A jogszabály mai napon ( 2020.07.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

131/1992. (IX. 11.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Costa Rica-i Köztársaság Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről a San Joséban 1992. május 13. napján létrejött Megállapodás kihirdetéséről

(A Megállapodás jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1992. május 13. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Costa Rica-i Köztársaság Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről szóló Megállapodást 1992. május 13. napján megtörtént jegyzékváltás napján e rendelettel kihirdeti.

2. § A jegyzékváltás magyar nyelvű szövege a következő:

Nagykövet Úr!

Engedje meg, hogy hivatkozzam 1992. május 13-án kelt, EH-MRE-336/92. sz. nagyrabecsült jegyzékére, amelynek szövege a következőket tartalmazza:

„Miniszter Úr!

A Magyar Köztársaság és a Costa Rica-i Köztársaság közötti szívélyes, baráti kapcsolatok erősítése és a két ország közötti érintkezések megkönnyítése céljából Kormányom nevében van szerencsém megállapodás létrehozását javasolni a valamennyi útlevéltípusra vonatkozó vízumkényszer eltörléséről a következő feltételekkel:

1. A Magyar Köztársaság és a Costa Rica-i Köztársaság azon állampolgárai, akik érvényes nemzeti útlevéllel rendelkeznek, vízum nélkül léphetnek be a másik állam területére és ott kilencven napig tartózkodhatnak.

Ezt az időtartamot mindegyik állam illetékes hatóságai megfelelő indokok esetén további harminc nappal meghosszabbíthatják.

2. A két állam azon diplomata, hivatalos és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgárai, akik a másik állam területén működő vagy oda akkreditált diplomáciai, konzuli képviseletre vagy nemzetközi szervezethez szolgálattétel céljára utaznak, úgyszintén ezek eltartott családtagjai, jogosultak a másik Fél területére vízum nélkül belépni és ott kilencven napig tartózkodni, mely időtartam az illetékes nagykövetség kérésére egyéves időszakokra a szolgálat befejezéséig meghosszabbítható.

3. A vízumkötelezettség megszűnése nem mentesíti az egyik államnak a másik állam területén tartózkodó állampolgárait az ott érvényben lévő jogszabályok tiszteletben tartása alól.

4. Az 1. pontban említett vízummentes belépés joga nem vonatkozik azokra a személyekre, akik a másik Fél területére jövedelemszerző tevékenység folytatása, illetve fizetett munkavállalás vagy állandó letelepedés céljából kívánnak beutazni.

5. Az egyik Szerződő Fél azon állampolgárai, akik a másik Szerződő Fél területén elvesztik útiokmányukat, e tényt haladéktalanul bejelentik azon Fél illetékes hatóságainak, amelynek a területén tartózkodnak. E hatóságok illetékmentes tanúsítvány kiállításával igazolják a tényt.

Annak a Szerződő Félnek a diplomáciai vagy konzuli képviselete, amelynek állampolgára elvesztette útlevelét, útlevél vagy hazatérési igazolvány kiadásával pótolja az elveszett okmányt.

6. Jelen Megállapodás rendelkezései nem érintik a Szerződő Felek jogát arra, hogy jogszabályaikban meghatározott okokból megtagadják a másik ország egyes állampolgárainak a területükre való belépését vagy tartózkodását.

7. E Megállapodás alkalmazását ideiglenesen bármelyik Fél részben vagy egészben felfüggesztheti közegészségügyi vagy közrendi okokból. A Megállapodás felfüggesztésére, illetve ezen intézkedés megszüntetésére vonatkozó döntést diplomáciai úton közölni kell a másik Féllel, tizenöt nappal az intézkedés hatálybalépése előtt.

8. Jelen Megállapodás meghatározatlan időre szól, és harminc nappal az azt tartalmazó jegyzékváltás után lép hatályba.

A Megállapodást a másik Félhez intézett értesítéssel bármelyik Fél felmondhatja. A felmondás harminc nappal az értesítés kézhezvételét követően lép hatályba.

Amennyiben a Costa Rica-i Köztársaság Kormánya elfogadja a jelen javaslatban foglaltakat, ez a jegyzék és az Őexcellenciájának Kormánya egyetértését kifejező válasz megállapodást hoz létre e tárgyban Kormányaink között.

Felhasználom az alkalmat, hogy Őexcellenciáját legkiválóbb nagyrabecsülésemről biztosítsam.”

A fentiekre vonatkozóan van szerencsém tájékoztatni Önt arról, hogy a Kormány, amelyet képviselek, egyetértvén a jelen és az Excellenciád jegyzékében foglalt jegyzék tartalmával, jegyzékváltással kihirdeti az egyezményt, amely az egyezmény napját követő harmincadik napon lép hatályba.

Megragadom az alkalmat, hogy ismételten kifejezzem az Excellenciád iránt érzett legmélyebb és megkülönböztetett nagyrabecsülésemet.

Bernd H. Niehaus Q. s. k.,

3. § (1) E rendelet 1992. szeptember 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit 1992. június 12-től kezdődően kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére