A jogszabály mai napon ( 2020.02.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

44/1993. (III. 12.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) között a szervezet magyarországi jogállásáról, kiváltságairól és mentességeiről szóló - 1992. április 7-én, Budapesten aláírt - Megállapodás kihirdetéséről

(A Megállapodás jóváhagyásáról az IOM főigazgatójának értesítése megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) között a szervezet magyarországi jogi helyzetéről, kiváltságairól és mentességeiről szóló 1993. január 28-án jóváhagyott Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött a Magyar Köztársaság és a Nemzetközi Migrációs Szervezet között a Szervezet magyarországi jogi helyzetéről, kiváltságairól és mentességeiről

A Magyar Köztársaság Kormánya egyrészről, a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) (a továbbiakban: a Szervezet), másrészről

Tekintettel arra, hogy a Szervezet Alapokmányának 27. Cikke előírja, hogy a Szervezetet megilleti a feladatainak ellátásához és céljainak eléréséhez szükséges jogképesség, a Szervezetet és alkalmazottakat pedig mindazok a kiváltságok és mentességek, amelyeket számukra az Alapokmány 28. Cikke biztosít.

Megfontolva, hogy a Szervezet célja, működése és a Szervezet, valamint az alkalmazottak tevékenysége érdekében biztosítva legyenek mindazok a kiváltságok és mentességek Magyarországon, amelyek az Egyesült Nemzetek megfelelő szakosított szerveit és azok alkalmazottait illetik meg,

az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk

A Szervezet Magyarországon ugyanazokat a kiváltságokat és mentességeket élvezi, amelyeket e téren az Egyesült Nemzetek szakosított szervei számára a szakosított szervek kiváltságairól és mentességeiről szóló 1947. november 21-i Egyezmény, a magyar törvények és jogszabályok biztosítanak.

2. Cikk

A Szervezet tagállamainak képviselői ugyanazokat a kiváltságokat és mentességeket élvezik Magyarországon, mint amelyeket e téren az Egyesült Nemzetek szakosított szervei tagállamai képviselőinek biztosít a kiváltságokról és mentességekről szóló 1947. november 21-i Egyezmény és a magyar törvények és jogszabályok.

3. Cikk

A Szervezet főigazgatója, valamint annak helyettese egyfelől, a Szervezet alkalmazottai másfelől, mindazokat a kiváltságokat és mentességeket élvezik Magyarországon, mint amelyeket e téren az Egyesült Nemzetek szakosított szervei vezetőinek és tisztviselőinek biztosít a kiváltságokról és mentességekről szóló 1947. november 21-i Egyezmény, a magyar törvények és jogszabályok.

4. Cikk

1. Ezt az Egyezményt aláírásától kezdve, ideiglenesen mindkét Fél alkalmazza, hatályba pedig akkor lép, amikor a Magyar Köztársaság Kormánya értesíti az IOM főigazgatóját arról, hogy az előírt alkotmányos eljárás lezajlott.

2. Ezen Egyezmény bármely Fél kérelmére felülvizsgálható. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre 6 hónapon belül, az Egyezményt bármelyik Fél egyéves határidővel felmondhatja.

Fentiek hiteléül az aláírásra felhatalmazott, alulírott képviselők aláírásukkal látták el jelen Egyezmény mindkét angol nyelvű példányát.

Készült két példányban, Budapesten, 1992. április 7-én.

(Aláírások)”

3. § *  Az IOM budapesti irodáját és személyzetét megilletik az Egyesült Nemzetek szakosított intézményeinek kiváltságairól és mentességeiről New Yorkban, 1947. november 21-én kelt Egyezményben (kihirdetve az 1967. évi 23. törvényerejű rendelettel) biztosított jogosultságok.

4. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, rendelkezéseit 1992. április 7-től, a Szervezet budapesti irodájának megnyitásával kezdődően kell alkalmazni.

(2) *  A Szervezettel való közvetlen szakmai kapcsolattartást - a külpolitikáért felelős miniszter feladat- és hatásköréből adódó képviseleti és kapcsolattartási jogosítványok érintetlenül hagyása mellett - az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter látja el.


  Vissza az oldal tetejére