A jogszabály mai napon ( 2020.08.13. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

144/1992. (X. 29.) Korm. rendelet

a magyar-szlovén menetrendszerű légijáratokról aláírt Megállapodás kihirdetéséről

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás az 1992. évi augusztus hó 26. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között Keszthelyen, 1992. május 24-én aláírt, a menetrendszerű légijáratokról szóló Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„MEGÁLLAPODÁS

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén
Köztársaság Kormánya között a menetrendszerű
légijáratokról

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek),

attól az óhajtól vezérelve, hogy fejlesszék az együttműködést a légiközlekedés terén, és

attól az óhajtól vezérelve, hogy létrehozzák a menetrendszerű légijáratok üzemeléséhez szükséges alapot, a viszonosság elvét követve,

a következőkről állapodtak meg:

1. Cikk
Fogalommeghatározások

1. E Megállapodás és Függeléke szempontjából:

a) Egyezmény: a Chicagóban 1944. évi december hó 7. napján aláírásra megnyitott Nemzetközi Polgári Repülési Egyezményt jelenti, és magában foglalja ezen Egyezmény 90. Cikke értelmében elfogadott valamennyi Függeléket és a 90. és a 94. Cikkeknek megfelelően a Függelékek vagy az Egyezmény bármely módosítását, amennyiben ezek a Függelékek és módosítások mindkét Szerződő Fél tekintetében elfogadottak;

b) légügyi hatóság: a Magyar Köztársaság esetében a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztériumot, a Szlovén Köztársaság esetében a Közlekedési és Hírközlési Minisztérium Polgári Repülési Hatóságát, illetve mindkét esetben bármely személyt vagy szervet jelent, amelyet az említett hatóságok jelenleg gyakorolt bármely funkciójuk ellátásával megbíznak;

c) kijelölt légiközlekedési vállalat: olyan légiközlekedési vállalatot jelent, amelyet az egyik Szerződő Fél az e Megállapodás 6. Cikke alapján kijelölt a megállapodásszerű járatok üzemeltetésére;

d) díjtétel: azokat a díjakat jelenti, amelyeket az utasok, a poggyász és az áru szállításáért fizetnek, és az olyan feltételeket, amelyeknél ezeket a díjakat alkalmazzák, ideértve az ügynökségért vagy a fuvarokmányok eladásáért felszámított jutalékot és más járulékos térítést, de kivéve a postai szállítások ellenszolgáltatását, illetve feltételeit;

e) Megállapodás: e Megállapodást, annak Függelékét és ezek bármely módosítását jelenti;

f) Függelék: e Megállapodáshoz csatolt Függeléket és annak bármely módosítását jelenti;

g) légifuvarozás: a légijárműveknek utasok, poggyász, áru és posta külön-külön vagy együttes közforgalmú szállítására irányuló, ellenszolgáltatás vagy díj ellenében történő bármely üzemelését jelenti;

h) nemzetközi légifuvarozás: az egynél több állam területe feletti légtéren áthaladó légifuvarozást jelent;

i) nem-kereskedelmi célú leszállás: olyan leszállást jelent, amelynek nem célja utasok, poggyász, áru és/vagy posta légifuvarozásba történő felvétele vagy kirakása;

j) terület: egy állam vonatkozásában az adott állam szuverenitása, joghatósága, oltalma vagy gyámsága alá tartozó földterületeket és a kapcsolódó felségvizeket jelenti;

k) használati díj: a repülőtér, a léginavigáció, illetve a repülésbiztonsági berendezések és szolgáltatások nyújtásáért a légiközlekedési vállalatnak felszámított díjat jelenti.

2. A Függelék e Megállapodás szerves része. A Megállapodásra vonatkozó bármilyen hivatkozás a Függeléket is magában foglalja, hacsak kifejezetten másképpen nem rendelkeznek.

2. Cikk
Jogok nyújtása

1. Mindegyik Szerződő Fél megadja a másik Szerződő Félnek az e Megállapodásban megjelölt jogokat a Függelékben lévő menetrendben előírt útvonalakon légijáratok üzemeltetésére. Az ilyen járatok és útvonalak elnevezése a továbbiakban megfelelő módon „megállapodásszerű járatok” és „előírt útvonalak”.

2. Mindegyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata e Megállapodás rendelkezéseitől függően a nemzetközi légijáratok üzemeltetése során élvezi:

a) azt a jogot, hogy a másik Szerződő Fél területén leszállás nélkül átrepüljön;

b) azt a jogot, hogy az említett területen nem kereskedelmi céllal leszálljon;

c) azt a jogot, hogy az említett területen az e Megállapodás Függelékében rögzített pontokon utasokat, poggyászt, árut és postát felvegyen és kirakjon a másik Szerződő Fél területén lévő pontokba irányuló vagy onnan kiinduló forgalomban;

d) azt a jogot, hogy harmadik ország területén az e Megállapodás Függelékében rögzített pontokon utasokat, poggyászt, árut és postát felvegyen és kirakjon a másik Szerződő Fél területén lévő, e Megállapodás Függelékében rögzített pontokba irányuló vagy onnan kiinduló forgalomban.

3. Ebben a Cikkben semmi nem jogosítja fel az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatát arra a kiváltságra, hogy a másik Szerződő Fél területén ellenszolgáltatásért vagy díjért utasokat, poggyászt, árut és postát vegyen fel és azokat annak a Szerződő Félnek a területén lévő másik pontba fuvarozza.

4. Ha fegyveres konfliktusok, politikai zavargások vagy fejlemények, illetve rendkívüli és szokatlan helyzetek miatt, az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata nem képes szokásos útvonalán egy járatot üzemeltetni, a másik Szerződő Fél minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy elősegítse e járat folyamatos üzemelését ezen útvonal megfelelő átrendezésével, beleértve a jogok nyújtását arra az időszakra, amely a működőképes üzemelés elősegítéséhez szükséges.

3. Cikk
A jogok gyakorlása

1. A kijelölt légiközlekedési vállalatok igazságos és egyenlő lehetőségeket élveznek a megállapodásszerű járatoknak a Szerződő Felek területei közötti üzemeltetésében.

2. Mindegyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata (légiközlekedési vállalatai) figyelembe veszi a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának érdekeit, hogy az utóbbi légiközlekedési vállalat megállapodásszerű járatait indokolatlanul hátrány ne érje.

3. Bármelyik kijelölt légiközlekedési vállalatnak azt a jogát, hogy nemzetközi forgalmat bonyolítson a másik Szerződő Fél területe és harmadik ország területe között, a következő általános elvekkel összhangban úgy kell gyakorolni, hogy a felkínált kapacitás feleljen meg:

a) a légiközlekedési vállalatot kijelölő Szerződő Fél területére irányuló vagy onnan kiinduló forgalom igényének;

b) azon terület forgalmi igényének, melyen keresztül a légijárat közlekedik, figyelembe véve a helyi és regionális légijáratokat.

4. Egyik Szerződő Fél sem korlátozhatja egyoldalúan e Megállapodásban és a Függelékben rögzített jogokat a forgalom nagysága, a járatok sűrűsége vagy gyakorisága, vagy a másik Szerződő Fél által kijelölt légiközlekedési vállalat által üzemeltetett légijármű típusa vagy típusai tekintetében, feltéve, ha azok megfelelnek a Függeléknek, kivéve, ha e Megállapodás kifejezéseivel összhangban történik vagy olyan egységes feltételek mellett, amelyek az Egyezmény által előirányozhatóak.

4. Cikk
Jogszabályok és rendelkezések betartása

1. Az egyik Szerződő Félnek azokat a jogszabályait és rendelkezéseit, amelyek a nemzetközi légiforgalomban résztvevő légijárműnek a területére való belépését és onnan távozását, vagy az ilyen légijárműnek az adott terület feletti repüléseit szabályozzák, a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának (légiközlekedési vállalatainak) be kell tartania.

2. Az egyik Szerződő Félnek az utas, személyzet, poggyász, áru vagy posta területére való belépését, tartózkodását, és onnan távozását meghatározó jogszabályait és rendelkezéseit, úgy mint a belépésre, kilépésre, kivándorlásra és bevándorlásra vonatkozó előírásait, valamint a vám- és egészségügyi intézkedéseit a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata által szállított utasokra, személyzetre, poggyászra, árura vagy postára, az említett területen való tartózkodásuk időtartama alatt alkalmazni kell.

3. Egyik Szerződő Fél sem nyújthat előnyt saját légiközlekedési vállalatának a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatával szemben az e Cikkre vonatkoztatott jogszabályok és rendelkezések alkalmazásánál.

5. Cikk
Repülésbiztonság

1. A Szerződő Felek összhangban a nemzetközi jog szerinti jogaikkal és kötelezettségeikkel megerősítik, hogy a polgári légiközlekedés biztonságának a jogellenes cselekményektől történő megvédése egymással szemben kötelezettségük, amely a Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi. A nemzetközi jog szerinti jogaik és kötelezettségeik általános jellegének korlátozása nélkül a Szerződő Felek különösképpen az 1963. évi szeptember hó 14-én, Tokióban aláírt „A légijárművek fedélzetén elkövetett bűncselekményekről és bizonyos egyéb tettekről” szóló Egyezmény, az 1970. évi december hó 16-án, Hágában aláírt „A légijárművek jogellenes hatalomba kerítésének leküzdéséről” szóló Egyezmény és az 1971. évi szeptember hó 23-án, Montreálban aláírt „A polgári légiközlekedés biztonsága ellen jogellenes cselekedetek leküzdéséről” szóló Egyezmény szerint járnak el.

2. A Szerződő Felek felkérés alapján minden szükséges segítséget megadnak egymásnak a polgári légijárművek jogellenes hatalomba kerítésére irányuló cselekmények és más, az ilyen légijármű, utasaik és személyzete, a repülőterek és a léginavigációs berendezések biztonsága elleni jogellenes cselekmények és minden egyéb, a polgári légiközlekedés biztonsága ellen irányuló fenyegetés megelőzéséhez.

3. A Szerződő Felek az egymással fenntartott kapcsolataikban a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által megállapított és az Egyezmény Függelékeinek tekintett repülésbiztonsági rendelkezésekkel összhangban járnak el, amenynyiben ezek a biztonsági rendelkezések alkalmazhatóak a Szerződő Felekre. Megkövetelik, hogy a területükön bejegyzett légijárművek üzemeltetői vagy azok a légijármű-üzemeltetők, amelyek fő üzleti székhelye vagy állandó lakhelye területükön van, és a területükön lévő repülőterek üzemeltetői, ezen repülésbiztonsági rendelkezések szerint járjanak el.

4. Mindegyik Szerződő Fél egyetért abban, hogy az ilyen légijármű-üzemeltetőktől megkövetelhetik az e Cikk 3. bekezdésében hivatkozott és a másik Szerződő Fél által az e másik Szerződő Fél területére történő belépéskor, annak elhagyásakor és a tartózkodás során megkövetelt repülésbiztonsági rendelkezések betartását. Mindegyik Szerződő Fél biztosítja, hogy területén hatékonyan alkalmaz megfelelő intézkedéseket a légijármű védelmére, és hogy az utasokat, a személyzetet, a személyzeti és útipoggyászt, valamint az árut és a légijármű készleteit a beszállás, illetve a berakodás előtt és alatt megvizsgálják. Mindegyik Szerződő Fél ugyancsak megértéssel méltányolja a másik Szerződő Fél bármilyen kérését, mely indokolt különleges intézkedésekre vonatkozik rendkívüli fenyegetés esetén.

5. A polgári légijármű jogellenes hatalomba kerítése esetén vagy más, az ilyen légijármű utasai és személyzete, a repülőterek vagy a léginavigációs berendezések biztonsága elleni jogellenes cselekmények bekövetkeztekor, illetve fenyegetés esetén, a Szerződő Felek a hírközlés megkönnyítésével és egyéb, az ilyen cselekmény vagy fenyegetés gyors és biztonságos megszüntetését célzó megfelelő intézkedésekkel segítik egymást.

6. Cikk
Kijelölés és az üzemelés engedélyezése

1. Mindegyik Szerződő Félnek jogában áll kijelölni egy vagy több légiközlekedési vállalatot a megállapodásszerű járatok üzemeltetése céljából. Az ilyen kijelölés a két Szerződő Fél légügyi hatóságai közötti írásos jegyzékváltással történik.

2. A kijelölésről szóló jegyzéket kézhez vevő légügyi hatóság az e Cikk 3. és 4. bekezdéseitől függően késedelem nélkül kiadja a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának a szükséges üzemelési engedélyt.

3. Az egyik Szerződő Fél légügyi hatósága megkövetelheti a másik Szerződő Fél által kijelölt légiközlekedési vállalattól, hogy igazolja, képes eleget tenni az említett hatóság által, a nemzetközi légijáratok üzemeltetésénél, az Egyezmény rendelkezéseivel összhangban szokásosan alkalmazott jogszabályokban és rendelkezésekben előírt feltételeknek.

4. Mindegyik Szerződő Félnek jogában áll megtagadni az e Cikk 2. bekezdésében rögzített üzemelési engedély kiadását, vagy az e Megállapodás 2. Cikkében említett jogok gyakorlásához szükségesnek tartott feltételeket előírni, ha az említett Szerződő Fél meggyőződik arról, hogy a légiközlekedési vállalat tulajdonának túlnyomó része és tényleges ellenőrzése nincs a légiközlekedési vállalatot kijelölő Szerződő Fél vagy annak állampolgára kezében.

5. Az e Cikk 2. bekezdése szerint biztosított üzemelési engedély kézhezvételével a kijelölt légiközlekedési vállalat bármely időpontban üzemeltetheti a megállapodásszerű járatokat, feltéve, hogy az e Megállapodás 13. Cikke szerint megállapított díjak érvényben vannak.

7. Cikk
Üzemelési engedély visszavonása és felfüggesztése

1. Mindegyik Szerződő Fél visszavonhatja vagy felfüggesztheti az e Megállapodás 2. bekezdésében rögzített jogoknak a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata által történő gyakorlására szolgáló üzemelési engedélyt, illetve olyan feltételeket írhat elő, amelyek ezen jogok gyakorlásához szükségesek, ha:

a) az említett légiközlekedési vállalat nem tudja igazolni, hogy a tulajdonának túlnyomó része és tényleges ellenőrzése a légiközlekedési vállalatot kijelölő Szerződő Fél vagy annak állampolgárai kezében van, vagy

b) az említett légiközlekedési vállalat nem tartja be vagy súlyosan megsérti a jogokat nyújtó Szerződő Fél jogszabályait és rendelkezéseit, vagy

c) az említett légiközlekedési vállalat a megállapodásszerű járatokat nem az e Megállapodásban előírt feltételekkel összhangban üzemelteti.

2. E jog csak a másik Szerződő Féllel történt konzultáció után gyakorolható, hacsak az e Cikk 1. bekezdésével összhangban azonnal nem szükséges a jogszabályok és rendelkezések további megszegésének megelőzése érdekében feltételek előírása, visszavonás vagy felfüggesztés.

3. Mindegyik Szerződő Fél konzultációt kérhet a másik Szerződő Fél által betartott repülésbiztonsági előírások, a léginavigációs berendezések, a személyzet, a légijármű és a kijelölt légiközlekedési vállalat üzemelésével kapcsolatos biztonsági követelmények vonatkozásában.

8. Cikk
Bizonyítványok és engedélyek elismerése

1. Az egyik Szerződő Fél által kiadott vagy érvényesített légialkalmassági bizonyítványokat, szakszolgálati engedélyeket és bizonyítványokat érvényességi időtartamuk alatt, a másik Szerződő Fél is érvényesnek ismeri el.

2. Mindegyik Szerződő Fél azonban fenntartja magának azt a jogot, hogy saját területe feletti repülés szempontjából megtagadja az olyan szakszolgálati engedélyek és bizonyítványok érvényességének elismerését, amelyeket a másik Szerződő Fél vagy bármely más állam adott ki vagy érvényesített a saját állampolgárai számára.

9. Cikk
Vám- és adómentesség

1. Az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának nemzetközi járatokon üzemelő légijárműve, valamint szokásos berendezései, üzem- és kenőanyagkészletei, a légijármű raktárkészlete, beleértve az élelmiszert, az italokat és a dohányárut, melyeket e légijármű fedélzetén szállít, a másik Szerződő Fél területére történő belépéskor mentesek mindennemű vám és adó alól, feltéve, hogy ezek a felszerelések, készletek és raktárok visszavitelükig a fedélzeten maradnak.

2. Ugyanezen vámok és adók alól mentesek továbbá a nyújtott szolgáltatásokért járó díjak kivételével:

a) az egyik Szerződő Fél területén, ugyanezen Szerződő Fél hatóságai által rögzített határon belüli mennyiségben és a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata által egy nemzetközi járaton üzemeltetett légijármű fedélzetén történő felhasználás céljából a fedélzetre felvitt légijármű-fedélzeti készletek;

b) a nemzetközi légijáratokon üzemeltetett légijárművek karbantartása vagy javítása céljából az egyik Szerződő Fél területére bevitt pótalkatrészek és szokásos fedélzeti berendezések;

c) az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának a nemzetközi légijáratokon üzemeltetett légijármű feltöltésére rendelkezésre bocsátott üzem- és kenőanyagok, még abban az esetben is, amikor e készleteket annak a Szerződő Félnek a területe felett végzett repülés bármely szakaszán használják fel, ahol azokat a fedélzetre vitték.

3. A szokásos fedélzeti felszerelés, valamint az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata által üzemeltetett légijármű fedélzetén tartott anyagok és készletek a másik Szerződő Fél területén csak e terület vámhatóságainak jóváhagyásával rakhatók ki. Ilyen esetben ezeket csak az említett hatóságok felügyelete mellett lehet visszaszállításukig, a vámjogszabályokkal összhangban, raktározni.

4. Az e Cikkben biztosított mentességek abban az esetben is alkalmazhatók, mikor bármely Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata másik légiközlekedési vállalattal vagy légiközlekedési vállalatokkal megállapodást kötött az e Cikk 1. és 2. bekezdésében meghatározott tételek kölcsönzéséről vagy átszállításáról a másik Szerződő Fél területén, feltéve, ha az a másik légiközlekedési vállalat vagy légiközlekedési vállalatok hasonlóan élvezik e másik Szerződő Fél által biztosított ilyen mentességeket.

10. Cikk
Használati díjak

1. Az egyik Szerződő Fél által a repülőtér és a léginavigációs berendezések és szolgáltatások igénybevételéért felszámított díjak nem lehetnek magasabbak, mint amelyeket a nemzetközi menetrendszerű légijáratokon üzemelő hazai légijármű köteles fizetni.

11. Cikk
Kereskedelmi tevékenység

1. Az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata (légiközlekedési vállalatai) számára engedélyezett, hogy a másik Szerződő Fél területén képviseleti irodákat tartson fenn.

2. Ezek a képviseleti irodák kereskedelmi, üzemelési és műszaki - telepített vagy helyi - személyzetből állnak. Az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatai, összhangban a másik Szerződő Félnek a belépésre, a tartózkodásra és a foglalkoztatásra vonatkozó jogszabályaival és rendelkezéseivel, munkavállalási engedély megkövetelése nélkül a légiközlekedés ellátásához szükséges irányító, értékesítési, műszaki, üzemelési és egyéb szakmai személyzetet hozhatnak be és tarthatnak fenn a másik Szerződő Fél területén.

3. A Szerződő Felek illetékes hatóságai minden szükséges intézkedést megtesznek, hogy lehetővé tegyék, hogy a másik Szerződő Fél által kijelölt légiközlekedési vállalat képviseleteit létrehozhassák és azok tevékenységüket gyakorolhassák.

4. Mindegyik Szerződő Fél különösképpen megadja a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának azt a jogot, hogy területén értékesítse légiközlekedési szolgáltatásait közvetlenül és a légiközlekedési vállalat belátása szerint, ügynökei révén. Mindegyik légiközlekedési vállalatnak jogában áll az ilyen légiközlekedési szolgáltatásokat eladni és bármely személy szabadon vásárolhat ilyen légiközlekedési szolgáltatásokat, annak a területnek a fizetőeszközében vagy más országok konvertibilis valutájában, összhangban az érvényben lévő devizajogszabályokkal.

12. Cikk
A bevételek átváltása és átutalása

Mindegyik kijelölt légiközlekedési vállalatnak jogában áll, hogy átváltsa és hazautalja minden szükségtelen késedelem nélkül, a mindenkori hivatalos átváltási árfolyamon, a helyben kiadott összegeken felüli bevételeket, összhangban az érvényben lévő devizajogszabályokkal.

13. Cikk
Díjtételek

1. A kijelölt légiközlekedési vállalatok által, a másik Szerződő Fél területére vagy területéről induló fuvarozással kapcsolatban alkalmazandó díjtételt ésszerű szinten kell megállapítani, kellő tekintettel valamennyi meghatározó tényezőre, beleértve az üzemeltetési költségeket, az ésszerű hasznot, az egyes járatok jellegzetességeit és a más légiközlekedési vállalatok által megállapított díjtételeket.

2. Az e Cikk 1. bekezdésében hivatkozott díjtételeket, ha lehetséges, a mindkét Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatai közötti közös megállapodás révén és az ugyanazon útvonal egészén vagy részén üzemelő más légiközlekedési vállalatokkal történt konzultációt követően kell megállapítani. A kijelölt légiközlekedési vállalatok, ahol lehetséges, az ilyen megállapodást az ez ügyben javaslatokat készítő nemzetközi szerv által kialakított díjszabásrögzítő eljárás útján kötik meg.

3. A lehetőleg így elfogadott díjtételeket a bevezetésük indítványozott időpontja előtt legalább hatvan nappal jóváhagyásra kell benyújtani a Szerződő Felek légügyi hatóságaihoz. Különleges esetekben, ezt a határidőt az említett hatóságok megállapodásától függően csökkenteni lehet. Ha a díjtételek benyújtását követő harminc napon belül egyik légügyi hatóság sem közli ellenvetését a másik légügyi hatósággal, ezeket a díjszabásokat jóváhagyottnak kell tekinteni.

4. Ha az egyik Szerződő Fél légügyi hatósága nem hagy jóvá egy díjtételt, mindkét Szerződő Fél légügyi hatósága törekszik arra, hogy a díjtételt közös egyetértéssel határozzák meg. Ezeket a tárgyalásokat harminc napon belül attól az időponttól számítva kell megkezdeni, mikor nyilvánvalóvá vált, hogy a kijelölt légiközlekedési vállalatok a díjtételben nem tudnak megállapodni, vagy az egyik Szerződő Fél légügyi hatósága bejelenti a másik Szerződő Fél légügyi hatóságának a díjtétellel kapcsolatos ellenvetését.

5. Megállapodás hiányában a vitát a 17. Cikkben rögzített eljárásnak megfelelően kell lefolytatni.

6. A már megállapított díjtétel addig marad érvényben, míg az e Cikk vagy a 17. Cikk rendelkezéseinek megfelelően új díjtételt nem állapítanak meg, de az egyik Szerződő Fél légügyi hatósága ellenvetésének napjától számított tizenkét hónapnál nem hosszabb ideig.

7. A Szerződő Felek légügyi hatóságai minden erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy a kijelölt légiközlekedési vállalatok alkalmazkodjanak a Szerződő Felek légügyi hatóságaival együtt benyújtott megállapodásszerű díjtételekhez.

14. Cikk
A menetrend benyújtása

1. A megállapodásszerű járatok üzemeltetése előtt legalább harminc nappal a kijelölt légiközlekedési vállalat az előirányzott menetrendet jóváhagyás céljából benyújtja a másik Szerződő Fél légügyi hatóságának. Ugyanezt az eljárást kell alkalmazni annak bármely későbbi módosításánál.

2. Az olyan kiegészítő járatokra, melyeket az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata megállapodásszerű járaton a jóváhagyott menetrenden kívül kíván üzemeltetni, a másik Szerződő Fél légügyi hatóságától előzetes engedélyt kell kérnie. Az ilyen kérelmet általában a járat üzemeltetése előtt legalább két munkanappal be kell nyújtani.

15. Cikk
Statisztikai rendelkezések

Mindkét Szerződő Fél légügyi hatósága, kérés esetén ellátja egymást a megállapodásszerű járatokon bonyolított forgalomra vonatkozó időszakos statisztikai adatokkal vagy más hasonló információkkal.

16. Cikk
Konzultációk

Bármelyik Szerződő Fél bármikor kérhet konzultációt e Megállapodás végrehajtása, értelmezése, alkalmazása vagy módosítása tárgyában. A légügyi hatóságok közötti ilyen konzultációkat attól az időponttól számított hatvan napon belül meg kell kezdeni, mikor a másik Szerződő Fél az írásos kérelmet kézhez veszi, hacsak a Szerződő Felek másképpen nem állapodnak meg.

17. Cikk
Viták rendezése

1. Az e Megállapodással kapcsolatban felmerülő bármely vitát, amelyet közvetlen tárgyalásokkal vagy diplomáciai úton nem lehetséges rendezni, bármelyik Szerződő Fél kérésére egy választott bíróság elé kell terjeszteni.

2. Ilyen esetben mindegyik Szerződő Fél megnevez egy választott bírót és a két választott bíró elnököt nevez ki, aki harmadik ország állampolgára. Ha két hónapon belül, hogy az egyik Szerződő Fél kijelölte a választott bíróját, a másik Szerződő Fél a sajátját nem jelöli ki, vagy ha a második választott bíró kijelölését követő egy hónapon belül a két választott bíró nem állapodik meg az elnök kinevezésében, bármelyik Szerződő Fél felkérheti a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsának elnökét, hogy folytassa le a szükséges kijelölést. Ha az ICAO Tanácsának elnöke valamelyik Szerződő Fél állampolgára, a választott bíró kijelölésére e Tanács alelnökét, aki harmadik ország állampolgára, kérhetik fel.

3. A választott bíróság határozza meg saját eljárása rendjét. Mindegyik Szerződő Fél viseli saját választott bírója költségeit. A választott bíróság fennmaradó költségeit a Szerződő Felek egyenlően osztják meg.

4. A Szerződő Felek tartják magukat az e Cikk alkalmazása alapján meghozott bármilyen döntéshez.

18. Cikk
Módosítások

1. Ha bármelyik Szerződő Fél szükségesnek tartja e Megállapodás bármelyik rendelkezésének módosítását, a 16. Cikknek megfelelően értesíti a másik Szerződő Felet. Az ilyen módosítást, ha a Szerződő Felek elfogadták, annak aláírásának időpontjától kezdve ideiglenesen alkalmazzák és akkor lép hatályba, mikor a Szerződő Felek értesítik egymást, hogy eleget tettek alkotmányszerű előírásaiknak.

2. E Megállapodás Függelékének módosításairól a Szerződő Felek légügyi hatóságai közvetlenül állapodhatnak meg.

3. A légiközlekedéssel kapcsolatos bármely, mindkét Szerződő Felet érintő általános sokoldalú egyezmény megkötése esetén, e Megállapodást úgy kell módosítani, hogy összhangban legyen ezen egyezmény rendelkezéseivel.

19. Cikk
Felmondás

1. Mindegyik Szerződő Fél bármikor írásos értesítést küldhet a másik Szerződő Félnek az e Megállapodást felmondó döntéséről.

2. A Megállapodás annak a menetrendi időszaknak a végén veszti hatályát, amely alatt az értesítés kézhezvételét követő tizenkét hónap eltelik, hacsak az értesítést ezen időszakon belül közös megegyezéssel nem vonják vissza.

3. A másik Szerződő Fél által történő kézhezvétel igazolásának hiányában, az értesítést tizennégy nappal azután kell kézhez vettnek tekinteni, mikor a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet erről a közleményt megkapta.

20. Cikk
Bejegyzés a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnél

E Megállapodást és annak valamennyi módosítását, valamint felmondását a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnél nyilvántartásba kell vetetni.

21. Cikk
Hatálybalépés

E Megállapodást ideiglenesen aláírása napjától alkalmazzák; hatályba akkor lép, amikor a Szerződő Felek értesítették egymást, hogy eleget tettek a nemzetközi megállapodások megkötésére és hatálybalépésére vonatkozó alkotmányszerű előírásaiknak.

Ennek hiteléül a két Szerződő Fél meghatalmazottai aláírták e Megállapodást.

Készült Keszthelyen, az 1992. év május havának 24. napján, két példányban, magyar, szlovén és angol nyelven, mindhárom szöveg egyaránt hiteles.

A végrehajtás, értelmezés vagy alkalmazás tekintetében bármely eltérés esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

Magyar Köztársaság
Kormánya nevében
Szlovén Köztársaság
Kormánya nevében
Siklós Csaba s. k. Marjan Krajnc s. k.

Függelék
Menetrendi útvonal

I. Menetrendi útvonal

Útvonalak, amelyeken a Szlovén Köztársaság kijelölt légiközlekedési vállalata (légiközlekedési vállalatai) légijáratokat üzemeltethetnek.

Kiindulási pont Közbenső pont Magyarországi pont Túlpont
Ljubljana és a Szlovén Köztársaságban valamennyi nemzetközi repülőtér Később állapodnak meg Budapest és a Magyar Köztársaságban valamennyi nemzetközi repülőtér Később állapodnak meg

II. Menetrendi útvonal

Útvonalak, amelyeken a Magyar Köztársaság kijelölt légiközlekedési vállalata (légiközlekedési vállalatai) légijáratokat üzemeltethetnek.

Kiindulási pont Közbenső pont Szlovéniai
pont
Túlpont
Budapest és a Magyar Köztársaságban valamennyi nemzetközi repülőtér Később állapodnak meg Ljubljana és a Szlovén Köztársaságban valamennyi nemzetközi repülőtér Később állapodnak meg

Jegyzék

1. Az előírt útvonalak bármelyikén lévő közbenső pontok és túlpontok, a kijelölt légiközlekedési vállalat választása szerint, bármely vagy valamennyi járaton mellőzhetők.

2. Mindegyik kijelölt légiközlekedési vállalat a másik Szerződő Fél területén lévő bármelyik megállapodásszerű járatát felmondhatja.

3. Mindegyik kijelölt légiközlekedési vállalat az e Megállapodás Függelékében nem rögzített közbenső pontokat és túlpontokat olyan feltételek mellett veheti igénybe, hogy ezen pontok és a másik Szerződő Fél területe között a kereskedelmi jogokat nem gyakorolhatja.”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1992. augusztus hó 26. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére