A jogszabály mai napon ( 2020.02.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

7/1993. (I. 13.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Kormánya között a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott termelése, kereskedelme és a visszaélés megelőzése területén történő együttműködés tárgyában 1991. április 25-én aláírt Egyetértési Memorandum kihirdetéséről

(Az Egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1992. január 21-én megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Kormánya között a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott termelése, kereskedelme és a visszaélés megelőzése területén történő együttműködés tárgyában 1991. április 25-én aláírt Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„EGYETÉRTÉSI MEMORANDUM
a Magyar Köztársaság Kormánya
és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült
Királysága Kormánya között a kábítószerek
és pszichotrop anyagok tiltott termelése, kereskedelme és a visszaélés megelőzése területén történő
együttműködés tárgyában

A Magyar Köztársaság Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Kormánya

abban a hitben, hogy a nemzetközi együttműködés lényeges a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott termesztése, előállítása, terjesztése és a velük való visszaélés hatékony megelőzésében és megakadályozásában, és kifejezve folyamatos támogatásukat az Egyesült Nemzetek ilyen ügyekben felelős testületeinek fontos munkájához;

tekintetbe véve az Egységes kábítószer egyezményt (New York, 1961. március 30.), a Pszichotrop anyagok egyezményét (Bécs, 1971. február 21.) és a Kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott termesztése elleni egyezményt (Bécs, 1988. december 20.), melyek az Egyesült Nemzetek égisze alatt készültek;

azon kapcsolatok hangsúlyozását kívánva, melyeket a két ország megfelelő szervei már létrehoztak a kölcsönös együttműködés további fejlesztése céljából;

egyetértésre jutottak az alábbiakban:

1. Cikk

Az illető ország hatályos törvényei és jogszabályai függvényében mindkét Kormány ösztönözni fogja az együttműködést a két ország megfelelő kormányzati és nem kormányzati szervezetei között a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott termelése, kereskedelme és a velük való visszaélés megelőzése területén, ahogy azt a következő Cikkek kitűzik.

2. Cikk

Ezen Egyetértési Memorandum keretében történő együttműködés az alábbi célú tevékenységeket foglalja magában:

a) a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott előállításának megelőzése;

b) olyan kémiai termékek (prekurzorok) gyártásának, raktározásának és kereskedelmének hatékony monitorozása és szabályozása, melyeket a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott gyártásában lehet hasznosítani;

c) az intézkedések megerősítése a tiltott kábítószerek kereskedelmének azonosítása, felszámolása és kiküszöbölése érdekében;

d) működési mechanizmusok kialakítása a kábítószer törvény végrehajtás céljait szolgáló információcsere és közös akciók megkönnyítésére;

e) intézkedések meghozatala a kábítószer-kereskedelem hasznának kinyomozása, befagyasztása és elkobzása terén való együttműködés megkönnyítésére;

f) információ- és tapasztalatcsere a kábítószerek és pszichotrop anyagok iránti kereslet és tiltott kínálat csökkentési módszerekről, a kábítószer-visszaélés megelőzéséről és a kábítószer-visszaélők kezeléséről és rehabilitációjáról;

g) részletes egyezmények vagy további együttműködési intézkedések megkötése kábítószerrel kapcsolatos speciális kérdésekben, ha azt időről időre szükségesnek vagy kívánatosnak találja a két Kormány vagy a megfelelő kormányzati szervezetek.

3. Cikk

Együttműködési tevékenységek ezen Egyetértési Memorandum 2. Cikke keretében, melyet a két ország megfelelő egészségügyi, vám-, bűnüldözési, nemzetbiztonsági, törvény-végrehajtási és egyéb hatóságai közötti közvetlen kapcsolat útján fognak megvalósítani, és amelyek az alábbi formák némelyikében vagy mindegyikében fognak folyni:

a) információ-, tapasztalat- és irodalomcsere;

b) profilok és nyomozási információ cseréje a két ország bármelyikén keresztülhaladó gyanús tranzitutasokat, áruszállítást és azok útvonalát illetően;

c) a két ország bármelyikének eljárásaihoz szükséges bizonyítékok nyújtása;

d) specialisták kölcsönös látogatása a megfelelő szervezetektől ismerkedés vagy képzés céljából;

e) a vonatkozó országos konferenciákat, szemináriumokat, kiállításokat stb. illető információk cseréje;

f) részletes megállapodások aláírása, melyek speciális területeken való együttműködésre vonatkoznak;

g) egyéb együttműködési tevékenységek, ahogy azt a két Kormány vagy a megfelelő kormányzati szervezetek meghatározhatják;

h) különösen szorosan együttműködik mindkét Kormány annak érdekében, hogy megvalósítsa a kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásra vonatkozó intézkedéseket, melyeket

a Magyar Köztársaság Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Kormánya között a vámhatóságaik közötti kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról 1990. szeptember 28-án aláírt Egyetértési Memorandum kitűzött.

4. Cikk

Az ezen Egyetértési Memorandum 2. és 3. Cikkében jelzett együttműködésekhez szükséges pénzügyi és egyéb feltételeket a két ország megfelelő szervezetei közötti végrehajtási megállapodások alapján teremtik meg.

5. Cikk

A nemzeti kábítószer ügyekért felelős magyar és brit minisztériumok és különleges szervezetek és a két ország Külügyminisztériuma, ha szükséges, megbeszéléseket tart azzal a céllal, hogy koordinálják és növeljék az ezen Egyetértési Memorandumban lefektetett együttműködés hatékonyságát.

6. Cikk

Ezen Egyetértési Memorandum rendelkezései nem lesznek joghátrányára bármely, a két ország között a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott előállítása és kereskedelme megelőzése és a velük való visszaélés területén meglévő vagy jövőbeni megállapodásnak.

7. Cikk

Mindkét Kormány értesíti a másikat arról, hogy az Egyetértési Memorandum hatálybaléptetéséhez a szükséges intézkedéseket megtette. Az Egyetértési Memorandum az utolsó ilyen kormányértesítés napján lép hatályba. Ezt az Egyetértési Memorandumot mindkét Kormány felmondhatja a másik Kormány hat hónappal előre írásban történő értesítésével.

Aláírva két példányban, Budapesten, 1991. április 25. napján, magyar és angol nyelven, mindkét szöveg egyformán hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1992. január hó 21. napjától kell alkalmazni.

(2) *  A rendelet végrehajtásáról a rendészetért felelős miniszter, az egészségügyért felelős miniszter, az adópolitikáért felelős miniszter, a kábítószer-megelőzésért és a kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszter, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére