A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

154/1992. (XI. 25.) Korm. rendelet

a magyar-szlovén nemzetközi közúti személy- és áruszállítások szabályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről

[Az Egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1992. május hó 26. napján megtörtént.]

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1992. február 14-én aláírt, a nemzetközi közúti személy- és áruszállítások szabályozásáról szóló Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény hivatalos magyar nyelvű szövege a következő:

„EGYEZMÉNY
a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személy- és áruszállítások szabályozásáról

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)

ATTÓL AZ ÓHAJTÓL VEZÉRELVE, hogy megkönnyítsék a két ország közötti és a területükön áthaladó személy- és áruforgalmat,

ELISMERVE az áruk és szolgáltatások szabad mozgását segítő európai liberalizációs folyamatok jelentőségét,

FONTOSNAK TARTVA, hogy e liberalizációs folyamatok a két ország közötti közúti fuvarozások terén is erősödjenek,

ABBÓL KIINDULVA, hogy a közúti forgalom elősegítése céljából a közúti összeköttetések és a határátmenetek megfelelő szintű kiépítését mindkét Fél kiemelt feladatnak tekinti,

SZEM ELŐTT TARTVA a környezetvédelem és a közúti forgalombiztonság elsődleges szempontjait, beleértve a környezetkímélő szállítások előterjesztésének fontosságát,

a következőkben állapodtak meg:

I. RÉSZ

1. Cikk

Fogalommeghatározások

Jelen Egyezményben a

- fuvarozó: olyan természetes vagy jogi személy, aki a Magyar Köztársaságban, illetve a Szlovén Köztársaságban a vonatkozó belső jogszabályokkal összhangban, díj ellenében vagy saját számlára közúti fuvarozást végez;

- gépjármű:

- - személyszállítás esetén: autóbusz vagy bármely gépi meghajtású közúti jármű, amelyet személyszállításra gyártottak vagy a műszaki követelmények szerint alakítottak ki, és amely a vezetőt is beleértve több mint kilenc személy szállítására alkalmas, valamint a csomagok szállítására szolgáló pótkocsi,

- - áruszállítás esetén: bármely gépi meghajtású közúti jármű, amelyet áru szállítására gyártottak vagy a műszaki követelmények szerint alakítottak ki, beleértve bármely ahhoz kapcsolt pótkocsit vagy félpótkocsit,

és amelyet, de legalább a vontatót valamelyik Szerződő Fél területén tartanak nyilván;

- menetrend szerinti személyszállítás: olyan szolgáltatás, amely személyek szállítását meghatározott gyakorisággal és meghatározott útvonalon látja el, amelynek során előre meghatározott megállási pontokon utasok felvehetők és lerakhatók.

A menetrend szerinti járatot előre meghatározott és közzétett menetrend és fuvardíj alapján kell működtetni;

- nem menetrend szerinti (különjárati) személyszállítás: a különjárati személyszállítás, amelynek során ugyanaz a jármű szállítja az utasok ugyanazon csoportját az egész útvonalon és visszaszállítja őket a kiindulási helyre, vagy kifelé utasokat szállít és üresen jön vissza;

- ingajárati személyszállítás: olyan szolgáltatás, ahol ismétlődő oda- és visszaút során utasok előre kialakított csoportjait szállítják egyetlen kiinduló pontról egyetlen végpontig;

- cabotage forgalom: olyan fuvarozás, amelyet az egyik Szerződő Fél fuvarozója végez a másik Szerződő Fél területén fekvő kiinduló és végpont között.

2. Cikk

1. Jelen Egyezmény rendelkezései a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság közötti, továbbá bármelyikük területén áthaladó és harmadik országba irányuló díj ellenében vagy saját számlára, a Szerződő Felek egyikében bejegyzett gépjárművel végzett nemzetközi közúti személy és áruszállításra terjednek ki.

2. Jelen Egyezmény rendelkezései nem érintik a két ország azon jogait vagy kötelezettségeit, amelyeket a rájuk már kötelező erejű egyezmények, megállapodások vagy jogszabályok rögzítenek.

3. Cikk

1. A jelen Egyezmény végrehajtásának ellenőrzése és a felmerülő vitás kérdések mielőbbi rendezése céljából a két Szerződő Fél Vegyesbizottságot hoz létre, amely az illetékes hatóságok képviselőiből áll.

2. A Szerződő Feleket illetékes hatóságként magyar részről a Magyar Köztársaság Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztériuma, szlovén részről a Szlovén Köztársaság Közlekedési és Hírközlési Minisztériuma képviseli.

II. RÉSZ

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS

4. Cikk

Utasok szállítása

1. Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra a Szerződő Felek illetékes hatóságai közötti megegyezés jogosít.

2. A menetrend szerinti kétoldalú és tranzit személyszállítás engedélyezésére vonatkozó, általuk már jóváhagyott kérelmeket a Szerződő Felek illetékes hatóságai a lehető legrövidebb időn belüli elbírálás céljából megküldik egymásnak.

E kérelemnek tartalmaznia kell:

- a fuvarozó (cég) megnevezését és címét,

- a választott útvonalat,

- a menetrendet,

- a viteldíjakat,

- az utasok felvételére és lerakására szolgáló megállási pontokat,

- a szállítás tervezett időszakát és gyakoriságát.

3. A menetrend szerinti járatok üzemeltetésére a Szerződő Felek illetékes hatóságai az útvonal területükre eső szakaszára, illeték- és díjmentesen adják ki az engedélyokiratot.

5. Cikk

1. Nem szükséges személyszállítás esetén engedély:

a) a nem menetrend szerinti autóbuszjáratok zártajtós üzemeltetéséhez, az utasok azonos csoportjának ugyanazon az autóbuszon történő szállításához, ha

- az utazás kiindulási és végpontja annak a Szerződő Félnek a területén van, ahol a gépjárművet bejegyezték, és az útvonalon új utasok felvételére nem kerülhet sor és az autóbuszon lévő utasok nem szállhatnak le,

- az utazás kiindulási pontja annak a Szerződő Félnek a területén van, ahol a gépjárművet bejegyezték, végpontja pedig a másik Szerződő Fél területén található, feltéve, ha a gépjármű az utóbbi országot üresen hagyja el;

b) meghibásodott gépjármű másik gépjárművel történő helyettesítéséhez.

2. Az 1. a) pontban megjelölt szállítások esetén a vezetőnek utaslistával és menetlevéllel kell rendelkeznie.

3. Külön engedély szükséges

a) ingajárati személyszállításnál, ideértve azokat a járatokat, ahol azonos kiinduló és érkezési pontok között több járatot szerveznek, melyek során az első alkalommal üresen lép be a másik Szerződő Fél területére;

b) a másik Szerződő Fél területéről a bejegyzés szerinti országba történő utasszállításhoz;

c) minden egyéb, nem menetrend szerinti autóbuszközlekedéshez.

III. RÉSZ

ÁRUSZÁLLÍTÁS

6. Cikk

1. A két Szerződő Fél közötti, a bármelyikük területén áthaladó, továbbá a harmadik országba irányuló, illetve onnan kiinduló fuvarozások számát a Felek nem korlátozzák.

2. Az 1. pontban megjelölt engedélymentesség a visszafuvarozásra is kiterjed.

3. A határátlépéseknél a veszélyes és gyorsan romló árukat szállító gépjárművek kezelését a Szerződő Felek érintett szervei gyorsított ütemben végzik.

7. Cikk

Gépjárművek tömege, méretei és műszaki követelményei

1. A gépjárművek tömegét, méreteit és azok műszaki állapotát illetően a Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy a másik Szerződő Fél területén bejegyzett gépjárművekre nem alkalmaznak szigorúbb előírásokat, mint a saját területükön bejegyzettekre.

2. Ha a fuvarműveletet végző gépjármű vagy a járműszerelvény tömege, illetve méretei meghaladják a másik Szerződő Fél által meghatározott értéket, a fuvarozás megkezdése előtt külön engedélyt kell beszerezni az utóbbi Szerződő Fél illetékes hatóságától.

3. Amennyiben a jelen Cikk 2. pontjában foglaltak elvégzésére kiadott engedély rögzíti az útvonalat, úgy a fuvarműveletet csak azon az útvonalon lehet elvégezni.

IV. RÉSZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

8. Cikk

Cabotage

A cabotage fuvarozás kölcsönösségi alapon nem engedélyezett, hacsak a Szerződő Felek erről külön megállapodásban másképp nem rendelkeznek.

9. Cikk

Az Egyezmény megszegése

1. Amennyiben az egyik Szerződő Fél fuvarozója a másik Szerződő Fél területén való tartózkodása során megsérti az Egyezmény rendelkezéseit, az a Szerződő Fél, amelynek területén a szabálysértés történt

a) figyelmeztetésben részesítheti a fuvarozót;

b) az a) pontban foglaltakkal egy időben figyelmeztetheti a fuvarozót, hogy

I. a részére kiadott engedély visszavonásra kerülhet,

II. a tulajdonában lévő vagy általa üzemeltetett gépjárművek ideiglenes vagy állandó jellegű kitiltását eredményezheti annak a Szerződő Félnek a területéről, ahol a szabálysértés történt;

c) közleményt adhat ki az ilyen visszavonásról.

2. E Cikk rendelkezései nem befolyásolják azon Szerződő Fél hatóságainak bármely törvényes eljárását, ahol a szabálysértést elkövették.

10. Cikk

A jegyzőkönyv

1. A Szerződő Felek jegyzőkönyvben rögzítik az Egyezmény alkalmazásának részletes szabályait, melyet az Egyezménnyel egyidejűleg írnak alá.

2. A 3. Cikknek megfelelően létrehozott Vegyesbizottság jogosult az említett jegyzőkönyv kiegészítésére annak érdekében, hogy az alkalmazkodjék a nemzetközi árufuvarozási rendszer alakulásához, és segítse annak fejlődését.

11. Cikk

Hatálybalépés és felmondás

1. A Szerződő Felek diplomáciai úton értesítik egymást az Egyezmény hatálybaléptetését célzó intézkedések megtételéről. Az Egyezmény az ilyen értesítések közül a későbbi kézhezvételét követő harmincadik napon lép hatályba.

2. Az Egyezmény bármely Szerződő Fél felmondásáról szóló, diplomáciai úton megküldött értesítést követő hat hónapig hatályban marad.

Készült Budapesten, 1992. február 14-én, két eredeti példányban, magyar és szlovén nyelven, mindkét példány egyaránt hiteles.

A Magyar Köztársaság A Szlovén Köztársaság
Kormánya nevében Kormánya nevében
Siklós Csaba s. k. Marjan Krajnc s. k.”

3. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 1992. június 26. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére