A jogszabály mai napon ( 2020.07.05. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

74/1993. (V. 12.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint az Észt Köztársaság Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetése tárgyában Tallinban, 1992. augusztus 8. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről

(A Megállapodás jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1993. április hó 2. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint az Észt Köztársaság Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről Tallinban, 1992. év
augusztus 8. napján aláírt Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„MEGÁLLAPODÁS
a Magyar Köztársaság Kormánya,
valamint az Észt Köztársaság Kormánya között
a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről

A Magyar Köztársaság Kormánya, valamint az Észt Köztársaság Kormánya attól az óhajtól vezérelve, hogy az országaik közötti kapcsolatokat fejlesszék, a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről az alábbiak szerint állapodtak meg:

1. Cikk

Az egyik Szerződő Fél érvényes útlevéllel rendelkező állampolgárai a nemzetközi forgalom számára kijelölt határátkelőhelyen vízum nélkül utazhatnak be a másik Állam területére, ott külön engedély nélkül legfeljebb harminc napig tartózkodhatnak és kiutazhatnak.

2. Cikk

(1) Az egyik Szerződő Fél érvényes diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkező azon állampolgárai, akik ennek a Szerződő Félnek másik Szerződő Fél területén működő, vagy oda akkreditált diplomáciai vagy konzuli képviseletén teljesítenek szolgálatot, vagy az egyik Szerződő Fél képviselői olyan nemzetközi szervezetnél, melynek székhelye a másik Szerződő Fél területén van, a szolgálatuk teljes időtartama alatt vízum nélkül utazhatnak be a másik Fél területére, ott külön engedély nélkül tartózkodhatnak és kiutazhatnak.

(2) Az (1) bekezdésben említett személyek szolgálatának időtartama alatt a velük közös háztartásban élő családtagjaik is vízum nélkül utazhatnak be a másik Fél területére, ott külön engedély nélkül tartózkodhatnak és kiutazhatnak, amennyiben érvényes diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkeznek.

3. Cikk

Az egyik Szerződő Fél azon állampolgárainak, akik a másik Fél területére munkavállalás vagy más jövedelemszerző tevékenység, illetőleg bevándorlás céljából kívánnak beutazni, ezen Szerződő Fél megfelelő engedélyével és vízumával kell rendelkezniük.

4. Cikk

Az egyik Fél állampolgárai a másik Fél területén való tartózkodásuk során kötelesek annak jogszabályait betartani.

5. Cikk

A Szerződő Felek a lehető legrövidebb időn belül, diplomáciai úton kölcsönösen tájékoztatják egymást a külföldiek belépésére, tartózkodására, kiutazására, munkavállalására, illetőleg a vám- és devizarendelkezésekre vonatkozó jogszabályaik megváltozásáról.

6. Cikk

(1) A Megállapodás nem érinti a Szerződő Felek azon jogát, hogy a nemkívánatos személyek beléptetését vagy saját területükön való tartózkodását megtagadják.

(2) A Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy a saját állampolgáraikat formalitások nélkül, bármikor visszafogadják a saját országuk területére.

7. Cikk

Az egyik Szerződő Fél azon állampolgárai, akik a másik Szerződő Fél területén elvesztették útiokmányaikat, a honosságuk szerinti állam diplomáciai vagy konzuli képviselete által pótlólag kiállított útiokmánnyal utazhatnak ki.

8. Cikk

A Megállapodás alkalmazását közrendi, biztonsági vagy közegészségügyi okból bármelyik Szerződő Fél egészében vagy részben átmenetileg felfüggesztheti a 6. Cikk (2) bekezdésében foglaltakat kivéve. Ezen intézkedés bevezetéséről, valamint megszüntetéséről a másik Szerződő Felet diplomáciai úton írásban haladéktalanul tájékoztatni kell.

9. Cikk

(1) A Szerződő Felek legkésőbb a Megállapodás hatálybalépését harminc nappal megelőzően, diplomáciai úton megküldik egymásnak az érvényben lévő útiokmányaik mintapéldányait.

(2) Ha a Szerződő Felek egyike a Megállapodás hatálybalépése után az érvényben lévő útiokmányait megváltoztatja, vagy új típusú útiokmányt vezet be, érvénybelépésük előtt legalább harminc nappal diplomáciai úton, a minták csatolásával értesíti a másik Szerződő Felet.

10. Cikk

(1) Ez a Megállapodás meghatározatlan időre szól és azt bármelyik Szerződő Fél bármikor felmondhatja. A Megállapodás az egyik Szerződő Fél által diplomáciai úton, írásban a másik Szerződő Félhez intézett felmondást követő harmincadik napon hatályát veszti.

(2) A jelen Megállapodást a Szerződő Felek alkotmányos előírásainak megfelelően jóvá kell hagyni, és az a jóváhagyásról szóló diplomáciai jegyzékváltást követő 30. napon lép hatályba.

Készült Tallinban, 1992. év augusztus hónap 8. napján, két eredeti magyar és észt nyelvű példányban, mindkettő egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) E rendelet kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezéseit 1993. május 2. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére