A jogszabály mai napon ( 2020.07.09. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

112/1993. (VIII. 5.) Korm. rendelet

a magyar-ír légiközlekedési Megállapodás kihirdetéséről

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 1993. február 17-én megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és Írország Kormánya között Budapesten, 1992. június 29-én aláírt légiközlekedési Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„Légiközlekedési Megállapodás
Írország Kormánya
és a Magyar Köztársaság Kormánya között

Írország Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: a Szerződő Felek),

a Chicagóban, az 1944 decemberének hetedik napján aláírásra megnyitott Nemzetközi Polgári Repülési Egyezmény részeseiként,

attól az óhajtól vezettetve, hogy a polgári légiközlekedés területén kétoldalú kapcsolataikat előmozdítsák, valamint a területeik közötti és azokon túli légiközlekedési szolgáltatások megteremtése céljából megállapodást hozzanak létre,

a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk
Fogalommeghatározások

1. A Megállapodás szempontjából

a) a „légügyi hatóságok” kifejezés Írország esetében az idegenforgalmi, közlekedési, hírközlési és vízügyi minisztert, a Magyar Köztársaság esetében a közlekedési, hírközlési és vízügyi minisztert, illetve mindkét esetben az említett hatóságok által gyakorolt feladatok ellátásával megbízott bármely személyt vagy testületet jelenti;

b) az „Egyezmény” kifejezés a Chicagóban, az 1944. év decemberének hetedik napjára aláírásra megnyitott Nemzetközi Polgári Repülési Egyezményt jelenti, beleértve annak 90. Cikke értelmében elfogadott bármely Függeléket és annak 90. és 94. Cikke alapján az Egyezmény vagy Függelékeinek bármely módosítását, amennyiben ezeket a Függelékeket és módosításaikat mindkét Szerződő Fél elfogadta;

c) a „kijelölt légiközlekedési vállalat” kifejezés a Megállapodás 3. Cikkének megfelelően kijelölt és engedélyezett légiközlekedési vállalatot jelent;

d) a „viteldíjak” kifejezés az utasok, poggyászaik és teheráru szállításáért felszámított díjak, valamint ezek érvényességének feltételeit jelenti, beleértve az ügynöki és más kiegészítő szolgáltatások díjtételeit és feltételeit, kizárva azonban a légiposta szállításának bevételeit és feltételeit;

e) a „terület”, „légiközlekedési szolgáltatás”, „nemzetközi légiközlekedési szolgáltatás”, „légiközlekedési vállalat” és a „nem kereskedelmi célú leszállás” kifejezések az Egyezmény 2. és 96. Cikkében meghatározott jelentéssel bírnak.

2. A Függelék a Megállapodás szerves részét képezi, és a Megállapodásra történő bármely hivatkozás a Függelékre is vonatkozik, kivéve, ha arról másként rendelkeznek.

2. Cikk
Forgalmi jogok nyújtása

1. Mindegyik Szerződő Fél a Megállapodásban rögzített jogokat biztosítja a másik Szerződő Félnek abból a célból, hogy a Függelékben kijelölt útvonalakon nemzetközi légiközlekedési szolgáltatást hozzon létre. Ezek a fuvarozások és útvonalak a továbbiakban a „Megállapodás szerinti légiközlekedési szolgáltatások”, illetve „kijelölt útvonalak”.

2. A Szerződő Felek kijelölt légiközlekedési vállalata vagy vállalatai a Megállapodás vonatkozó rendelkezései alapján az alábbi jogokat élvezik:

a) a másik Szerződő Fél területe feletti leszállás nélküli átrepülés;

b) nem kereskedelmi célú leszállás a másik Szerződő Fél területén; és

c) a Megállapodás szerinti légiközlekedési szolgáltatás kijelölt útvonalon történő nyújtása során, a másik Szerződő Fél területén utasok, teheráru és légiposta nemzetközi forgalmának felvétele és kirakása külön-külön, illetve ezek kombinációja.

3. Azok a légiközlekedési vállalatok, amelyeket a Szerződő Felek a Megállapodás 3. Cikkének megfelelően nem jelöltek ki, szintén élvezik az ezen Cikk 2. pont a) és b) bekezdésében meghatározott jogokat.

4. A Megállapodás egyetlen rendelkezése sem értelmezhető oly módon, hogy az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatát vagy vállalatait felhatalmazná arra, hogy a másik Szerződő Fél területén belül díj vagy bér ellenében utasokat, teherárut és légipostát vegyen fel az illető Szerződő Fél területén belüli más pontra történő szállítás céljából.

3. Cikk
Légiközlekedési vállalatok kijelölése

1. Bármelyik Szerződő Félnek jogában áll, hogy a Megállapodás szerinti légiközlekedési szolgáltatás kijelölt útvonalakon történő nyújtására légiközlekedési vállalatot vagy vállalatokat jelöljön ki, és erről a másik Szerződő Felet írásban értesítse. A másik Szerződő Fél az ilyen kijelölés kézhezvételét követően, ezen Cikk 2. és 3. pontjainak rendelkezései alapján, késedelem nélkül kiadja a megfelelő üzemeltetési engedélyeket a kijelölt légiközlekedési vállalatnak vagy vállalatoknak.

2. Bármely Szerződő Fél légügyi hatósága kérheti annak igazolását, hogy a másik Szerződő Fél által kijelölt légiközlekedési vállalat vagy vállalatok a Megállapodás szerinti légiközlekedési szolgáltatások nyújtása során kielégítik-e a nemzetközi légiközlekedési szolgáltatásokra szokásosan és ésszerűen alkalmazott törvények és jogszabályok rendelkezéseit.

3. Mindegyik Szerződő Félnek jogában áll a másik Szerződő Fél által kijelölt légiközlekedési vállalat vagy vállalatok elfogadását megtagadni, vagy a jelen Megállapodás 2. Cikkében foglalt jogok megadását felfüggeszteni vagy azokat visszavonni, vagy ezen jogok gyakorlását az általa szükségesnek ítélt feltételekhez kötni bármely olyan esetben, ha nincs meggyőződve arról, hogy a szóban forgó légiközlekedési vállalat vagy vállalatok központi igazgatósága és fő üzleti telephelye a másik Szerződő Fél területén van, részvényeinek többségét a másik Szerződő Fél Kormánya, illetve állampolgárai birtokolják és ellenőrzik.

4. A szükséges felhatalmazással rendelkező légiközlekedési vállalat vagy vállalatok, bármikor megkezdhetik a Megállapodás szerinti légiközlekedési szolgáltatások teljes vagy részleges nyújtását, feltéve, hogy a légiközlekedési vállalat betartja a jelen Megállapodás irányadó rendelkezéseit, valamint a 7. Cikk rendelkezései alapján megállapított díjak az ilyen szolgáltatások tekintetében érvényesek.

5. Mindegyik Szerződő Félnek jogában áll a másik Szerződő Fél által kijelölt légiközlekedési vállalat vagy vállalatok üzemeltetési engedélyét visszavonni, vagy a jelen Megállapodás 2. Cikkében foglalt jogok gyakorlását felfüggeszteni, vagy az általa szükségesnek ítélt feltételekhez kötni, ha

a) a légiközlekedési vállalat vagy vállalatok nem tartják be a jogokat biztosító Szerződő Fél jogszabályait és rendelkezéseit, vagy

b) a légiközlekedési vállalat vagy vállalatok az üzemeltetést nem a Megállapodásban és a csatolt Függelékben foglaltaknak megfelelően végzik.

6. Hacsak az ezen Cikk 5. pontjában említett visszavonás, felfüggesztés vagy az 5. Cikk rendelkezéseinek alkalmazása nem szükséges annak érdekében, hogy a jelen Cikk 5. pontjában hivatkozott jogszabályok és rendelkezések megsértését megakadályozzák, akkor az ilyen jog a jelen Megállapodás 17. Cikkének megfelelően csak a másik Szerződő Féllel történő konzultációt követően gyakorolható.

4. Cikk
Kapacitás

1. Egyik Szerződő Fél légügyi hatósága sem korlátozza a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata vagy vállalatai által üzemeltetni tervezett légijárat gyakoriságát, a repülőgép kapacitását vagy típusát. Mindkét Szerződő Fél fenntartja azonban azt a jogot, hogy a másik Szerződő Féltől konzultációt kérjen, ha megítélése szerint saját légiközlekedési vállalata vagy vállalatai érdekeit egy bizonyos útvonalon vagy útvonalakon súlyosan sérti, hogy a másik Szerződő Fél légiközlekedési vállalata vagy vállalatai a kapacitást túlterhelik.

2. A két Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata vagy vállalatai által üzemeltetett, Megállapodás szerinti légiközlekedési szolgáltatások elsődleges célja, hogy ésszerű kihasználtsági tényező mellett biztosítsák a légiközlekedési vállalatot vagy vállalatokat kijelölő Szerződő Fél területéről induló vagy oda érkező utasok, teheráru és légiposta jelenlegi és várható mértékének megfelelő fuvarozási kapacitást.

5. Cikk
Egyszerűsített ellenőrzés

Bármely Szerződő Fél területén tranzitban lévő utasokat csak egyszerűsített ellenőrzésnek vetik alá. A közvetlen tranzitban szállított poggyászok és teheráruk mentesek a vámilletékek és más hasonló adók alól.

6. Cikk
Statisztika

1. Bármely Szerződő Fél légügyi hatósága felkérés esetén az ésszerűen szükséges statisztikai adatokat biztosítja a másik Szerződő Fél légügyi hatóságának abból a célból, hogy

a) megállapítsák a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata vagy vállalatai által a Megállapodás szerinti légiközlekedési szolgáltatások során elfuvarozott forgalom nagyságát, és

b) áttekintsék az ilyen szolgáltatásokra vonatkozóan biztosított kapacitást.

2. Az ilyen tájékoztatásnak, amennyiben az lehetséges, tartalmaznia kell a fuvarozások kiindulási és végpontjaira vonatkozó részleteket is.

7. Cikk
Viteldíjak

1. Bármely Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata által a Megállapodás szerinti légiközlekedési szolgáltatásokra kiszabott díjtételeknek ésszerűen igazodni kell az adott légifuvarozó hosszú távú felosztott költségeihez, más meghatározó tényezők figyelembevétele mellett, beleértve a fogyasztók igényeit, a kielégítő tőkehozadékot és a megfelelő biztonsági szint nyújtásához szükséges marginális költségeket, a piaci versenyhelyzetet, beleértve a kijelölt útvonalon üzemelő más légifuvarozók díjtételeit és a dömpingárak megakadályozását is. Az a tény, hogy egy javasolt díjtétel alacsonyabb, mint az azonos útvonalon üzemelő légifuvarozó által megállapított díjtétel, nem elégséges ok a jóváhagyás visszatartásához.

2. Mindkét Szerződő Fél légügyi hatósága az alábbi feltételeket alkalmazza a másik Szerződő Fél légiközlekedési vállalata vagy vállalatai által üzemeltetett, Megállapodás szerinti légiközlekedési szolgáltatásokra.

a) Bármely javasolt díjtételt, annak tervezett hatálybalépését legalább 45 nappal megelőzően kell az érintett, kijelölt légiközlekedési vállalatnak vagy annak nevében benyújtani mindkét légügyi hatósághoz. Ez az időtartam a hatóságok megegyezése alapján csökkenthető.

b) Az ilyen módon benyújtott díjtételek a c) és d) alpontok függvényében elfogadottnak tekinthetők, kivéve, ha mindkét Szerződő Fél légügyi hatóságai a benyújtást követő 30 napon belül írásban tájékoztatják egymást arról, hogy a javasolt díjtételt nem hagyják jóvá. A két Szerződő Fél légügyi hatóságai megállapodhatnak a fenti időtartam lerövidítéséről.

c) A fenti b) alpont egyetlen része sem akadályozza meg bármely Szerződő Fél légügyi hatóságát abban, hogy egyoldalúan elutasítsa a saját kijelölt légiközlekedési vállalata által benyújtott díjtételtervezetet. A Szerződő Felek beavatkozása az alábbiakra korlátozódik:

- a fogyasztók megvédése a monopolhelyzettel való visszaélésből adódóan indokolatlanul magas vagy restriktív díjtételektől;

- a légiközlekedési vállalatok megvédése a mesterségesen alacsony áraktól, amelyek veszélyeztetik a piaci versenyhelyzetet; vagy

- a fogyasztói kategóriák közötti indokolatlanul diszkriminatív árak és eljárások megakadályozása.

d) Amennyiben bármely Szerződő Fél légügyi hatósága úgy ítéli meg, hogy a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata vagy vállalatai által hozzá jóváhagyásra benyújtott tervezett díjtétel túlságosan magas, vagy alkalmazása más légiközlekedési vállalatot vagy vállalatokat feltehetően súlyosan károsító versenyellenes magatartást idézhet elő, a díjtétel benyújtását követő 30 napon belül konzultációt kérhet a másik Szerződő Fél légügyi hatóságától. Az ilyen konzultációkat a kérést követő 30 napon belül megrendezik, és a díjtétel azt követően hatályba lép, kivéve, ha a két ország hatóságai másként állapodnak meg.

e) Abban az esetben, ha bármelyik Szerződő Fél légügyi hatósága úgy ítéli meg, hogy e Cikk alapján hatályba lépett díjtétel egy bizonyos útvonalon vagy útvonalakon súlyos károkat okoz egy másik légiközlekedési vállalatnak vagy vállalatoknak, az illető légügyi hatóság konzultációt kérhet a másik Szerződő Fél légügyi hatóságától.

3. Bármely ország kijelölt légiközlekedési vállalata, amely a fenti Megállapodás alapján közvetlen vagy közvetett légiközlekedési szolgáltatást üzemeltet, a megfelelő értesítést követően engedélyt kap a másik ország légügyi hatóságától, hogy igazodjék bármely, az illető várospárok között már jóváhagyott díjtételhez. Ez a rendelkezés nem vonatkozik azokra a közvetett légiközlekedési szolgáltatásokra, amelyek hossza több mint 20%-kal haladja meg a legrövidebb közvetlen légiközlekedési szolgáltatást.

8. Cikk
Számítógépes helyfoglalási rendszer

1. A Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy

a) területükön a számítógépes helyfoglalási rendszerre vonatkozó ECAC Szabályzat alkalmazandó;

b) megvédik a légiközlekedési termékek vásárlóinak érdekeit a számítógépes helyfoglalási rendszer nyújtotta információkkal való bármilyen visszaéléstől, beleértve azok félrevezető rendelkezésre bocsátását is;

c) a Szerződő Felek kijelölt légiközlekedési vállalatainak és ezek ügynökeinek korlátlan és megkülönböztetés nélküli hozzáférést biztosítanak a számítógépes helyfoglalási rendszerhez a másik Szerződő Fél területén.

2. Az egyik Szerződő Fél szabad és korlátozásmentes hozzáférési lehetőséget biztosít a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatainak az általuk elsődlegesen választott számítógépes helyfoglalási rendszerhez. Egyik Szerződő Fél sem szabhat ki, valamint nem engedheti meg azt, hogy saját területén a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatainak számítógépes helyfoglalási rendszerére szigorúbb feltételeket szabjanak ki, mint amilyenek a saját kijelölt légiközlekedési vállalatainak számítógépes helyfoglalási rendszerére vonatkoznak, tekintettel a következőkre:

a) a számítógépes helyfoglalási rendszer szolgáltatásainak üzemeltetése és értékesítése, beleértve a számítógépes helyfoglalási rendszer megjelenítési és szerkesztési szabályait; valamint

b) a hírközlési berendezésekhez való hozzáférés és azok használata, a hardware és a szoftware megválasztása, illetve a hardware üzembe helyezése.

9. Cikk
Törvények és rendelkezések alkalmazása

1. Az egyik Szerződő Fél területére be-, illetve arról kilépő nemzetközi légiforgalomban részt vevő légijárművekre vagy az ilyen légijárművek területén belüli üzemelésére és navigációjára vonatkozó törvények és rendelkezések kiterjednek a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatára vagy vállalataira.

2. Az utasok, személyzet, teheráru és légiposta az egyik Szerződő Fél területére történő be- és kilépésre, valamint ott-tartózkodására vonatkozó törvényei és rendelkezései, mint az útlevél-, vám-, valuta- és egészségügyi rendelkezései kiterjednek a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatára vagy vállalataira, amíg azok az említett területen belül tartózkodnak.

10. Cikk
Kényszerleszállások vagy balesetek kivizsgálása

1. Amennyiben az egyik Szerződő Fél légijárműve a másik Szerződő Fél területén kényszerleszállást hajt végre vagy baleset éri, azon Szerződő Fél légügyi hatóságai, amelynek területén a kényszerleszállás vagy baleset történt, erről a másik Szerződő Fél légügyi hatóságait haladéktalanul értesítik, és azonnali intézkedéseket tesznek a személyzet és utasok segítése érdekében, gondoskodnak a légijármű, a fedélzeten lévő légiposta, csomagok és teheráru biztonságáról, és megteszik a szükséges intézkedéseket a kényszerleszállás vagy a balesetek körülményeinek kivizsgálása érdekében.

2. A kényszerleszállás vagy baleset részleteit és körülményeit kivizsgáló Szerződő Fél légügyi hatósága a másik Szerződő Fél légügyi hatóságát értesíti a vizsgálatról, és számára teljeskörűen biztosítja a részvétel lehetőségét a vizsgálaton. A vizsgálatot végző Szerződő Fél légügyi hatósága a vizsgálatról szóló jelentést, amint az rendelkezésre áll, megküldi a másik Szerződő Fél légügyi hatóságának.

11. Cikk
Repülésbiztonság

1. A Szerződő Felek a nemzetközi jogban biztosított jogaikkal és kötelezettségeikkel összhangban megerősítik, hogy az a kötelezettségük, hogy az egymás közötti kapcsolataikban megvédjék a polgári repülés biztonságát, ezen egyezmény elválaszthatatlan részét képezi.

2. A Szerződő Felek felkérés esetén minden szükséges segítséget megadnak egymásnak a légijárművek jogellenes hatalomba kerítésére irányuló cselekedetek megakadályozása és más, az utasok, a személyzet, a légijármű, a repülőterek és léginavigációs berendezések, valamint bármely más, a repülés biztonsága ellen irányuló fenyegetés megakadályozása érdekében.

3. A Szerződő Felek teljes összhangban járnak el az 1963. év szeptember 14-én, Tokióban aláírt, és „A légijárművek fedélzetén elkövetett bűncselekményekről és egyéb cselekményekről szóló egyezmény”, az 1970. év december 16-án, Hágában aláírt és „A légijárművek jogellenes hatalomba kerítésének leküzdéséről szóló egyezmény”, valamint az 1971. szeptember 23-án, Montrealban aláírt és „A polgári légiközlekedés biztonsága elleni jogellenes cselekmények leküzdéséről szóló egyezmény” rendelkezéseivel.

4. A Szerződő Felek a kétoldalú kapcsolataikban a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által megállapított és az 1944. december 7-én, Chicagóban aláírt Nemzetközi Polgári Repülési Egyezmény Függelékeiben meghatározott és a légiközlekedés biztonságára vonatkozó rendelkezésekkel összhangban járnak el, amennyiben azokat érvényesnek ismerik el, valamint megkívánják, hogy a területükön bejegyzett légijárművek üzemeltetői, illetve azok az üzemeltetők, amelyek fő üzleti telephelye vagy állandó lakóhelye az ő területükön van, valamint a területükön lévő repülőterek üzemeltetői ezen repülésbiztonsági előírásoknak megfelelően járjanak el. A Szerződő Felek értesítik a másik Szerződő Felet arról a szándékukról, ha a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet szabályaival nem megegyező módon kívánnak eljárni.

5. A Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy a másik Szerződő Fél területére történő belépéskor az általa megkövetelt biztonsági előírásokat betartják, és a légijármű védelme érdekében megfelelő intézkedéseket tesznek, az utasokat, a személyzetet s a magukkal vitt tárgyakat, valamint teherárut és a légijármű készleteit a beszállást, illetve berakodást megelőzően és annak során átvizsgálják. A Szerződő Felek kölcsönösen jóindulattal bírálják el a másik Szerződő Félnek az egyes konkrét veszélyekkel szembeni különleges biztonsági intézkedések megtételére irányuló kérelmét.

6. A légijármű jogellenes hatalomba kerítése, illetve ennek veszélye fennállása esetén, vagy az utasok, személyzet, a légijármű, a repülőterek és a léginavigációs berendezések biztonsága elleni jogellenes cselekmények esetén a Szerződő Felek a kommunikáció előmozdítása és más, az ilyen cselekmény vagy annak veszélye gyors és biztonságos megszüntetéséhez szükséges intézkedések megtételével segítséget nyújtanak egymásnak.

7. Amennyiben az egyik Szerződő Fél azon vélekedése, hogy a másik Szerződő Fél nem az e Cikk légiközlekedésbiztonsági rendelkezéseinek megfelelően járt el, megalapozottnak bizonyul, a Szerződő Fél légügyi hatóságai azonnali konzultációt kérhetnek a másik Szerződő Fél légügyi hatóságaitól. Amennyiben a kérelemtől számított 30 napon belül nem sikerül kielégítő megegyezésre jutni, ez alapot szolgáltat a másik Szerződő Fél légiközlekedési vállalata vagy vállalatai üzemeltetési engedélyének vagy műszaki engedélyének visszatartására, visszavonására, korlátozására, vagy feltételekhez kötésére. Szükséghelyzetben a Szerződő Fél a 30 nap eltelte előtt is hozhat átmeneti intézkedéseket.

12. Cikk
Bizonyítványok és engedélyek elismerése

Mindegyik Szerződő Fél érvényesnek ismeri el, a jelen Megállapodásban meghatározott légiközlekedési szolgáltatások üzemeltetésére a másik Szerződő Fél által kiadott vagy érvényesített és érvényben lévő légialkalmassági, szakszolgálati bizonyítványokat és engedélyeket, feltéve, hogy ilyen bizonyítványok és engedélyek kiadásának feltételei megfelelnek a Chicagói Egyezmény alapján meghatározható minimum követelményszintnek.

13. Cikk
Repülőtéri díjak és illetékek

Bármely Szerződő Fél területén lévő repülőterek és egyéb léginavigációs berendezések igénybevételéért a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata vagy vállalatai légijárművére kiszabott díjak és illetékek nem lehetnek magasabbak annál, mint az első Szerződő Fél légiközlekedési vállalata vagy vállalatai hasonló nemzetközi légiközlekedési szolgáltatást végző légijárművére kivetett díjak és illetékek.

14. Cikk
Vámeljárások és illetékek

1. Bármely Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata vagy vállalatai által a nemzetközi légiforgalomban üzemeltetett légijármű, valamint a másik Szerződő Fél területére történő belépéskor a légijármű fedélzetén lévő üzem- és kenőanyagok, pótalkatrészek, berendezések és légijárműkészletei (beleértve az élelmiszereket, a szeszes és egyéb italokat, valamint dohányárut) mentesek valamennyi vám, szemledíj és egyéb illetékek, adók alól, feltéve, ha ezek a berendezések és készletek a reexportálásuk idejéig a légijármű fedélzetén maradnak.

2. Bármely Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata vagy vállalatai által a másik Szerződő Fél területére kizárólag saját üzemeltetési szükségletei kielégítése céljából szállított vagy szállítandó üzem- és kenőanyagok, pótalkatrészek, berendezések és a légijárművek készletei (beleértve az élelmiszereket, a szeszes és egyéb italokat, valamint dohányárut) a másik Szerződő Fél területére történő be- és kilépés, valamint az ott-tartózkodásuk során mentesek a vám, szemledíj és egyéb illetékek, adók alól.

3. Az alábbiakban felsoroltak mentesek továbbá az ilyen vámok, díjak, illetékek és adók alól, kivéve a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos illetékeket

a) bármely Szerződő Fél területén a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata vagy vállalatai nemzetközi légiforgalomban üzemeltetett légijárművének fedélzetére az ott történő felhasználás céljából felvitt készletek (beleértve az élelmiszereket, szeszes és egyéb italokat);

b) bármely Szerződő Fél területére a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata vagy vállalatai nemzetközi légiforgalomban részt vevő légijárművének karbantartása vagy javítása céljából bevitt pótalkatrészek és berendezések;

c) a Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata vagy vállalatai által a nemzetközi légiforgalomban részt vevő légijárművei ellátmányát képező üzem- és kenőanyagok, még abban az esetben is, amennyiben azokat annak a Szerződő Félnek a területe feletti repülés egy szakaszán használják fel, ahol azokat a fedélzetre felvitték.

4. Az illetékes hatóságok kérése esetén az e Cikk 1. és 3. pontjaiban hivatkozott készletek vámfelügyelet vagy -ellenőrzés alá helyezhetők.

5. Bármely Szerződő Fél a légijárművének fedélzetén lévő szokásos légiberendezések, valamint ellátmányok, készletek a másik Szerződő Fél területén csak annak illetékes vámhatóságai engedélyével rakodhatók ki. Ebben az esetben ezek az említett hatóságok felügyelete alá helyezhetők arra az időre, míg azokat reexportálják, vagy azokat más módon, vámrendelkezésekkel összhangban eltávolítják.

15. Cikk
Kereskedelmi tevékenységi
és a légiközlekedési vállalatok képviselői

1. Az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata vagy vállalatai

a) a másik Szerződő Fél irodákat hozhat létre a légiközlekedés és a légiközlekedési szolgáltatások értékesítésének elősegítésére, beleértve a repülőjegyek, a saját jegyek és légifuvarlevelek kiadását, valamint a légiközlekedési szolgáltatások nyújtásához szükséges más eszközöket;

b) a másik Szerződő Fél területén, akár közvetlenül, akár saját belátásuk szerint ügynökökön keresztül, légiközlekedési szolgáltatásaikat értékesíthetik.

2. Az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata vagy vállalatai csak a légiközlekedési szolgáltatás nyújtásához szükséges vezetői, kereskedelmi, üzemeltetési és műszaki személyzetet vihetnek be és alkalmazhatnak a másik Szerződő Fél területén.

3. A jelen Cikk 2. pontjában hivatkozott személyzeti igényeket a kijelölt légiközlekedési vállalat vagy vállalatok belátásuk szerint akár saját személyzetükkel, akár a másik Szerződő Fél területén működő, és ott ilyen szolgáltatások nyújtására feljogosított más szervezet, vállalat vagy légifuvarozó szolgáltatásainak igénybevételével elégíthetik ki.

4. A jelen Cikk 1/a), 1/b), 2. és 3. pontjában hivatkozott tevékenységek a másik Szerződő Fél törvényeivel és rendelkezéseivel összhangban végezhetők.

16. Cikk
Pénzeszközök átutalása

1. A Szerződő Felek kijelölt légiközlekedési vállalata vagy vállalatai saját területükre szabadon átutalhatják a másik Szerződő Fél területén keletkezett kiadásokon felüli bevételeiket. Az ilyen nettó átutalás tartalmazza a légiközlekedési szolgáltatások közvetlen vagy ügynökök révén történt értékesítéséből, valamint a mellék- és kiegészítő szolgáltatásokból származó bevételeket bármilyen valutában, és az ilyen bevételek átutalásig letétbe helyezéséből származó kereskedelmi kamatot.

2. A Szerződő Felek kijelölt légiközlekedési vállalata vagy vállalatai az ilyen átutalásra, az átutalás időpontjában szabadon átváltható valutában, a kérelem benyújtását követően legalább 30 napon belül jóváhagyást kapnak.

3. A Szerződő Felek légiközlekedési vállalata vagy vállalatai a jóváhagyás kézhezvételét követően az adott átutalást azonnal szabadon végrehajthatják.

17. Cikk
Konzultációk

1. A szoros együttműködés szellemében a két Szerződő Fél légügyi hatóságai időről időre konzultációkat tartanak annak érdekében, hogy biztosítsák a jelen Megállapodás alkalmazását és rendelkezéseinek megfelelő betartását.

2. Bármely Szerződő Fél légügyi hatósága szóban vagy írásban konzultációkat kérhet. A konzultációkat a kérés kézhezvételétől számított hatvan (60) napon belül meg kell tartani, kivéve, ha a két légügyi hatóság a fenti időtartam kiterjesztéséről állapodik meg.

18. Cikk
Viták rendezése

1. A Szerződő Felek légügyi hatóságai közvetlen tárgyalásokkal rendezik a Megállapodás, vagy annak Függeléke alkalmazásával vagy értelmezésével kapcsolatos vitákat. Az ilyen tárgyalásokra a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb az ilyen tárgyalásra vonatkozó kérés kézhezvételétől számított hatvan (60) napon belül sor kerül, kivéve, ha a légügyi hatóságok másként állapodnak meg.

2. Amennyiben a Szerződő Felek tárgyalások révén nem tudnak megegyezésre jutni, megállapodhatnak a vita más személy vagy testület elé terjesztéséről, illetve a vita bármely Szerződő Fél kérésére három választottbíróból álló testület elé terjeszthető, ezek közül egyet-egyet a Szerződő Felek jelölnek ki, a harmadik választottbírót pedig az ily módon kijelöltek választják meg. A Szerződő Felek a vita választottbíróság általi rendezésére irányuló, diplomáciai úton megküldött kérés kézhezvételét követő hatvan napon belül kijelölik a választottbíróikat, a harmadik választottbíró további hatvan napon belül kerül kijelölésre. Amennyiben valamelyik Szerződő Fél a fenti időtartamon belül nem tud választottbírót kijelölni, illetve a harmadik választottbíró nem kerül kijelölésre, bármely Szerződő Fél felkérheti a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsának elnökét egy választottbíró vagy -bírók kijelölésére. Ilyen esetben a harmadik választottbíró egy harmadik ország állampolgára, és a bírói testület elnökeként tevékenykedik.

3. A Szerződő Felek vállalják az e Cikk 2. pontja alapján hozott bármely döntés elfogadását.

19. Cikk
Módosítások

1. Amennyiben bármely Szerződő Fél kívánatosnak tartja a Megállapodás bármely rendelkezésének módosítását, beleértve annak Függelékét, kérheti, hogy a két Szerződő Fél légügyi hatóságai tartsanak konzultációt a javasolt módosításról. Az ilyen konzultációkat a kérés kézhezvételétől számított hatvan (60) napon belül kell megtartani. Bármely ilyen módon egyeztetett módosítás a Szerződő Felek közötti diplomáciai jegyzékváltással történő megerősítést követően lép hatályba.

2. A Függelék a két Szerződő Fél légügyi hatóságai közötti közvetlen megállapodással is módosítható, melyet diplomáciai jegyzékváltással vagy a Szerződő Felek megegyezése szerinti, más módon erősítenek meg.

20. Cikk
Bejegyzés az ICAO-nál és az ENSZ-nél

A jelen Megállapodást és bármely módosítását a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsánál és az Egyesült Nemzetek Szervezete Titkárságánál bejegyeztetik.

21. Cikk
A multilaterális megállapodások vagy egyezmények betarthatósága

1. A jelen Megállapodást, beleértve annak Függelékét a Szerződő Felek közötti diplomáciai jegyzékváltással módosíthatják annak érdekében, hogy az összhangban legyen bármely olyan multilaterális megállapodással vagy egyezménnyel, amelynek a Szerződő Felek részesei.

2. Amennyiben a jelen Megállapodás bármely rendelkezése ellentétben van bármelyik Szerződő Fél harmadik fél iránti kötelezettségével, a Szerződő Felek, a 17. Cikkel összhangban, konzultációkat tartanak az Egyezmény módosításáról, hogy az ilyen ellentétet mielőbb feloldják.

22. Cikk
Értesítés a Megállapodás felmondásáról

1. Bármely Szerződő Fél, bármely időpontban, írásban értesítheti a másik Szerződő Felet azon döntéséről, hogy a Megállapodást fel kívánja mondani. Az ilyen felmondásról szóló értesítést egyidejűleg meg kell küldeni a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsának is. Ebben az esetben a Megállapodás az értesítés másik Szerződő Fél általi kézhezvételétől számított tizenkét (12) hónapot követően lejár, kivéve, ha ezen időtartam lejárta előtt a felmondási értesítést visszavonják.

2. Amennyiben a másik Szerződő Fél az értesítés kézhezvételét nem ismeri el, úgy kell tekinteni, mintha a fenti értesítést a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet általi kézhezvételtől számított tizennégy (14) napot követően kapta volna meg.

23. Cikk
Hatálybalépés

A Megállapodás akkor lép hatályba, ha a Szerződő Felek diplomáciai csatornákon keresztül értesítik egymást, hogy vonatkozó alkotmányos eljárásaik befejeződtek.

Ennek hiteléül alulírottak, akiket erre Kormányaik megfelelően felhatalmaztak, a Megállapodást aláírják.

Készült két példányban, Budapesten, angol és magyar nyelven, melynek mindegyik példánya egyaránt hiteles, az 1992. év június havának 29. napján.

A két szöveg közötti bármely ellentmondás esetén az angol szöveg a hiteles.

(Aláírások)

FÜGGELÉK

1. A Magyar Köztársaság Kormánya által kijelölt légiközlekedési vállalat(ok) az alábbiakban meghatározott útvonalakon, mindkét irányban, menetrend szerinti légijáratokat üzemeltethetnek:

Indulási pontok Közbenső pontok Írországi pontok Túli pontok
magyarországi pontok meghatározása a későbbiekben írországi pontok megállapodás a későbbiekben

2. Az Írország Kormánya által kijelölt légiközlekedési vállalat(ok) az alábbiakban meghatározott útvonalakon, mindkét irányban, menetrend szerinti légijáratokat üzemeltethetnek:

Indulási pontok Közbenső pontok Magyarországi pontok Túli pontok
írországi pontok meghatározása a későbbiekben magyarországi pontok megállapodás a későbbiekben

3. A másik Szerződő Fél területén lévő két pont, egy adott járat során, csak a másik Szerződő Fél beleegyezésével kapcsolható be az üzemelésbe.

4. Bármelyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata(i) közbenső és/vagy túli pontokat ötödik szabadságjoggal vagy anélkül is repülhetnek.”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1993. február hó 17. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére