A jogszabály mai napon ( 2023.06.05. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

130/1992. (IX. 3.) Korm. rendelet

az atomkárokért való polgári jogi felelősségről szóló Bécsi Egyezmény és az atomenergia területén való polgári jogi felelősségről szóló Párizsi Egyezmény alkalmazásáról szóló, 1989. szeptember 20-án aláírt közös jegyzőkönyv kihirdetéséről

(A Jegyzőkönyv 1992. április 27-én hatályba lépett.)

1. § A Kormány az atomkárokért való polgári jogi felelősségről szóló Bécsi Egyezmény és az atomenergia területén való polgári jogi felelősségről szóló Párizsi Egyezmény alkalmazásáról szóló közös Jegyzőkönyvet e rendelettel kihirdeti.

2. § A Jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„A SZERZŐDŐ FELEK

TEKINTETTEL az 1963. május 21-én az atomkárokért való polgári jogi felelősség tárgyában kelt Bécsi Egyezményre;

TEKINTETTEL az 1964. január 28-i Kiegészítő Jegyzőkönyvvel és az 1982. november 16-i Jegyzőkönyvvel módosított, Az atomenergia területén való polgári jogi felelősségről 1960. július 29-én kelt Párizsi Egyezményre;

FIGYELEMMEL arra, hogy a Bécsi Egyezmény és a Párizsi Egyezmény értelmében megegyező, és hogy jelenleg egy olyan Állam nincs, amely mindkét Egyezménynek részese lenne;

ABBAN A MEGGYŐZŐDÉSBEN, hogy az egyik Egyezményben részes Államoknak a másik Egyezményhez való csatlakozása nehézséget okozhatna a két Egyezménynek valamely nukleáris balesetre történő egyidejű alkalmazása kapcsán;

AZT KÍVÁNVA, hogy kapcsolat létesüljön a Bécsi Egyezmény és a Párizsi Egyezmény között, kölcsönösen kiterjesztve az egyes Egyezmények szerint az atomkárokért való polgári jogi felelősség speciális szabályozásából eredő előnyöket, és hogy kiküszöbölődjenek a két Egyezménynek valamely nukleáris balesetre való egyidejű alkalmazásából eredő ellentétek;

MEGÁLLAPODTAK az alábbiakról:

I. Cikk

A Jegyzőkönyvben:

a) „A Bécsi Egyezmény” az 1963. május 21-én, az atomkárokért való polgári jogi felelősség tárgyában kelt Bécsi Egyezményt és a Jegyzőkönyvben részes Szerződő Fél tekintetében hatályos minden módosítást jelenti;

b) „A Párizsi Egyezmény” az 1960. július 29-én, az atomenergia területén való polgári jogi felelősség tárgyában kelt Párizsi Egyezményt és a Jegyzőkönyvben részes Szerződő Fél tekintetében hatályos, minden módosítást jelöli.

II. Cikk

A Jegyzőkönyv alkalmazásában:

a) a Bécsi Egyezményben részes Szerződő Fél területén található nukleáris létesítmény üzemeltetője a Bécsi Egyezmény szerint felel a Párizsi Egyezményben, egyszersmind a Jegyzőkönyvben részes Szerződő Fél területén elszenvedett atomkárokért;

b) a Párizsi Egyezményben részes Szerződő Fél területén található nukleáris létesítmény üzemeltetője a Párizsi Egyezmény szerint felel a Bécsi Egyezményben, egyszersmind a Jegyzőkönyvben részes Szerződő Fél területén elszenvedett atomkárokért.

III. Cikk

1. Egy és ugyanazon balesetre vagy a Bécsi Egyezményt, vagy a Párizsi Egyezményt kell alkalmazni, a másik Egyezmény kizárásával.

2. A nukleáris létesítményben keletkezett nukleáris baleset esetén azt az Egyezményt kell alkalmazni, amelyikben az az Állam Szerződő Fél, amelynek területén a nukleáris létesítmény található.

3. Az olyan nukleáris baleset esetén, amely a nukleáris létesítményen kívül következett be, és szállításuk során hozott működésbe nukleáris anyagokat, azt az Egyezményt kell alkalmazni, amelyben az az Állam Szerződő Fél, amelynek területén az a nukleáris létesítmény található, amelynek üzemben tartója felelős, akár a Bécsi Egyezmény II. Cikke 1. pontja b) és c) alpontjainak alkalmazásával, akár pedig a Párizsi Egyezmény 4. Cikke a) és b) bekezdéseinek alkalmazásával.

IV. Cikk

1. A Bécsi Egyezmény I-XV. Cikkeit ugyanúgy kell alkalmazni a Jegyzőkönyvben részes azon Szerződő Felek tekintetében, amelyek a Párizsi Egyezményben is Szerződő Felek, mint a Bécsi Egyezményben részes Szerződő Felek között.

2. A Párizsi egyezmény 1-14. Cikkeit ugyanúgy kell alkalmazni a Jegyzőkönyvben részes azon Szerződő Felek tekintetében, amelyek a Bécsi Egyezményben is Szerződő Felek, mint a Párizsi Egyezményben részes Szerződő Felek között.

V. Cikk

A Jegyzőkönyv 1988. szeptember 21-től kezdődően hatálybalépéséig a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség Székhelyén aláírásra nyitva áll minden olyan Állam számára, amely aláírta vagy megerősítette akár a Bécsi Egyezményt, akár pedig a Párizsi Egyezményt, vagy valamelyikhez csatlakozott.

VI. Cikk

1. A Jegyzőkönyvet meg kell erősíteni, el kell fogadni, jóvá kell hagyni vagy ahhoz csatlakozni lehet. A megerősítésről, az elfogadásról vagy a jóváhagyásról szóló okiratok csak, vagy a Bécsi Egyezményben, vagy a Párizsi Egyezményben részes Államoktól kerülnek elfogadásra. Azok az érintett Államok, amelyek nem írják alá a Jegyzőkönyvet, csatlakozhatnak ahhoz.

2. A megerősítésről, az elfogadásról, a jóváhagyásról vagy a csatlakozásról szóló okiratokat a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség Főigazgatójánál kell letétbe helyezni, akit ily módon az Egyezmény letéteményesének jelölnek ki.

VII. Cikk

1. A Jegyzőkönyv az attól az időponttól számított három hónap múltán lép hatályba, amikor a Bécsi Egyezményben részes legalább öt Állam és a Párizsi Egyezményben részes legalább öt Állam letétbe helyezte a megerősítésről, az elfogadásról, a jóváhagyásról szóló okiratát. Minden olyan Állam tekintetében, amely a Jegyzőkönyvet a fent említett okiratok letétbe helyezése után erősíti meg, fogadja el, hagyja jóvá, vagy csatlakozik ahhoz, a Jegyzőkönyv a megerősítésről, az elfogadásról, a jóváhagyásról vagy a csatlakozásról szóló okirat letétbe helyezésének időpontjától számított három hónap múltán lép hatályba.

2. A Jegyzőkönyv mindaddig hatályban marad, míg a Bécsi Egyezmény és a Párizsi Egyezmény.

VIII. Cikk

1. Minden Szerződő Fél felmondhatja a Jegyzőkönyvet a letéteményeshez intézett írásos jegyzékkel.

2. A felmondás a jegyzéknek a letéteményes általi kézhezvételének időpontjától számított egy év múltán lép hatályba.

IX. Cikk

1. Minden olyan Szerződő Fél, amely akár a Bécsi Egyezményt, akár pedig a Párizsi egyezményt felmondja, tudatja a letéteményessel, hogy magára nézve nem alkalmazza már az adott Egyezményt, valamint a felmondás időpontját.

2. A Jegyzőkönyv alkalmazása abban az időpontban szűnik meg az olyan Szerződő Fél tekintetében, amelyik felmondta akár a Bécsi Egyezmény, akár pedig a Párizsi Egyezmény alkalmazását, amikor a felmondás hatályba lép.

X. Cikk

A letéteményes késedelem nélkül értesíti a Szerződő Feleket, a Párizsi Egyezmény és a Bécsi Egyezmény közötti kapcsolatokról tartott Értekezletre meghívott Államokat, valamint a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Főtitkárát az alábbiakról:

a) a Jegyzőkönyv minden egyes aláírásáról;

b) a Jegyzőkönyvre vonatkozó minden egyes, a megerősítésről, az elfogadásról, a jóváhagyásról vagy a csatlakozásról szóló okirat letétbe helyezéséről;

c) a Jegyzőkönyv hatálybalépéséről;

d) minden egyes felmondásról;

e) a IX. Cikk alkalmazásával kapcsolatos bármely tájékoztatásról.

XI. Cikk

A Jegyzőkönyv eredeti szövege, melynek angol, arab, kínai, spanyol, francia és orosz nyelvű változata egyaránt hiteles, letétbe helyezésre kerül a letéteményesnél, aki arról hiteles másolatokat küld a Szerződő Felek és a Párizsi Egyezmény és a Bécsi Egyezmény közötti kapcsolatokról tartott Értekezletre meghívott Államoknak, valamint a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Főtitkárának.

ENNEK HITELÉÜL, a kormányuk által megfelelő módon felhatalmazott alulírottak, a Közös Jegyzőkönyvet aláírták.

KÉSZÜLT Bécsben, ezerkilencszáznyolcvannyolc szeptember huszonegyedikén.”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő 15. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1992. április 27. napjától kezdődően kell alkalmazni.

(2) *  A rendelet végrehajtásáról az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója az érdekelt miniszterekkel egyetértésben gondoskodik.