutóniumot, urán-233-at, magas dúsítású uránt és besugárzott alapüzemanyagot vagy különleges hasadóanyagot, sem formájában, sem tartalmában nem szabad módosítani, hacsak a Felek ebben meg nem egyeznek, kivéve besugárzás vagy további besugárzás útján.

3. A Megállapodás alapján átadott vagy az így átadott bármilyen berendezésben felhasznált urán átadás után nem dúsítható, hacsak a Felek ebben meg nem egyeznek.

7. Cikk
Fizikai védelem

1. Megfelelő fizikai védelmet kell biztosítani az alapüzemanyag vagy különleges hasadóanyag és azon berendezések számára, amelyek a Megállapodás keretében kerültek átadásra, valamint az így átadott anyag vagy berendezés alkalmazásával termelt, illetve abban felhasznált különleges hasadóanyag számára.

2. A Felek megállapodnak a Megállapodás mellékletében szereplő fizikai védelmi szintek alkalmazásában, amelyeket a Felek a Megállapodás módosítása nélkül kölcsönös egyetértéssel megváltoztathatnak. A Felek e szinteknek megfelelő fizikai védelmi intézkedéseket tesznek. Ezeknek az intézkedéseknek legalább olyan szintű védelmet kell biztosítaniuk, mint amelyet az INFCIRC/255/Rev. 2. számú NAÜ dokumentum, vagy e dokumentumnak a Felek által elfogadott bármilyen módosított változata ajánl a nukleáris anyag fizikai védelmére vonatkozóan.

3. Az e Cikknek megfelelően biztosított fizikai védelmi intézkedések kielégítő voltát a Felek felülvizsgálják időnként és mindazon esetekben, amikor bármelyik Fél véleménye szerint a megfelelő fizikai védelmi szint fenntartásához az intézkedések módosítására lehet szükség.

4. A Felek megnevezik azon szerveiket vagy hatóságaikat, akik felelősek a nukleáris anyag megfelelő szintű fizikai védelmének biztosításáért a területükön, vagy jogi fennhatóságuk, vagy ellenőrzésük alatt, valamint azért, hogy koordinálják az elhárító és visszaszerzési műveleteket abban az esetben, ha az ezen Cikk előírásai alá tartozó anyagnak illetéktelen felhasználására vagy kezelésére kerül sor. Mindkét Fél megjelöli nemzeti hatóságainak kapcsolattartási pontjait az országból való kiszállítás, és más, kölcsönös érdeket érintő ügyekben való együttműködés céljából.

5. E Cikk rendelkezéseit oly módon kell végrehajtani, hogy kerüljék a Felek nukleáris tevékenységébe való indokolatlan beavatkozást, és hogy ez összhangban legyen a nukleáris programjaik gazdaságos és biztonságos végrehajtásához szükséges körültekintő intézkedési gyakorlattal.

8. Cikk
Robbanószerkezeti vagy katonai célú alkalmazás tilalma

A Megállapodás alapján átadott anyagok, berendezések és alkotórészek, valamint az így átadott anyagok, berendezések vagy alkotórészek alkalmazásával előállított, vagy azokban használt anyagok nem kerülnek felhasználásra semmilyen nukleáris robbanószerkezet céljára, semmilyen nukleáris robbanószerkezet kutatására vagy fejlesztésére, sem pedig bármilyen katonai célra.

9. Cikk
Biztosítékok

1. A Megállapodás szerinti együttműködés feltétele a NAÜ biztosítékainak alkalmazása a Magyar Köztársaság területén, vagy joghatósága alá tartozó, vagy ellenőrzésével bárhol megvalósuló minden nukleáris tevékenységre vonatkozóan.

2. A Megállapodás alapján a Magyar Köztársaságnak átadott alapüzemanyag és különleges hasadóanyag, valamint az így átadott anyagok, berendezések és alkotórészek felhasználásával termelt vagy azokban alkalmazott minden alapüzemanyag és különleges hasadóanyag biztosítékok alá kerül, az NPT-vel összefüggésben a biztosítékok alkalmazására 1972. március 6-án aláírt és 1972. március 30-án érvénybe lépett, a NAÜ és a Magyar Köztársaság közötti egyezménynek megfelelően, amelynek alkalmazása úgy tekintendő, hogy ezzel teljesül ezen Cikk 1. bekezdésének kikötése.

3. A Megállapodás alapján az Amerikai Egyesült Államoknak átadott alapüzemanyag és különleges hasadóanyag, valamint az így átadott anyagok, berendezések és alkotórészek felhasználásával termelt vagy azokban alkalmazott minden alapüzemanyag és különleges hasadóanyag az Amerikai Egyesült Államok és a NAÜ között az Amerikai Egyesült Államokban alkalmazott biztosítékokra 1977. november 18-án, Bécsben aláírt és 1980. december 9-én hatályba lépett egyezmény hatálya alá kerül.

4. Ha a Magyar Köztársaság vagy az Amerikai Egyesült Államok tudomására jutnak olyan körülmények, amelyek azt mutatják, hogy a NAÜ valamely okból nem alkalmazza vagy nem fogja alkalmazni a 2. vagy 3. pont szerinti egyezményeknek megfelelő biztosítékokat, a biztosítékok hatékony folyamatosságának biztosítása érdekében a Felek konzultálni fognak, és azonnal olyan megállapodást kötnek a NAÜ-vel vagy egymással, amely megfelel a NAÜ biztosítéki elveinek és eljárásainak, és amely a helyettesítendő rendszer által biztosítottal egyenértékű garanciát nyújt a 2. vagy a 3. pontban felsoroltak tekintetében.

5. Mindkét Fél intézkedéseket tesz a szükséges mértékben a jelen Cikk szerinti biztosítékok alkalmazásának fenntartására és elősegítésére.

6. Mindkét Fél nyilvántartási és ellenőrzési rendszert hoz létre és tart fenn az alapüzemanyagokra és különleges hasadóanyagokra vonatkozóan, amelyeket a Megállapodás keretében adtak át, valamint azokra az alapüzemanyagokra és különleges hasadóanyagokra, amelyeket az így átadott anyagok, berendezések és alkotórészek felhasználásával termeltek vagy azokban alkalmaznak. Az e rendszerben alkalmazott eljárásoknak összhangban kell lenniük az INFCIRC/153/corrected/ NAÜ dokumentumban foglaltakkal, vagy e dokumentum bármely módosított változatával, amelyben a Felek megegyeznek.

7. Bármely Fél kérésére a másik Fél jelentést ad a felkérő Fél számára, vagy engedélyt ad a NAÜ számára, hogy az jelentést adjon a Megállapodás hatálya alá tartozó anyagok minden készletéről.

8. E Cikk rendelkezéseit oly módon kell végrehajtani, hogy elkerüljék a Felek nukleáris tevékenységébe való indokolatlan beavatkozást, összhangban a nukleáris programjaik gazdaságos és biztonságos végrehajtásához szükséges körültekintő intézkedési gyakorlattal.

10. Cikk
Többszörös szállítói ellenőrzés

Ha valamelyik Fél és egy másik állam vagy államok csoportja közötti egyezmény ezt az államot vagy az államok csoportját olyan jogokkal ruházza fel, amelyek egyenértékűek az 5. vagy 6. Cikkben foglalt bármely joggal vagy az összes jogokkal a Megállapodás hatálya alá tartozó anyagok, berendezések és alkotórészek tekintetében a Felek, bármelyikük kérésére, megállapodhatnak abban, hogy ezen jogok gyakorlását ezen másik állam vagy államok csoportja végzi.

11. Cikk
Az együttműködés megszüntetése

1. Ha bármelyik Fél a Megállapodás hatálybalépését követő bármely időpontban

(A) nem tesz eleget az 5., 6., 8. vagy 9. Cikkben foglalt feltételeknek, vagy

(B) felmondja, megszünteti vagy ténylegesen megsérti a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel kötött biztosítéki egyezményt,

a másik Fél jogosult a Megállapodás szerinti további együttműködést megszüntetni és a Megállapodás keretében átadott minden anyag, berendezés és alkotórész, valamint az ezek felhasználásával előállított bármilyen különleges hasadóanyag visszaszolgáltatását követelni.

2. Ha a Magyar Köztársaság a Megállapodás hatálybalépését követő bármely időpontban nukleáris szerkezetet robbant, az Amerikai Egyesült Államok az 1. pontban meghatározott jogokkal fog rendelkezni.

3. Ha bármelyik Fél gyakorolja az e Cikk szerinti jogát anyagok, berendezések és alkotórészek visszaszolgáltatásának követelésére, köteles a másik Fél területéről való eltávolításukat követően, a másik Félnek megtéríteni ezen anyagok, berendezések és alkotórészek méltányos piaci értékét.

12. Cikk
Konzultációk és környezetvédelem

1. A Felek bármelyik Fél kérésére konzultációt folytatnak a Megállapodás alkalmazását és az atomenergia békés célú felhasználása terén folyó további együttműködés fejlesztését illetően.

2. A Felek a Megállapodás keretében folyó tevékenységek tekintetében konzultációt folytatnak az ezen tevékenységekből eredő nemzetközi környezeti hatások megállapítása céljából, és együttműködnek a nemzetközi környezetnek a Megállapodás keretében folytatott békés célú nukleáris tevékenységekből eredő radioaktív, vegyi és hőszennyezéstől való védelmében, és más, ezzel összefüggő egészségügyi és biztonsági kérdésekben.

13. Cikk
Hatálybalépés és időtartam

1. A Megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor a Felek diplomáciai jegyzékváltással értesítik egymást, hogy eleget tettek a hatálybalépés minden vonatkozó követelményének, és 30 évi időtartamra marad hatályban. Ez a határidő kiterjeszthető olyan további időtartamokra, amelyekben a Felek erre vonatkozó követelményeikkel összhangban megegyeznek.

2. A Megállapodás vagy a keretében folyó bármely együttműködés bármilyen oknál fogva történő felfüggesztésétől, megszüntetésétől vagy lejártától függetlenül az 5., 6., 7., 8., 9. és 11. Cikk továbbra is hatályban marad mindaddig, amíg az ezen Cikkek tárgyát képező anyagok, berendezések és alkotórészek az illető Fél területén, vagy bárhol fennhatósága vagy ellenőrzése alatt vannak, vagy addig az ideig, amíg a Felek megegyezése szerint az ilyen anyagok, berendezések és alkotórészek többé nem használhatók fel a biztosítékok szempontjából számbaveendő nukleáris tevékenység céljaira.

Ennek bizonyságául, a kellően felhatalmazott alulírottak aláírták a Megállapodást.

Készült Bécsben, 1991. június 10-én, magyar és angol nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

A Magyar Köztársaság
Kormánya részéről
Az Amerikai Egyesült
Államok Kormánya részéről
Pungor Ernő s. k., Richard T. Kennedy s. k.,

Melléklet

A 7. Cikk 2. pontjának megfelelően, a mellékelt táblázatban felsorolt anyagok használata, szállítása és tárolása során az illetékes nemzeti hatóságok által biztosított, egyeztetett fizikai védelmi szinteknek legalább az alábbi védelmi jellemzőket kell kielégíteniük.

III. Csoport

A felhasználás és tárolás ellenőrzött hozzáférhetőségű helyen történik. Szállítás során különleges óvintézkedésekre kerül sor, beleértve a feladó, a fogadó és a fuvarozó közötti előzetes egyeztetést, és a feladó és fogadó államok fennhatósága és szabályozása alá tartozó jogi személyek közötti előzetes megegyezést, illetve nemzetközi szállítás esetén a szállításért való felelősségátadás idejének, helyének és eljárásrendjének meghatározását.

II. Csoport

A felhasználás és tárolás védett, ellenőrzött hozzáférhetőségű helyen történik, azaz olyan területen, amelyet őrök vagy elektronikus eszközök állandó felügyelet alatt tartanak, és amely fizikai akadállyal van körülvéve, korlátozott számú, megfelelően ellenőrzött belépési ponttal, vagy olyan területen, amelynek fizikai védelme ezzel egyenértékű szinten van.

Szállítás során különleges óvintézkedésekre kerül sor, beleértve a feladó, a fogadó és a fuvarozó közötti előzetes egyeztetést, és a feladó és fogadó államok fennhatósága és szabályozása alá tartozó jogi személyek közötti előzetes megegyezést, illetve nemzetközi szállítás esetén a szállításért való felelősségátadás idejének, helyének és eljárásrendjének meghatározását.

I. Csoport

Az e csoportba tartozó anyagokat a jogosulatlan felhasználás ellen nagy megbízhatóságú rendszerekkel kell védeni, a következőképpen:

A felhasználás és tárolás szigorúan védett területen, azaz a II. csoport számára meghatározott védett területen történik, amelybe az ott előírtakon túlmenően, csak olyan személyek juthatnak be, akiknek megbízhatóságát megállapították, és amely olyan őrök felügyelete alatt áll, akik szoros kapcsolatban vannak megfelelő elhárító erőkkel. Az ennek érdekében tett különleges intézkedések tűzzék ki célul, hogy fedezzék fel és előzzék meg a bármilyen rajtaütésszerű támadást, jogosulatlan bejutást vagy az anyag jogosulatlan eltávolítását.

A szállítás a II. és a III. csoportnál meghatározott különleges szállítási óvintézkedések mellett történik, és ezeken túlmenően kísérők állandó felügyelet mellett, olyan körülmények között, amelyek szoros kapcsolatot biztosítanak megfelelő elhárító erőkkel.

Táblázat: a nukleáris anyagok csoportosítása

Anyag Forma I. Csoport II. Csoport III. Csoport
1. Plutóniuma, f Besugárzatlanb 2 kg vagy több 500 g és 2 kg között 500 g vagy kevesebbc
2. Urán-235d Besugárzatlanb
- 20% U-235-re vagy nagyobb mértékben dúsított urán 5 kg vagy több 1 kg és 5 kg között 1 kg vagy kevesebbc
- 10% U-235-re, de 20% U-235-nél kisebb mértékben dúsított urán 10 kg vagy több 10 kg alattc
- a természetes fölé, de 10% U-235-nél kisebb mértékben dúsított urán 10 kg vagy több
3. Urán-233 Besugárzatlanb 2 kg vagy több 500 g és 2 kg között 500 g vagy kevesebbc

a Minden plutónium, kivéve a 80%-nál nagyobb plutónium-238 izotópkoncentrációjút.

b Nem reaktorban besugárzott, vagy reaktorban besugárzott, de árnyékolás nélkül 1 méterről mérve 100 rad/óránál alacsonyabb sugárzási szinttel rendelkező anyagok.

c A radiológiai szempontból jelentős mennyiségnél kevesebb mentesítendő.

d A természetes uránt, soványított uránt és tóriumot, valamint a 10%-nál kisebb mértékben dúsított uránnak a III. csoportba nem eső mennyiségeit a körültekintő kezelésnek megfelelő módon kell védeni.

e A besugárzott üzemanyagot a friss üzemanyag csoportjától függően I., II. vagy III. csoportba tartozó nukleáris anyagként kell védeni. Mindazonáltal a besugárzás előtt, az eredeti hasadóanyag tartalmánál fogva az I. vagy II. csoportba tartozó üzemanyag legfeljebb egy csoporttal lejjebb sorolható, ha az üzemanyagtól 1 méterre árnyékolás nélkül a sugárszint 100 rad/óránál magasabb.

f Az illetékes állami hatóságnak kell eldöntenie, hogy fennáll-e a plutónium rossz szándékú szétszórásának feltételezhető veszélye. Ebben az esetben az állam a nukleáris anyagok I., II. és III. csoportjára meghatározott fizikai védelmi követelményeket belátása szerint alkalmazza, a plutónium izotópok azon mennyiségére és formáira, amelyek az állam megítélése szerint a feltételezhető szétszórási fenyegetésnek ki vannak téve, tekintet nélkül arra, hogy az egyes csoportokra milyen plutóniummennyiség van meghatározva.

EGYEZTETETT JEGYZŐKÖNYV

A Magyar Köztársaság és az Amerikai Egyesült Államok között a nukleáris energia békés célú alkalmazása terén folytatandó együttműködésről szóló, a mai napon aláírt Megállapodás tárgyalása során az alábbi, a Megállapodás szerves részét képező megegyezés született.

A Megállapodás érvényességi köre

Az egyik Fél területéről a másik Fél területére, akár közvetlenül, akár harmadik országon keresztül szállított anyagok, berendezések és alkotórészek csak akkor tekintendők a Megállapodás keretében átadottnak, ha a fogadó Fél illetékes kormányhatósága megerősítette a szállító Fél illetékes kormányhatóságának, hogy ez az anyag, berendezés vagy alkotórész a Megállapodás hatálya alá tartozik.

Az 5. és 6. Cikkekben meghatározott jogoknak olyan különleges hasadóanyagra vonatkozó gyakorlása esetén, amelyet a Megállapodás hatálya alá tartozó nukleáris anyag felhasználásával termeltek, és nem a Megállapodás hatálya alatt átadott berendezésben használnak fel, vagy annak felhasználásával állítanak elő, ezeket a jogokat a gyakorlatban az előállított különleges hasadóanyag olyan hányadára kell alkalmazni, amely megfelel a különleges hasadóanyag előállításában felhasznált, átadott anyagnak az erre használt teljes mennyiséghez való arányának, és ez érvényes az ezt követő további termelési ciklusokra is.  * 

Biztosítékok

Ha bármelyik Félnek a 9. Cikk 4. pontjában hivatkozott körülmények jutnak tudomására, bármelyik Fél az alább felsorolt jogokkal rendelkezik, amely jogok felfüggesztésre kerülnek, ha a Felek megegyeznek abban, hogy a jogok gyakorlásának szükségességét kielégíti a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség biztosítékainak alkalmazása a 9. Cikk 4. pontja szerinti megállapodásnak megfelelően:

(1) Jogosult a megfelelő időpontban megvizsgálni a Megállapodás keretében átadott bármely berendezés konstrukcióját, vagy bármely olyan létesítményét, amely az így átadott anyag, illetve az így átadott anyag és berendezés felhasználásával előállított, vagy abban használt különleges hasadóanyag felhasználására, gyártására, feldolgozására vagy tárolására szolgál.

(2) Jogosult nyilvántartások és megfelelő jelentések készítését és fenntartását megkövetelni abból a célból, hogy azok segítségével biztosítani lehessen Megállapodás keretében átadott, vagy az így átadott anyagok, berendezések vagy alkotórészek felhasználásával termelt vagy azokban használt alapüzemanyag és különleges hasadóanyag elszámolását.

(3) Jogosult a másik Féllel folytatott konzultáció alapján személyzetet kijelölni, amely minden olyan helyhez és adathoz hozzáfér, amely a 2. pontban említett anyag nyilvántartásához szükséges, felülvizsgálhat az 1. pontban említett minden berendezést vagy létesítményt, továbbá olyan eszközöket szerelhet fel és olyan független méréseket végezhet, amelyek szükségesek az ilyen anyaggal való elszámoláshoz.

Ezt a személyzetet, ha bármelyik Fél kívánja, a másik Fél által kinevezett személyzet kíséri.

A Magyar Köztársaság
Kormánya részéről
Az Amerikai Egyesült
Államok Kormánya részéről
Pungor Ernő s. k., Richard T. Kennedy s. k.,”

3. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1992. február 7-től kezdődően kell alkalmazni.

(2) *  A rendelet végrehajtásáról az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója az érdekelt miniszterekkel egyetértésben gondoskodik.