A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

151/1993. (X. 28.) Korm. rendelet

a magyar-ír nemzetközi közúti személy- és árufuvarozási Egyezmény kihirdetéséről

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és Írország Kormánya között Budapesten, 1992. június 29-én aláírt, a nemzetközi közúti személy- és árufuvarozás tárgyában kötött Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

(Az Egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1993. május hó 12. napján megtörtént.)

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„EGYEZMÉNY
a Magyar Köztársaság Kormánya és Írország Kormánya között a nemzetközi közúti személy- és árufuvarozásról

A Magyar Köztársaság Kormánya és Írország Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek),

attól az óhajtól vezérelve, hogy az országaik közötti és az országaikon áthaladó nemzetközi közúti személy- és árufuvarozást elősegítsék,

a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

Fogalommeghatározások

A jelen Egyezményben:

A „fuvarozó” kifejezés olyan természetes vagy jogi személyt jelent, aki a Magyar Köztársaságban vagy Írországban közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végez díj ellenében, vagy saját számlára a hatályban lévő nemzeti törvényekkel és jogszabályokkal összhangban.

A „gépjármű” kifejezés jelentése:

a) személyszállításnál autóbusz, vagy bármilyen gépi meghajtású, személyszállításra szolgáló közúti jármű, amely a vezetőt is beleértve, kilencnél több személy szállítására alkalmas, valamint a személyi poggyász szállítására szolgáló pótkocsi;

b) áruszállításnál bármilyen gépi meghajtású, árufuvarozásra szolgáló közúti jármű, beleértve bármely ahhoz kapcsolt pótkocsit vagy félpótkocsit, amely valamelyik Szerződő Fél területén kell hogy bejegyezve legyen.

A „menetrend szerinti személyszállítás” kifejezés a Szerződő Felek területein bejegyzett járművekkel, az előzetesen egyeztetett menetrend szerint és útvonalon történő szállítást jelenti (ahol az indulási és érkezési helyeket és a közbenső megállóhelyeket kijelölték), amelynek során előre meghatározott megállási pontokon utasok szállhatnak fel, illetve le.

A „nem menetrend szerinti személyszállítás” minden más személyszállítást jelent.

2. Cikk

Az alkalmazás területe

1. A jelen Egyezmény rendelkezései olyan nemzetközi közúti személy- és árufuvarozásra vonatkoznak, ahol a szállítás díj ellenében vagy saját számlára történik a Magyar Köztársaság és Írország között, tranzitként bármelyik Szerződő Fél területén áthaladva, továbbá harmadik országba, illetve harmadik országból.

2. Az Egyezmény rendelkezései nem érintik a két ország nemzetközi egyezményeiből, megállapodásaiból, jogszabályaiból eredő jogait és kötelezettségeit.

3. Cikk

Személyszállítás

1. Az autóbusszal történő menetrend szerinti személyszállításra a Szerződő Felek illetékes hatóságai közötti megegyezés jogosít.

2. Az ilyen szállítás engedélyezésére vonatkozó kérelmet a Szerződő Felek illetékes hatóságai megfelelő időn belül megküldik egymásnak.

A kérelmeknek tartalmazniuk kell a fuvarozó (a cég) nevét, a választott útvonalat, menetrendet, a viteldíjakat, a megállóhelyeket, amelyek az utasok felvételére és lerakására szolgálnak, valamint a szállítás tervezett időszakát és gyakoriságát.

4. Cikk

1. A két Szerződő Fél területei közötti vagy területükön keresztül tranzitban autóbusszal történő nem menetrend szerinti személyszállításhoz - kivéve a jelen Szerződés 5. Cikkében előirányzott szállításokat - a Szerződő Felek illetékes hatóságai által kiadott engedély szükséges.

2. A Szerződő Felek illetékes hatóságai engedélyeket a vonalnak arra a szakaszára adják ki, amely területükön áthalad.

3. Minden autóbusszal történő, nem menetrend szerinti személyszállításhoz külön engedélyt kell kiadni, amely egy oda- és visszaút megtételére jogosít, hacsak az engedélyben más kikötés nincs. A vezető utaslistával is kell hogy rendelkezzen.

4. A Szerződő Felek illetékes hatóságai évenként kölcsönösen egyeztetett számú engedélyűrlapot küldenek egymásnak a nem menetrend szerinti személyszállításhoz. Ezeken az űrlapokon szerepelnie kell az engedélyt kibocsátó illetékes hatóság bélyegzőjének és aláírásának.

5. A Szerződő Felek illetékes hatóságai megállapodnak egymás között az engedélyűrlapok kicserélésének módjáról.

5. Cikk

1. Nem szükséges engedély a nem menetrend szerinti személyszállítás esetén az autóbuszok zártajtós üzemeltetéséhez, az utasok azonos csoportjának ugyanazon az autóbuszon történő szállításához.

a) ha az utazás kiindulási és végpontja azon Szerződő Fél területén van, ahol a járművet bejegyezték; vagy

b) ha az utazás kiindulási pontja azon Szerződő Fél területén van, ahol a járművet bejegyezték, végpontja pedig a másik Szerződő Fél területén van, feltéve, hogy a jármű az utóbbi országot üresen hagyja el.

2. Nem szükséges engedély a meghibásodott autóbusz másik autóbusszal történő kicserélése esetén.

ÁRUFUVAROZÁS

6. Cikk

Engedélyek

1. A jelen Egyezmény 9. Cikkében foglaltak kivételével az egyik Szerződő Fél fuvarozójának a másik Szerződő Fél illetékes hatóságának engedélyét kell kérnie ahhoz, hogy a két terület között nemzetközi közúti árufuvarozást végezhessen, beleértve a visszaútban történő árufuvarozást, és a másik Szerződő Fél területén keresztül történő áthaladást.

2. Az engedélyt csak az a személy használhatja, akinek a részére azt kiállították. Az engedély nem átruházható. Az engedély egy időben egyetlen járműre vagy járműpár-kombinációra (csuklós jármű vagy közúti vontatmány) érvényes.

3. Az engedély az alábbi szállításra használható:

a) a két Szerződő Fél területei között;

b) tranzitban a másik Szerződő Fél területén keresztül;

c) a másik Szerződő Fél és egy harmadik ország területe között, amennyiben a harmadik ország törvényei és szabályozásai és bármilyen, a harmadik ország és valamelyik Szerződő Fél közötti megállapodás előírásai lehetővé teszik az ilyen szállításokat.

4. Az engedélyek háromféle típusúak lehetnek:

a) egy útra érvényes fuvarozási engedélyek, ahol a be- és kiutazást egy útnak kell tekinteni (kétoldalú szállítás);

b) egy útra érvényes fuvarozási engedélyek, ahol a be- és kiutazás egy útnak számít, és ahol akár a befelé irányuló, akár a kifelé irányuló szállítás harmadik országba vagy harmadik országból is történhet. Az ilyen engedélyek érvényességi időtartama nem haladhatja meg az egy évet (harmadik ország);

c) a tartós engedély az engedély kibocsátási dátumától számított egy éven belül lebonyolított korlátlan számú fuvarozásra érvényes.

5. Nincs szükség engedélyre utánfutóknál és nyerges vontatóknál.

6. Kérésre minden illetékes hatóság megfelelő mennyiségű engedélyűrlapot küld a másik fél részére.

7. Az engedélyeket

a) a Magyarországon bejegyzett járművekre a magyar fuvarozóknak Írország Idegenforgalmi, Közlekedési és Távközlési Minisztériuma adja meg, és azt saját belátása szerint a Magyar Köztársaság Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztériuma osztja szét;

b) az Írországban bejegyzett járművekre az ír fuvarozóknak a Magyar Köztársaság Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztériuma adja meg, és azt saját belátása szerint Írország Idegenforgalmi, Közlekedési és Távközlési Minisztériuma vagy bármely, általa kijelölt hatóság osztja szét.

7. Cikk

Rakomány nélküli szállítás

Az egyik Szerződő Fél fuvarozója rakomány nélküli járművet küldhet a másik Szerződő Fél területére áruk összegyűjtése céljából és ilyen esetekben a szállítási engedély rendelkezésre kell álljon a másik Szerződő Fél területére történő belépéskor.

8. Cikk

Az engedélyek mennyisége

1. Az illetékes hatóságok kölcsönös megállapodással rögzítik a szállítási engedélyek éves mennyiségét.

2. A mennyiség rögzítésre kerül a 15. Cikkben vázolt jegyzőkönyvben.

3. A vegyesbizottságnak jogában áll módosítani a mennyiséget, hogy az az aktuális forgalmi szint igényeivel összhangban legyen.

9. Cikk

Mentességek

Nincs szükség engedélyre az alábbi esetekben:

a) esetenkénti áruszállítás repülőterekre, vagy azokról, ha a légiszolgálatokra vonatkozóan másképpen nem rendelkeznek;

b) poggyászszállítás utasfuvarozó járművekhez kapcsolt utánfutóban és poggyászfuvarozás bármilyen típusú járművekben repülőterekre és onnan;

c) postai szállítás;

d) meghibásodott vagy károsodott közúti szállítójárművek szállítása;

e) méhek és apróhalak szállítása;

f) elhunytak földi maradványainak szállítása;

g) áruszállítás olyan járművekben, amelyek megengedett össztömege, beleértve az utánfutót, nem haladja meg a 6 tonnát, vagy amelynek a megengedett hasznos terhelése, beleértve az utánfutót, nem haladja meg a 3,5 tonnát;

h) saját számlás fuvarozás motoros járművekben, az alábbi feltételek mellett:

(i) a szállított áruknak a vállalkozás tulajdonában kell lennie, vagy a vállalkozás által eladottnak, vásároltnak, bérbe adottnak vagy bérbe vettnek, gyártottnak, kivontnak, feldolgozottnak, vagy javítottnak kell lennie,

(ii) az utazás céljának az áruknak a vállalkozástól történő szállításának, vagy az áruk mozgatásának kell lennie, akár a vállalkozáson belül, akár azon kívül, a vállalkozás céljaira,

(iii) az ilyen fuvarozásra használt motoros járművet a vállalkozás alkalmazottainak kell vezetniük,

(iv) az árukat a fuvarozó járműveknek a vállalkozás tulajdonában, vagy a vállalkozás által részletfizetésre vásároltnak, vagy vezető nélkül béreltnek kell lenniük,

(v) a szállítás a vállalkozás általános tevékenységeihez képest legfeljebb kiegészítő jellegű lehet;

i) segélyszállítás szükséghelyzetben, különösen természeti katasztrófáknál;

j) tartalékalkatrészek szállítása tengeri hajók és légijárművek részére;

k) a sérült gépjármű elszállítására szolgáló gépjármű;

l) kiállítási tárgyak és műtárgyak szállítása kereskedelmi célokra;

m) reklám- és tájékoztatási célra tárgyak és anyagok eseti szállítása;

n) színházi díszletek és kellékek, hangszerek, filmfelvételek vagy sporteseményeket, cirkuszi előadást, kiállításokat vagy vásárokat, rádiós és televíziós adásokat szolgáló berendezések szállítása, oda és vissza;

o) szállításban részt nem vevő járművek szállítása; és

p) áttelepülési ingóságok fuvarozása, e célra különleges személyzettel és felszereléssel rendelkező vállalkozók által végrehajtva.

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

10. Cikk

Kabotázs

A jelen Egyezmény nem egészíthető ki olyan rendelkezésekkel, amelyek megengedik az egyik Szerződő Fél fuvarozójának utasok vagy áruk felvételét a másik Szerződő Fél területének egyik helyén az illető terület bármely másik helyére történő szállítás céljából, kivéve, ha abban a Szerződő Felek illetékes hatóságai másképpen nem állapodtak meg.

11. Cikk

A nemzeti törvények betartása

Bármelyik Szerződő Fél fuvarozója és járműveinek személyzete, a másik Szerződő Fél területén való tartózkodáskor köteles betartani az ezen Szerződő Fél területén hatályos törvényeket és jogszabályokat.

12. Cikk

Dokumentumok átvizsgálása

A jelen Egyezmény által megkívánt engedélyeket és egyéb szükséges dokumentumokat azokon a járműveken kell tartani, amelyekre azok vonatkoznak, és kívánságra bármely Szerződő Fél bármilyen olyan hatóságának fel kell mutatni, amelyet erre jogszabály alapján felhatalmaztak.

13. Cikk

Adókkal kapcsolatos előírások

1. Azokat a járműveket

a) amelyek az egyik országban be vannak jegyezve és ott folyamatosan adóznak; és

b) amelyeket ideiglenesen a másik országba bevittek a forgalomban való részvétel céljából

mentesíteni kell az ezen országban járművek közlekedésére vagy birtoklására, vagy utak használatára kivetett adók és terhek alól.

2. A következő tételeket mentesíteni kell vámok és vámilletékek alól:

a) a másik Szerződő Fél területére bevitt járművek szabványos üzemanyagtankjaiban az importáláskor (ahogy a gyártó leszállította) levő üzemanyag;

b) a vontatók és a nyerges vontatók tankjaiban lévő, a hűtőberendezések hűtőrendszereihez használt üzemanyag;

c) kenőanyagok az utazás alatti használatra szükséges mennyiségekben;

d) nemzetközi közúti szállítás alatt meghibásodott jármű javításához szükséges tartalékalkatrészek és szerszámok. A kicserélt tartalékalkatrészeket re-exportálni lehet, vagy meg lehet semmisíteni a másik Szerződő Fél illetékes vámhatóságának ellenőrzése mellett.

3. A jelen Cikkelyben lévő mentesítések nem érvényesek olyan illetékekre, amelyeket egyes utak, hidak vagy alagutak használatáért kell fizetni.

14. Cikk

Vegyesbizottság

1. Az illetékes hatóságok képviselői vegyesbizottságot hoznak létre az Egyezmény következetes végrehajtásának biztosítása és a forgalom növekedésével járó feladatok érdekében. A vegyesbizottság összehívható bármelyik illetékes hatóság kívánságára.

2. Mindegyik illetékes hatóság minden szükséges tájékoztatást megad a másik félnek az Egyezmény hatályába tartozó forgalom alakulására vonatkozóan.

15. Cikk

Jegyzőkönyv

1. A Szerződő Felek részletes szabályokat dolgoznak ki a jelen Egyezmény végrehajtására vonatkozóan, s azokat az Egyezménnyel egy időben aláírt jegyzőkönyvben ismertetik.

2. A 14. Cikk 1. pontja előírásaival összhangban létrehozott vegyesbizottság módosíthatja az említett jegyzőkönyvet annak érdekében, hogy az alkalmazkodjék a nemzetközi közúti árufuvarozási rendszer alakulásához és segítse annak fejlődését.

16. Cikk

Szabálysértések

1. Ha a jelen Egyezmény előírásait az egyik Szerződő Fél fuvarozója a másik Szerződő Fél területén való tartózkodás során komolyan vagy ismételten megsérti, akkor azon Szerződő Fél illetékes hatósága, ahol a szabálysértés vagy szabálysértések előfordultak, eldöntheti, hogy

a) figyelmezteti a fuvarozót;

b) figyelmezteti a fuvarozót megjegyezve, hogy bármilyen következő szabálysértés esetén

(i) a részére kiadott engedély visszavonásra kerülhet,

(ii) a tulajdonában lévő vagy általa üzemeltetett gépjárművek ideiglenes vagy állandó jellegű kitiltását eredményezheti annak a Szerződő Félnek a területéről, ahol a szabálysértések történtek;

c) értesítést ad ilyen visszavonásról;

és követelheti a másik Szerződő Fél illetékes hatóságától, hogy érvényesítse döntését a fuvarozóra, és - a c) alpontban vázolt esetben - függessze fel a részére kiadott engedélyeket meghatározott vagy meghatározatlan időre.

2. Azon Szerződő Fél illetékes hatósága, amely bármilyen ilyen kérést kap, annak a kézhezvételtől számított kilenc napon belül eleget kell tenni a felkérésnek, és az általa hozott intézkedésekről a másik Szerződő Fél illetékes hatóságát tájékoztatnia kell.

3. A jelen Cikk előírásai megkülönböztetés nélkül alkalmazandók minden olyan törvényes szankció tekintetében, amelyet annak a Szerződő Félnek az illetékes bírósága vagy hatósága hozhat, amelyben a szabálysértés előfordult.

17. Cikk

A járművek súlya és méretei

1. A járművek súlya és méretei tekintetében mindegyik Szerződő Fél kötelezi magát, hogy a másik Szerződő Fél területén bejegyzett járművekre nem alkalmaz szigorúbb előírásokat, mint a saját területén bejegyzett járművekre alkalmazott feltételek.

2. Ha a szállítást végző jármű vagy járműkombináció súlya vagy méretei meghaladják a másik országban megengedett legnagyobb értékeket, a fuvarozás megkezdése előtt külön engedélyt kell beszerezni az utóbbi Szerződő Fél illetékes hatóságától.

3. Amennyiben a jelen Cikk második pontjában foglaltak elvégzésére kiadott engedély előírja az útvonalat, úgy a szállítást csak ezen az útvonalon szabad végezni.

18. Cikk

Hatálybalépés és időtartam

1. A Szerződő Felek diplomáciai csatornákon keresztül értesítik egymást az Egyezmény hatálybalépését célzó intézkedések megtételéről. Az Egyezmény az ilyen értesítések közül a későbbi kézhezvételét követő harmincadik napon lép hatályba.

2. A Szerződés hatályban marad, amíg valamelyik Szerződő Fél diplomáciai csatornákon írásban, hat hónappal korábban nem ad értesítést annak felmondásáról.

Készült Budapesten, 1992. június 29-én, két eredeti másolattal angol és magyar nyelven, és mindkét szöveg egyaránt hiteles.

Aláírások

3. § (1) E rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1993. június hó 12. napjától kell alkalmazni. * 

(2) A rendelet végrehajtásáról a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére