A jogszabály mai napon ( 2021.06.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1993. évi CXV. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1994. évi költségvetéséről * 

Az Országgyűlés - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 84-86. §-ában, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvényben (a továbbiakban: AT.) foglaltak és a társadalombiztosítási rendszer megújításának koncepciójáról és a rövid távú feladatokról szóló 60/1991. (X. 29.) OGY határozat alapján, valamint a társadalombiztosítás önkormányzati igazgatásáról szóló 1991. évi LXXXIV. törvény figyelembevételével - a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1994. évi költségvetéséről a következő törvényt alkotja.

I.

A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
1994. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

A főösszegek

1. § (1) Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 1994. évi költségvetését 371 949 millió forint bevételi, 371 107 millió forint kiadási előirányzattal, 842 millió forint szufficittel állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szufficitet a likvidási tartalékba kell helyezni.

(3) A Ny. Alap költségvetési mérlegét a törvény 1. számú melléklete tartalmazza.

A bevételek részletezése

2. § (1) A járulékbevételek összege 363 848 millió forint. Ebből a munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék bevétele 274 294 millió forint, a munkanélküliek ellátása után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék 15 034 millió forint, az egyéni nyugdíjjárulék bevétele 69 810 millió forint, a munkanélküli járadék és a pályakezdők munkanélküli segélye után fizetett nyugdíjjárulék 3310 millió forint. Az egyes szociális ellátások után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék 1400 millió forint, melyből 1125 millió forint a települési önkormányzatok által fizetett járulék, 275 millió forint az ellátásból levont járulék.

(2) A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevétel 14 409 millió forint. Ebből a késedelmi pótlék és a rendbírság 14 098 millió forint.

(3) A kamat- és egyéb hozambevételek összege 2304 millió forint. E bevételeket a törvény 4. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az állam által vissztehermentesen átadott vagyon hozamából származó bevétel 8931 millió forint.

(5) A Ny. Alap likviditási tartalékának a 11. § szerinti visszapótlására számításba vehető bevétel 3600 millió forint.

(6) A bevételek összegét a Ny. Alap és az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) közötti elszámolások egyenlege 21 261 millió forinttal csökkenti. Ebből a Ny. Alap egyösszegű bevételátcsoportosítása az E. Alap részére 6130 millió forint; az AT. 3. §-ának (5) bekezdése szerinti járulékátcsoportosítás egyenlege 15 131 millió forint. Ez utóbbi összeg

a) az átvett 30 155 millió forint (az E. Alap 98 870 millió forint pénzbeli ellátási kiadásának a Ny. Alap ellátásainak fedezetére meghatározott járulékmérték szerinti százaléka), és

b) az átadott 45 286 millió forint (a Ny. Alap 353 800 millió forint ellátási kiadásának - ide nem értve a mezőgazdasági szövetkezeti járadékokat - az E. Alap természetbeni ellátásainak fedezetére meghatározott járulékmérték szerinti százaléka)

különbözete.

(7) A működési ár- és díjbevétel 48 millió forint, a családi pótlék és más ellátások folyósítási kiadásainak megtérítéséből származó bevétel 70 millió forint. Az E. Alaptól kapott, az AT. 4. §-a (3) bekezdésének h) pontja szerinti hozzájárulás nélkül, amelynek összegében a két önkormányzat állapodik meg.

A kiadások részletezése

3. § (1) Az AT. 4. §-ának (1) bekezdésében meghatározott nyugellátások kiadásainak előirányzata 359 020 millió forint.

(2) Az AT. 3. §-ának (3) bekezdése alapján finanszírozott kiadások Ny. Alapot terhelő részére 918 millió forint irányozható elő.

(3) A kamat- és egyéb hozambevételek elérése érdekében felmerülő kiadás előirányzata 18 millió forint.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott, esdékessé vált kifizetéseket - ideértve a mindenkor hatályos törvény szerint szükségessé váló nyugdíjemeléseket is - akkor is teljesíteni kell, ha ennek következtében az ott megjelölt előirányzatok fölé emelkednek a kiadások.

(5) A Ny. Alap likviditási tartalékának a 11. § szerinti visszapótlására számításba vehető bevétel tartalékba helyezéséből keletkező kiadás 3600 millió forint.

(6) A Ny. Alap működési kiadásának előirányzata 7551 millió forint. Ezt tartalmazza az Egészségbiztosítási Önkormányzat központi hivatali szerve és annak igazgatási szervei által végzett feladatokhoz történő, megállapodás alapján meghatározott hozzájárulás összegét is.

(7) *  A (6) bekezdésben meghatározott előirányzatból

a) 5430 millió forint a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzatnál és igazgatási szerveinél működési célra felhasználható összeg, mely tartalmazza az ezen igazgatási szerveknél ellátott, az egészségbiztosítás céljait szolgáló feladatok (korhatár alatti rokkantsági és baleseti nyugellátások megállapítása és folyósítása), valamint a közös érdekeltségű feladatok (a biztosítottak bejelentésének, a járulék bevallási, befizetési kötelezettség teljesítésének és az ezzel kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatok ellátásának szakellenőrzése) végzéséhez szükséges - arányos részében az E. Alapból biztosított - kiadásokat;

b) 2121 millió forint - a biztosítási önkormányzatok megállapodása alapján az egymás számára végzett feladatokhoz történő kölcsönös hozzájárulásokhoz igazodóan - az Egészségbiztosítási Önkormányzat igazgatási szerveinél működési célra felhasználható összeg.

A tartalékok alakulása

4. § A Ny. Alap 1994. évi induló tartalékainak az alakulását a törvény 2. számú melléklete tartalmazza.

II.

AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
1994. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

A főösszegek

5. § (1) *  Az Országgyűlés az E. Alap 1994. évi költségvetését 341.801 millió forint bevételi, 341.801 millió forint kiadási előirányzattal, 0 egyenleggel állapítja meg.

(2) Az E. Alap költségvetési mérlegét a törvény 3. számú melléklete tartalmazza.

A bevételek részletezése

6. § (1) Az E. Alap járulékbevétele 283 822 millió forint. Ebből a munkáltatói egészségbiztosítási járulék bevétele 218 316 millió forint, a munkanélküliek ellátása után fizetett egészségbiztosítási járulék 11 966 millió forint, az egyéni egészségbiztosítási járulékbevétel 46 540 millió forint. Az AT. 5. §-a (3) bekezdésének b) pontja szerint a központi költségvetés által - utólagos elszámolással - fizetett járulék 1994. évi előirányzata 7000 millió forint.

(2) Az E. Alap kiadásai között kimutatott, de 1993-tól a központi költségvetést terhelő egészségügyi feladatok finanszírozására a központi költségvtéstől átvett összeg 5500 millió forint. Ebből 2500 millió forint a terhesgondozás, 3000 millió forint a közgyógyellátás költségeinek megtérítése. A közgyógyellátás tényleges kiadásairól az 1994. évi zárszámadás keretében el kell számolni, és az 1995. évi költségvetésben e kiadás már nem része a társadalombiztosítási alrendszer költségvetésének.

(3) Az E. Alap társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevétele 14 141 millió forint. Ebből a késedelmi pótlék és a rendbírság 10 862 millió forint, a közgyógyellátási igazolványok kibocsátásával kapcsolatban a települési önkormányzatok által adott megtérítés 650 millió forint, a baleseti megtérítés és egyéb kártérítések megtérítése 690 millió forint. 300 millió forint a terhességmegszakítás egyéni térítési díja, 1400 millió forint az e feladattal kapcsolatban az E. Alap által 1993-ban - a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 16. §-ának (3) bekezdése szerint - megelőlegezett költségek központi költségvetési megtérítése.

(4) Az E. Alap kamat- és egyéb hozambevétele 256 millió forint. E bevételeket a törvény 4. számú melléklete tartalmazza.

(5) Az állam által az E. Alap részére vissztehermentesen átadott vagyon hozamából származó bevétel 7109 millió forint.

(6) Az E. Alap likviditási tartalékának a 11. § szerinti visszpótlására számításba vehető bevétel 3600 millió forint.

(7) Az E. Alap bevételét az E. Alap és a Ny. Alap közötti elszámolások egyenlege 21 261 millió forinttal növeli. Ebből a Ny. Alap egyösszegű bevételátcsoportosítása az E. Alap részére 6130 millió forint; az AT. 3. §-ának (5) bekezdése szerinti járulékátcsoportosítás egyenlege 15 131 millió forint. Ez utóbbi összeg

a) az átvett 45 286 millió forint (a Ny. Alap 353 800 millió forint ellátási kiadásának - ide nem értve a mezőgazdasági szövetkezeti járadékokat - az E. Alap természetbeni ellátásainak fedezetére meghatározott járulékmérték szerinti százaléka), és

b) az átadott 30 155 millió forint (az E. Alap 98 870 millió forint pénzbeli ellátási kiadásának a Ny. Alap ellátásainak fedezetére meghatározott járulékmérték szerinti százaléka)

különbözete.

(8) A működési ár- és díjbevétel 82 millió forint, a családi pótlék és más ellátások folyósítási kiadásainak megtérítéséből származó bevétel 630 millió forint. A Ny. Alaptól kapott, az AT. 5. §-a (3) bekezdésének i) pontja szerinti hozzájárulás nélkül, amelynek összegében a két önkormányzat állapodik meg.

(9) *  Az egészségügy területén 1994-ben végrehajtandó bérintézkedés forrásainak kiegészítésére a központi költségvetés 5.400 millió forintot biztosít.

(10) *  Ha az E. Alapban az 1994. évi költségvetés végrehajtásánál szufficit keletkezik, e szufficit összegét, de legfeljebb a (9) bekezdés szerinti összeget a központi költségvetésbe be kell fizetni. Az átutalás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1994. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvény hatálybalépését követő 15. napon belül esedékes.

(11) *  A (9) bekezdés szerinti összeg a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló - többször módosított - 1992. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: AT.) 3. §-a (3) bekezdésének alkalmazásánál az E. Alap bevételeként nem vehető figyelembe.

A kiadások részletezése

7. § (1) *  A gyógyító-megelőző ellátásoknak az AT. 5. §-a (1) bekezdésében megjelölt feladataira fordítható kiadások előirányzata - felújítások, beruházások nélkül - 169.880 millió forint. Az előirányzatnak az 1993. évi előirányzatból történő levezetését a törvény 5. számú melléklete tartalmazza.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti előirányzat 22.400 millió forintot tartalmaz az 1993. évi bérpolitikai intézkedés, az illetményeknek a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: KJT.) rendelkezései szerinti illetményszintekre történő emelése, továbbá a KJT. 75. §-a alapján megállapított illetménypótlékok fedezetére. A fedezet összegéből 17.000 millió forint az E. Alapból e célra biztosítható összeg, 5.400 millió forint a 6. § (9) bekezdésében említett, a bérintézkedés forrásainak kiegészítésére a központi költségvetés által biztosított összeg. A KJT. illetményszintekre vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtása során a következők szerint kell eljárni:

a) A KJT. végrehajtásához kapcsolódó többletkiadás az E. Alapból finanszírozott körben a Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetéséről szóló 1993. évi CXI. törvény 72. §-ának (5) bekezdése szerinti szempontok figyelembevételével kerül megállapításra.

b) A többletkiadás elosztása a teljesítmény szerinti finanszírozásához illeszkedve, az egyes ellátási formák tekintetében elfogadott finanszírozási technikát követve, a következő módszerrel történik:

- a háziorvosi szolgálat területén a fix-összegű térítés növelésével,

- a feladatfinanszírozás körébe tartozó feladatoknál a bázis előirányzat módosításával,

- a járóbeteg-szakellátásnál a bázis előirányzat emelésével,

- a fekvőbeteg-ellátásban a saját érték korrekciójával.

A háziorvosi szolgálatnál a fix-összegű térítés növelésének mértéke átlagos értéken kerül megállapításra. A háziorvosi ellátásra elkülönített előirányzat maximum 1%-áig - a kormányrendeletben meghatározott módon - elkülönített alapot kell képezni, mely a teljesítményarányos finanszírozás miatt szélsőséges finanszírozási helyzetbe került területi ellátási kötelezettséggel rendelkező praxisok bevételének kiegészítésére szolgál.

(3) *  A gyógyszerek fogyasztói árának társadalombiztosítási támogatására fordított kiadás előirányzata 50 700 millió forint, a gyógyászati segédeszközök árának társadalombiztosítási támogatására fordított kiadás előirányzata 7000 millió forint. A vérzékenység kezelésére szolgáló kiadás előirányzata 800 millió forint. A gyógyszer-ártámogatás előirányzatának év végi maradványát a járóbeteg-szakellátás és a háziorvosi szolgálat előirányzatának növelésére kell fordítani, az eredeti előirányzataik arányában. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár felhatalmazást kap arra, hogy kizárólag ez évben az 1994. évi importgyógyszer-áremelkedés fogyasztókra történő ez évi áthárításának elkerülése érdekében a forgalmazókkal és a gyártókkal kötött szerződés alapján, számukra - összesen 1 milliárd forint értékben - árbevétel-kiegészítést folyósíthasson.

(4) A gyógyászati szolgáltatások kiadásainak előirányzata 1220 millió forint. Ebből 1100 millió forint a gyógyfürdő szolgáltatás, 120 millió forint az anyatejellátás kiadási előirányzata.

(5) Az AT. 5. §-ának (1) bekezdésében meghatározott nyugellátások kiadásainak előirányzata 54 160 millió forint.

(6) A terhességi-gyermekágyi segély kiadásainak előirányzata 9150 millió forint.

(7) A táppénzkiadás előirányzata 34 100 millió forint.

(8) Az egyéb betegségi ellátások (utazási költségtérítés, betegséggel kapcsolatos segélyek, kártérítési járadék) kiadásának előirányzata 3040 millió forint.

(9) Az AT. 3. §-ának (3) bekezdése alapján finanszírozott kiadások E. Alapot terhelő részére 832 millió forint irányozható elő.

(10) A társadalombiztosítási kifizetőhely fenntartóját megillető költségtérítés előirányzata 300 millió forint.

(11) A kamat- és egyéb hozambevételek elérése érdekében felmerülő kiadás előirányzata 2 millió forint.

(12) *  A (3)-(11) bekezdésben meghatározott, esedékessé vált kifizetéseket - ideértve az AT. 5. § (1) bekezdésében meghatározott nyugellátásoknak törvény szerint szükségessé váló emelését is - akkor is teljesíteni kell, ha ennek következtében az ott megjelölt előirányzatok fölé emelkednek a kiadások.

(13) Az E. Alap likviditási tartalékának a 11. § szerinti visszapótlására számításba vehető bevétel tartalékba helyezéséből keletkező kiadás 3600 millió forint.

(14) Az E. Alap működési kiadásának előirányzata 7017 millió forint. Ez tartalmazza a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat központi hivatali szerve és annak igazgatási szervei által végzett feladatokhoz történő, megállapodás alapján meghatározott hozzájárulás összegét is.

(15) *  Az Egészségbiztosítási Önkormányzatnál és igazgatási szerveinél működési célra felhasználható 9138 millió forint tartalmazza az igazgatási szerveknél ellátott közös érdekeltségű feladatok (járulékelszámolási, nyilvántartási, végrehajtási-behajtási, valamint az ezekkel kapcsolatos pénzügyi feladatok) végzéséhez szükséges - arányos részében a Ny. Alapból biztosított - kiadásokat, amely a (14) bekezdésben meghatározott előirányzat, valamint a 3. § (7) bekezdése szerinti kölcsönös hozzájárulásokkal összefüggésben az ott megjelölt 2121 millió forint együttes összege.

A gyógyító-megelőző ellátások és szolgáltatások
finanszírozása

8. § (1)-(2) * 

(3) A gyógyító-megelőző ellátások 1994. évi finanszírozási formánkénti előirányzatát a törvény 6. számú melléklete tartalmazza. az E. Alap kezelője a népjóléti miniszter egyetértésével az 1994. év májusáig elvégzett felülvizsgálat alapján jogosult az előirányzatok szükség szerinti átcsoportosítására. Az előirányzat ezen túlmenően a központi intézkedések hatásával módosítható.

A tartalékok alakulása

9. § Az E. Alap 1993. évi induló tartalékainak az alakulását a törvény 7. számú melléklete tartalmazza.

III.

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALRENDSZER
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSÉT ÉRINTŐ
RENDELKEZÉSEK

10. § (1) A társadalombiztosítási alrendszernek - az AT. 4. §-a (1) bekezdésében és 5. §-a (1) bekezdésében meghatározott nyugellátásokra előirányzott kiadások összegezéséből adódó - együttes nyugdíjkiadási előirányzata 413 180 millió forint.

(2) Különös méltánylást érdemlő esetben a nyugellátás - ideértve az öregségi korhatárt el nem érő rokkantsági nyugdíjakat is - megállapítására, a nyugdíjak egyéni elbíráláson alapuló, a szociális rászorultságot is figyelembe vevő emelésére [a T. 13. §-a és a T. végrehajtására kiadott 89/1990. (V. 1.) MT rendelet 14. §-ának (2)-(3) bekezdése], valamint egyszeri szociális segélyekre az (1) bekezdés szerinti előirányzatból 500 millió forint fordítható.

11. § A Társadalombiztosítási Alap 1991. évi hiányának fedezetére felhasznált likviditási tartaléknak a Társadalombiztosítási Alap 1991. évi költségvetésének a végrehajtásáról, valamint a tartalékalapok biztosítási ágak közötti megosztásáról szóló 1992. évi LX. törvény (a továbbiakban: VT.) 4. §-ának (3)-(5) bekezdése szerinti visszapótlására számításba vehető bevétel 1994. évi előirányzata 7200 millió forint. E bevételből - a VT. 7. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján - a Ny. Alap és az E. Alap 50-50%-os arányban részesedik.

12. § A 2. § (4) bekezdésében és a 6. § (5) bekezdésében meghatározott előirányzat teljesüléséért 1993-ban legfeljebb 16 milliárd forint értékű többletvagyon kerül átadásra. Az átadásra kerülő többletvagyont csökkenti az ÁVRt. által átadandó vagyonrész hozama. A többletvagyon ezen túlmenően szabadon értékesíthető.

13. § A társadalombiztosítási alrendszernek a Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegezéséből - a halmozódások kiküszöbölésével - adódó összevont költségvetése mérlegét a törvény 8. számú melléklete tartalmazza.

14. § (1) 1994. január 1-jétől a 9. számú mellékletben felsorolt, 1993-ban még átmenetileg a társadalombiztosítás által finanszírozott ellátások kiadásait - a mezőgazdasági szövetkezeti járadékok kivételével, amelyek 1994. évben még a Ny. Alap részei - a központi költségvetés finanszírozza. A mezőgazdasági szövetkezeti járadékok kiadásait a központi költségvetés 1995. január 1-jétől átveszi a Ny. Alaptól.

(2) A társadalombiztosítási szervek által folyósított, társadalombiztosítási alrendszeren kívüli forrásból megtérített pénzbeli ellátások kiadásait a törvény 10. számú melléklete tartalmazza. E kiadások nem részei a társadalombiztosítási alrendszer költségvetésének.

IV.

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS
PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSI
ELŐIRÁNYZATAINAK MEGALAPOZÁSÁT
SZOLGÁLÓ TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁS

15. § * 

16. § * 

17. § * 

18. § * 

19. § * 

20. § * 

21. § * 

22. § * 

23. § * 

24. § * 

25-29. § * 

V.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

30. § (1) Ez a törvény 1994. január 1-jén lép hatályba.

(2) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény 11. § (4) bekezdése, 31. § (3)-(4) bekezdései, 36-40. §-ai hatályukat vesztik. Rendelkezéseiket azonban a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1993. évi költségvetésének végrehajtása és a mérlegzárás során még alkalmazni kell.

(3) Az 1992-1993-ban bevezetett gyógyító-megelőző ellátási finanszírozási rendszer felülvizsgálatát el kell végezni, és a szükséges változtatásokról szóló kormányrendeletet 1994. április 1-jéig ki kell adni.

(4) *  A vérellátás finanszírozási rendszerének, valamint a fegyveres erők, a Belügyminisztérium által fenntartott intézetek, és a vasútegészségügyi szolgálatok tekintetében 1994. I. félévében új finanszírozási rendszert kell bevezetni.

(5) Az 1992. december 31-én folyamatban lévő és befogadási nyilatkozattal nem rendelkező beruházások működési költségigényét az Egészségbiztosítási Önkormányzat a Népjóléti Minisztériummal közösen 1994. március 31-ig felül kell vizsgálni, és befogadásukról 1994. június 30-ig állást kell foglalni.

(6) A számvitelről szóló 1991. évi XVIII. törvény 15. §-ának (10) bekezdése szerinti bruttó elszámolási elvet 1995-től az 1992. évi LXXXIV. törvény 3. és 10. § rendelkezéseinek tekintetében teljes körűen érvényesíteni kell.

(7) * 

(8) * 

1. számú melléklet az 1993. évi CXV. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap 1994. évi költségvetési mérlege

(millió forintban)

Megnevezés 1992. évi
tény*
1993. évi
várható
1994. évi
előirányzat
BEVÉTELEK
1. Járulékbevételek 271 808 305 292 363 848
- munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék befizetések 207 648 228 017 274 294
- munkanélküli ellátás után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék 10 013 15 435 15 034
- egyéni nyugdíjjárulék befizetések 54 146 60 840 69 810
- munkanélküli járadék (segély) után fizetett nyugdíjjárulék** - - 3 310
- egyes szociális ellátások után fizetett járulék (önkormányzati+egyéni) - 1 000 1 400
2. A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 10 201 12 821 14 409
- késedelmi pótlék és rendbírság 9 902 12 426 14 098
- egyéb bevételek 298 395 311
3. Kamat- és egyéb hozambevételek 6 497 3 600 2 304
4. Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel - 2 784 8 931
5. Likviditási tartalék visszapótlására számításba vehető bevétel*** - 3 600 3 600
6. Az előnyugdíjjal és a politikai rehabilitációval kacsolatos nyugdíjkiegészítéssel összefüggő - 1991-ben elmaradt - megtérítés
139

-

-
7. Foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjjal kapcsolatos - 1991-ben elmaradt - megtérítés
353

-

-
8. Alapok közötti elszámolások egyenlege - 10 103 - 11 822 - 21 261
- pénzbeli egészségbiztosítási ellátások után átvett járulék 22 233 26 764 30 155
- nyugdíjkiadások után átadott járulék - 32 337 - 38 586 - 45 286
- egyösszegű átcsoportosítás az Egészségbiztosítási Alap részére - - - 6 130
9. Működési célú bevétel**** - - 118
Bevételek összesen: 278 894 316 275 371 949
KIADÁSOK
1. Nyugellátások 252 235 301 450 359 020
- korhatár fölött saját jogú nyugdíjak 215 980 258 550 304 280
- hozzátartozói ellátások 36 255 42 900 49 520
- mezőgazdasági járadékok - - 5 220
2. Hozzájárulás az alapok által közösen fedezett kiadásokhoz 22 756 26 292 918
- átmenetileg finanszírozott ellátások 21 848 25 490 -
- átmenetileg finanszírozott nyugellátások 9 145 11 970 -
- átmenetileg finanszírozott anyasági ellátások 12 461 13 520 -
- temetési segély 242 - -
- egyéb kiadások 636 802 918
- biztosítási képviselők választásának költségei 272 - -
3. Működési kiadások 4 086 6 613 7 551
ebből: működési célú bevételből fedezett - - 118
4. Kamat- és egyéb hozambevételek tartalékba helyezése 6 482 - -
5. Likviditási tartalék visszapótlása 2 797 3 600 3 600
6. Kamat- és egyéb hozambevételekkel kapcsolatos ráfordítás 15 45 18
7. A Társadalombiztosítási Alap 1991. évi hiányának fedezetére szolgáló kiadás 139 - -
Kiadások összesen: 288 510 338 000 371 107
EGYENLEG - 9 617 - 21 725 842

-----------

* A mellékletekben megjelenő - kerekített - 1992. évi tényadatok összege (különbsége) eltérhet a mellékletekben szereplő összegező (különbözeti) értékektől, melyek a pontos (kerekítés nélküli) adatokból vannak számolva.

** Az ezen a címen befolyt összeget 1993. évvel bezárólag az egyéni nyugdíjjárulék befizetések címszó tartalmazza.

***Forrása az 1991. december 31. előtt keletkezett tartozás megfizetése. Az ezen a címen számításba vett bevétel 1992. évi összegét, 2444 millió forintot, az 1. és 2. sorokban kimutatott összegek együttesen tartalmazzák. Az 1993. és 1994. évi összegeket az 1. és 2. sorokban meghatározott jogcímek nem tartalmazzák.

**** A működési célú feladatok ellátásához az Egészségbiztosítási Alaptól kapott hozzájárulás összege nélkül.

2. számú melléklet az 1993. évi CXV. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap tartalékainak alakulása

(millió forintban)

Tartalékok
Megnevezés likviditási
tartalék
befektetések
hozama
tartalék
tartósan
befektetett
eszközök
1. 1992. év végi - a kiadási többlet hatását nem tartalmazó - állapot 10 993 4 735 15 484
2. Likviditási tartalékcsökkenés az 1992. évi kiadási többlettel összefüggésben* - 9 617 - -
3. 1993. évi induló állapot 1 376 4 735 15 484
4. A likviditási tartalék 1991. évi kiadási többlettel összefüggő 1993. évi visszapótlása
3 600

-

-
5. 1993. év végi állapot** 4 976 4 735 15 485
6. A likviditási tartalék 1991. évi kiadási többlettel összefüggő 1994. évi visszapótlása
3 600

-

-
7. 1994. év végi állapot*** 8 576 4 735 15 485

------------

* Az 1992. évi kiadási többlet fedezetét képező államkötvény-kibocsátás ellenében befolyó összeggel a likviditási tartalék visszapótlásra kerül. E művelet hatását, valamint a likviditási tartalék 1991. évi kiadási többlettel összefüggő visszapótlására vonatkozó állami garancia alapján esedékes összeget (822 millió forint) a táblázat nem tartalmazza.

** Az 1993. évi kiadási többlet hatását, illetve a kiadási többlet fedezetével kapcsolatos műveletek hatását a táblázat nem tartalmazza.

*** Az 1994. évi egyenleg hatása nélkül.

3. számú melléklet az 1993. évi CXV. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap 1994. évi költségvetési mérlege

(millió forintban)

Megnevezés 1992. évi
tény
1993. évi
várható
1994. évi
előirányzat
BEVÉTELEK
1. Járulékbevételek 211 951 240 128 283 822
- munkáltatói egészségbiztosítási járulék befizetések 165 283 181 483 218 316
- munkanélküli ellátás után fizetett egészségbiztosítási járulék 7 970 12 285 11 966
- egyéni egészségbiztosítási járulék befizetések 36 098 40 560 46 540
- a központi költségvetés által fizetett járulék 2 600 5 800 7 000
2. Központi költségvetést terhelő egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos bevétel
-

2 500

5 500
3. A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 9 066 11 179 14 141
- közgyógyellátási kiadások megtérítése 202 500 650
- terhességmegszakítás egyéni térítési díja - 200 300
- terhességmegszakítással kapcsolatos központi költségvetési térítés - - 1 400
- baleseti megtérítés, egyéb kártérítések megtérítése 843 600 690
- késedelmi pótlék és rendbírság 7 787 9 574 10 862
- egyéb bevételek 235 305 239
4. Kamat- és egyéb hozambevételek 2 503 400 256
5. Visztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel - 2 216 7 109
6. A likviditási tartalék visszapótlására számításba vehető bevétel* - 3 600 3 600
7. Központi költségvetési forrásátadás az 1992. évi központi bérintézkedésre 1 600 - -
8. Központi költségvetési forrásátadás az 1993. évi központi bérintézkedésre - 2 371 -
9. Az előnyugdíjjal és a politikai rehabilitációval kapcsolatos nyugdíjkiegészítéssel összefüggő - 1991-ben elmaradt - megtérítés
139

-

-
10. Foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjjal kapcsolatos - 1991-ben elmaradt - megtérítés
353

-

-
11. Alapok közötti elszámolások egyenlege 10 103 11 822 21 261
- nyugdíjkiadások után átvett járulék 32 337 38 586 45 286
- pénzbeli egészségbiztosítási ellátások után átadott járulék - 22 233 - 26 764 - 30 155
- egyösszegű átcsoportosítás a Nyugdíjbiztosítási Alaptól - - 6 130
12. Működési célú bevétel** - - 712
13. Az 1994. évi egészségügyi bérintézkedésre a központi költségvetésből biztosított forrás * 


--5.400
Bevételek összesen: *  235.776 274.216 341.801
KIADÁSOK
1. *  Természetbeni ellátások 156.203 185.371 231.180
- gyógyító-megelőző ellátások * 
112.123

131.971

169.880
- gyógyászati szolgáltatások*** - - 1 220
- gyógyfürdő szolgáltatás - - 1 100
- anyatejellátás - - 120
- gyógyszertámogatás 39 392 46 000 50 700
- vérzékenység kezelése (VIII. faktor)**** - - 800
- gyógyászati segédeszköz-támogatás 3 570 6 000 7 000
- utazási költségtérítés 1 118 1 400 1 580
2. Pénzbeli ellátások 72 895 87 750 98 870
- korhatár alatti rokkant és baleseti ellátások 36 455 45 050 54 160
- terhességi-gyermekágyi segély 6 419 7 500 9 150
- táppénz 28 912 34 000 34 100
- betegséggel kapcsolatos segélyek 537 500 650
- kártérítési járadék 572 700 810
3. Hozzájárulás az alapok által közösen fedezett kiadásokhoz 19 103 22 908 832
- átmenetileg finanszírozott ellátások 18 340 22 210 -
- átmenetileg finanszírozott nyugellátások 7 677 10 430 -
- átmenetileg finanszírozott anyasági ellátások 10 461 11 780 -
- temetési segély 203 - -
- egyéb kiadások 534 698 832
- biztosítási képviselők választásának költségei 228 - -
4. Működési kiadások 3 474 5 673 7 017
ebből: működési célú bevételből fedezett - - 712
5. Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 199 300 300
6. Kamat- és egyéb hozambevételek tartalékba helyezése 2 418 - -
7. Likviditási tartalék visszapótlása 2 797 3 600 3 600
8. Egészségügyi célok támogatása 280 - -
- ifjúsági és szabadidő-sport tevékenység 250 - -
- alkoholizmus elleni prevenció 30 - -
9. Kamat- és egyéb hozambevételekkel kapcsolatos ráfordítás 2 5 2
10. A Társadalombiztosítási Alap 1991. évi hiányának fedezetére szolgáló kiadás 139 - -
Kiadások összesen: *  257.511 305.607 341.801”
EGYENLEG - 21 735 - 31 391 -

-------------

* Forrása az 1991. december 31. előtt keletkezett tartozás megfizetése. Az ezen a címen számításba vett bevétel 1992. évi összegét, 2444 millió forintot az 1. és 3. sorokban kimutatott összegek együttesen tartalmazzák. Az 1993. és 1994. évi összegeket az 1. és 3. sorokban meghatározott jogcímek nem tartalmazzák.

** A működési célú feladatok ellátásához a Nyugdíjbiztosítási Alapból kapott hozzájárulás összege nélkül.

*** Az itt szereplő ellátások kiadásai 1993. évvel bezárólag a gyógyító-megelőző ellátások részeként szerepelnek.

**** A vérzékenység kezelésének kiadásai 1993. évvel bezárólag a gyógyszertámogatási kiadások között jelennek meg.

4. számú melléklet az 1993. évi CXV. törvényhez

Kamat- és egyéb hozambevételek biztosítási ágak szerint és együttesen

(millió forintban)

Megnevezés 1992. évi
tény
1993. évi
várható
1994. évi
előirányzat
1. A Nyugdíjbiztosítási Alap kamat- és egyéb hozambevételei 6 497 3 600 2 304
- tartós befektetések hozama 3 767 3 240 1 764
- rövid lejáratú befektetések hozama 729 360 540
- kamattérítés (az 1990. I-III. havi családi pótlék finanszírozással összefüggésben)
2 000

-

-
2. Az Egészségbiztosítási Alap kamat- és egyéb hozambevételei 2 503 400 256
- tartós befektetések hozama 419 360 196
- rövid lejáratú befektetések hozama 85 40 60
- kamattérítés (az 1990. I-III. havi családi pótlék finanszírozással összefüggésben)
2 000

-

-
3. Kamat- és egyéb hozambevételek összesen 9 000 4 000 2 560
- tartós befektetések hozama 4 186 3 600 1 960
- rövid lejáratú befektetések hozama 814 400 600
- kamattérítés (az 1990. I-III. havi családi pótlék finanszírozással összefüggésben)
4 000

-

-

5. számú melléklet az 1993. évi CXV. törvényhez

A gyógyító-megelőző ellátás kiadásainak 1994. évi előirányzata

(millió forintban)

1993. évi eredeti előirányzat 129 600
Szintrehozások 11 000
- 1993. évi fejlesztések 1 000
- Reformintézkedés 10 000
Feladatváltozások 2 580
- ÁFA-emelés, Ft-leértékelés 3 570
- Gyógyfürdő szolgáltatás, anyatejellátás - 990
Reformintézkedések folytatása 6 800
- Háziorvosi szolgálat kártyapénzének kiegészítése 1 300
- Ügyelet, készenlét egységesítése 807
- Fogorvosi szolgáltatás teljesítmény finanszírozása 1 500
- Vérellátás finanszírozása 500
- Mentő és egyéb betegszállítás 700
- Egészségügyi kockázatkezelő szolgáltatások 1 993
1993. évi bérpolitikai intézkedés és a közalkalmazott törvény hatása 11 000
Fejlesztések 3 500
- Beruházásból, rekonstrukcióból belépő fejlesztésekre 3 500
1994. évi előirányzat: *  169.880

6. számú melléklet az 1993. évi CXV. törvényhez

Gyógyító-megelőző ellátás költségvetési előirányzatának finanszírozási formák szerinti megoszlása

(millió forintban)

Kassza megnevezése 1993. év 1994. év
I. Háziorvosi ellátás finanszírozása 13 510 17 298
II. Teljesítmény finanszírozása 73 501 91 317
1. Aktív fekvőbeteg-ellátás 65 528 81 385
- aktív ellátás 61 163 76 097
- művesekezelés 2 317 2 681
- speciális finanszírozási feladat 2 048 2 607
2. Krónikus fekvőbeteg-ellátás 7 973 9 932
III. Feladat+teljesítmény finansz. 20 296 25 824
1. Nőgyógyászati járóbeteg-ellátás 1 373 1 498
- nőgyógyászati szakrendelés 951 1 009
- nőgyógyászati szakambulancia 422 489
2. Egyéb járóbeteg-szakellátás 18 923 24 326
- egyéb járóbeteg-szakrendelés 13 201 17 014
- egyéb járóbeteg-szakambulancia 3 415 4 803
- speciális finanszírozású feladatok 2 317 2 509
IV. Feladat finanszírozás 17 615 23 641
1. Egyéb alapellátás 9 367 13 330
- iskolaegészségügyi ellátás 269 412
- védőnői szolgálat 1 825 2 202
- ügyeleti szolgálat 1 171 2 164
- kiegészítő alapellátási feladat 270 313
- fogorvosi szolgáltatás 3 930 6 029
- munkaegészségügyi szolgálat 1 375 1 608
- anya-, gyermekvédelem 527 602
2. Járóbeteg-szakellátás 2 372 2 707
- gyermekgyógyászati MSZSZ 27 30
- nőgyógyászati MSZSZ 21 25
- sportegészségügyi ellátás 109 123
- nemibeteg gondozás és szűrés 242 274
- tüdőgondozás és szűrés 882 1 011
- ideggyógyászati gondozás és szűrés 552 631
- onkológiai gondozás és szűrés 285 328
- alkohológia és drogellátás 254 285
3. Vérellátás 2 167 2 925
4. Mentés, betegszállítás 3 638 4 604
5.. Egyéb  * 
- új beruházás, rekonstrukciós előrehozás
23

23
- rekonstrukció miatti kiesés 19 21
- E raktár 29 31
KASSZÁK ÖSSZESEN 124.922 158.080
Célelőirányzatok 4.678 6.400
- gyógyfürdő-szolgáltatás 990 -
- szolidaritási járulék 3.288 4.008
- prevenciós programok 400 -
- egészségi kockázatkezelő szolgáltatások
-

1.817
- ifjúsági és szabadidősport - 200
A Nemzeti Ifjúsági és Szabadidősport és Egészséges Életmódért Alapítványnak nyújtott támogatás
- alkoholizmus primer prevenció
-

30
- egészségügyi intézmények egészségmegőrző mentalhigiénés programjai

-


200
- otthoni ápolás - 145
ÖSSZESEN: 129.600 169.880

* Az egészségi állapot mérését, ezzel kapcsolatos információs rendszert, szűrést, gondozást, házi betegápolást szolgáló programok stb.

** Eredeti előirányzati szinten.

7. számú melléklet 1993. évi CXV. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap tartalékainak alakulása

(millió forintban)

Tartalékok
Megnevezés likviditási
tartalék
befektetések
hozama
tartalék
tartósan
befektetett
eszközök
1. 1992. év végi - a kiadási többlet hatását nem tartalmazó - állapot 10 275 526 1 721
2. Likviditási tartalékcsökkentés az 1992. évi kiadási többlettel összefüggésben* - 21 735 - -
3. 1993. évi induló állapot - 11 459 526 1 721
4. A likviditási tartalék 1991. évi kiadási többlettel összefüggő 993. évi visszapótlása
3 600

-

-
5. 1993. év végi állapot** - 7 859 526 1 721
6. A likviditási tartalék 1991. évi kiadási többlettel összefüggő 1994. évi visszapótlása
3 600

-

-
7. 1994. év végi állapot*** - 4 259 526 1 721

------------

* Az 1992. évi kiadási többlet fedezetét képező államkötvény-kibocsátás ellenében befolyó összeggel a likviditási tartalék visszapótlásra kerül. E művelet hatását, valamint a likviditási tartalék 1991. évi kiadási többlettel összefüggő visszapótlására vonatkozó állami garancia alapján esedékes összeget (822 millió forint) a táblázat nem tartalmazza.

** Az 1993. évi kiadási többlet hatását, illetve a kiadási többlet fedezetével kapcsolatos műveletek hatását a táblázat nem tartalmazza.

*** Az 1994. évi egyenleg hatása nélkül.

8. számú melléklet az 1993. évi CXV. törvényhez

A társadalombiztosítási alrendszer összevont költségvetési mérlege

(millió forintban)

Megnevezés 1992. évi
tény
1993. évi
várható
1994. évi
előirányzat
BEVÉTELEK
1. Járulékbevételek 483 759 545 420 647 670
- munkáltatói járulékbefizetés 372 932 409 500 492 610
- munkanélküli ellátás után fizetett járulék 17 983 27 720 27 000
- egyéni járulékbefizetés 90 244 101 400 116 350
- munkanélküli járadék (segély) után fizetett nyugdíjjárulék* - - 3 310
- a központi költségvetés által fizetett járulék 2 600 5 800 7 000
- egyes szociális ellátások után fizetett járulék - 1 000 1 400
2. Központi költségvetést terhelő egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos bevétel
-

2 500

5 500
3. A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 19 267 24 000 28 550
- megtérítések az Egészségbiztosítási Alap részére 1 045 1 300 3 040
- késedelmi pótlék és rendbírság 17 689 22 000 24 960
- egyéb bevételek 533 700 550
4. Kamat- és egyéb hozambevételek 9 000 4 000 2 560
5. Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel - 5 000 16 040
6. A likviditási tartalék visszapótlására számításba vehető bevétel** - 7 200 7 200
7. Központi költségvetési forrásátadás az 1992. évi központi bérintézkedésre 1 660 - -
8. Központi költségvetési forrásátadás az 1993. évi központi bérintézkedésre - 2 371 -
9. Az előnyugdíjjal és a politikai rehabilitációval kapcsolatos nyugdíjkiegészítéssel öszefüggő - 1991-ben elmaradt - megtérítés
278

-

-
10. Foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjjal kapcsolatos - 1991-ben elmaradt - megtérítés
706

-

-
11. Működési célú bevétel 1 673 1 713 830
12. *  Az 1994. évi egészségügyi bérintézkedésre a központi költségvetésből biztosított forrás:-
-
5.400
Bevételek összesen: *  516.342 592.204 713.750
KIADÁSOK
1. Nyugellátás 305 511 368 900 413 180
- nyugdíjbiztosítási ágba tartozó ellátások
ebből:
252 235 301 450 359 020
- mezőgazdasági járadékok - - 5 220
- egészségbiztosítási ágba tartozó ellátások 38 455 45 050 54 160
- átmenetileg finanszírozott ellátások 16 821 22 400 -
2. Anyasági ellátások 29 341 32 800 9 150
- terhességi-gyermekágyi segély 6 419 7 500 9 150
- anyasági segély 1 111 - -
- gyermekgondozási segély 7 066 8 100 -
- gyermekgondozási díj 14 745 17 200 -
3. Táppénz 28 912 34 000 34 100
4. Gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz támogatás 42 962 52 000 58 500
- gyógyszertámogatás 39 392 46 000 50 700
- vérzékenység kezelése*** - - 800
- gyógyászati segédeszköz támogatás 3 570 6 000 7 000
5. *  Gyógyító-megelőző ellátások 112.123 131.971 169.880
6. Gyógyászati szolgáltatások**** - - 1 220
- gyógyfürdő szolgáltatás - - 1 100
- anyatejellátás - - 120
7. Egyéb ellátások 2 672 2 600 3 040
- utazási költségtérítés 1 118 1 400 1 580
- betegséggel kapcsolatos segélyek 537 500 650
- kártérítési járadék 572 700 810
- temetési segély 445 - -
8. Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 199 300 300
9. Ellátásokkal kapcsolatos egyéb kiadások (postaköltség és egyéb) 1 171 1 500 1 750
10. Biztosítási képviselők választásának költségei 500 - -
11. Egészségügyi célok támogatása 280 - -
12. Működési kiadások 9 233 13 999 14 568
ebből: működési célú bevételből fedezett 1 673 1 713 830
13. Kamat- és egyéb hozambevételek tartalékba helyezése 8 900 - -
14. Likviditási tartalék visszapótlása 5 595 7 200 7 200
15. Kamat- és egyéb hozambevételekkel kapcsolatos ráfordítás 16 50 20
16. A Társadalombiztosítási Alap 1991. évi hiányának fedezetére szolgáló kiadás 278 - -
Kiadások összesen: *  547.694 645.320 712.908
EGYENLEG -31 351 -53 116 842

--------------

* Az ezen a címen befolyt összeget 1993. évvel bezárólag az egyéni járulékbefizetés címszó tartalmazza.

** Forrása az 1991. december 31. előtt keletkezett tartozás megfizetése. Az ezen a címen számításba vett bevétel 1992. évi összegét, 4888 millió forintot az 1. és a 3. sorokban kimutatott összegek együttesen tartalmazzák. Az 1993. és 1994. évi összegeket az 1. és 3. sorokban meghatározott jogcímek nem tartalmazzák.

*** A vérzékenység kezelésének kiadásai 1993. évvel bezárólag a gyógyszertámogatási kiadások között jelennek meg.

**** Az itt szereplő ellátások kiadásai 1993. évvel bezárólag az 5. sor kiadásainak részeként szerepelnek.

9. számú melléklet az 1993. évi CXV. törvényhez

Az 1992. és 1993. években átmenetileg a társadalombiztosítás által finanszírozott ellátások kiadásai

(millió forintban)

Megnevezés 1992. évi
tény
1993. évi
várható
1. Házastársi pótlék és házastárs utáni jövedelempótlék a nyugellátásokhoz 4 983 4 880
2. Mezőgazdasági járadékok 4 337 4 700
3. Megváltozott munkaképességű dolgozók átmeneti járadéka, rendszeres szociális járadéka és egyéb szociális járadékok
7 451

12 770
4. Cukorbetegek támogatása 50 50
5. Gyermekgondozási díj 14 745 17 200
6. Gyermekgondozási segély 7 066 8 100
7. Temetési segély 445 -
8. Anyasági segély 1 111 -
Összesen: 40 189 47 700

10. számú melléklet az 1993. évi CXV. törvényhez

A társadalombiztosítás által folyósított, nem társadalombiztosítási forrásból finanszírozott ellátások kiadásai

(millió forintban)

Megnevezés 1992. évi
tény
1993. évi
várható
1994. évi
előirányzat
1. A központi költségvetésből finanszírozott ellátások
- családi pótlék 91 960 *106 490 104 000
- várandóssági pótlék - - 2 900
- gyermekgondozási díj - - 21 000
- gyermekgondozási segély - - 8 500
- politikai rehabilitációval kapcsolatos nyugdíjkiegészítések 3 119 **4 750 4 180
- kitüntetésekhez, címekhez kötött pótlékok 100 - 210
- tudományos fokozat után járó kiegészítő nyugellátások 42 - 80
- nemzeti gondozotti ellátások 4 - 720
- bányásznyugdíj 346 1 500 1 500
- bányászok szénjárandóságának pénzbeli megváltása - 500 500
- lakbérhozzájárulás és -támogatás 358 350 350
- vakok személyi járadéka 1 239 1 400 1 500
- rokkantsági járadék 822 990 1 000
- hadigondozotti ellátások 762 1 045 1 500
- egyházak támogatása 95 110 120
- egészségkárosodási járadék 37 50 60
- katonai családi segély 223 250 280
- megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése 552 620 700
- megváltozott munkaképességű dolgozók átmeneti járadéka, rendszeres szociális járadéka és egyéb szociális járadékok
-

-

15 980
- cukorbetegek támogatása - - 50
- házastársi pótlék és házastárs utáni jövedelempótlék a nyugellátásokhoz - - 5 010
2. Munkáltatói befizetésből, illetve Foglalkoztatási Alapból finanszírozott ellátás
- foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíj 8 467 9 500 10 950
3. Szolidaritási Alapból finanszírozott ellátás
- előnyugdíj 940 3 000 4 300
4. Kárpótlással összefüggő ellátások
- életjáradék tulajdoni kárpótlás alapján 4 1 200 1 500
- életjáradék személyi kárpótlás alapján 27 600 800
5. 1993. évben átadott feladatok
- anyasági segély - 250 -
- temetési segély - 160 -
Összesen: 109 097 132 765 187 690

-------------

* A családi pótlék 1993. évi várható adata tartalmazza a várandóssági pótlék 1993. évi várható kiadásait is.

** A politikai rehabilitációval kapcsolatos nyugdíjkiegészítések 1993. évi várható adata tartalmazza a kitüntetésekhez, címekhez kötött pótlékok, a tudományos fokozat után járó kiegészítő nyugellátások és a nemzeti gondozotti ellátások 1993. évi várható kiadásait is.

11. számú melléklet az 1993. évi XCV. törvényhez * 

A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetése (millió forintban)cím-


alcím
elő-
irány-
zat
ki-
emelt
elő-


címnév


alcím
elő-
irány-
zat

Kiadások


1994. évi
szám szám cso-
port-
szám
irány-
zat
szám
név cso-
port-
név

kiemelt előirányzat neve
előirányzat
1 Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság
1 Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat
1 Működési kiadások
1 Béralap 7
2 Társadalombiztosítási járulék 11
3 Dologi kiadások 53
2 Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság
1 Működési kiadások
1 Béralap 133
2 Társadalombiztosítási járulék 59
3 Dologi kiadások 332
2 Területi nyugdíjbiztosítási igazgatóságok
1 Működési kiadások
1 Béralap 926
2 Társadalombiztosítási járulék 432
3 Dologi kiadások 693
3 Nyugdíjfolyósító Igazgatóság
1 Működési kiadások
1 Béralap 464
2 Társadalombiztosítási járulék 218
3 Dologi kiadások 458
9 Központosított előirányzatok
1 Központosított intézményi előirányzatok
1 Működési kiadások
1 Béralap 37
2 Társadalombiztosítási járulék 16
3 Dologi kiadások 133
2 Felújítások 232
3 Beruházások
1 Épületvásárlások 400
2 Gép-, eszközbeszerzés 51
2 Nyugdíjbiztosítási célfeladatok
1 Informatikai fejlesztések 500
2 Világbanki kölcsönnel kapcsolatos kiadások 125
3 Épületvásárlással összefüggő működési kiadások, egyszeri ráfordítások tart.
150
3 Nettó hozzájárulás az Egészségbiztosítási Alap által végzett, Nyugdíjbiztosítási Alap érdekeltségébe tartozó kiadásokhoz
2 121
A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének kiadásai összesen 7 551

A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetése (millió forintban)cím-


alcím
elő-
irány-
zat
ki-
emelt
elő-


címnév


alcím
elő-
irány-
zat

Bevételek


1994. évi
szám szám cso-
port-
szám
irány-
zat
szám
név cso-
port-
név

kiemelt előirányzat neve
előirányzat
1 Központosított előirányzatok
1 Működési bevételek 48
2 A Nyugdíjbiztosítási Alap járulékbevételeiből működésre fordított bevétele
7 433
3 A nem nyugdíjbiztosítási ellátások megállapítási, folyósítási kiadásainak megtérítése
70
A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének bevételei összesen 7 551

12. számú melléklet az 1993. évi XCV. törvényhez * 

Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetése

adatok millió Ft-bancím-


alcím
elő-
irány-
zat
ki-
emelt
elő-


címnév


alcím
elő-
irány-
zat

Kiadások


1994. évi
szám szám cso-
port-
szám
irány-
zat
szám
név cso-
port-
név

kiemelt előirányzat neve
előirányzat
1 Egészségbiztosítási Alap Központi irányítása 1 706
1 Egészségbiztosítási Önkormányzat 95
1 Működési kiadások 95
1 Béralap 8
2 Társadalombiztosítási járulék 12
3 Dologi kiadások 75
2 Felújítások
3 Beruházások
1 Egyéb intézményi beruházások
2 Országos Egészségbiztosítási Pénztár 1 611
1 Működési kiadások 1 611
1 Béralap 609
2 Társadalombiztosítási járulék 300
3 Dologi kiadások 702
2 Felújítások
3 Beruházások
1 Egyéb intézményi beruházások
2 Megyei és Ágazati Egészségbiztosítási Pénztárak 4 758
1 Működési kiadások 4 758
1 Béralap 2 322
2 Társadalombiztosítási járulék 1 187
3 Dologi kiadások 1 084
2 Felújítások
3 Beruházások 51
1 Egyéb intézményi beruházások 51
3 Országos Orvosszakértői Intézet 570
1 Működési kiadások 570
1 Béralap 330
2 Társadalombiztosítási járulék 168
3 Dologi kiadások 72
2 Felújítások
3 Beruházások
1 Egyéb intézményi beruházások
9 Központosított előirányzatok 2 104
1 Központosított intézményi előirányzatok 1 429
1 Működési kiadások 300
1 Béralap 100
2 Társadalombiztosítási járulék 51
3 Dologi kiadások 149
2 Felújítás 216
3 Beruházások 913
2 Egészségbiztosítási célfeladatok 675
Informatikai fejlesztés 550
1 Működési kiadások 48
1 Béralap 32
2 Társadalombiztosítási járulék 16
3 Dologi kiadások
2 Felújítás
3 Beruházások 502
Világbanki kölcsönnel kapcsolatos belföldi költségek 125
1 Működési kiadások 125
1 Béralap 10
2 Társadalombiztosítási járulék 5
3 Dologi kiadások 110
2 Felújítás
3 Beruházások
Egészségbiztosítási Alap működési kiadásai összesen 9 138


cím


alcím
elő-
irány-
zat
ki-
emelt
elő-


címnév


alcím
elő-
irány-
zat

Bevételek


1994. évi
cso-
port-
szám
irány-
zat
szám
név cso-
port-
név

kiemelt előirányzat neve
előirányzat
9 Központosított előirányzatok 9 138
1 Működési költségvetés
1 Működési ár- és díjbevétel 82
2 Családi pótlék és más ellátások folyósítási kiadásainak megtérítéséből származó bevétel
630
2 Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz 6 305
3 Nyugdíjbiztosítási Alaptól működésre átvett pénzeszköz 2 121
Egészségbiztosítási Alap működési bevételei összesen 9 138

  Vissza az oldal tetejére