A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

9/1993. (I. 15.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság Kormánya között kulturális központok létesítéséről és működéséről szóló, Budapesten, 1992. március 11-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről

(Az Egyezmény 1992. március 11-én lépett hatályba.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság Kormánya között kulturális központok létesítéséről és működéséről szóló, Budapesten, 1992. március 11-én aláírt Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„EGYEZMÉNY

a Magyar Köztársaság Kormánya és Nagy-Britannia
és Észak-Írország Egyesült Királyság Kormánya között
kulturális központok létesítéséről és működéséről

A Magyar Köztársaság Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság Kormánya (a továbbiakban: a Szerződő Felek),

felismerve, hogy a két ország népei kölcsönösen érdekeltek egymás emberi értékeinek és kultúrájának jobb megismerésében;

elhatározva, hogy végrehajtják az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet 1975. augusztus 1-jén aláírt Záróokmánya, az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezleten résztvevő államok képviselői Bécsi Értekezletén, 1989. január 15-én aláírt Záródokumentum, valamint az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet tagállamai által 1990. november 21-én elfogadott Párizsi Charta az Új Európáért rendelkezéseit;

a Magyar Köztársaság Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság Kormánya közötti, 1987. március 9-én aláírt Oktatási, Kulturális, Tudományos és Technológiai Együttműködési Egyezménynek (a továbbiakban: Kulturális Egyezmény) megfelelően

a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

(1) Mindegyik Fél kulturális és tájékoztatási központokat (a továbbiakban: Kulturális Központok) hozhat létre a másik Fél területén.

(2) A Kulturális Központok létesítésére a Szerződő Felek országai fővárosaiban és a fogadó Fél egyetértése esetén az ország más részein kerülhet sor.

2. Cikk

(1) A Kulturális Központok elősegítik a Kulturális Egyezmény és más, ilyen jellegű együttműködési programok végrehajtását.

(2) A Kulturális Központok tevékenysége tűzze célul a két ország közötti kapcsolatok fejlődésének elősegítését információk és ismeretek cseréje, a közönséghez való közvetlen eljuttatása révén, különösen a kultúra és a művészetek, az oktatás, a tudomány, a technológia, a sajtó és az audiovizuális kommunikáció terén.

3. Cikk

(1) Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságban a Magyar Kulturális Központokat a Művelődési és Közoktatási Minisztérium irányítja. A Magyar Köztársaságban a Brit Kulturális Központok tevékenységét a British Council irányítja, mint őfelsége Kormánya által a Magyar Köztársaság területén folytatott kulturális tevékenységgel megbízott intézmény.

(2) A Magyar Kulturális Központok elnevezése: Magyar Kulturális Intézet, a Brit Kulturális Központok elnevezése: British Council. Ez a megnevezés használható a hirdetőtáblákon, a levelezésben, a tájékoztatási és propagandaanyagokban.

(3) Mindegyik Szerződő Fél minden megfelelő intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a másik Szerződő Fél Kulturális Központja rendes működését.

4. Cikk

(1) A Szerződő Felek engedélyezik a közönség szabad és akadálytalan bejutását a Kulturális Központok helyiségeibe, illetve a máshol szervezett rendezvényeire. Biztosítják, hogy a Kulturális Központok minden elérhető eszközzel reklámozhassák tevékenységüket.

(2) A Kulturális Központok közvetlen kapcsolatokat létesíthetnek, illetve ápolhatnak megfelelő központi és helyi szervezetekkel és intézményekkel; valamint egyes állampolgárokkal és állampolgárok csoportjaival.

5. Cikk

(1) A Kulturális Központok tevékenysége, saját helyiségekben és máshol, a következőkre terjedhet ki:

a) látogatások és rendezvények szervezése a kultúra, a művészetek, az oktatás és a képzés, a tudomány és a technológia terén;

b) konferenciák, értekezletek, egyéb találkozók szervezése;

c) művészeti előadások, hangversenyek, kiállítások rendezése;

d) filmvetítések és audiovizuális anyagok bemutatása;

e) tudományos, oktatási, kulturális és művészeti szakemberek fogadása a Kulturális Központok által szervezett tevékenységekben való részvétel céljából;

f) információ terjesztése a másik ország kulturális, művészeti, oktatási, tudományos és műszaki életéről;

g) könyvtári és információs szolgálat, olvasóterem és audiovizuális referenciaközpontok létesítése; lehetőség biztosítása könyvek, napilapok és folyóiratok, audiovizuális és egyéb kulturális, művészeti, oktatási, tudományos vagy műszaki jellegű anyagok kölcsönzésére;

h) tájékoztató bulletinek, katalógusok, egyéb kulturális, művészeti, oktatási, tudományos és műszaki természetű anyagok kiadása és terjesztése;

i) nyelvoktatási tanfolyamok, nyelvvizsgák és szemináriumok szervezése, a nyelvoktatás terén dolgozó egyének és intézmények számára szakismeretek és szakmai anyagok biztosítása, együttműködés folytatása tananyagok előállítása, tanfolyamok és szemináriumok rendezése céljából;

j) találkozók és más rendezvények szervezése gyermekek és fiatalok számára;

k) saját országukból hallgatók, illetve tudományos szakemberek fogadása és ideiglenes elszállásolása.

(2) A Kulturális Központok a jelen Egyezmény céljaival összhangban lévő más jellegű tevékenységet is folytathatnak résztvevőként vagy irányítóként.

6. Cikk

(1) A Kulturális Központok tevékenységének összhangban kell lennie a fogadó országban hatályos törvényekkel és jogszabályokkal.

(2) A Kulturális Központok a fogadó ország érvényes törvényei és jogszabályai szerint rendelkezhetnek jogi személyiséggel és jogképességgel.

7. Cikk

A Kulturális Központok a saját helyiségeken kívül is folytathatnak tevékenységet.

8. Cikk

(1) A Kulturális Központok:

a) a belépési díjat kérhetnek a műsoraikra és kiállításaikra;

b) részvételi díjat kérhetnek a nyelvtanfolyamokra, illetve más, kapcsolódó tevékenységekre;

c) megfelelő díjat számíthatnak fel a könyvtári, illetve tájékoztatási szolgáltatásokért.

(2) A fenti tevékenységekkel kapcsolatban felmerülő gyakorlati kérdéseket közvetlenül a fogadó ország illetékes hatóságaival kell rendezni.

9. Cikk

A Felek segítséget nyújtanak a másik Félnek ahhoz, hogy megfelelő elhelyezést vagy helyszínt találjon a Kulturális Központ létesítéséhez.

10. Cikk

(1) A Kulturális Központok, illetve az oda külszolgálatra a küldő államból kihelyezett munkatársak jövedelmének adóztatására a fogadó állam adótörvényei az irányadók, a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között a jövedelemadók terén való kettős adóztatás elkerülésére Budapesten, 1977. november 28-án aláírt Egyezmény rendelkezéseinek megfelelően.

(2) A Szerződő Felek országaiban hatályban lévő, az adózásra vonatkozó törvényekkel és jogszabályokkal kapcsolatos gyakorlati kérdésekben a két ország illetékes szervei döntenek.

11. Cikk

A Szerződő Felek a területükön hatályban lévő törvényekkel és vámszabályokkal összhangban a másik Fél számára minden lehetséges kedvezményt megadnak a Kulturális Központok létesítéséhez és felszereléséhez, illetve a jelen Egyezmény előírásai szerinti működéséhez szükséges anyagok behozatalához.

12. Cikk

(1) Mindegyik Szerződő Fél maga jelöli ki saját Kulturális Központjai személyzetének tagjait. Amennyiben a fogadó állam állampolgárát kívánnák alkalmazni, arra a fogadó államban hatályos törvények és rendelkezések szerint kerülhet sor.

(2) A Kulturális Központok igazgatói és azok helyettesei a küldő fél diplomáciai képviseletének tagjai. A Szerződő Felek megállapodása alapján a küldő ország által kinevezett más rangidős munkatársak is a diplomáciai képviselet tagjai lehetnek.

(3) A Kulturális Központoknak a küldő Fél által kihelyezett nem diplomata jogállású munkatársai, azok családtagjai és a velük egy háztartásban élő személyek mentességben részesülnek a vám- és adókötelezettségek alól az első megérkezésük alkalmából behozott személyes használati tárgyaikat illetően, beleértve személyenként egy gépkocsit, azzal a feltétellel, hogy azokat a későbbiekben nem szabad eladni.

(4) A Szerződő Felek tájékoztatják egymást a Kulturális Központok személyzetének azon tagjairól, akik nem rendelkeznek állandó lakóhellyel a fogadó országban, és minden alkalommal bejelentik, ha a személyzet egy ilyen tagja megkezdi a külszolgálatot, vagy végleg befejezi tevékenységét a Kulturális Központban.

13. Cikk

A Kulturális Központok személyi állományának tagjai, családtagjaikkal és a háztartásukban élő olyan személyekkel együtt, akik nem a fogadó állam állampolgárai, vagy a fogadó államban letelepedett személyek, nem tartoznak a fogadó állam munkajogának hatálya alá, és nem tagjai a fogadó állam társadalombiztosítási rendszerének sem.

14. Cikk

A Szerződő Felek általában egy hónapon belül megadják a belépési engedélyt a másik Szerződő Fél Kulturális Központjai személyzetének tagjai, azok családtagjai és a velük egy háztartásban élő személyek számára.

15. Cikk

A jelen Egyezmény végrehajtásával, értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatos kérdéseket szükség esetén diplomáciai csatornákon kell rendezni, kivéve, ha a jelen Egyezmény másként rendelkezik.

16. Cikk

(1) A jelen Egyezmény az aláírás napján lép hatályba.

(2) Az alábbi (3) bekezdés figyelembevételével a jelen Egyezmény tíz évig marad hatályban, majd azt követően mindaddig meghosszabbodik, míg valamelyik Szerződő Fél hat hónapos határidővel, diplomáciai csatornán keresztül, írásban fel nem mondja.

(3) A jelen Egyezmény hatálya érvényét veszíti az aláírás ötödik évfordulóján abban az esetben, ha bármely Szerződő Fél legalább 6 hónappal előbb a felmondásról, diplomáciai csatornán keresztül értesíti a másik Szerződő Felet.

A fentiek tanúsítására alulírottak, kellő felhatalmazással rendelkezve Kormányuktól, aláírták a jelen Egyezményt.

Készült két példányban, Budapesten, az 1992. év március hónapjának 11. napján, magyar és angol nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.”

(Aláírások)

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 1992. március 11-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a művelődési és közoktatási miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére