A jogszabály mai napon ( 2020.10.01. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

3/1994. (I. 14.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság és az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Szén- és Acélközösség közötti, a kereskedelemről és a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló Ideiglenes Megállapodáshoz, valamint a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti Európai Megállapodáshoz kapcsolódó, Brüsszelben, 1993. december 22-én aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről

1. § A Magyar Köztársaság Kormánya a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló törvény *  4. § b) pontja alapján a Magyar Köztársaság és az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Szén- és Acélközösség közötti, a kereskedelemről és a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló Ideiglenes Megállapodáshoz, valamint a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti Európai Megállapodáshoz kapcsolódó Kiegészítő Jegyzőkönyvet (a továbbiakban: Jegyzőkönyv), amely 1994. február 1-jén lép hatályba, e rendelettel kihirdeti.

2. § A Jegyzőkönyv magyar szövege a következő:

„Kiegészítő Jegyzőkönyv
a Magyar Köztársaság és az Európai Gazdasági
Közösség és az Európai Szén- és Acélközösség közötti, a kereskedelemről és a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló Ideiglenes Megállapodáshoz, valamint a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti Európai Megállapodáshoz

Egyrészről a Magyar Köztársaság (a továbbiakban: Magyarország),

Másrészről az Európai Közösség és az Európai Szén- és Acélközösség (a továbbiakban együtt: Közösség),

Tekintettel arra, hogy Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírták a Magyarország és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti, társulást létrehozó Európai Megállapodást (a továbbiakban: Európai Megállapodás), amely eddig még nem lépett hatályba,

Tekintettel arra, hogy az Európai Megállapodás hatálybalépéséig annak a kereskedelemre és kereskedelemmel kapcsolatos ügyekre vonatkozó rendelkezéseit 1992. március 1-jén az egyrészről a Magyar Köztársaság, másrészről az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Szén- és Acélközösség közötti, 1991. december 16-án, Brüsszelben aláírt, utoljára az 1992. december 17-i levélváltással módosított Ideiglenes Megállapodás (a továbbiakban: Ideiglenes Megállapodás)  *  hatályba léptette,

Felismerve a kereskedelem döntő fontosságát a piacgazdaságra való átmenet során,

Tudatában annak, hogy a Közösség kész erőfeszítéseit fokozni, hogy a magyar származású áruk előtt piacait megnyissa,

Tudatában az Európai Megállapodás céljainak, különösen az 1. Cikkében hivatkozottaknak,

Figyelembe véve az Ideiglenes Megállapodást és különösen annak 1. Cikkét,

Megállapodtak abban, hogy megkötik ezt a Jegyzőkönyvet és ebből a célból meghatalmazottaikká kinevezték:

Az Európai Közösség:

Philippe de SCHOUTHEETE de TERVARENT urat,

rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet,

Belgium állandó képviselőjét,

az Állandó Képviselők Bizottságának elnökét

Az Európai Szén- és Acélközösség:

Juan PRAT urat,

az Európai Közösségek Bizottságának főigazgatóját,

A Magyar Köztársaság:

GRANASZTÓI György urat,

rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet,

akik, jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kicserélése után a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

Az Ideiglenes Megállapodás 3. Cikke 2. bekezdése második albekezdése és az Európai Megállapodás 9. Cikke 2. bekezdése második albekezdése helyére a következő szöveg lép:

„Azokat az importvámokat, amelyeket a Közösségben a Magyarországról származó és a II. b) Mellékletben felsorolt termékekre alkalmaznak, a Megállapodás hatálybalépésekor az alapvám 20%-ával kell csökkenteni, majd egy évvel később az alapvám további 20%-ával. A Megállapodás hatálybalépése utáni második év végén a vámokat teljesen el kell törölni.”

2. Cikk

Az Ideiglenes Megállapodás 3. Cikke 3. bekezdése második mondata és az Európai Megállapodás 9. Cikke 3. bekezdése második mondata helyére a következő szöveg lép:

„Egyidejűleg az említett kontingenseket vagy plafonokat meghaladó importmennyiségekre alkalmazandó importvámokat fokozatosan csökkentik oly módon, hogy az legkésőbb a harmadik év végén az érintett termékekre vonatkozó importvámok teljes eltörlését eredményezze.”

3. Cikk

Az Ideiglenes Megállapodás III. Mellékletének és az Európai Megállapodás III. Mellékletének 3. lábjegyzete helyére a következő szöveg lép:

„3. Ezeket az összegeket növelni kell:

- 15%-kal a Megállapodás hatálybalépésekor,

- további 15%-kal 1993. január 1-jén,

- további 10%-kal 1993. július 1-jén,

- további 25%-kal 1994. január 1-jén.”

4. Cikk

Az Ideiglenes Megállapodás III. Mellékletének és az Európai Megállapodás III. Mellékletének 5. lábjegyzete helyére a következő szöveg lép:

„5. A jelen Melléklet szerinti vámkontingenseket és vámplafonokat meghaladó importra alkalmazott vámokat fokozatosan csökkentik:

- az alapvám 90%-ára a Megállapodás hatálybalépésekor,

- 80%-ára a hatálybalépés után egy évvel és

- 70%-ára a hatálybalépés után két évvel.

A harmadik év végén a megmaradó vámok megszűnnek.”

5. Cikk

1. Az Ideiglenes Megállapodás X. b) Mellékletének és az Európai Megállapodás X. b) Mellékletének bevezető bekezdése helyére a következő szöveg lép:

„A Mellékletben szereplő KN vámtarifaszám alatt importált mennyiségekre, a 0104 és 0204 tarifaszám kivételével, 1992. március 1-jétől 20%, 1993. január 1-jétől 40% és 1993. július 1-jétől 60% vám- és lefölözéscsökkenés érvényesül.”

2. Az Ideiglenes Megállapodás X. c) Mellékletének és az Európai Megállapodás X. c) Mellékletének a bevezető része kiegészül a következőkkel:

„A 3. évre, 4. évre és 5. évre meghatározott vámok 1993. július 1-jétől, 1994. július 1-jétől, illetve 1995. július 1-jétől alkalmazandók.”

3. Az Ideiglenes Megállapodás VIII. a), X. b) és X. c) Mellékletei, valamint az Európai Megállapodás VIII. a), X. b) és X. c) Mellékletei kiegészülnek a következő második bevezető bekezdéssel:

„A 3. évre tonnákban meghatározott mennyiségek 1993. július 1-jétől 1994. június 30-ig alkalmazandók. A 2. évre meghatározott mennyiség 50%-át meghaladó, 1993. július 1. előtt importált mennyiségeket a 3. évre alkalmazandó mennyiségekből le kell vonni.

A 4. és 5. évre meghatározott mennyiségeket 1994. július 1. és 1995. június 30. közötti, illetőleg 1995. július 1. és 1996. június 30. közötti időszakban kell alkalmazni.”

6. Cikk

1. Az Ideiglenes Megállapodás textil- és ruházati termékekről szóló 1. sz. Jegyzőkönyve és az Európai Megállapodás textil- és ruházati termékekről szóló 1. sz. Jegyzőkönyve 2. Cikk 1. bekezdésének bevezető részében a „hatodik év végén a fennmaradó vámokat el kell törölni” szöveg helyébe „az ötödik év végén a fennmaradó vámokat el kell törölni” szöveg lép.

2. Az Ideiglenes Megállapodás textil- és ruházati termékekről szóló 1. sz. Jegyzőkönyve, valamint az Európai Megállapodás textil- és ruházati termékekről szóló 1. sz. Jegyzőkönyve 2. Cikk 1. bekezdésének utolsó két francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép: „A hatodik év elején a fennmaradó vámokat el kell törölni.”

7. Cikk

Az Ideiglenes Megállapodásnak az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó Szerződés hatálya alá tartozó termékekről szóló 2. sz. Jegyzőkönyve, valamint az Európai Megállapodásnak az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó Szerződés hatálya alá tartozó termékekről szóló 2. sz. Jegyzőkönyve 2. Cikk 2. pontja helyére a következő szöveg lép:

„2. A Megállapodás hatálybalépését követő második, harmadik, negyedik és ötödik év elején a vámokat tovább kell megfelelően csökkenteni az alapvám 60%-ára, 40%-ára, 20%-ára, majd nullára.”

8. Cikk

Ez a Jegyzőkönyv az Ideiglenes Megállapodás és az Európai Megállapodás szerves részét képezi.

9. Cikk

Ez a Jegyzőkönyv annak a hónapnak az első napján lép hatályba, amely az után következik, hogy a Felek értesítették egymást arról, hogy az ehhez szükséges eljárásokat befejezték. Ezt a Jegyzőkönyvet - a 7. Cikke kivételével - 1993. július 1-jétől kezdve alkalmazni kell.

10. Cikk

Ez a Jegyzőkönyv négy példányban készült, magyar, valamint angol, dán, francia, görög, holland, német, olasz, portugál és spanyol nyelveken; e szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

FENTIEK HITELÉÜL, az arra meghatalmazottak aláírták a jelen Kiegészítő Jegyzőkönyvet.

Készült Brüsszelben, az ezerkilenszázkilencvenharmadik év, december hó huszonkettedik napján.

(Aláírások)”

3. § Ez a rendelet 1994. február 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére