A jogszabály mai napon ( 2020.09.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

24/1993. (II. 12.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Lett Köztársaság Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetése tárgyában Rigában, 1992. augusztus 7. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről

(A Megállapodás jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1993. január hó 6. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Lett Köztársaság Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről Rigában, 1992. év augusztus hó 7. napján aláírt Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű fordítása a következő:

„MEGÁLLAPODÁS
a Magyar Köztársaság Kormánya,
valamint a Lett Köztársaság Kormánya között
a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről

A Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Lett Köztársaság Kormánya attól az óhajtól vezérelve, hogy az országaik közötti kapcsolatokat fejlesszék, a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről az alábbiak szerint állapodtak meg:

1. Cikk * 

1. A Magyar Köztársaság érvényes útlevéllel rendelkező állampolgárai a nemzetközi utasforgalom számára kijelölt határátkelőhelyen vízum nélkül léphetnek be a Lett Köztársaság államterületére, és ott külön engedély nélkül, hat hónap alatt legfeljebb kilencven napig tartózkodhatnak és kiutazhatnak.

2. A Lett Köztársaság érvényes útlevéllel rendelkező állampolgárai a nemzetközi utasforgalom számára kijelölt határátkelőhelyeken vízum nélkül utazhatnak be a Magyar Köztársaság államterületére, és ott külön engedély nélkül az első belépéstől számított hat hónap alatt legfeljebb 90 napig tartózkodhatnak és kiutazhatnak.

2. Cikk

(1) Az egyik Szerződő Fél érvényes diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkező azon állampolgárai, akik ennek a Szerződő Félnek a másik Szerződő Fél területén működő vagy oda akkreditált diplomáciai vagy konzuli képviseletén teljesítenek szolgálatot, vagy az egyik Szerződő Fél képviselői olyan nemzetközi szervezetnél, melynek székhelye a másik Szerződő Fél területén van, a szolgálatuk teljes időtartama alatt vízum nélkül utazhatnak be a másik Fél területére, ott külön engedély nélkül tartózkodhatnak és kiutazhatnak.

(2) Az (1) bekezdésben említett személyek szolgálatának időtartama alatt a velük közös háztartásban élő családtagjaik is vízum nélkül utazhatnak be a másik Fél területére, ott külön engedély nélkül tartózkodhatnak és kiutazhatnak, amennyiben érvényes diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkeznek.

3. Cikk * 

Az egyik Szerződő Fél azon állampolgárainak, akik a másik Szerződő Fél területére a jelen Megállapodás 1. Cikkében meghatározott határidőn túli tartózkodás, továbbá munkavállalás vagy más jövedelemszerző tevékenység, illetőleg letelepedés céljából kívánnak beutazni, ezen Szerződő Fél megfelelő engedélyével és vízumával kell rendelkezniük.

4. Cikk

Az egyik Fél állampolgárai a másik Fél területén való tartózkodásuk során kötelesek annak jogszabályait betartani.

5. Cikk

A Szerződő Felek a lehető legrövidebb időn belül, diplomáciai úton kölcsönösen tájékoztatják egymást a külföldiek belépésére, tartózkodására, kiutazására, munkavállalására, illetőleg a vám- és devizarendelkezésekre vonatkozó jogszabályaik megváltozásáról.

6. Cikk

(1) A Megállapodás nem érinti a Szerződő Felek azon jogát, hogy a nemkívánatos személyek beléptetését vagy saját területükön való tartózkodását megtagadják.

(2) A Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy a saját állampolgáraikat formalitások nélkül, bármikor visszafogadják a saját országuk területére.

7. Cikk

Az egyik Szerződő Fél azon állampolgárai, akik a másik Szerződő Fél területén elvesztették útiokmányaikat, a honosságuk szerinti állam diplomáciai vagy konzuli képviselete által pótlólag kiállított útiokmánnyal utazhatnak ki.

8. Cikk

A Megállapodás alkalmazását közrendi, biztonsági vagy közegészségügyi okból bármelyik Szerződő Fél egészében vagy részben átmenetileg felfüggesztheti a 6. Cikk (2) bekezdésében foglaltakat kivéve. Ezen intézkedés bevezetéséről, valamint megszüntetéséről a másik Szerződő Felet diplomáciai úton írásban haladéktalanul tájékoztatni kell.

9. Cikk

(1) A Szerződő Felek legkésőbb a Megállapodás hatálybalépését harminc nappal megelőzően, diplomáciai úton megküldik egymásnak az érvényben lévő útiokmányaik mintapéldányait.

(2) Ha a Szerződő Felek egyike a Megállapodás hatálybalépése után az érvényben lévő útiokmányait megváltoztatja, vagy új típusú útiokmányt vezet be, érvénybelépésük előtt legalább harminc nappal diplomáciai úton, a minták csatolásával értesíti a másik Szerződő Felet.

10. Cikk

(1) Ez a Megállapodás meghatározatlan időre szól, és azt bármelyik Szerződő Fél bármikor felmondhatja. A Megállapodás az egyik Szerződő Fél által diplomáciai úton, írásban a másik Szerződő Félhez intézett felmondást követő harmincadik napon hatályát veszti.

(2) A jelen Megállapodást a Szerződő Felek alkotmányos előírásainak megfelelően jóvá kell hagyni, és az a jóváhagyásról szóló diplomáciai jegyzékváltást követő 30. napon lép hatályba.

Készült Rigában, az 1992. év augusztus hónap 7. napján, három eredeti magyar, lett és angol nyelvű példányban.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezéseit 1993. február hó 5. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére