Hatály: 2017.I.1. - 2017.IV.3. Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet

a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény (a továbbiakban: Ápt.) 24. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az állampolgársági eljárás részletes szabályairól a Kormány a következő rendeletet alkotja:

Az állampolgársági kérelem

1. § *  A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény (a továbbiakban: Ápt.) 13. § (1) bekezdésében meghatározott állampolgársági kérelmeket az e rendelet mellékleteiben megállapított nyomtatványon kell előterjeszteni: * 

a) *  a honosítási kérelmet - az Ápt. 4. § (3) és (3a) bekezdésére alapozott kérelem kivételével - az 1. számú mellékleten;

b) az Ápt. 5/A. § (1) bekezdésének a) pontja alapján tett nyilatkozatot a 2. számú mellékleten;

c) az Ápt. 5/A. § (1) bekezdésének b) pontja alapján tett nyilatkozatot a 3. számú mellékleten;

d) az állampolgárságról lemondó nyilatkozatot a 4. számú mellékleten;

e) az állampolgárság igazolása iránti kérelmet az 5. számú mellékleten;

f) *  az Ápt. 5/A. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti nyilatkozatot a 6. számú mellékleten;

g) *  az Ápt. 4. § (3) és (3a) bekezdésére alapozott honosítási és a visszahonosítási kérelmet a 10. számú mellékleten.

2. § *  (1) *  Az állampolgársági kérelem átvételekor a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala vezetője, a konzuli tisztviselő, az integrált ügyfélszolgálati iroda vezetője, továbbá az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a kérelmező személyazonosságát és az Ápt. 4. § (3) és (3a) bekezdésére alapozott honosítási és a visszahonosítási kérelem esetében a magyar nyelvtudást ellenőrzi és ennek megtörténtét, illetve a kérelmező aláírásának hitelességét a kérelmen aláírásával igazolja.

(2) *  Az állampolgársági kérelem átvételekor a hiányosságokra és az azok pótlásának elmulasztásából származó következményekre fel kell hívni a kérelmező figyelmét.

2/A. § *  Az Ápt. 14. § (5) bekezdés a) pontja szerinti elháríthatatlan akadály különösen akkor áll fenn, ha * 

a) a diplomáciai felülhitelesítés beszerzése - a konzuli tisztviselő állásfoglalása szerint - lehetetlen vagy bizonytalanul hosszú időt vesz igénybe, vagy

b) a diplomáciai felülhitelesítés beszerzése miatt a kérelmezőt súlyos joghátrány érhetné.

A honosítási és visszahonosítási kérelem

3. § *  (1) *  Az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a kérelemben feltüntetett adatokat a következő nyilvántartásokban ellenőrzi: * 

a) *  a magyarországi lakcímet, valamint a tartózkodás időtartamát és jogcímét a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban, valamint az idegenrendészeti nyilvántartásban vagy a menekültügyi nyilvántartásban;

b) *  a magyarországi büntetlen előéletet és azt a tényt, hogy a kérelmező Magyarországon nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, a bűnügyi nyilvántartásban.

(2) *  A kérelmező köteles nyilatkozni arról, hogy büntetlen előéletű és nem folyik ellene büntető eljárás, valamint arról, hogy az elmúlt öt évben elmarasztalta-e valamely bíróság szándékos bűncselekmény miatt. A külföldön élő kérelmezőnek az állampolgársági ügyekben eljáró szerv felhívására csatolnia kell a külföldi lakóhelye szerint illetékes hatóság büntetlenséget tanúsító igazolását.

(3) *  A kérelmező - az Ápt. 4. § (3), (3a), (6) és (7) bekezdésére alapozott honosítást vagy a visszahonosítást kérelmező kivételével - köteles igazolni a lakhatásának és megélhetésének feltételeit.

(4) *  Az Ápt. 4. § (3) bekezdésére alapozott honosítási kérelemhez és a visszahonosítási kérelemhez mellékelni kell a kérelmező, illetve felmenői egykori magyar állampolgárságát igazoló vagy valószínűsítő okiratokat.

(5) *  Az Ápt. 4. § (2) bekezdés a), b) és c) pontjára alapozott honosítási kérelem előterjesztésekor közölni kell a házastárs, a kiskorú gyermek, illetve az örökbefogadó magyar állampolgársága megállapításához szükséges adatokat. Az Ápt. 4. § (3a) bekezdésére alapozott honosítási kérelem előterjesztésekor közölni kell a házastárs magyar állampolgársága megállapításához szükséges adatokat.

(5a) *  Az Ápt. 4. § (3a) bekezdésére alapozott honosítási kérelem előterjesztésekor a kérelmező és a házastársa köteles nyilatkozni arról, hogy az Ápt. 4. § (3a) bekezdés a) pont aa) alpontjában meghatározott esetben legalább tíz éve, az Ápt. 4. § (3a) bekezdés a) pont ab) alpontjában meghatározott esetben legalább öt éve érvényes házasságban élnek.

(5b) *  Az Ápt. 4. § (3a) bekezdésére alapozott honosítási kérelem előterjesztésekor a kérelmezőnek az Ápt. 4. § (3a) bekezdés a) pont ab) alpontjában meghatározott feltételnek való megfelelését a közös gyermek születési anyakönyvi kivonatával kell igazolni.

(6) *  Az Ápt. 4. § (1), (2) és (4) bekezdésére alapozott honosítási kérelemhez mellékelni kell az alkotmányos alapismeretekből tett sikeres vizsgáról szóló igazolást, vagy az Ápt. 4/A. § (2) bekezdésében meghatározott ok fennállásának igazolására

a) a cselekvőképtelen kiskorú születési anyakönyvi kivonatát;

b) a cselekvőképtelen nagykorú személy gondnokság alá helyezését elrendelő határozatot;

c) az Ápt. 4/A. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott korlátozottan cselekvőképes személy (a továbbiakban: korlátozottan cselekvőképes) esetében,

ca) ha kiskorú, a születési anyakönyvi kivonatát,

cb) ha olyan személy, akinek a cselekvőképességét a bíróság az állampolgársági eljárással kapcsolatos ügyek tekintetében korlátozta, a gondnokság alá helyezést elrendelő határozatot;

d) a nevelési-oktatási vagy felsőoktatási intézményben szerzett végzettséget tanúsító bizonyítványt, oklevelet vagy az intézmény által kiadott igazolást;

e) a betegség jellege szerint illetékes egészségügyi szolgáltató igazolását az egészségi állapotról.

(6a) *  Nem kell mellékelni a (6) bekezdés szerinti igazolást, ha a kérelmező nyilatkozik arról, hogy kérte a fővárosi kormányhivatalt, hogy az alkotmányos alapismeretekből tett sikeres vizsgáról az állampolgársági ügyekben eljáró szervet értesítse.

(6b) *  Az Ápt. 4/A. § (2) bekezdése b) pontjának alkalmazása során magyar tannyelvűnek kell tekinteni a részben magyar tannyelvű nevelési-oktatási vagy felsőoktatási intézményt is, ha a kérelmező magyar nyelvi tagozatú osztályban szerzett végzettséget.

(7) *  A honosítási és visszahonosítási kérelemhez a magyarországi lakóhellyel rendelkező kérelmezőnek egy darab arcfényképet kell csatolnia.

(8) *  A honosítási és a visszahonosítási kérelemhez a külföldön élő, tizennegyedik életévét betöltött kérelmezőnek egy darab arcfényképet kell csatolnia.

(9) *  A nagykorú kérelmező a honosítási és a visszahonosítási kérelemhez - az 1. § szerinti formanyomtatványon - saját kézzel írt önéletrajzot csatol.

(10) *  A honosítási és visszahonosítási kérelem benyújtása során a magyarországi lakóhellyel rendelkező kérelmezőnek a személyazonosító igazolvány kiállításához szükséges - a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvényben meghatározott - adatait a kérelmet felvevő felvételezi.

(11) *  Nem kell csatolni a honosítási vagy visszahonosítási kérelemhez az Ápt.-ben vagy az e kormányrendeletben meghatározott okiratot, ha a kérelmező úgy nyilatkozik, hogy

a) azt korábbi, az idegenrendészeti hatóság által lefolytatott eljárásban már csatolta, és kéri az állampolgársági ügyekben eljáró szervtől, hogy az okiratot szerezze be, vagy

b) *  azt a szülője, nagyszülője, gyermeke, unokája, testvére, testvére gyermeke, testvére unokája (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) már csatolta a saját honosítási vagy visszahonosítási eljárásában, és kéri az állampolgársági ügyekben eljáró szervtől, hogy az okiratot szerezze be.

3/A. § *  A kérelmet átvevő a honosítási és visszahonosítási kérelemmel együtt felterjeszti a hazai anyakönyvezés kezdeményezéséhez szükséges iratokat.

4. § *  (1) * 

(2) A köztársasági elnök döntése után a honosítási és a visszahonosítási okiratot vagy a kérelmet elutasító döntésről szóló értesítést a kérelmező lakóhelye szerint illetékes polgármesternek vagy a konzulnak meg kell küldeni.

(3) Az eskü vagy fogadalom letételét követően a hazai anyakönyvezést végző hatóság részére továbbítani kell a hazai anyakönyvezéséhez szükséges iratokat.

Nyilatkozat * 

4/A. § *  (1) Az Ápt. 5/A. § (1) bekezdés c) pontja alapján tett nyilatkozathoz mellékelni kell a kérelmező szüleinek házassági és születési anyakönyvi kivonatát, közölni kell az anya magyar állampolgársága megállapításához szükséges adatokat.

(2) Az Ápt. 5/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján tett nyilatkozathoz a kérelmező szüleinek állampolgársága szerinti állam illetékes hatóságának igazolását arról, hogy a kérelmező a születésével nem szerzett állampolgárságot az állampolgársági ügyekben eljáró szerv felhívására abban az esetben kell csatolni, ha az állampolgársági ügyekben eljáró szervnek nincs hivatalos tudomása arról, hogy a kérelmező a születésével nem szerzett állampolgárságot.

4/B. § *  A kérelmet átvevő a nyilatkozattal együtt felterjeszti a hazai anyakönyvezés kezdeményezéséhez szükséges iratokat, valamint - ha a kérelmező a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nem szerepel - a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba való felvételhez szükséges adatlapot.

Állampolgársági eskü és fogadalom

5. § *  (1) *  Az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételére az Ápt. 4. § (3) és (3a) bekezdése alapján honosított és a visszahonosított személyt a kérelem benyújtásakor vagy az Ápt. 16. § (3) bekezdése szerint általa megjelölt polgármester vagy magyar külképviselet vezetője, a más jogcímen honosított személyt a lakóhelye szerint illetékes polgármester, illetőleg külföldön a magyar külképviselet vezetője hívja fel, és gondoskodik az ünnepélyes eskü- vagy fogadalomtételről.

(2) *  Az eskü- vagy fogadalomtételről két példányban a 9. számú mellékletben meghatározott tartalmú jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv első példányát - az Ápt. 13. §-ának (4) bekezdésében meghatározott határidőn belül - meg kell küldeni az állampolgársági ügyekben eljáró szervhez, másodpéldányát irattárba kell helyezni. A jegyzőkönyv nem selejtezhető.

(3) Az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének tényét és időpontját a honosítási, visszahonosítási okiratra záradékként fel kell jegyezni, és az okiratot át kell adni a honosított, visszahonosított személynek.

(4)-(5) * 

Lemondás a magyar állampolgárságról

6. § (1) A magyar állampolgárságról való lemondást tartalmazó nyilatkozathoz a kérelmezőnek mellékelnie kell

a) * 

b) a külföldi állampolgárság igazolására az illetékes külföldi hatóság által kiadott bizonyítványt vagy olyan igazolást, mely a külföldi állampolgárság megszerzését valószínűsíti (ígérvény);

c) * 

(2) * 

7. § * 

8. § (1) *  A lemondás elfogadásáról kiállított okiratot vagy a kérelem elutasításáról szóló határozatot az illetékes magyar konzulnak kell megküldeni, aki azt továbbítja a kérelmezőnek.

(2) Az okirat kézbesítése előtt a konzul köteles a kérelmező magyar állampolgárságát tanúsító okiratokat bevonni.

8/A. § *  (1) Az Ápt. 8. §-ának (4) bekezdése szerinti kérelemhez mellékelni kell az ígérvényt kiadó állam illetékes hatóságának igazolását arról, hogy a kérelmező az állampolgárságot nem szerezte meg, valamint a lemondás elfogadásáról kiadott okiratot.

(2) * 

A magyar állampolgárság visszavonása * 

8/B. § *  A magyar állampolgárság visszavonásáról az érintett lakóhelye szerint illetékes idegenrendészeti hatóságot értesíteni kell.

Az állampolgársági bizonyítvány és megkeresés

9. § (1) * 

(2) *  Az állampolgársági bizonyítvány iránti kérelemhez az állampolgársági ügyekben eljáró szerv felhívására kell a kérelmezőnek mellékelnie az Ápt. 14. § (1) bekezdésében meghatározott adatok igazolására szolgáló okiratokat, így különösen a magyar hatóság által kiállított útlevelet, személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványt, névváltoztatási vagy anyakönyvi okiratot.

(3) *  Az állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti eljárás során ha a kérelmet a konzulnál nyújtottak be, a kérelmező részére az értesítést, a hiánypótlási felhívást, továbbá a döntést a külpolitikáért felelős miniszter útján kell továbbítani, ha a kérelmezőnek nincs magyarországi kézbesítési megbízottja.

9/A. § *  A kérelmet átvevő a kérelemmel együtt felterjeszti a hazai anyakönyvezés kezdeményezéséhez szükséges iratokat, valamint - ha a kérelmező a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nem szerepel - a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba való felvételhez szükséges adatlapot.

10. § *  Az állampolgárság megállapítása iránti megkeresést az Ápt. 12. §-a szerinti szerv közvetlenül az állampolgársági ügyekben eljáró szervhez küldi meg. Az Ápt. 12. §-a szerinti szervnek az Ápt. 14. § (2) bekezdésében meghatározott adatokon túl a megkereséshez - ha azok a rendelkezésére állnak - meg kell küldenie az állampolgárság megállapításához szükséges okiratokat.

11. § * 

Határozat

12. § *  (1) A köztársasági elnök döntését a honosításról, a visszahonosításról és a lemondás elfogadásáról szóló okirat tartalmazza.

(2) Az állampolgársági eljárásban hozott határozat tartalmazza

a) a határozatot hozó szerv megnevezését, az ügy számát, a kérelmező nevét és lakóhelyét,

b) az állampolgársági ügyben hozott döntést, valamint a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatást,

c) a döntés alapjául szolgáló tényeket, bizonyítékokat és jogszabályi rendelkezéseket,

d) a határozat hozatalának helyét, idejét, aláírójának nevét, a határozatot hozó szerv bélyegzőlenyomatát.

Alkotmányos alapismeretek vizsga * 

13. § (1) *  Az Ápt. 4. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott vizsgára a kérelmező a fővárosi kormányhivatalnál a jelentkezési lap kitöltésével személyesen vagy postai úton, valamint elektronikusan jelentkezhet.

(2) *  A vizsga megszervezése a fővárosi kormányhivatalnak a feladata, amely * 

a) * 

b) megállapítja a vizsga időpontját;

c) megbízza a vizsgabizottság elnökét és két tagját.

d) * 

e) * 

(3) A vizsgabizottság elnöke és tagja lehet

a) *  az a közszolgálati, kormányzati szolgálati vagy állami szolgálati jogviszonyban álló személy, aki állam- és jogtudományi egyetemi végzettséggel, vagy okleveles közigazgatási menedzser, okleveles közigazgatási szakértő vagy igazgatásszervező, közigazgatás-szervezői képesítéssel rendelkezik;

b) az a felsőfokú képesítéssel rendelkező tanár, aki általános iskolában állampolgári ismeretek tantárgyat oktat.

(3a) *  A vizsgabizottság tagjait és a jegyzőkönyvvezetőt tiszteletdíj illeti meg. A vizsgabizottság elnökét a vizsgadíj 6%-a, a vizsgabizottság tagjait 3,5%-a, a jegyzőkönyvvezetőt 1,75%-a illeti meg vizsgázónként.

(4) *  A vizsgát a vizsgaszabályzat alapján kell megszervezni és lebonyolítani. A vizsgaszabályzatot, valamint a jelentkezési lap, a vizsganyilvántartó-könyv és a jegyzőkönyv mintáját, továbbá a vizsgakövetelményeket a 7. számú melléklet tartalmazza.

(5) *  A vizsgázó teljesítményét „megfelelt”, illetve „nem felelt meg” minősítéssel kell értékelni. Az eredményes vizsgáról a vizsgázó részére igazolást kell kiadni. Az igazolás tartalmazza a fővárosi kormányhivatal megnevezését, az ügyszámot, az „igazolás alkotmányos alapismeretek vizsgáról” megjelölést, a vizsgázó személyes adatait (nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakóhelyét), a vizsga letételének tényét és minősítését, a vizsga napját, továbbá a vizsgabizottság tagjainak aláírását, valamint az igazolás kiállításának keltét és a fővárosi kormányhivatal bélyegzőlenyomatát.

(5a) *  A vizsgázó kérheti, hogy az eredményes vizsgáról a fővárosi kormányhivatal az állampolgársági ügyekben eljáró szervet az eredményes vizsgát követő 5 napon belül az (5) bekezdés szerinti adattartalommal értesítse.

(6) *  A vizsgáért a kérelmező díjat köteles fizetni, amely fővárosi kormányhivatalt illeti meg. A díj mértéke a mindenkori kötelező legkisebb havi munkabér (minimálbér) ötven százaléka.

(7) *  Ha a vizsgadíjat olyan személy fizette be, aki a vizsgára nem kötelezett vagy az Ápt. 4/A. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint a vizsga alól mentesül, az állampolgársági ügyben hozott határozat keltétől számított hat hónapon belül kérheti a vizsgadíj visszatérítését.

(8) * 

Névmódosítás * 

13/A. § *  (1) *  A névmódosítás iránti kérelmet az állampolgársági kérelemmel kell előterjeszteni.

(2) *  Az Ápt. 20/A. § (1) bekezdés a) pontjára alapozott névmódosítási kérelemhez - a (2a) bekezdésben meghatározott kivétellel - mellékelni kell a kérelmező vagy felmenője egykori családi nevét tartalmazó, állami anyakönyvi hatóság által kiállított anyakönyvi kivonatot vagy olyan okmányt, amelyet magyar hatóság az állami anyakönyvi bejegyzés alapján állított ki, és a személyi adatokat közhitelűen igazolta.

(2a) *  Nem szükséges a (2) bekezdés szerinti okmányt csatolni, ha az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által a kérelmező külföldi anyakönyvi kivonatáról készített fordítás záradékban tartalmazza a kérelmező családi nevének magyar írásmódú megfelelőjét, feltéve, hogy a családi névnek csak egyetlen magyar írásmódja lehetséges.

(2b) *  Az Ápt. 20/A. § (1) bekezdés b)-d) pontjára alapozott névmódosítási kérelemhez nem kell mellékelni az állampolgársági ügyekben eljáró szerv által hivatalosan ismert és a köztudomású tényeket bizonyító okiratot vagy szakvéleményt.

(3) *  Az Ápt. 20/A. § (1) bekezdés b) és c) pontjára alapozott névmódosítási kérelemhez - ha a (2a) és (2b) bekezdésben meghatározott feltételeknek a névmódosítási kérelem nem felel meg - az állampolgársági ügyekben eljáró szerv felhívására mellékelni kell az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda fordítását, illetve igazolását vagy a Magyar Tudományos Akadémia vagy intézetei szakvéleményét a név vagy névelem nyelvi jellemzőjéről.

(3a) *  Az Ápt. 20/A. § (1) bekezdés d) pontjára alapozott névmódosítási kérelemhez - ha a (2a) és (2b) bekezdésben meghatározott feltételeknek a névmódosítási kérelem nem felel meg - az állampolgársági ügyekben eljáró szerv felhívására a (2) bekezdés szerinti okiratot kell mellékelni.

(4) *  A névmódosítási kérelmet határozattal el kell utasítani, ha a honosított, illetőleg visszahonosított a névmódosításnak az Ápt. 20/A. § (1) és (2) bekezdésében, valamint e rendeletben megállapított feltételeit nem teljesítette, a szükséges okiratokat, szakvéleményeket nem csatolta. Ebben az esetben a honosított, illetőleg visszahonosított személy az általános szabályok szerint névváltoztatási kérelmet terjeszthet elő.

(5) *  A névmódosítási kérelemről az állampolgársági ügyekben eljáró szerv határoz.

(6) * 

Az állampolgársági ügyekben eljáró szerv * 

13/B. § *  A Kormány állampolgársági ügyekben eljáró szervként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

Átmeneti és záró rendelkezések

14. § (1) Akit a magyar állampolgársági kötelékből 1947. szeptember 15-től 1990. május 2-ig eltelt időszak alatt bocsátottak el, továbbá, akinek magyar állampolgársága Németországba történt áttelepítéssel szűnt meg és visszahonosítási kérelme még elbírálásra nem került, annak a kérelmét az Ápt. 21. §-a szerint kell lezárni. A magyar állampolgárság megszerzésének időpontja a rendelet hatálybalépésének napja.

(2) Az Ápt. hatálybalépésekor még el nem bírált elbocsátási ügyekben a törvény 8. §-ának (2) bekezdése előírásai szerint kell eljárni.

15. § E rendelet 1993. október 1. napján lép hatályba.

16. § *  E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek az egyszerűsített honosítási eljárás bevezetésével összefüggő módosításáról szóló 340/2010. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit a 2011. január 1-jét követően induló eljárásokban kell alkalmazni.

17. § *  E rendeletnek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha a fővárosi kormányhivatal az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig a fővárosi kormányhivatal vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

1. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez * 

fénykép fénykép
helye helye

A köztársasági elnöknek

Budapest

HONOSÍTÁSI KÉRELEM
a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (1)-(2), (4)-(7) bekezdése alapján

Alulírott .................................. és házastársam, ................................................ kérem/kérjük,

hogy ..................................................................................................... nevű kiskorú,

cselekvőképtelen nagykorú gyermeke(immel/inkkel) a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény alapján honosítani és erről részemre/részünkre okiratot kiállítani szíveskedjék.

A KÉRELMEZŐ

I. A kérelmező személyi adatai:

1. Házassági neve: ..........................................................................................................................

Születési családi neve: ..............................................................................................................

Születési utóneve(i): .................................................................................................................

Előző (születési) családi neve: ..................................................................................................

Előző utóneve(i): .......................................................................................................................

Neme: nő □ férfi □

2. Születési helye: ............................................................ (ország, tartomány, szövetségi állam)

.......................................................................................................................... (város, község)

A honosítási eljárás során születési helyem megnevezését kérem a hivatalos magyar elnevezés mellett a hivatalos külföldi helységnév feltüntetésével. (Ha kéri, szíveskedjék aláhúzni!)

Születési ideje: ............... év .................................. hó ........ nap

3. Állampolgársága(i): ...................................................................................................................

Jelenlegi állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte: .................................................

4. Előző állampolgársága: .............................................................................................................

Előző állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte, és az milyen módon szűnt meg:

....................................................................................................................................................

5. Lakóhelye: □□□□ ............................................................................................ (város, község)

....................................................... (utca) ............. (hsz.) ....... (ép./lh.) ........ (em.) ....... (ajtó)

Tartózkodási helye: □□□□ .............................................................................. (város, község)

....................................................... (utca) ............. (hsz.) ....... (ép./lh.) ........ (em.) ....... (ajtó)

Telefonszáma: ............,..............................................................................................................

Elektronikus levél (E-mail) címe: ............................................................................................

Utolsó külföldi lakóhelye: ................................ (ország) ................................ (város/község)

közelebbi cím: .......................................................................................... (utca, házszám stb.)

Mikor és milyen úti okmánnyal érkezett Magyarországra: .....................................................

...................................................................................................................................................

6. Legmagasabb iskolai végzettsége: ...........................................................................................

Magyar tannyelvű nevelési-oktatási intézményben szerzett alap-, közép- vagy felsőfokú

végzettsége: ..............................................................................................................................

Intézmény megnevezése, székhelye: ........................................................................................

Bizonyítvány/oklevél száma, kelte: .........................................................................................

7. Megélhetésének forrása: ............................................................................................................

Foglalkozása: .............................................................................................................................

Munkahelye megnevezése: ........................................................................................................

Munkahelye címe: .....................................................................................................................

Munkahelyi telefonszáma: ........................................................................................................

Munkahelyei az elmúlt öt évben Magyarországon: ..................................................................

II. A kérelmező családi állapotára vonatkozó adatok:

1. Családi állapota: nőtlen/hajadon (soha nem volt házas) □

nős/férjes □ özvegy □ elvált □

Házasságkötésének helye: ................................................. ideje: .............................................

2. Elváltaknál a házasságot felbontó bíróság megnevezése: .........................................................

Az ítélet száma: .........................................................................................................................

Jogerőre emelkedésének ideje: .................................................................................................

3. Özvegyeknél a házastárs halálesetének helye és ideje: .............................................................

4. Ha jelenlegi házassága nem az első:

a jelenlegi házasságát megelőző házasságkötésének helye és ideje:

....................................................................................................................................................

házassági neve a jelenlegit megelőző házasságkötése után: ....................................................

családi és utóneve a jelenlegit megelőző házasság megszűnése után:

....................................................................................................................................................

a jelenlegi házasságát megelőző házassága megszűnésének módja, helye és ideje:

....................................................................................................................................................

A jelenlegit megelőző házastársa neve: ........................................................................................

születési helye: .........................................................................................................................

ideje: .........................................................................................................................................

állampolgársága: ......................................................................................................................

Ha a jelenlegit megelőzően a 4. pontban foglaltakon kívül több házassága is volt, ennek adatai (a 4. pontban foglalt részletezés szerint):

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

III. A kérelmező felmenőire vonatkozó adatok:

1. Apja neve: ..................................................................................................................................

Apja születési helye: .................................... (ország) .................................... (város, község)

ideje: .........................................................................................................................

Apja állampolgársága: ................................................................................................................

Apja volt-e magyar állampolgár: ................................................................................................

Ha igen, mikortól meddig: .........................................................................................................

Nem kötelező kitölteni a következő adatokat:

Apai nagyapja neve: ..................................................................................................................

születési helye: ......................................... (ország) ........................................ (város, község)

ideje: ..........................................................................................................................

Apai nagyanyja születési neve: ..................................................................................................

születési helye: ......................................... (ország) ........................................ (város, község)

ideje: ..........................................................................................................................

Apai nagyszülei házasságkötésének helye: ................................................................................

ideje: .........................................................................................................................

2. Anyja neve: .................................................................................................................................

Anyja születési helye: ................................ (ország) ...................................... (város, község)

ideje: .........................................................................................................................

Anyja állampolgársága: ..............................................................................................................

Anyja volt-e magyar állampolgár: ...............................................................................................

Ha igen, mikortól meddig: ..........................................................................................................

Nem kötelező kitölteni a következő adatokat:

Anyai nagyapja neve: .................................................................................................................

születési helye: ......................................... (ország) ........................................ (város, község)

ideje: ...........................................................................................................................

Anyai nagyanyja születési neve: ..................................................................................................

születési helye: ......................................... (ország) ........................................ (város, község)

ideje: ...........................................................................................................................

Anyai nagyszülei házasságkötésének helye: ...............................................................................

ideje: ........................................................................................................

3. Szülei házasságkötésének helye: ....................... (ország) .............................. (város, község)

ideje: ...............................................................................................

IV. A kérelmező magyarországi tartózkodásával kapcsolatos adatok:

Magyarországi tartózkodására jogosító engedélyének, okiratának

- típusa: ...................................................................................................................

- száma: ...................................................................................................................

- kelte: .....................................................................................................................

- érvényességi ideje: .................................................................................................

Az engedélyt kiadó hatóság megnevezése: ..........................................................................

Az engedélyezés utáni lakcímbejelentés ideje: ....................................................................

V. Hozzátartozója szerzett-e magyar állampolgárságot: igen □ nem □

(Szülő, nagyszülő, gyermek, unoka, testvér, testvér gyermeke, testvér unokája)

1. A hozzátartozó neve: ........................................................................................................

Születési helye: ......................................................... ideje: .............................................

Az állampolgársági okirat száma: ......................................................................................

2. A hozzátartozó neve: ........................................................................................................

Születési helye: ......................................................... ideje: .............................................

Az állampolgársági okirat száma: ......................................................................................

Ha igen, kérem, hogy az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a hozzátartozóm honosítási vagy visszahonosítási eljárásában csatolt, a honosítási eljárásom során felhasználható okiratokat hivatalból szerezze be. igen □ nem □

Kérelmemet a következőkre alapozom:

- ........... óta lakóhellyel rendelkezem Magyarországon;

- házastársam magyar állampolgár (elhunyt házastársam magyar állampolgár volt);

- kiskorú gyermekem magyar állampolgár;

- örökbefogadóm magyar állampolgár;

- magyar hatóság menekültként elismert;

- Magyarország mai területén születtem;

- kiskorúként telepedtem le Magyarországon;

- hontalan vagyok;

(A fentiek közül az Önre vonatkozó részt szíveskedjék aláhúzni!)

ÖNÉLETRAJZ

(nem szakmai)

kérelmező

A HÁZASTÁRS

Ha a házastárs is kérelmező, akkor valamennyi pontot szíveskedjen kitölteni.

Ha a házastárs nem kérelmező, akkor kizárólag a VI. rész 1., 2., 3. és 5. pontját magyar állampolgár házastárs esetén, illetve a VI. rész 1., 2. és 3. pontját megszűnt házasság (házastárs halála, házasság felbontása) esetén szíveskedjék kitölteni!

VI. A kérelmező házastársának születési adatai:

1. Házassági neve: ..........................................................................................................................

Születési családi neve: ...............................................................................................................

Születési utóneve(i): ..................................................................................................................

Előző (születési) családi neve: .........................................................................................

Előző utóneve(i): ........................................................................................................................

Neme: nő □ férfi □

2. Születési helye: ............................................................ (ország, tartomány, szövetségi állam)

......................................................................................................................... (város, község)

A honosítási eljárás során születési helyem megnevezését kérem a hivatalos magyar elnevezés mellett a hivatalos külföldi helységnév feltüntetésével. (Ha kéri, szíveskedjék aláhúzni!)

Születési ideje: ............... év .................................. hó ........ nap

3. Állampolgársága(i): .............................................................................................................

Jelenlegi állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte: ........................................

4. Előző állampolgársága: ..........................................................................................................

Előző állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte, és az milyen módon szűnt meg:

......................................................................................................................................

5. Lakóhelye: □□□□ ............................................................................................ (város, község)

....................................................... (utca) ............. (hsz.) ....... (ép./lh.) ........ (em.) ....... (ajtó)

Tartózkodási helye: □□□□ .............................................................................. (város, község)

....................................................... (utca) ............. (hsz.) ....... (ép./lh.) ........ (em.) ....... (ajtó)

Telefonszáma: ............,.........................................................................................................................

Elektronikus levél (E-mail) címe: ...................................................................................

Utolsó külföldi lakóhelye: ................................ (ország) ................................ (város/község)

közelebbi cím: .......................................................................................... (utca, házszám stb.)

Mikor és milyen úti okmánnyal érkezett Magyarországra: ...............................................

.....................................................................................................................................

6. Legmagasabb iskolai végzettsége: ..................................................................................

Magyar tannyelvű nevelési-oktatási intézményben szerzett alap-, közép- vagy

felsőfokú végzettsége: ...................................................................................................

Intézmény megnevezése, székhelye: ..............................................................................

Bizonyítvány/oklevél száma, kelte: ................................................................................

Megélhetésének forrása: ................................................................................................

Foglalkozása: ....................................................................................................................

Munkahelye megnevezése: ................................................................................................

Munkahelye címe: ..............................................................................................................

Munkahelyi telefonszáma: .................................................................................................

Munkahelyei az elmúlt öt évben Magyarországon: ............................................................

.......................................................................................................................................

VII. A kérelmező házastársának korábbi családi állapotára vonatkozó adatok:

Ha jelenlegi házassága nem az első:

a jelenlegi házasságát megelőző házasságkötésének helye és ideje:

...............................................................................................................................

házassági neve a jelenlegit megelőző házasságkötése után: ...........................................

családi és utóneve a jelenlegit megelőző házasság megszűnése után:

..............................................................................................................................

a jelenlegi házasságát megelőző házassága megszűnésének módja, helye és ideje:

..............................................................................................................................

A jelenlegit megelőző házastársa neve: ...............................................................................

születési helye: .................................................................................................................

ideje: .................................................................................................................................

állampolgársága: ..............................................................................................................

Ha az előbb feltüntetetteket megelőzően volt házassága, ennek adatai:

.......................................................................................................................................

VIII. A kérelmező házastársának felmenőire vonatkozó adatok:

1. Apja neve: ...................................................................................................................................

Apja születési helye: .................................... (ország) .................................... (város, község)

ideje: .....................................................................................................................

Apja állampolgársága: ................................................................................................................

Apja volt-e magyar állampolgár: ................................................................................................

Ha igen, mikortól meddig: ..........................................................................................................

Nem kötelező kitölteni a következő adatokat:

Apai nagyapja neve: ..................................................................................................................

születési helye: .............................. (ország) .................................... (város, község)

ideje: ..........................................................................................................................

Apai nagyanyja születési neve: ..................................................................................................

születési helye: .............................. (ország) .................................... (város, község)

ideje: ..........................................................................................................................

Apai nagyszülei házasságkötésének helye: ...............................................................................

ideje: .......................................................................................

2. Anyja neve: ................................................................................................................................

Anyja születési helye: ................................ (ország) ...................................... (város, község)

ideje: ...............................................................................................................

Anyja állampolgársága: ..............................................................................................................

Anyja volt-e magyar állampolgár: ..............................................................................................

Ha igen, mikortól meddig: .........................................................................................................

Nem kötelező kitölteni a következő adatokat:

Anyai nagyapja neve: .................................................................................................................

születési helye: .............................. (ország) .................................... (város, község)

ideje: ..........................................................................................................................

Anyai nagyanyja születési neve: ................................................................................................

születési helye: .............................. (ország) .................................... (város, község)

ideje: ..........................................................................................................................

Anyai nagyszülei házasságkötésének helye: ..............................................................................

ideje: ...........................................................................................................

3. Szülei házasságkötésének helye: ....................... (ország) .............................. (város, község)

ideje: .............................................................................................

IX. A kérelmező házastársának magyarországi tartózkodásával kapcsolatos adatok:

Magyarországi tartózkodására jogosító engedélyének, okiratának

- típusa: ................................................................................................................................

- száma: ................................................................................................................................

- kelte: ..................................................................................................................................

- érvényességi ideje: ............................................................................................................

Az engedélyt kiadó hatóság megnevezése: ....................................................................................

Az engedélyezés utáni lakcímbejelentés ideje: ..............................................................................

X. Hozzátartozója szerzett-e magyar állampolgárságot: igen □ nem □

(Szülő, nagyszülő, gyermek, unoka, testvér, testvér gyermeke, testvér unokája)

1. A hozzátartozó neve: .................................................................................................................

Születési helye: ......................................................... ideje: ......................................................

Az állampolgársági okirat száma: ..............................................................................................

2. A hozzátartozó neve: .................................................................................................................

Születési helye: ......................................................... ideje: ......................................................

Az állampolgársági okirat száma: ..............................................................................................

Ha igen, kérem, hogy az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a hozzátartozóm honosítási vagy visszahonosítási eljárásában csatolt, a honosítási eljárásom során felhasználható okiratokat hivatalból szerezze be. igen □ nem □

Kérelmemet a következőkre alapozom:

- ........... óta bejelentett lakóhellyel rendelkezem Magyarországon;

- kiskorú gyermekem magyar állampolgár;

- örökbefogadóm magyar állampolgár;

- magyar hatóság menekültként elismert;

- Magyarország mai területén születtem;

- kiskorúként telepedtem le Magyarországon;

- hontalan vagyok;

(A fentiek közül az Önre vonatkozó részt szíveskedjék aláhúzni!)

ÖNÉLETRAJZ

(nem szakmai)

házastárs

A KÉRELMEZŐ(K) KISKORÚ GYERMEKE(I)

1. Születési családi neve: ................................................. utóneve: .............................................

Születési helye: ..................................... (ország) ........................................... (város, község)

ideje: .........................................................................................................................

Anyja neve: ..............................................................................................................................

Apja neve: ................................................................................................................................

Állampolgársága: .....................................................................................................................

2. Születési családi neve: ................................................. utóneve: .............................................

Születési helye: ..................................... (ország) ........................................... (város, község)

ideje: ..........................................................................................................................

Anyja neve: ..............................................................................................................................

Apja neve: ................................................................................................................................

Állampolgársága: .....................................................................................................................

3. Születési családi neve: ................................................. utóneve: .............................................

Születési helye: ..................................... (ország) ........................................... (város, község)

ideje: ..........................................................................................................................

Anyja neve: ..............................................................................................................................

Apja neve: ................................................................................................................................

Állampolgársága: .....................................................................................................................

4. Születési családi neve: ................................................. utóneve: .............................................

Születési helye: ..................................... (ország) ........................................... (város, község)

ideje: ..........................................................................................................................

Anyja neve: ..............................................................................................................................

Apja neve: ................................................................................................................................

Állampolgársága: .....................................................................................................................

A honosítási eljárás során a születési hely megnevezését kérem a hivatalos magyar elnevezés mellett a hivatalos külföldi helységnév feltüntetésével. (Ha kéri, szíveskedjék aláhúzni!)

NÉVMÓDOSÍTÁS

A névmódosítás lehetőségéről a tájékoztatást megkaptam.

Névmódosítást kérek/kérünk (az alábbi kérelmet ki kell tölteni) □

Névmódosítást nem kérek/kérünk (az alábbi kérelmet nem kell kitölteni) □

Névmódosítás iránti kérelem
a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 20/A. §-a alapján

Névmódosítási lehetőségek:

1. saját vagy felmenő egykori magyar születési családi nevének viselése

2. több tagú születési családi névből egy vagy több tag, valamint a születési és házassági névből a nemre utaló végződés vagy névelem elhagyása

3. utónév magyar megfelelőjének viselése

4. házastárs vagy volt házastárs saját vagy felmenője egykori magyar születési családi nevének viselése

5. elhalt anyja nevének magyar nyelven történő feltüntetése

A fentiek alapján kérem a választást a megfelelő szám feltüntetésével jelölni, és a kérelmezett név rovatot ezzel egyezően kitölteni.

Kérelmező □ □ □ □ □

Házassági nevem: ...................................................................................................................

Születési nevem: ....................................................................... (családi és utónév, apai név)

Kérelmezett név:

Születési név: ...........................................................................................................

Házassági név ...........................................................................................................

Kérem, hogy elhalt anyám nevét a mellékelt okirat(ok) alapján, magyar nyelven tüntessék fel a következő formában

Születési családi név ..................................................

utónév .................................................

Kérelmező házastársa □ □ □ □ □

Házassági nevem: ..............................................................................................................

Születési nevem: .................................................................... (családi és utónév, apai név)

Kérelmezett név: .......................................................................................................................

Születési név: ...........................................................................................................

Házassági név: ..........................................................................................................

Kérem, hogy elhalt anyám nevét a mellékelt okirat(ok) alapján, magyar nyelven tüntessék fel a következő formában

Születési családi név ..................................................

utónév .................................................

Kérelmező gyermeke(i) □ □ □

Születési nevem: ............................................................................. (családi és utónév, apai név)

Kérelmezett név: ...........................................................................................................................

Kérelmező gyermeke(i) □ □ □

Születési nevem: ............................................................................. (családi és utónév, apai név)

Kérelmezett név: ............................................................................................................................

Kérelmező gyermeke(i) □ □ □

Születési nevem: ............................................................................. (családi és utónév, apai név)

Kérelmezett név: ............................................................................................................................

Kérelmező gyermeke(i) □ □ □

Születési nevem: ............................................................................. (családi és utónév, apai név)

Kérelmezett név: ............................................................................................................................

Kérelmező gyermeke(i) □ □ □

Születési nevem: ............................................................................. (családi és utónév, apai név)

Kérelmezett név: ............................................................................................................................

Névmódosítási kérelem alátámasztására mellékelem:

(A csatolt mellékleteket szíveskedjék megjelölni!)

□ saját, illetve apám, anyám, nagyapám (távolabbi felmenőm) egykori állami születési anyakönyvi kivonatát

□ kérelmező

□ házastárs

□ saját, illetve felmenőm születési családi nevét tartalmazó, korabeli magyar hatóság által kiállított alábbi okmányt: személyazonosító (személyazonossági, személyi) igazolvány; útlevél; lakcímbejelentő lap; katonakönyv; illetőségi bizonyítvány; korabeli iskolai bizonyítvány, egyéb okirat: .........................................................................

□ kérelmező

□ házastárs

□ az általam elhagyni kívánt névelem nyelvi jellemzőjéről

□ az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda fordítását vagy igazolását;

□ a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének szakvéleményét;

□ egyéb szakvéleményt: ............................................................................................................

□ kérelmező

□ házastárs

□ elhalt anyám halotti anyakönyvi kivonatát és hivatalos okiratot születési családi nevének magyar nyelvű feltüntetésével

□ kérelmező

□ házastárs

MELLÉKLETEK

(A csatolt mellékleteket szíveskedjék aláhúzással vagy más módon megjelölni!)

- kérelmező(k) 2 db arcfényképe,

- születési anyakönyvi kivonat(ok),

- házassági anyakönyvi kivonat(ok), jogerős bontóítélet, házastárs halotti anyakönyvi kivonata,

- a megélhetés igazolására: ...........................................................................................................

- a lakóhely (lakás, lakhatás) igazolására: ....................................................................................

- alkotmányos alapismeretekből tett sikeres vizsgáról szóló igazolás(ok),

- a vizsga alóli mentesülés igazolására: ........................................................................................

- a gyermek(ek) másik szülőjének hozzájáruló nyilatkozata a honosításhoz (és a névmódosításhoz)

- egyéb iratok: ................................................................................

Külföldön történt születésről és házasságkötésről a külföldi anyakönyvi okiratot a megfelelő hitelesítéssel, az idegen nyelvű okiratot hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva kell mellékelni.

A magyarországi anyakönyvek adatainak ellenőrzése hivatalból megtörténik.

NYILATKOZATOK

1. Kijelentem/kijelentjük, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

2. Kijelentem, hogy büntetlen előéletű vagyok és nem folyik ellenem büntetőeljárás, továbbá az elmúlt öt évben szándékos bűncselekmény miatt bíróság nem marasztalt el.

□ kérelmező igen □ nem □

□ házastárs igen □ nem □

3. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy kiskorú gyermekem honosításához a másik szülő ................................................ (név) hozzájáruló nyilatkozatát beszerezni nem tudom, a következő okok miatt (részletes indokolás):

..........................................................................................................................................

...........................................................................

4. Nyilatkozom, hogy az idegenrendészeti eljáráshoz csatoltam a

.............................................................................................................

okiratot, melyet kérek hivatalból beszerezni.

□ kérelmező igen □ nem □

□ házastárs igen □ nem □

5. Kijelentem/kijelentjük, hogy kértem/kértük a fővárosi kormányhivatalt, hogy az alkotmányos alapismeretekből tett sikeres vizsgáról az állampolgársági ügyekben eljáró szervet értesítse, és emiatt az alkotmányos alapismeretekből tett sikeres vizsgáról szóló igazolást nem csatolom/csatoljuk.

□ kérelmező igen □ nem □

□ házastárs igen □ nem □

Kelt: ....................................................................................

....................................................
kérelmező aláírása
....................................................
házastárs aláírása
.............................................................
korlátozottan cselekvőképes
kérelmező aláírása
.............................................................
korlátozottan cselekvőképes
kérelmező aláírása

A korlátozottan cselekvőképes kérelmező(ke)t meghallgattam.

A kérelmező(k) aláírását hitelesítem.

A kérelmező(k) személyazonosság(uk)at

............................................. típusú és .................... számú ....................-ig érvényes

............................................. típusú és .................... számú ....................-ig érvényes

............................................. típusú és .................... számú ....................-ig érvényes

............................................. típusú és .................... számú ....................-ig érvényes

személyazonosságot igazoló okirattal és

................................................................................................... .........................................

................................................................................................... .........................................

................................................................................................... .........................................

számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolták.

P. H.

..........................................
a kérelmet átvevő aláírása

A kérelmező(ke)t tájékoztattam:

az alábbi törvényi feltétel hiányáról: ............................................................................................

és az alábbi hiányosságokról: .......................................................................................................

.............................................................................................................................................

...........................................
a kérelmet átvevő aláírása

A tájékoztatást tudomásul vettem.

Megjegyzéseim: ....................................................................................................................

...........................................................................................................................................

.......................................
kérelmező aláírása

2. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez * 

A köztársasági elnöknek

Budapest

A magyar állampolgárság visszaszerzésére irányuló
NYILATKOZAT

Alulírott .......................................... kijelentem, hogy a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 5/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján a magyar állampolgárságot vissza kívánom szerezni.

A magyar állampolgárságomat ........ évben megfosztással - elbocsátással - Németországba

áttelepülésre kötelezettként vesztettem el.

(Az Önre vonatkozó részt szíveskedjék aláhúzni!)

A kérelmező személyi adatai:

1. Házassági neve: ........................................................................................................................

Születési (leánykori) családi neve: ...........................................................................................

Születési utóneve(i): .................................................................................................................

Külföldre távozásakor viselt családi és utóneve: .....................................................................

Külföldi tartózkodása alatt volt-e névváltoztatása: ..................................................................

Ha igen, mikor: ............................. mely hatóság engedélyezte: .............................................

Születési helye: ................................ (ország) ................................................ (város, község)

......... (kerület, Budapest születési hely esetében szíveskedjék a kerületet feltüntetni!)

Születési ideje: ............ év ....................... hó ....... nap

2. Külföldi állampolgársága(i): ......................................................................................................

Megszerzésének ideje: .............................................................................................................

Jogcíme: ...................................................................................................................................

3. Apja neve: ................................................................................................................................

Apja születési helye: ............................................ ideje: .........................................................

Apja állampolgársága: .............................................................................................................

Anyja neve: ..............................................................................................................................

Anyja születési helye: .......................................... ideje: .........................................................

Anyja állampolgársága: ...........................................................................................................

Szülei házasságkötésének helye: ............................................. ideje: ......................................

4. Családi állapota: nőtlen/hajadon (soha nem volt házas) □

nős/férjes □ özvegy □ elvált □

Házasságkötésének helye: .............................. (ország) ................................. (város, község)

ideje: ................................................................................................................

Elváltaknál a házasságot felbontó bíróság megnevezése: ........................................................

Az ítélet száma: .........................................................................................................................

Jogerőre emelkedésének ideje: ................................................................................................

Özvegyeknél a házastárs halálesetének helye és ideje: ............................................................

Házastársa születési családi és utóneve: ...................................................................................

házassági családi és utóneve: .........................................................................................

születési helye: ................................................... ideje: .................................................

állampolgársága: ............................................................................................................

Ha jelenlegi házassága nem az első:

Előző házasságkötésének helye: ............................. (ország) ......................... (város, község)

ideje: ...............................................................................................................................

Előző házastársa születési családi és utóneve: ..........................................................................

születési helye: ..................................................... ideje: ................................................

állampolgársága: .............................................................................................................

Előző házassága megszűnésének módja, helye és ideje: ...........................................................

5. Állandó lakcíme: ....................................... (ország) ..................................... (város/község)

közelebbi címe: ....................................................................................... (utca, házszám stb.)

A bizonyítvány továbbítását az alábbi címre kérem: ................................................................

......................................................................................................................................

Telefonszáma: ............,..............................................................................................................

Elektronikus levél (E-mail) címe: ...................................................................................

6. Németországba áttelepülésre kötelezett személy esetében magyarországi lakóhelye(i)

1941 után: .................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Mellékletek:

(A csatolt mellékleteket szíveskedjék aláhúzással vagy más módon megjelölni!)

- születési anyakönyvi kivonat;

- családi állapot igazolására: házassági anyakönyvi kivonat, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, jogerős bontóítélet;

- egyéb okmány: .....................................................................................................

Külföldön történt születésről és házasságkötésről a külföldi anyakönyvi okiratot a megfelelő hitelesítéssel, az idegen nyelvű okiratot hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva kell mellékelni.

A magyarországi anyakönyvek adatainak ellenőrzése hivatalból megtörténik.

Kelt: ...............................................

.......................................................
kérelmező aláírása
(törvényes képviselő)

......................................................
korlátozottan cselekvőképes
kérelmező aláírása

Az aláírás hitelesítése:

A kérelmező aláírását hitelesítem.

A kérelmező személyazonosságát a ...................... számú, ................. típusú .................-ig érvényes fényképes okmánnyal igazolta.

P. H.

....................................................
a kérelmet átvevő aláírása

3. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez * 

A köztársasági elnöknek

Budapest

A magyar állampolgárság megszerzésére irányuló
NYILATKOZAT
hontalan személy részére

Alulírott ................................. (mint ................................. törvényes képviselője) kijelentem, hogy a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 5/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján a magyar állampolgárságot meg kívánom szerezni.

Magyarország területén születtem, és születésem óta hontalan vagyok.

A kérelmező személyi adatai:

1. Születési családi neve: ................................................................................................................

Születési utóneve(i): ..................................................................................................................

Előző családi és utóneve(i): ............................................................................................

Születési helye: .............................................. (város/község) ......... kerület

Születési ideje: ......... év ................... hó ...... nap

2. A kérelmező családi állapota: nőtlen/hajadon (soha nem volt házas) □

nős/férjes □ özvegy □ elvált □

(Amennyiben házas, házassági neve: ........................................................................................

Házasságkötésének helye: ................................................... ideje: ...........................................

Házassága megszűnésének módja: ...................................... ideje: ..........................................)

A kérelmező szüleinek adatai:

3. Apja családi és utóneve: ...........................................................................................................

Apja születési helye: ...................... ideje: ...... év ............ hó ........... nap

Apja állampolgársága a kérelmező születésekor: ....................................................................

Apja jelenlegi állampolgársága: ................................................................................................

Apja lakóhelye a kérelmező születésekor: ................................................................................

Anyja születési családi és utóneve: ...........................................................................................

Anyja jelenlegi családi és utóneve: ...........................................................................................

Anyja születési helye: ..................... ideje: ...... év ............ hó ........... nap

Anyja állampolgársága a kérelmező születésekor: ....................................................................

Anyja jelenlegi állampolgársága: ...............................................................................................

Anyja lakóhelye a kérelmező születésekor: ...............................................................................

A szülők házasságkötésének helye: .......................................... ideje: .......................................

A kérelmező magyarországi lakóhelyére vonatkozó adatok:

4. A kérelmező lakóhelye: ................................................................................... (város/község)

....................................................... (utca) ............. (hsz.) ....... (ép./lh.) ........ (em.) ....... (ajtó)

Tartózkodási helye: □□□□ .............................................................................. (város, község)

....................................................... (utca) ............. (hsz.) ....... (ép./lh.) ........ (em.) ....... (ajtó)

Telefonszáma: ..........................................................................................................................

Elektronikus levél (E-mail) címe: ..............................................................................................

5. Magyarországi tartózkodására jogosító engedélyének

- típusa: ....................................................................................................................................

- száma: ....................................................................................................................................

- kelte: ......................................................................................................................................

- érvényességi ideje: ................................................................................................................

Az engedélyt kiadó hatóság megnevezése: ..............................................................................

Az engedélyezés utáni lakcímbejelentés ideje: ........................................................................

6. Hozzátartozója (szülő, testvér stb.) szerzett-e magyar állampolgárságot:

igen □ nem □

A hozzátartozó neve: ................................................................................................................

Születési helye: ..................................................... ideje: .........................................................

Az állampolgársági okirat száma: .............................................................................................

A hozzátartozó neve: ................................................................................................................

Születési helye: ..................................................... ideje: .........................................................

Az állampolgársági okirat száma: .............................................................................................

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Mellékletek:

(A csatolt mellékleteket szíveskedjék aláhúzással vagy más módon megjelölni!)

- születési anyakönyvi kivonat;

- családi állapot igazolására: házassági anyakönyvi kivonat, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, jogerős bontóítélet;

- a hontalanság igazolására vagy valószínűsítésére: ....................................................................

- egyéb okmány: ..........................................................................................................................

Külföldön történt születésről és házasságkötésről a külföldi anyakönyvi okiratot a megfelelő hitelesítéssel, az idegen nyelvű okiratot hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva kell mellékelni.

A magyarországi anyakönyvek adatainak ellenőrzése hivatalból megtörténik.

Kelt: ........................................................................

.......................................................
kérelmező aláírása
(korlátozottan cselekvőképes is)
.....................................................
törvényes képviselő aláírása

A korlátozottan cselekvőképes kérelmezőt meghallgattam.

A kérelmező és/vagy törvényes képviselője aláírását hitelesítem.

A kérelmező és/vagy törvényes képviselője személyazonosságát .......................... számú

.............................. típusú ............ -ig érvényes személyazonosságot igazoló okirattal és ..................... számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta.

P. H.

................................................
a kérelmet átvevő aláírása

4. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez * 

A köztársasági elnöknek

Budapest

LEMONDÁS
a magyar állampolgárságról

Alulírott ................................................................. és házastársam, ..................................... a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény alapján a magyar állampolgárságról lemondok/lemondunk.

Kérem/kérjük a lemondás elfogadását és erről okirat kiállítását.

A lemondás kiterjed ............................................. nevű kiskorú gyermekem(ink)re is.

I. A KÉRELMEZŐ

1. A kérelmező személyi adatai:

Házassági neve: .....................................................................................................................

Születési családi neve: .........................................................................................................

Születési utóneve(i): .............................................................................................................

Előző családi és utóneve(i): .................................................................................................

Külföldre távozásakor viselt családi és utóneve: .................................................................

Születési helye: .................................................. (ország) ........................... (város, község)

(Budapest esetén kerület: ......................................)

Születési ideje: .......................................... év .......................................... hó .............. nap

Neme: nő □ férfi □

Külföldi állampolgársága: ....................................................................................................

megszerzésének ideje: .....................................................................................................

jogcíme: ..........................................................................................................................

Ha külföldi állampolgársága nincs, mely állampolgárság megszerzését tudja okirattal valószínűsíteni: .........................................................................................................................

Lakóhelye: ............................................... (ország) ..................................... (város, község)

Közelebbi címe: ................................................................................... (utca, házszám stb.)

Telefonszáma: ............,.........................................................................................................

Elektronikus levél (E-mail) címe: ........................................................................................

2. A kérelmező szüleire vonatkozó adatok:

Apja családi és utóneve: ........................................................................................................

Apja születési helye: ....................................................... ideje: ...........................................

Apja állampolgársága: .........................................................................................................

Anyja születési családi és utóneve: .......................................................................................

Anyja születési helye: .............................................................. ideje: ..................................

Anyja állampolgársága: ........................................................................................................

Szülei házasságkötésének helye: ............................................. ideje: ...................................

3. A kérelmező családi állapotára vonatkozó adatok:

Családi állapota: nőtlen/hajadon (soha nem volt házas) □

nős/férjes □ özvegy □ elvált □

Házasságkötésének helye: ............................. (ország) ............................... (város, község)

(Budapest esetén kerület: ...............................)

Ideje: ....................................................................................................................................

(A következő rovatot akkor szíveskedjék kitölteni, ha a házastársa nem kéri a lemondását. Ha a házastársa is lemond a magyar állampolgárságról, a II. részt kell kitöltenie.)

Házastársa születési családi és utóneve: ..............................................................................

Házastársa házassági neve: ..................................................................................................

Házastársának születési helye: ................................................. ideje: ..................................

állampolgársága: ...........................................................................................

Előző házasságkötésének helye: ............................... (ország) .................... (város, község)

ideje: ................................................................................................................................

Előző házastársa családi és utóneve: .....................................................................................

születési helye: ................................................................ ideje: .....................................

állampolgársága: ............................................................................................................

4. A kérelmező külföldre távozásának adatai:

Mikor hagyta el Magyarországot: .........................................................................................

Utolsó magyarországi lakcíme: .............................................................................................

Ha soha nem élt Magyarországon, szülei (nagyszülei) mikor távoztak külföldre: ..................

Szülei (nagyszülei) utolsó magyarországi lakcíme: ..............................................................

II. A LEMONDÁST KÉRŐ HÁZASTÁRS ADATAI

1. A kérelmező házastársának személyi adatai:

Házassági neve: .....................................................................................................................

Születési családi neve: ..........................................................................................................

Születési utóneve(i): ..............................................................................................................

Előző családi és utóneve(i): ..................................................................................................

Külföldre távozásakor viselt családi és utóneve: ..................................................................

Születési helye: ................................................. (ország) ........................... (város, község)

(Budapest esetén kerület: ......................................)

Születési ideje: ............................................ év .......................................... hó .............. nap

Külföldi állampolgársága: ......................................................................................................

megszerzésének ideje: ....................................................................................................

jogcíme: ...........................................................................................................................

Ha külföldi állampolgársága nincs, mely állampolgárság megszerzését tudja okirattal valószínűsíteni: .........................................................................................................................

Lakóhelye: .................................................. (ország) .................................. (város, község)

Közelebbi címe: ................................................................................... (utca, házszám stb.)

Telefonszáma: ............,.........................................................................................................

Elektronikus levél (E-mail) címe: ..........................................................................................

2. A kérelmező házastársának szüleire vonatkozó adatok:

Apja családi és utóneve: .......................................................................................................

Apja születési helye: ................................................... ideje: ...............................................

Apja állampolgársága: ..........................................................................................................

Anyja születési családi és utóneve: .......................................................................................

Anyja születési helye: ......................................................... ideje: .......................................

Anyja állampolgársága: ........................................................................................................

Szülei házasságkötésének helye: ......................................... ideje: .......................................

3. A kérelmező házastársának korábbi családi állapotára vonatkozó adatok:

Előző házasságkötésének helye: ....................................... ideje: .........................................

Előző házastársa családi és utóneve: ....................................................................................

születési helye: .......................................................... ideje: ..........................................

állampolgársága: ............................................................................................................

4. A kérelmező házastársa külföldre távozásának adatai:

Mikor hagyta el Magyarországot: ........................................................................................

Utolsó magyarországi lakcíme: .............................................................................................

Ha soha nem lakott Magyarországon, szülei (nagyszülei) mikor távoztak külföldre: ..........

Szülei (nagyszülei) utolsó magyarországi lakcíme: ...............................................................

III. A KÉRELMEZŐ(K) SZÜLŐI FELÜGYELETE ALATT ÁLLÓ KISKORÚ GYERMEKE(I)

1. A kiskorú gyermek családi és utóneve: ................................................................................

Születési helye: ......................................................... ideje: .................................................

Állampolgársága: .................................................................................................................

2. A kiskorú gyermek családi és utóneve: ................................................................................

Születési helye: ......................................................... ideje: .................................................

Állampolgársága: .................................................................................................................

3. A kiskorú gyermek családi és utóneve: ................................................................................

Születési helye: ......................................................... ideje: .................................................

Állampolgársága: .................................................................................................................

4. A kiskorú gyermek családi és utóneve: ................................................................................

Születési helye: ......................................................... ideje: .................................................

Állampolgársága: .................................................................................................................

Mellékletek:

(A csatolt mellékleteket szíveskedjék aláhúzással vagy más módon megjelölni.)

- születési anyakönyvi kivonat(ok),

- a családi állapot és a névviselés igazolására: házassági anyakönyvi kivonat(ok), jogerős bontóítélet, házastárs halotti anyakönyvi kivonata,

- a külföldi állampolgárság igazolására szolgáló okirat,

- a külföldi állampolgárság megszerzésének valószínűsítésére szolgáló irat,

- szülői hozzájáruló nyilatkozat a kiskorú magyar állampolgárságának megszűnéséhez.

Külföldön történt születésről és házasságkötésről a külföldi anyakönyvi okiratot a megfelelő hitelesítéssel, az idegen nyelvű okiratot hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva kell mellékelni.

A magyarországi anyakönyvek adatainak ellenőrzése hivatalból megtörténik.

Kijelentem/kijelentjük, hogy az alábbi magyar állampolgárságot igazoló okmányok vannak a birtokomban/birtokunkban: .............................................. okmányazonosítójú személyazonosító igazolvány, érvényes ...................................-ig, ...................................... okmányazonosítójú útlevél, érvényes ..............................-ig, hatósági igazolvány személyi azonosítóról és lakcímről,

egyéb: ...................................................................................................................................

Tudomásul veszem, hogy a fenti okmányokat a lemondásról szóló okirat átvétele előtt a konzulnak át kell adnom.

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: ...............................................................................................................................

.......................................................
kérelmező aláírása
.......................................................
házastárs aláírása
.......................................................
korlátozottan cselekvőképes
kérelmező aláírása
.......................................................
korlátozottan cselekvőképes
kérelmező aláírása

Az aláírás hitelesítése:

A korlátozottan cselekvőképes kérelmezőt meghallgattam.

A kérelmező(k) aláírását hitelesítem.

A kérelmező(k) a személyazonosság(uk)at ........................ számú, ...................................... típusú ....................................-ig érvényes fényképes okmánnyal igazolta/igazolták.

A kérelmező(ke)t tájékoztattam az alábbi hiányosságokról: ....................................................

...............................................
a kérelmet átvevő aláírása

P. H.

A tájékoztatást tudomásul vettem.

Megjegyzéseim: ....................................................................................

...........................................
a kérelmező aláírása

4/A. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez * 

5. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez * 

Budapest Főváros Kormányhivatalának

Budapest

Állampolgárság igazolása iránti kérelem

Kérem a magyar állampolgárságom fennállásának megállapítását.

Kérem / nem kérem e tényről bizonyítvány kiállítását.

(A kívánt részt szíveskedjék aláhúzni!)

I. A kérelmező személyi adatai:

1. Házassági családi neve: ........................................ utóneve(i): .................................................................................................
Születési családi neve: .......................................... utóneve(i): ....................................................................................................
Előző (házassági, illetve névváltoztatás előtti) családi és utóneve(i): ..........................................................................................
Külföldre távozáskor viselt családi és utóneve(i): ......................................................................................................................
Neme: férfi □ nő □
Születési helye: ................................................... (ország) .................................................................................. (város/község),
(Budapest esetén kerület: ............................)
Születési ideje: ............ év .............................. hó .......... nap.

II. A kérelmező felmenőire vonatkozó adatok:

2. Apja neve: ..............................................................................................................................................................................
Apja születési helye: ...................................................... ideje: ..................................................................................................
Apja állampolgársága(i): .............................................................................................................................................................
Apai nagyapja családi és utóneve: ..............................................................................................................................................
születési helye: ............................................................... ideje: ...................................................................................................
Apai nagyanyja születési családi és utóneve: .............................................................................................................................
születési helye: ............................................................... ideje: ...................................................................................................
Apai nagyszülei házasságkötésének helye és ideje: .....................................................................................................................
3. Anyja születési családi és utóneve: .........................................................................................................................................
Anyja születési helye: ...................................................... ideje: .................................................................................................
Anyja állampolgársága(i): ............................................................................................................................................................
Anyai nagyapja családi és utóneve: ............................................................................................................................................
születési helye: ............................................................... ideje: ...................................................................................................
Anyai nagyanyja születési családi és utóneve: ...........................................................................................................................
születési helye: ............................................................... ideje: ...................................................................................................
Anyai nagyszülei házasságkötésének helye és ideje: ...............................................................................................................
4. Szülei házasságkötésének helye és ideje: ................................................................................................................................
(Budapest esetén kerület: ..............)

III. A kérelmező családi állapotára vonatkozó adatok:

5. Családi állapota: nőtlen/hajadon (soha nem volt házas) □
nős/férjes □ özvegy □ elvált □
Házasságkötésének helye: ................................... (ország) ................................................................................. (város, község)
(Budapest esetén kerület: ..................)
ideje: ......... év ......................... hó .......... nap
Házastársa (volt házastársa) születési családi és utóneve: ..........................................................................................................
házassági neve: ............................................................................................................................................................................
születési helye és ideje: ...............................................................................................................................................................
állampolgársága a házasságkötéskor: ...........................................................................................................................................
jelenlegi állampolgársága: ............................................................................................................................................................

IV. A kérelmező lakóhelyének, egyéb elérhetőségének adatai:

6. Lakóhelye: ............................................... (ország) .......................................................................................... (város/község)
Közelebbi címe: ........................................................................................................................................... (utca, házszám stb.)
Telefonszáma: ..............................................................................................................................................................................
Elektronikus levél (E-mail) címe: .................................................................................................................................................
A bizonyítvány továbbítását az alábbi címre kérem: ...............................................................................................................
Külföldön élő kérelmező esetén, ha magyarországi címre kéri postázni a bizonyítványt (kézbesítési meghatalmazás csatolása szükséges)
a meghatalmazott neve: .............................................................................................................................................................
a meghatalmazott címe: ...............................................................................................................................................................

V. A kérelmező és felmenői külföldre távozására, külföldi állampolgárságára vonatkozó adatok:

7. Mikortól meddig élt Magyarország mai területén: ...............................................................................................................
Lakóhelyei Magyarországon: ....................................................................................................................................................
Utolsó magyarországi lakcíme: .................................................................................................................................................
Magyarországról melyik országba távozott és mely országokban élt: ......................................................................................
Szülei (nagyszülei) mikortól meddig éltek Magyarország mai területén: .................................................................................
Szülei (nagyszülei) utolsó magyarországi lakcíme: ...................................................................................................................
Szülei (nagyszülei) melyik országba távoztak és mely országokban éltek: ...............................................................................
Rendelkezett-e valaha magyar útlevéllel: igen □ nem □
(magánútlevél, turista útlevél, konzuli útlevél, külföldön élők útlevele, egyéb: ........................................................................)
8. Külföldi állampolgársága(i): ....................................................................................................................................................
megszerzésének ideje: .................................................................................................................................................................
jogcíme: .......................................................................................................................................................................................

Magyar hatóságtól Ön vagy hozzátartozója kapott-e állampolgársági bizonyítványt, honosítási, visszahonosítási, elbocsátási vagy más állampolgársági okiratot, bizonyítványt? igen □ nem □

Ha igen, az érintett személy neve: .........................................................................................

Az okirat száma: ......................................................., kelte: ...................................................

Az állampolgárság megállapításához szükséges egyéb adat: ................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Külföldön történt születésről és házasságkötésről a külföldi anyakönyvi okiratot a megfelelő hitelesítéssel, az idegen nyelvű okiratot hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva kell mellékelni.

A magyarországi anyakönyvek adatainak ellenőrzése hivatalból megtörténik.

Kelt: .........................................

.....................................................
kérelmező aláírása
(korlátozottan cselekvőképes is)
.....................................................
törvényes képviselő aláírása

Az aláírás hitelesítése:

A kérelmező és/vagy törvényes képviselő aláírását hitelesítem.

A kérelmező és/vagy törvényes képviselő személyazonosságát a ...................... számú, ................. típusú ................. -ig érvényes fényképes okmánnyal igazolta.

.....................................................
a kérelmet átvevő aláírása

P. H.

......................................................
a hivatal megnevezése

6. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez * 

A köztársasági elnöknek

Budapest

A magyar állampolgárság megszerzésére irányuló
NYILATKOZAT
1957. október 1-je előtt született személy részére

Alulírott .............................................. kijelentem, hogy a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 5/A. § (1) bekezdés c) pontja alapján a magyar állampolgárságot meg kívánom szerezni.

1957. október 1-je előtt születtem, születésemkor anyám magyar állampolgár volt.

A kérelmező személyi adatai:

1. Házassági neve: ........................................................................................................................

Születési családi neve: .............................................................................................................

Születési utóneve(i): ................................................................................................................

Előző (születési) családi neve: ..................................................................................................

Előző utóneve(i): ......................................................................................................................

Születési helye: ........................... (ország) ................................ (város, község) ..... (kerület)

Születési ideje: .......... év ........................ hó ........ nap

Állampolgársága(i): .................................................................................................................

Jelenlegi állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte: .............................................

A kérelmező felmenőire vonatkozó adatok:

2. Apja neve: ................................................................................................................................

Apja születési helye: ................................................ ideje: .....................................................

Apja állampolgársága a kérelmező születésekor: ....................................................................

Apja volt-e magyar állampolgár: .............................................................................................

Ha igen, mikortól meddig: .......................................................................................................

Apai nagyapja neve: ................................................................................................................

születési helye: ............................................... ideje: ....................................................

Apai nagyanyja születési neve: ................................................................................................

születési helye: ............................................... ideje: ....................................................

Apai nagyszülei házasságkötésének helye és ideje: .................................................................

3. Anyja születési családi és utóneve: ..........................................................................................

Anyja születési helye: ............................................... ideje: ....................................................

Anyja állampolgársága a kérelmező születésekor: ..................................................................

Anyja szerzett-e, és ha igen, mikor és milyen jogcímen külföldi állampolgárságot:

......................................................................................................................................

Anyai nagyapja neve: ...............................................................................................................

születési helye: ............................................... ideje: ....................................................

Anyai nagyanyja születési neve: ..............................................................................................

születési helye: ............................................... ideje: ....................................................

Anyai nagyszülei házasságkötésének helye és ideje: ...............................................................

4. Szülei házasságkötésének helye: .................. (ország) ................. (város, község) ..... (kerület)

ideje: ......................................

Egyéb adatok:

5. A kérelmező lakóhelye: ............................................................................................. (ország)

□□□□ ............................................................................................................... (város, község) ....................................................... (utca) ............. (hsz.) ....... (ép./lh.) ........ (em.) ....... (ajtó)

(Ha Magyarországon él, telefonszáma: ..................................................................................)

(Ha külföldön él, a bizonyítvány továbbítását az alábbi címre kéri: ........................................

.................................................................................................................................................)

Telefonszáma: ..........................................................................................................................

Elektronikus levél (E-mail) címe: ..............................................................................................

6. Családi állapota: nőtlen/hajadon (soha nem volt házas) □

nős/férjes □ özvegy □ elvált □

(A következő rovatokat megszűnt házasság esetén is szíveskedjék kitölteni!)

Házasságkötésének helye: .................................................. ideje: ...........................................

Házastársa születési neve: ........................................................................................................

házassági neve: ...............................................................................................

születési helye: ................................................. ideje: .....................................

állampolgársága: ...........................................................................................

Elváltaknál a házasságot felbontó bíróság megnevezése: ........................................................

Az ítélet száma: .........................................................................................................................

Jogerőre emelkedésének ideje: ................................................................................................

Özvegyeknél a házastárs halálesetének helye és ideje: ............................................................

Ha jelenlegi házassága nem az első:

Előző házasságkötésének helye és ideje: ...................................................................................

az Ön házassági neve az előző házasságkötése után: ............................................

családi és utóneve e házasság megszűnése után: ..................................................

Előző házastársa születési neve: ................................................................................................

születési helye: ................................................ ideje: ............................................

állampolgársága: ....................................................................................................

Előző házassága megszűnésének módja, helye és ideje: ...........................................................

7. Magyarországi lakóhely esetén:

Magyarországi tartózkodására jogosító engedélyének, okiratának

- típusa: .....................................................................................................................................

- száma: .....................................................................................................................................

- kelte: .......................................................................................................................................

- érvényességi ideje: .................................................................................................................

Az engedélyt kiadó hatóság megnevezése: ...............................................................................

8. Külföldi lakóhely esetén:

Mikor hagyta el Magyarországot: .............................................................................................

Utolsó magyarországi lakcíme: .................................................................................................

Ha soha nem élt Magyarországon, édesanyja (szülei, nagyszülei) mikor távoztak külföldre:

......................................................................................................................................

Édesanyja (szülei, nagyszülei) utolsó magyarországi lakcíme: .................................................

......................................................................................................................................

9. Hozzátartozója (szülő, nagyszülő, testvér stb.) szerzett-e magyar állampolgárságot:

igen □ nem □

A hozzátartozó neve: ....................................................................................................................

Születési helye: ................................................................ ideje: ..................................................

Az állampolgársági okirat száma: ..................................................................................................

A hozzátartozó neve: ....................................................................................................................

Születési helye: ................................................................ ideje: ..................................................

Az állampolgársági okirat száma: .................................................................................................

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Mellékletek:

(A csatolt mellékleteket szíveskedjék aláhúzással vagy más módon megjelölni!)

- születési anyakönyvi kivonat;

- családi állapot igazolására: házassági anyakönyvi kivonat, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, jogerős bontóítélet;

- szülei házassági anyakönyvi kivonata;

- anyja születési anyakönyvi kivonata;

- egyéb okmány: ......................................................................................................................

Külföldön történt születésről és házasságkötésről a külföldi anyakönyvi okiratot a megfelelő hitelesítéssel, az idegen nyelvű okiratot hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva kell mellékelni.

A magyarországi anyakönyvek adatainak ellenőrzése hivatalból megtörténik.

Kelt: .................................................

..............................................
kérelmező aláírása

A kérelmező aláírását hitelesítem.

A kérelmező személyazonosságát ..................................... típusú .................. számú ...................-ig érvényes személyazonosságot igazoló okirattal igazolta.

P. H.

..............................................
a kérelmet átvevő aláírása

7. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez * 

Az alkotmányos alapismeretek vizsgaszabályzata és a vizsgakövetelmények

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény (a továbbiakban: Ápt.) 4. § (1) bekezdés e) pontja értelmében a honosítását kérő cselekvőképes nagykorú személynek - a hivatkozott törvény 4/A. § (2) bekezdésében meghatározott kivételekkel - alkotmányos alapismeretekből magyar nyelven eredményes vizsgát kell tennie.

1. *  Az Ápt. 4/A. § (1) bekezdése szerint a vizsgát a fővárosi kormányhivatalnál (a továbbiakban: hivatal) kell letenni, a hivatal vezetője által kijelölt vizsgabizottság előtt.

2. A vizsga témakörei a következők:

2.1. Magyarország helye a Kárpát-medencében, Európában és nemzetközi szervezetekben (ENSZ, Európa Tanács, NATO, Európai Unió)

2.2. Magyarország nemzeti jelképei és ünnepei (címer, zászló, korona, Himnusz, Szózat, nemzeti ünnepek)

2.3. Magyarország történetének fordulópontjai (honfoglalás-államalapítás; az Árpád-ház kihalása, török uralom, Habsburg fennhatóság, 1848-49. évi forradalom és szabadságharc, kiegyezés, első és második világháború, 1956. évi forradalom, 1990. évi rendszerváltoztatás)

2.4. A képzőművészet, a zene és a tudomány kiemelkedő magyar képviselői

2.5. A magyar irodalom meghatározó személyiségei

2.6. *  Az Alaptörvény alapvető intézményei (Országgyűlés, köztársasági elnök, Kormány, az Alkotmánybíróság és az igazságszolgáltatás)

2.7. A közigazgatás felépítése (központi, területi, helyi szervek, önkormányzati igazgatás)

2.8. Alapvető állampolgári jogok és kötelezettségek (szabadságjogok, gazdasági, szociális és kulturális jogok, állampolgári kötelezettségek és az állampolgári jogok védelme)

2.9. A magyar állampolgárság (keletkezése, megszerzése, megszűnése és igazolása)

3. A vizsgára a jelentkezési lap (1. függelék) kitöltésével lehet jelentkezni. A jelentkezési lap nyomtatvány átadásakor a jelentkezőt tájékoztatni kell a vizsgakövetelményről és a vizsga díjáról.

4. * 

5. *  A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 13. § (6) bekezdésében meghatározott vizsgadíjat a hivatal számlájára kell befizetni. A jelentkezési laphoz mellékelni kell a vizsgadíj befizetését igazoló csekkszelvényt vagy átvételi elismervényt.

6. A vizsga napját a hivatal munkarendjének megfelelően, a jelentkező igényeire is tekintettel kell megállapítani. A vizsga időpontjáról és helyéről a Jelentkezési lap átvételekor vagy legalább 15 nappal a vizsga előtt kell a jelentkezőt írásban értesíteni.

7. Vizsgára az bocsátható, aki a megállapított vizsgadíjat befizette.

8. A vizsgát a Vhr. 13. § (3) bekezdésében megjelölt képesítéssel rendelkező személyek közül a hivatal vezetője által megbízott háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság elnöke vezeti a bizottság munkáját és gondoskodik a vizsga jogszerű és zavartalan lebonyolításáról. A vizsgabizottság elnöke kizárja a vizsgából azt, aki a vizsga rendjét megzavarja, vagy szabálytalanságot, illetve visszaélést követ el. A vizsgából történő kizárást jegyzőkönyvezni kell.

9. A vizsgabizottság mellett jegyzőkönyvvezető működik, aki vezeti a jegyzőkönyvet és elvégzi a vizsgával kapcsolatos egyéb adminisztratív teendőket.

10. *  A vizsgára jelentkező, illetve a vizsgabizottság tagjai és a jegyzőkönyvvezető egyaránt bejelenthet összeférhetetlenségi okot vagy elfogultságot. A hivatal vezetője a bejelentést megvizsgálja, és a jelentkező vizsgáztatására más vizsgabizottságot jelölhet ki.

11. * 

12. A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A vizsga írásbeli vagy szóbeli része alól a jelentkező testi fogyatékosságára tekintettel orvosi igazolás alapján adhat felmentést a vizsgabizottság elnöke. Az orvosi igazolást a jegyzőkönyvhöz mellékelni kell.

13. A vizsga írásbeli és szóbeli részét egy napon kell letenni. A szóbeli vizsga előtt a vizsgázó részére legalább 30 perc felkészülési időt kell biztosítani.

14. A vizsgáról jegyzőkönyvet kell felvenni (2. függelék), melyben a sikeres vizsgáról kiadott igazolás átadását is rögzíteni kell. A vizsga adatait a vizsganyilvántartó-könyvbe (3. függelék) be kell jegyezni, melyet a vizsgabizottság elnöke hitelesít.

15. A vizsga eredményét „megfelelt”, illetve „nem felelt meg” minősítéssel kell értékelni. A megfelelt eredménnyel vizsgázónak a vizsgáról igazolást kell kiadni.

16. Az „igazolás alkotmányos alapismeretek vizsgáról” biztonsági okmány. A hivatal vezetője felelős a biztonsági okmány adminisztratív védelmére meghatározott szabályok betartásáért.

17. A vizsganyilvántartó-könyv és az „igazolás alkotmányos alapismeretek vizsgáról” közokirat. A vizsganyilvántartó-könyv nem selejtezhető, melyet a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 12. § (1) bekezdése alapján az illetékes levéltárnak át kell adni. A vizsga egyéb iratainak (jelentkezési lap, egyéb kérelem, értesítés, az írásbeli dolgozat, valamint a jegyzőkönyv) megőrzési ideje 15 év.

18. A sikertelen vizsga megismételhető. A megismételt vizsgáért a Vhr. 13. § (6) bekezdésében megállapított díjat kell fizetni. Ha a vizsga részben volt sikertelen (írásbeli vagy szóbeli rész), a vizsgadíj ötven százalékát kell megfizetni.

19. A Vhr. 13. § (7) bekezdésében meghatározott esetben a vizsgadíjat a kérelmezőnek vissza kell fizetni.

20. Az elveszett vagy megsemmisült igazolásról a vizsgázó kérelmére a hivatal a vizsganyilvántartó-könyv alapján igazolásmásolatot ad ki.

1. függelék * 

JELENTKEZÉSI LAP
alkotmányos alapismeretek vizsgára

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (1) bekezdés e) pontjában előírt alkotmányos alapismeretek vizsgára jelentkezem.

Kérem a fővárosi kormányhivatalt, hogy az eredményes alkotmányos alapismeretek vizsgámról az állampolgársági ügyekben eljáró szervet értesítse.

Igen □ Nem □

Személyi adataim:

Házassági név: ...................................................................................................................................

Születési családi név: ................................................. utónév: ..........................................................

Születési hely: ........................ (város/község) ..................... (ország, tartomány, szövetségi állam)

Születési idő: ................... év ................................................................................. hó ............... nap

Állampolgársága(i): ...........................................................................................................................

Lakóhelye: ................................. (város/község) ............................... utca ...... hsz. ...... em. .... ajtó

Személyazonosító igazolványának/EGT tartózkodási engedélyének száma: ...................................

Családi neve: ............................................................ utóneve: ..........................................................

Apja születési helye: ................................................ ideje: ...............................................................

Apja állampolgársága: .......................................................................................................................

Apja volt-e magyar állampolgár: .................................. mikortól meddig: ......................................

Anyja születési családi neve: ........................................ utóneve: .....................................................

Anyja születési helye: .................................................... ideje: .........................................................

Anyja állampolgársága: .....................................................................................................................

Anyja volt-e magyar állampolgár: ................................ mikortól meddig: .......................................

Tudomásul veszem, hogy a vizsgáért a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 50%-át kell befizetnem a fővárosi kormányhivatal számlájára.

Kelt: ............................................

..........................................................................
kérelmező

A vizsga időpontjaként ........... év ........................ hó ....... napját jelölöm ki.

..........................................................................
a fővárosi kormányhivatal vezetője

A tájékoztatást tudomásul vettem.

..........................................................................
kérelmező

2. függelék * 

Ügyszám: .......................

JEGYZŐKÖNYV
alkotmányos alapismeretek vizsgáról

Készült a ............................... (a fővárosi kormányhivatal megjelölése)-ban .......... év ......................... hó ........ napján a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (1) bekezdés e) pontjában előírt alkotmányos alapismeretek vizsgáról.

A vizsgázó

Házassági neve: .................................................................................................................................

Születési családi és utóneve: ..............................................................................................................

Születési helye: ....................................................... ideje: ................................................................

Anyja születési családi és utóneve: ...................................................................................................

Lakóhelye: .........................................................................................................................................

Az írásbeli vizsga eredménye: ...........................................................................................................

A szóbeli vizsga eredménye: .............................................................................................................

A vizsga együttes eredménye: ...........................................................................................................

A vizsgázó személyazonosságát ellenőriztem.

Személyazonosító igazolványának/EGT tartózkodási engedélyének száma: ...................................

A vizsgázó részére az alkotmányos alapismeretek vizsgáról a ................ számú igazolást kiadtam.

Kelt: ............................................

..........................................................................
a vizsgabizottság tagja
..........................................................................
a vizsgabizottság tagja
..........................................................................
a vizsgabizottság elnöke
..........................................................................
jegyzőkönyvvezető

Az alkotmányos alapismeretek vizsgáról a ............................................. számú igazolást átvettem.

Kelt: ............................................

..........................................................................
vizsgázó

3. függelék

VIZSGANYILVÁNTARTÓ-KÖNYV
alkotmányos alapismeretek vizsgáról

A vizsgázó
Sorszám Ügyszám Dátum neve szül. helye, ideje, anyja neve lakóhelye A vizsga eredménye Megjegyzés

8. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez * 

9. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez * 

.................................................

Polgármesteri Hivatal/külképviselet

Szám: ...........................

Hiv. sz: 106-...-.........................

JEGYZŐKÖNYV
állampolgársági esküről vagy fogadalomról

Készült két példányban ..................................................................... Polgármesteri Hivatalának/külképviseletnek hivatalos helyiségében ................... év ................................... hó .......... napján.

Jelen vannak:

................................................................. polgármester/külképviselet vezetője

................................................................. jegyzőkönyvvezető

.................................................................

.................................................................

................................................................. honosított, visszahonosított

(törvényes képviselője)

...................................................................................................-t a köztársasági elnök ......... év ............................ hó ..... napján kelt határozatával honosította/visszahonosította. Az okirat száma: ............................ Erről az érintette(ke)t - törvényes képviselőjét - a Polgármesteri Hivatal/külképviselet................................-n értesítette, és az állampolgársági eskü, illetve fogadalom letételére felhívta.

A polgármester/külképviselet vezetője a honosított/visszahonosított személy(eke)t tájékoztatta, hogy választása/uk szerint állampolgársági esküt vagy fogadalmat tehet(nek). Az eskü és a fogadalom egyenértékű.

A honosított(ak), visszahonosított(ak) a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 7. §-ában foglaltak szerint az esküt, illetve a fogadalmat letette(ék).

Előttem:

..........................................................................
polgármester/külképviselet vezetője
..........................................................................
jegyzőkönyvvezető

Esküt/fogadalmat tevő:

..........................................................................
..........................................................................
honosított, visszahonosított
(törvényes képviselő)
..........................................................................
..........................................................................
korlátozottan cselekvőképes
kérelmező
P. H.

A honosított(ak), visszahonosított(ak) személyazonosság(uk)at .................................................

.......................................................................................................................................................

számú és típusú ..........................-ig érvényes személyazonosságot igazoló okirattal igazolták.

A magyar állampolgárság megszerzéséről az 1993. évi LV. törvény 19. § (1) bekezdésében

foglaltak szerint az alábbi hatóságokat értesítettem: ...................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

A honosítási/visszahonosítási okiraton feltüntetett személyek közül ..........................................

............................................................................... az állampolgársági esküt, illetve fogadalmat

............................................................... miatt nem tette le. Ezt a tényt az okiratra feljegyeztem

(és az igazolására szolgáló iratot csatolom).

................................................
anyakönyvvezető

A honosítási/visszahonosítási okiratot és az alábbi iratokat átvettem:

........................................................

........................................................

................................................
honosított/visszahonosított

Kelt: ...............................................

P. H.

A jegyzőkönyv első példányát 5 napon belül az állampolgársági ügyekben eljáró szervnek kell megküldeni, másodpéldányát pedig a polgármesteri hivatal/külképviselet irattározza. A jegyzőkönyv nem selejtezhető!

10. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez * 

A köztársasági elnöknek

Budapest

fénykép helye fénykép helye

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM
a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. §-a alapján

Alulírott ..................................... és házastársam, ........................................... kérem/kérjük, hogy .......................................................................... nevű kiskorú vagy cselekvőképtelen nagykorú gyermeke(immel/inkkel) együtt a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. §-a alapján honosítani - visszahonosítani - és erről részemre/részünkre okiratot kiállítani szíveskedjék.

A KÉRELMEZŐ

I. A kérelmező személyi adatai:

1. Házassági neve: ....................................................................................................................

Születési családi neve: ..........................................................................................................

Születési utóneve(i): .............................................................................................................

Előző (születési) családi neve: ..............................................................................................

Előző utóneve(i): ..................................................................................................................

Neme: férfi □ nő □

2. Születési helye: ...................................................................... (ország, tartomány, szövetségi

állam) ......................................................................... (város, község)

A honosítási eljárás során születési helyem megnevezését kérem a hivatalos magyar elnevezés mellett a hivatalos külföldi helységnév feltüntetésével. (Ha kéri, szíveskedjék aláhúzni!)

Születési ideje: ......... év ...................... hó ...... nap

3. Állampolgársága(i): ..............................................................................................................

Jelenlegi állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte: ..........................................

4. Előző állampolgársága: .........................................................................................................

Előző állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte, és az milyen módon szűnt meg: ........

5. Lakóhelye:

Magyarországon: □□□□ ......................................................... (város, község)

........................................ (utca) ......... (hsz.) ..... (ép./lh.) ...... (em.) ..... (ajtó)

Tartózkodási helye: □□□□ ...................................................... (város, község)

........................................ (utca) ......... (hsz.) ..... (ép./lh.) ...... (em.) ..... (ajtó)

Külföldön: ................................................. (ország),........................................... (település)

közelebbi cím: ................................................................................................

Telefonszáma: ................................................................................................

Elektronikus levél (E-mail) címe: ....................................................................

Egyéb elérhetősége: .........................................................................................

II. A kérelmező családi állapotára vonatkozó adatok:

1. Családi állapota: nőtlen/hajadon (soha nem volt házas) □

nős/férjes □ özvegy □ elvált □

Házasságkötésének helye: ............................................... ideje: ..........................................

2. Elváltaknál a házasságot felbontó bíróság megnevezése: ..................................................

Az ítélet száma: ..............................................................................................................

Jogerőre emelkedésének ideje: .....................................................................................

3. Özvegyeknél a házastárs halálesetének helye és ideje: ......................................................

4. Ha a jelenlegit megelőzően több házassága is volt, ennek adatai: (házasságkötés helye, ideje, házastárs neve, születési adatai és állampolgársága): ........................................

III. A kérelmező szüleire vonatkozó adatok:

1. Apja neve: ..........................................................................................................................

Apja születési helye: ................................. (ország) ............................ (város, község)

ideje: .................................................................................................................................

Apja állampolgársága: .......................................................................................................

Apja volt-e magyar állampolgár: .......................................................................................

Ha igen, mikortól meddig: .................................................................................................

2. Anyja neve: ........................................................................................................................

Anyja születési helye: ............................ (ország) ...................................... (város, község)

ideje: ...................................................................................................................................

Anyja állampolgársága: ........................................................................................................

Anyja volt-e magyar állampolgár: ........................................................................................

Ha igen, mikortól meddig: ...................................................................................................

3. Szülei házasságkötésének helye: .............. (ország) ................................... (város, község)

ideje: ....................................................................................................................................

IV. A kérelmemet a következőkre alapozom:

A) Magyar állampolgár voltam ....-tól .....-ig.

Az egykori magyar állampolgárság megszerzésének módja: ...............................................

Az egykori magyar állampolgárság megszűnésének módja: ...............................................

B) Felmenőm magyar állampolgár volt.

A felmenő neve: ................................................, születési helye: ......................................,

születési ideje: ..................................................., rokonsági fok: ........................................

Szíveskedjék a megnevezett felmenőtől való leszármazását levezetni:

..................................................................................................................................

C) Legalább tíz éve érvényes házasságban élek olyan személlyel, aki a kérelmem benyújtásának időpontjában magyar állampolgár.

D) Legalább öt éve érvényes házasságban élek olyan személlyel, aki az állampolgársági kérelmem benyújtásának időpontjában magyar állampolgár, és közös gyermekünk született.

(A megfelelőt szíveskedjék aláhúzni és kitölteni!)

V. A kérelmező hozzátartozóira vonatkozó adatok:

Hozzátartozója (szülő, nagyszülő, gyermek, unoka, testvér, testvér gyermeke, testvér unokája) szerzett-e magyar állampolgárságot?

igen □ nem □ vagy

Hozzátartozója (szülő, nagyszülő, gyermek, unoka, testvér, testvér gyermeke, testvér unokája) kérelmezte-e a magyar állampolgárságot?

igen □ nem □

Ha igen, hol nyújtotta be a kérelmet ................................... mikor ..........................

1. A hozzátartozó neve: ..........................................................................................................

Születési helye: ................................................................... ideje: ......................................

Az állampolgársági okirat száma: ....................................................................................

2. A hozzátartozó neve: ..........................................................................................................

Születési helye: ................................................................... ideje: ......................................

Az állampolgársági okirat száma: ....................................................................................

Ha igen, kérem, hogy az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a hozzátartozóm honosítási vagy visszahonosítási eljárásában csatolt, a honosítási eljárásom során felhasználható okiratokat hivatalból szerezze be. igen □ nem □

ÖNÉLETRAJZ

(az életút bemutatása legfeljebb egy oldal terjedelemben különös tekintettel az iskolai tanulmányokra, munkahelyekre, a katonai szolgálat teljesítésének helyére, idejére, magyarországi rokonok nevére, lakóhelyére)

kérelmező

A HÁZASTÁRS

Ha a házastárs is kérelmező, akkor valamennyi pontot szíveskedjen kitölteni.

Ha a házastárs nem kérelmező, akkor kizárólag a VI. rész 1., 2. és 3. pontját magyar állampolgár házastárs esetén, illetve megszűnt házasság (házastárs halála, házasság felbontása) esetén is szíveskedjék kitölteni!

VI. A kérelmező házastársának személyi adatai:

1. Házassági neve: ...................................................................................................................

Születési családi neve: .........................................................................................................

Születési utóneve(i): ...........................................................................................................

Előző (születési) családi neve: .............................................................................................

Előző utóneve(i): .................................................................................................................

Előző (születési) családi neve: .............................................................................................

Előző utóneve(i): ..................................................................................................................

Neme: férfi □ nő □

2. Születési helye: ............................................................................ (ország, tartomány, szövetségi állam) ......................................................................... (város, község)

A honosítási eljárás során születési helyem megnevezését kérem a hivatalos magyar elnevezés mellett a hivatalos külföldi helységnév feltüntetésével. (Ha kéri, szíveskedjék aláhúzni!)

Születési ideje: ......... év ...................... hó ...... nap

3. Állampolgársága(i): .....................................................................................................

Jelenlegi állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte: ......................................

4. Előző állampolgársága: ..............................................................................................

Előző állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte, és az milyen módon szűnt meg: ...................

5. Lakóhelye:

Magyarországon: □□□□ .......................................................... (város, község)

..................................... (utca) ......... (hsz.) ..... (ép./lh.) ....... (em.) ..... (ajtó)

Tartózkodási helye: □□□□ ...................................................... (város, község)

...................................... (utca) ......... (hsz.) ..... (ép./lh.) ...... (em.) ..... (ajtó)

Külföldön: ................................. (ország),..................................... (település)

közelebbi cím: ...................................................................................................................

Telefonszáma: ......................................................................................................................

Elektronikus levél (E-mail) címe: ...............................................................................

Egyéb elérhetősége: ............................................................................................................

6. A korábbi családi állapotára vonatkozó adatok

Ha a jelenlegit megelőzően több házassága is volt, ennek adatai: (házasságkötés helye, ideje, házastárs neve, születési adatai és állampolgársága):

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

VII. A kérelmező házastárs szüleire vonatkozó adatok:

1. Apja neve: ............................................................................................................................

Apja születési helye: .................................. (ország) .................................. (város, község)

ideje: .....................................................................................................................................

Apja állampolgársága: ...........................................................................................................

Apja volt-e magyar állampolgár: ..........................................................................................

Ha igen, mikortól meddig: ...................................................................................................

2. Anyja neve: ..........................................................................................................................

Anyja születési helye: ................................ (ország) ................................. (város, község)

ideje: ....................................................................................................................................

Anyja állampolgársága: .......................................................................................................

Anyja volt-e magyar állampolgár: .......................................................................................

Ha igen, mikortól meddig: ...................................................................................................

3. Szülei házasságkötésének helye: ................ (ország) ................................. (város, község)

ideje: ....................................................................................................................................

VIII. Kérelmemet a következőkre alapozom:

A) Magyar állampolgár voltam ....-tól ....-ig.

Az egykori magyar állampolgárság megszerzésének módja: ...............................................

Az egykori magyar állampolgárság megszűnésének módja: ................................................

B) Felmenőm magyar állampolgár volt.

A felmenő neve: ........................................, születési helye: ................................................,

születési ideje: ......, rokonsági fok: ..............................

Szíveskedjék a megnevezett felmenőtől való leszármazását levezetni:

......................................................................................................................................

(A megfelelőt szíveskedjék aláhúzni és kitölteni!)

IX. A kérelmező házastársa hozzátartozóira vonatkozó adatok:

Hozzátartozója (szülő, nagyszülő, gyermek, unoka, testvér, testvér gyermeke, testvér unokája) szerzett-e magyar állampolgárságot?

igen □ nem □ vagy

Hozzátartozója (szülő, nagyszülő, gyermek, unoka, testvér, testvér gyermeke, testvér unokája) kérelmezte-e a magyar állampolgárságot?

igen □ nem □

Ha igen, hol nyújtotta be a kérelmet ...................................... mikor ...............

1. A hozzátartozó neve: ....................................................................................................

Születési helye: ................................................................ ideje: ......................................

Az állampolgársági okirat száma: .....................................................................................

2. A hozzátartozó neve: .......................................................................................................

Születési helye: ............................................................. ideje: .......................................

Az állampolgársági okirat száma: .....................................................................................

Ha igen, kérem, hogy az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a hozzátartozóm honosítási vagy visszahonosítási eljárásában csatolt, a honosítási eljárásom során felhasználható okiratokat hivatalból szerezze be. igen □ nem □

ÖNÉLETRAJZ

(az életút bemutatása legfeljebb egy oldal terjedelemben különös tekintettel az iskolai tanulmányokra, munkahelyekre, a katonai szolgálat teljesítésének helyére, idejére, magyarországi rokonok nevére, lakóhelyére)

házastárs

A KÉRELMEZŐ(K) KISKORÚ GYERMEKE(I)

A honosítási eljárás során születési helyem megnevezését kérem a hivatalos magyar elnevezés mellett a hivatalos külföldi helységnév feltüntetésével. (Ha kéri, szíveskedjék aláhúzni!)

1. Születési családi neve: ........................................... utóneve: ...............................................

Születési helye: ............................................ (ország) ............................... (város, község)

ideje: ....................................................................................................................................

Anyja neve: ..........................................................................................................................

Apja neve: ............................................................................................................................

Állampolgársága: ...............................................................................................................

2. Születési családi neve: ................................ utóneve: ..........................................................

Születési helye: ........................................... (ország) ............................... (város, község)

ideje: ..................................................................................................................................

Anyja neve: .........................................................................................................................

Apja neve: ..........................................................................................................................

Állampolgársága: ................................................................................................................

3. Születési családi neve: ................................. utóneve: .........................................................

Születési helye: ..................................... (ország) ....................................... (város, község)

ideje: ...................................................................................................................................

Anyja neve: ........................................................................................................................

Apja neve: ...........................................................................................................................

Állampolgársága: ...............................................................................................................

4. Születési családi neve: ............................... utóneve: ...........................................................

Születési helye: .............................................. (ország) .............................. (város, község)

ideje: .................................................................................................................................

Anyja neve: .......................................................................................................................

Apja neve: ..........................................................................................................................

Állampolgársága: ...............................................................................................................

NÉVMÓDOSÍTÁS

A névmódosítás lehetőségéről a tájékoztatást megkaptam.

Névmódosítást kérek/kérünk (az alábbi kérelmet ki kell tölteni) □

Névmódosítást nem kérek/kérünk (az alábbi kérelmet nem kell kitölteni) □

Névmódosítás iránti kérelem
a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 20/A. §-a alapján

Névmódosítási lehetőségek:

1. saját vagy felmenő egykori magyar születési családi nevének viselése

2. több tagú születési családi névből egy vagy több tag, valamint a születési és házassági névből a nemre utaló végződés vagy névelem elhagyása

3. utónév magyar megfelelőjének viselése

4. házastárs vagy volt házastárs saját vagy felmenője egykori magyar születési családi nevének viselése

5. elhalt anyja nevének magyar nyelven történő feltüntetése

A fentiek alapján kérem a választást a megfelelő szám feltüntetésével jelölni, és a kérelmezett név rovatot ezzel egyezően kitölteni.

Kérelmező □ □ □ □ □

Házassági nevem: ....................................................................................................................

Születési nevem: ........................................................................... (családi és utónév, apai név)

Kérelmezett név:

Születési név: ..............................................................................................................

Házassági név ......................................................

Kérem, hogy elhalt anyám nevét a mellékelt okirat(ok) alapján, magyar nyelven tüntessék fel a következő formában

Születési családi név ...............................................

utónév ..................................................

Kérelmező házastársa □ □ □ □ □

Házassági nevem: ...................................................................................................................

Születési nevem: ........................................................................... (családi és utónév, apai név)

Kérelmezett név: ......................................................................................................................

Születési név: ..............................................................................................................

Házassági név ...........................................................................

Kérem, hogy elhalt anyám nevét a mellékelt okirat(ok) alapján, magyar nyelven tüntessék fel a következő formában

Születési családi név ..........................................

utónév ..............................................

Kérelmező gyermeke(i) □ □ □

Születési nevem: ............................................................................. (családi és utónév, apai név)

Kérelmezett név: ...........................................................................................................................

Kérelmező gyermeke(i) □ □ □

Születési nevem: ........................................................................... (családi és utónév, apai név)

Kérelmezett név: ...........................................................................................................................

Kérelmező gyermeke(i) □ □ □

Születési nevem: ........................................................................... (családi és utónév, apai név)

Kérelmezett név: ...........................................................................................................................

Kérelmező gyermeke(i) □ □ □

Születési nevem: ....................................................................... (családi és utónév, apai név)

Kérelmezett név: ........................................................................................................................

Kérelmező gyermeke(i) □ □ □

Születési nevem: .......................................................................... (családi és utónév, apai név)

Kérelmezett név: .........................................................................................................................

Névmódosítási kérelem alátámasztására mellékelem:

(A csatolt mellékleteket szíveskedjék megjelölni!)

□ saját, illetve apám, anyám, nagyapám (távolabbi felmenőm) egykori állami születési anyakönyvi kivonatát

□ kérelmező

□ házastárs

□ saját, illetve felmenőm születési családi nevét tartalmazó, korabeli magyar hatóság által kiállított alábbi okmányt: személyazonosító (személyazonossági, személyi) igazolvány; útlevél; lakcímbejelentő lap; katonakönyv; illetőségi bizonyítvány; korabeli iskolai bizonyítvány, egyéb okirat: .......................................................................................

□ kérelmező

□ házastárs

□ az általam elhagyni kívánt névelem nyelvi jellemzőjéről

□ az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda fordítását vagy igazolását;

□ a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének szakvéleményét;

□ egyéb szakvéleményt: ....................................................................................

□ kérelmező

□ házastárs

□ elhalt anyám halotti anyakönyvi kivonatát és hivatalos okiratot születési családi nevének magyar nyelvű feltüntetésével

□ kérelmező

□ házastárs

MELLÉKLETEK

(A csatolt mellékleteket szíveskedjék megjelölni!)

□ magyarországi lakóhellyel rendelkező kérelmező(k) 2 db arcfényképe,

□ külföldön élő 14. életévét betöltött kérelmező(k) 1 db arcfényképe,

□ születési anyakönyvi kivonat(ok),

□ házassági anyakönyvi kivonat(ok), jogerős bontóítélet, házastárs halotti anyakönyvi kivonata,

□ a gyermek(ek) másik szülőjének hozzájáruló nyilatkozata a honosításhoz, visszahonosításhoz, névmódosításhoz

□ a kérelmező, illetve felmenői egykori magyar állampolgárságát igazoló okirat(ok)

Egyéb iratok: .........................................................................................................................

Külföldön történt születésről és házasságkötésről a külföldi anyakönyvi okiratot a megfelelő hitelesítéssel, az idegen nyelvű okiratot hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva kell mellékelni.

A magyarországi anyakönyvek adatainak ellenőrzése hivatalból megtörténik.

NYILATKOZATOK

1. Kijelentem, hogy büntetlen előéletű vagyok és nem folyik ellenem büntetőeljárás, továbbá az elmúlt öt évben szándékos bűncselekmény miatt bíróság nem marasztalt el.

□ kérelmező igen □ nem □

□ házastárs igen □ nem □

2. Kijelentem, hogy értem és beszélem a magyar nyelvet.

□ kérelmező igen □ nem □

□ házastárs igen □ nem □

3. Az Ápt. 4. § (3a) bekezdésére alapozott kérelem esetében - az Ápt. 4. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontjában meghatározott esetben - kijelentjük, hogy házasságunk legalább tíz éve fennáll.

4. Az Ápt. 4. § (3a) bekezdésére alapozott kérelem esetében - az Ápt. 4. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontjában meghatározott esetben - kijelentjük, hogy házasságunk legalább öt éve fennáll.

5. Az állampolgársági esküt vagy fogadalmat ...................... országban ...................... településen/magyar külképviseleten kívánom/kívánjuk letenni.

6. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy kiskorú gyermekem honosításához a másik szülő ..................................... (név) hozzájáruló nyilatkozatát beszerezni nem tudom, a következő okok miatt (részletes indokolás):

......................................................................................................................................

....................................................................................................

7. Nyilatkozom, hogy az idegenrendészeti eljáráshoz csatoltam a

...........................................................................

okiratot, melyet kérek hivatalból beszerezni.

□ kérelmező igen □ nem □

□ házastárs igen □ nem □

Kelt: ...................................................

.......................................................
kérelmező aláírása
.......................................................
házastárs aláírása
.......................................................
korlátozottan cselekvőképes kérelmező aláírása
.......................................................
korlátozottan cselekvőképes kérelmező aláírása

A korlátozottan cselekvőképes kérelmező(ke)t meghallgattam.

A kérelmet előttem írták alá.

A kérelmező(k) személyazonosság(uk)at

............................ típusú és ............ számú ............-ig érvényes

............................ típusú és ............ számú ............-ig érvényes

............................ típusú és ............ számú ............-ig érvényes

............................ típusú és ............ számú ............-ig érvényes

okirattal igazolták.

Tanúsítom, hogy a nagykorú, cselekvőképes kérelmező

□ a magyar nyelvet érti és beszéli

□ a magyar nyelvet nem érti és nem beszéli

Tanúsítom, hogy a nagykorú, cselekvőképes kérelmező házastársa

□ a magyar nyelvet érti és beszéli

□ a magyar nyelvet nem érti és nem beszéli

P. H.

...........................................................
a kérelmet átvevő aláírása

A kérelmező(ke)t tájékoztattam az alábbi törvényi feltétel hiányáról és az alábbi hiányosságokról:

...........................................................
a kérelmet átvevő aláírása

A tájékoztatást tudomásul vettem.

Megjegyzéseim: ...................................................................................

.................................................................................................................................

...........................................................
kérelmező aláírása


  Vissza az oldal tetejére