A jogszabály mai napon ( 2021.01.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

94/1993. (VI. 23.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya által a vámügyekben történő segítségnyújtásról Stockholmban, 1992. augusztus 25-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről

1. § A Magyar Köztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya által a vámügyekben történő segítségnyújtásról Stockholmban, 1992. augusztus 25-én aláírt Egyezményt a Magyar Köztársaság Kormánya kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű fordítása a következő:

„EGYEZMÉNY
a Magyar Köztársaság és a Svéd Királyság között
a vámügyekben történő segítségnyújtásról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA és a SVÉD KIRÁLYSÁG KORMÁNYA (a továbbiakban: Szerződő Felek),

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a vámjogszabályokat sértő cselekmények kárt okoznak országaik gazdasági, pénzügyi, társadalmi és kereskedelmi érdekeinek, valamint a kereskedelem törvényes érdekeinek;

FIGYELEMBE VÉVE az áruk behozatala vagy kivitele során esedékes vámok, más adók és díjak, illetékek kivetésének és beszedésének, valamint a tilalmakra, korlátozásokra és ellenőrzésekre vonatkozó rendelkezések megfelelő végrehajtásának fontosságát;

MEGGYŐZŐDVE ARRÓL, hogy a vámjogszabályokat sértő cselekmények megakadályozása, valamint a kiviteli és behozatali vámok és adók pontos beszedése érdekében tett erőfeszítéseket a vámhatóságaik közötti együttműködés révén hatékonyabbá lehet tenni.

AZ ALÁBBIAKBAN ÁLLAPODTAK MEG:

MEGHATÁROZÁSOK
1. Cikk

A jelen Egyezmény alkalmazásában:

1. A „vámjogszabályok” az áruk behozatalára, kivitelére és átvitelére vagy más vámeljárásokra vonatkozó törvényeket és rendeleteket jelentik, akár a vámhatóságok által kivetett vámokra, más adókra, díjakra vagy illetékekre, vagy akár tiltó, korlátozó, ellenőrző intézkedésekre vonatkoznak.

2. A „jogsértés” vámjogszabály megsértését vagy annak kísérletét jelenti.

3. A „vámhatóság” a Magyar Köztársaságban a Vám- és Pénzügyőrséget; a Svéd Királyságban a Vámtestületet (Generaltullstyrelsen) jelenti.

4. A „megkereső vámhatóság” az egyik Szerződő Fél illetékes vámhatóságát jelenti, amely vámügyekben segítséget kér;

5. A „megkeresett vámhatóság” az egyik Szerződő Fél illetékes vámhatóságát jelenti, amelyhez a vámügyekben történő segítségnyújtás iránti kérelem érkezik.

AZ EGYEZMÉNY TERJEDELME
2. Cikk

1. A Szerződő Felek vámhatóságaikon keresztül, a jelen Egyezmény rendelkezéseivel összhangban segítséget nyújtanak egymásnak

a) a vámjogszabályok megfelelő betartatásának biztosítása érdekében;

b) a vámjogszabályok megsértésének megelőzése, nyomozása és a jogszabálysértések elleni harc érdekében;

c) a vámjogszabályok alkalmazására vonatkozó okmányok eljuttatásával/ismertetésével kapcsolatos esetekben;

d) a vámjogszabályokkal kapcsolatos terhek beszedése esetén.

2. A jelen Egyezmény keretei között a segítséget a megkeresett Szerződő Fél területén hatályban lévő jogszabályokkal összhangban a megkeresett vámhatóság a hatáskörén belül és lehetőségei szerint nyújtja. Szükség esetén a megkeresett vámhatóság intézkedhet másik, illetékes hatóság általi segítségnyújtásról a megkeresett Szerződő Fél területén hatályban lévő jogszabályokkal összhangban.

AZ INFORMÁCIÓK MEGKÜLDÉSE
3. Cikk

1. A vámhatóságok megkeresésre megadnak egymásnak minden olyan tájékoztatást, amely elősegítheti:

a) a vámhatóságok által kirótt vámok, más adók, díjak és illetékek pontos beszedését, különösen a vámérték megállapítását és az áruk tarifális besorolását;

b) a behozatali és kiviteli korlátozások és tilalmak pontos alkalmazását;

c) azon nemzeti származási szabályok pontos alkalmazását, amelyekre nem térnek ki az egyik vagy mindkét Szerződő Fél által kötött más megállapodások.

2. Amennyiben a felkért vámhatóság nem rendelkezik a kért információval, akkor a felkért Szerződő Fél területén hatályban levő jogszabályokkal összhangban megkísérli beszerezni azt.

3. Az információ beszerzésénél a megkeresett vámhatóság úgy jár el, mint saját ügyében.

4. Cikk

A vámhatóságok megkeresésre, megadnak egymásnak minden arra utaló adatot, hogy

a) az egyik Szerződő Fél területére bevitt árukat a jogszabályoknak megfelelően vitték-e ki a másik Szerződő Fél területéről;

b) az egyik Szerződő Fél területéről kivitt árukat a jogszabályoknak megfelelően vitték-e be a másik Szerződő Fél területére;

c) az egyik Szerződő Fél által kedvezményes kiviteli eljárásban részesített árukat a másik Szerződő Fél területére a jogszabályoknak megfelelően vitték-e be, ez azt jelenti, hogy ezen információnak ki kell térnie az érintett árukkal kapcsolatban alkalmazott vámellenőrzési intézkedésre is.

5. Cikk

Az egyik Szerződő Fél vámhatósága, saját kezdeményezésére vagy megkeresésre a másik Szerződő Fél vámhatóságához eljuttat minden, a jogszabálysértésekkel kapcsolatosan hasznosítható információt, különös tekintettel az alábbiakra:

a) a másik Szerződő Fél területén érvényes vámjogszabályait megsértő vagy ezzel gyanúsítható személyek;

b) a vámjogszabályok megsértése során alkalmazott új módszerek és eszközök;

c) jogellenesen forgalomba hozott áruk;

d) a másik Szerződő Fél területén hatályban levő vámjogszabályt sértő bűncselekmények során ténylegesen vagy vélhetően használt szállítóeszközök.

6. Cikk

Az egyik Szerződő Fél vámhatósága, saját kezdeményezésére vagy megkeresésre eljuttatja a másik Szerződő Fél vámhatóságának mindazokat a jelentéseket, bizonyítékokat vagy okmányok hiteles másolatait, amelyek minden rendelkezésre álló adatot tartalmaznak a másik Szerződő Fél területén hatályban levő vámjogszabályokat bizonyosan vagy valószínűleg sértő észlelt vagy tervezett cselekményekről.

Eredeti nyilvántartások és okmányok megküldése csak olyan esetekben kérhető, amikor a hitelesített másolat nem elegendő. Az átadott nyilvántartásokat és okmányokat a lehető legrövidebb időn belül vissza kell küldeni.

7. Cikk

A jelen Egyezményben említett okmányokat helyettesíteni lehet az ugyanilyen célra bármilyen formában készített számítógépes információval. Az anyag értelmezéséhez vagy felhasználásához szükséges minden lényeges felvilágosítást egyidejűleg meg kell küldeni.

SZEMÉLYEK, ÁRUK ÉS SZÁLLÍTÓESZKÖZÖK MEGFIGYELÉSE
8. Cikk

Az egyik Szerződő Fél vámhatósága - saját kezdeményezésére vagy a másik Szerződő Fél vámhatóságának megkeresésére megfigyeli:

a) a másik Szerződő Fél területén hatályban lévő vámjogszabályt megsértő vagy ezzel gyanúsítható személyek mozgását, különösen a területére történő belépést és az onnan való kilépést;

b) a másik Szerződő Fél területén hatályban lévő vámjogszabályai megsértéséhez ténylegesen vagy feltehetően használt szállítóeszközt;

c) a másik Szerződő Fél vámhatóságainak jelzése alapján - befelé vagy onnan kifelé irányuló - jogellenesen forgalomba hozott (vagy ilyen gyanúra okot adó) áruk mozgását.

NYOMOZÁSOK
9. Cikk

1. Megkeresésre a vámhatóság hivatalos adatgyűjtést kezdeményez a másik Szerződő Fél területén hatályban lévő vámjogszabályt ténylegesen vagy vélhetőleg sértő cselekményekről. Az adatgyűjtés eredményét közli a megkereső vámhatósággal.

2. Ezen adatgyűjtéseket a megkeresett Szerződő Fél területén hatályban lévő jogszabályok szerint folytatják le. A megkeresett vámhatóság úgy jár el, mint a saját ügyében.

3. A megkeresett vámhatóság megengedheti a megkereső Szerződő Fél tisztviselőinek, hogy a nyomozati cselekményeknél jelen legyenek.

SZAKÉRTŐK ÉS TANÚK
10. Cikk

Ha az egyik Szerződő Fél bírósága vagy hatósága - az elé került vámjogszabályt sértő cselekménnyel kapcsolatban - kéri, a másik Szerződő Fél vámhatósága felhatalmazhatja tisztviselőit, hogy tanúként vagy szakértőként megjelenjenek az ilyen bíróság vagy hatóság előtt. Az ilyen tisztviselők bizonyítékot nyújtanak a hivatali tevékenységük során általuk feltárt tényekkel kapcsolatban. A megjelenésre irányuló kérelemben világosan meg kell jelölni az ügyet, és azt, hogy milyen minőségben kell a tisztviselőnek megjelennie.

AZ INFORMÁCIÓK ÉS OKMÁNYOK FELHASZNÁLÁSA
11. Cikk

1. A jelen Egyezmény alapján kapott információk, okmányok és más közlések csak a jelen Egyezményben meghatározott célokra használhatók fel, kivéve, ha az eltérő célú felhasználáshoz a kibocsátó vámhatóság írásban hozzájárul. Jelen rendelkezések nem vonatkoznak a kábítószerekkel és a pszichotrop anyagokkal kapcsolatban elkövetett bűncselekményekre vonatkozó információkra, okmányokra és más közlésekre.

2. A jelen Egyezmény alapján bármely formában közölt információ bizalmas. A hivatali titoktartás kötelezettségének körébe tartozik és az azt birtokló Szerződő Fél területén hatályban levő, az ugyanilyen jellegű információkra és okmányokra vonatkozó belső jogszabályok védelme alatt áll.

3. A Szerződő Felek vámhatóságai azonban a jelen Egyezmény céljaival összhangban és az Egyezmény tárgyi hatályán belül saját bizonyítékaikban, jelentéseikben és vallomásaikban, valamint bíróság előtti eljárásokban és vádemelésekben bizonyítékként felhasználhatják a jelen Egyezmény alapján beszerzett információkat és okiratokat.

Az ilyen információknak és okiratoknak a bíróságokon bizonyítékként való felhasználását és bizonyító erejét a belső jogszabályok határozzák meg.

ELJUTTATÁS/ISMERTETÉS
12. Cikk

A felkért vámhatóság a belső jogszabályokkal összhangban eljuttatja a területén állandó lakhellyel, telephellyel rendelkező személynek, illetve ismerteti vele a megkereső vámhatóságtól származó, és a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó valamennyi iratot és határozatot.

A VÁMTARTOZÁS BESZEDÉSÉBEN TÖRTÉNŐ SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

13. Cikk

1. A megkeresett vámhatóság megfelelő lépéseket tesz a vámmal kapcsolatos terhek beszedése érdekében. Vámteher a vámjogszabályokkal összhangban a vámhatóság által kirótt és beszedett más adó, illeték, díj és kamat is.

2. Az 1. pont rendelkezései csak a 17. Cikk 1. pontja alapján meghatározott összeget meghaladó vámterhekre alkalmazhatók és csak a megkereső Szerződő Fél területén hatályos, a beszedésről szóló határozat alapján.

3. A beszedésre irányuló megkereséshez mellékelni kell az arról szóló határozatot vagy hiteles másolatát és a 14. Cikk 3. pontja szerinti fordítást.

4. Szükség esetén a megkeresett Szerződő Fél területén hatályban levő jogszabályokkal összhangban a beszedésről szóló határozatot elfogadják, elismerik vagy csatolják hozzá, illetve helyettesítik a másik Szerződő Fél joga szerint érvényes határozattal.

5. A vámtartozás elévülése utáni kérdésekről a megkeresett Szerződő Fél területén hatályban levő jogszabályai rendelkeznek.

6. A vámtartozás beszedése nem élvez kedvezményes elbánást a megkeresett Szerződő Fél területén.

7. Az adós ellen vámtartozás miatti csődeljárást akkor lehet kezdeményezni, ha mind a megkereső, mind a megkeresett vámhatóság egyetért.

8. A megkeresett vámhatóság engedélyezhet halasztott- vagy részletfizetést, ha előzőleg értesítette a megkereső vámhatóságot.

9. Vámtartozás fennálltára vagy mértékére vonatkozó iratot előterjeszteni, illetve ilyen eljárást kezdeményezni csak a megkereső Szerződő Fél illetékes szervénél lehet.

10. A vámtartozást a megkeresett Szerződő Fél fizetőeszközében kell beszedni a kérés kézhezvétele napján érvényes valuta átváltási árfolyamnak megfelelően.

11. A beszedett összeget átutalják a kérést előterjesztő vámhatóságnak, levonva abból a megkeresett Szerződő Fél területén hatályban levő jogszabályok szerinti díjakat és költségeket.

A SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI KÉRELMEK FORMÁJA ÉS TARTALMA
14. Cikk

1. A jelen Egyezmény szerinti megkeresést írásban kell elkészíteni. A végrehajtásához szükséges okiratokat mellékelni kell a megkereséshez. Szükséghelyzetben szóbeli megkeresés is elfogadható, de amint lehet, írásban meg kell erősíteni.

2. Az 1. pont szerinti megkeresésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) a kérést előterjesztő vámhatóság megnevezése;

b) a kért intézkedés;

c) a kérés tárgya és oka;

d) az érintett jogszabályok és jogi tények;

e) a vizsgálandó természetes és jogi személyek lehető legpontosabb és legátfogóbb leírása;

f) a lényeges tények összefoglalása, a 12. Cikkben szereplő esetek kivételével.

3. A megkeresést a megkeresett Szerződő Fél (egyik) hivatalos nyelvén, angolul vagy a megkeresett vámhatóság által elfogadható más nyelven kell közölni.

4. Ha a megkeresés nem felel meg a formai követelményeknek, akkor a helyesbítését vagy kiegészítését lehet kérni; ez a rendelkezés nem érinti óvintézkedések elrendelését.

A SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓLI KIVÉTELEK
15. Cikk

1. Ha a kért segítség sértené a megkeresett Szerződő Fél szuverenitását, közrendjét, biztonságát vagy más lényeges érdekét, illetve ipari, kereskedelmi vagy szakmai titok megsértésével járna, a megkeresett vámhatóság visszautasíthatja, illetve részben vagy feltételesen teljesítheti.

2. Ha a megkeresés nem teljesíthető, a megkereső vámhatóságot haladéktalanul értesíteni kell és a segítségnyújtás visszautasításának okairól tájékoztatni kell.

3. Ha a vámhatóság olyan segítséget kér, amelyet maga képtelen lenne megadni, a másik Szerződő Fél vámhatósága kérésére, akkor kérelmében ezt jelezni köteles. Az ilyen kérés teljesítéséről a megkeresett vámhatóság dönt.

KÖLTSÉGEK
16. Cikk

Mindkét Szerződő Fél vámhatósága lemond a jelen Egyezmény végrehajtásával kapcsolatban felmerült költségek megtérítésére vonatkozó igényéről, kivéve a szakértők, a tanúk, tolmácsok és fordítók költségeit, valamint a 13. Cikkben foglaltakat.

KÖLCSÖNÖS SEGÍTSÉG
17. Cikk

1. A jelen Egyezmény alapján segítséget a Szerződő Felek vámhatóságai közvetlenül nyújtanak egymásnak. Ezen hatóságok közösen megállapodnak a végrehajtás részletes szabályairól.

2. A Szerződő Felek vámhatóságai rendelkezhetnek nyomozószolgálataik egymás közti közvetlen kapcsolattartásáról.

TERÜLETI HATÁLY
18. Cikk

A jelen Egyezmény rendelkezéseit mindkét Szerződő Fél területén alkalmazzák.

HATÁLYBALÉPÉS ÉS MEGSZŰNÉS
19. Cikk

1. Mindkét Kormány diplomáciai úton értesíti egymást, ha a hatálybalépéshez szükséges belső jogcselekmények megvalósultak. Az Egyezmény hatvan nappal az utolsó értesítés beérkezését követően lép hatályba.

2. Ezen Egyezményt diplomáciai úton küldött írásbeli értesítéssel fel lehet mondani és hatálya hat hónappal azután szűnik meg, hogy az a másik Szerződő Félhez megérkezett.

Annak hiteléül, hogy az aláírók megfelelő felhatalmazás birtokában aláírták jelen Egyezményt.

Készült 1992. augusztus 25-én Stockholmban, két eredeti példányban, angol nyelven.”

(Aláírások)

3. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit az Egyezmény 19. Cikkének 1. pontjában foglaltak szerint kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére