A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

13/1994. (II. 1.) Korm. rendelet

a magyar-észt nemzetközi közúti személy- és árufuvarozási Egyezmény kihirdetéséről

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 1993. év október hó 7. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és az Észt Köztársaság Kormánya között Noordwijkban, 1993. május 27-én aláírt nemzetközi közúti személy- és árufuvarozási Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„EGYEZMÉNY
a Magyar Köztársaság és az Észt Köztársaság között a
nemzetközi közúti személy- és árufuvarozásról

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Észt Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek),

az országok közötti nemzetközi közúti fuvarozási együttműködés további fejlesztésének szükségessége által vezérelve,

a két ország közötti, valamint azok területén áthaladó közúti forgalom elősegítésére törekedve,

e kérdések kölcsönös segítségnyújtás, együttműködés és kölcsönös előnyök szellemében történő szabályozását óhajtva,

az alábbi Egyezmény megkötését határozták el:

I. RÉSZ

Az alkalmazás területe és fogalommeghatározások

1. Cikk

(1) Jelen Egyezménnyel a Szerződő Felek az Észt Köztársaság és a Magyar Köztársaság közötti, bármelyikük területén áthaladó, továbbá harmadik országba irányuló, a Szerződő Felek egyikében bejegyzett gépjárművel végzett nemzetközi közúti személy- és áruszállításokat szabályozzák.

(2) A jelen Egyezmény nem érinti a Szerződő Felek azon jogait vagy kötelezettségeit, amelyek a rájuk már kötelező erejű megkötött nemzetközi megállapodásokból, egyezményekből vagy jogszabályokból erednek.

2. Cikk

Jelen Egyezményben a

- fuvarozó: a Szerződő Felek egyikében bejegyzett olyan természetes vagy jogi személy, aki ezen országok engedélye által a hatályban lévő belső törvényekkel és jogszabályokkal összhangban, díj ellenében vagy saját számlára közúti fuvarozás végzésére jogosult;

- gépjármű:

= személyszállítás esetén: autóbusz vagy bármely személyszállításra szolgáló gépi meghajtású közúti jármű, amely a műszaki követelményeknek megfelelően, a vezető ülését is beleértve kilencnél több ülőhellyel rendelkezik, valamint a személyi poggyász szállítására szolgáló pótkocsi;

= áruszállítás esetén: bármely áruszállításra szolgáló gépi meghajtású közúti jármű, vagy olyan közúti jármű, amelyet a műszaki követelmények szerint alakítottak ki, beleértve bármely ahhoz kapcsolt pótkocsit vagy félpótkocsit. Emellett a járműszerelvény vontatója az egyik Szerződő Fél területén kell hogy bejegyezve legyen;

- menetrend szerinti autóbusszal történő személyszállítás:

= meghatározott gyakorisággal és meghatározott útvonalon végzett szállítás, amelynek során előre meghatározott megállási pontokon utasok szállhatnak fel, illetve le.

A menetrend szerinti járatot előre meghatározott és bejelentett menetrend díjszabás alapján kell működtetni:

- nem menetrend szerinti autóbusszal történő személyszállítás:

= olyan személyszállítás, amelynek során ugyanaz a jármű szállítja az utasok ugyanazon csoportját a jármű bejegyzési országa szerinti kiindulópontról az ugyancsak ott található végpontra és az utazás során az utasok személyi összetétele nem változik;

= olyan személyszállítás, amelynek során az utasok változatlan személyi összetételű csoportját a járművet bejegyző országból másik országba szállítják, és a jármű üresen tér vissza;

- autóbusszal történő ingajárati személyszállítás;

= olyan periodikusan ismétlődő szállítás, amelynek során az utasok előre kialakított csoportjait szállítják egyetlen kiindulópontról egyetlen végpontig, feltéve, hogy a gépjármű az első járat után üresen tér vissza és az utolsó járat előtt üresen lép be a másik Szerződő Fél területére;

- cabotage fuvarozás:

= olyan fuvarozás, amelyet az egyik Szerződő Fél fuvarozója végez a másik Szerződő Fél területén fekvő két pont között.

II. RÉSZ

Személyszállítás

3. Cikk

(1) A jelen Egyezmény értelmében az autóbusszal végzett személyszállítás, a jelen Cikk (5) pontjában felsorolt esetek kivételével, engedély alapján történik.

(2) Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás a Szerződő Felek illetékes hatóságai által közös megegyezéssel kiállított engedély alapján kell hogy történjen. A Szerződő Felek illetékes hatóságai az engedélyeket a vonalnak arra a szakaszára adják ki, amely területükön áthalad.

A Szerződő Felek illetékes hatóságai közös megegyezéssel határozzák meg az engedélyezés feltételeit, többek között az engedély érvényességének időtartamát, a menetrendet és az alkalmazandó díjszabásokat.

(3) A menetrend szerinti autóbuszjáratokkal történő személyszállítás engedélyezése iránti kérelmet a Szerződő Felek illetékes hatóságai útján kell megküldeni. A kérelemnek tartalmaznia kell az útvonalra, menetrendre és díjszabásra vonatkozó adatokat, valamint a járat beindításának előirányzott időpontját.

(4) A kérelemnek, valamint az engedélynek a tartalmát és a formáját a Szerződő Felek illetékes hatóságai határozzák meg.

(5) Nem szükséges engedély az autóbusszal végzett személyszállításhoz:

a) ha azonos személyi összetételű csoportot ugyanazzal az autóbusszal szállítják az egész utazás során, amelynek kezdő- és végpontja a járművet bejegyző Szerződő Fél területén van, és az utazás során az utasok személyi összetétele nem változik;

b) ha azonos személyi összetételű csoportot ugyanazzal az autóbusszal szállítják az utazás során egy irányban a gépjárművet nyilvántartó országból a másik Szerződő Fél területére, feltéve, hogy a gépjármű az utóbbi országot üresen hagyja el;

c) nem menetrend szerinti járatokra tranzitforgalom esetén.

A menetrend szerinti járatokat kivéve, minden utazásnál utaslistára van szükség.

(6) A jelen Cikk (5) pontjában jelzett fuvarozások jellegére nem hat ki az, ha a fuvarozó a meghibásodott autóbuszt egy üzemképesre cseréli.

4. Cikk

Az ingajárati szállítások végzéséhez az illetékes hatóság által, a másik Szerződő Fél beadványa alapján kiadott engedély szükséges. Az ingajárati kérelmet a fuvarozók országaik illetékes hatóságához nyújtják be, amely ezen kérelmet megvizsgálva, saját beadványát a másik Szerződő Fél illetékes hatóságához továbbítja.

5. Cikk

Üres autóbusszal a másik Szerződő Fél országába történő belépéshez a 3. Cikk (6) pontjában említett eset kivételével, ezen ország külön engedélye szükséges.

III. RÉSZ

Árufuvarozás

6. Cikk

(1) A Szerződő Felek területei közötti, bármelyikük területén áthaladó, valamint harmadik országba végzett árufuvarozás a Szerződő Felek illetékes hatóságai által kiadott engedélyek alapján történik.

(2) Minden útra és minden gépjárműre külön engedélyt kell kiadni. Minden engedély egy oda- és visszaútra jogosít. Az engedélykötelezettség az üresen közlekedő gépjárművekre is vonatkozik. Járműszerelvénnyel történő árufuvarozáshoz a vontatót bejegyző Szerződő Fél részére kiadott engedély szükséges.

Az engedély a következő fuvarozásokra jogosít:

a) a járműveket bejegyző Szerződő Felek országai között (loco forgalom);

b) a Szerződő Felek területein áthaladó fuvarozásokra (tranzitforgalom);

c) a másik Szerződő Fél területéről harmadik országba, vagy viszont, harmadik országból a másik Szerződő Fél területére irányuló fuvarozásokra (harmadik országos forgalom).

(3) A Szerződő Felek illetékes hatóságai az évenkénti, a jelen Egyezmény 14. Cikkének (1) pontja szerint létrehozandó vegyesbizottsági ülésen határozzák meg a viszonosság alapján az árufuvarozásra kölcsönösen kiadandó adómentes és adóköteles engedélyek számát.

(4) A Szerződő Felek megfelelő mennyiségű engedélyűrlapot adnak át egymásnak. Az engedélyűrlap mintáját a Szerződő Felek illetékes hatóságai közösen állapítják meg.

(5) Az árufuvarozási engedélyeket a fuvarozóknak a gépjárművet bejegyző ország illetékes hatósága adja ki.

(6) A közúti fuvarozási engedélyt csak az a fuvarozó használhatja fel, amelynek azt kiadták, és az másra nem ruházható át.

(7) A jelen Egyezményben említett engedélyeket a másik Szerződő Fél területén végzett fuvarozás során a gépjárművön kell tartani, és azokat az ellenőrzésre jogosult hatóság felszólítására fel kell mutatni.

(8) Az engedélyek érvényességének időtartama egy naptári év.

7. Cikk

Engedély- és adómentesen végezhető:

a) áttelepülési ingóságok fuvarozása;

b) vásári és kiállítási tárgyak, berendezések és anyagok fuvarozása;

c) sportrendezvényeket szolgáló közlekedési eszközök, versenylovak és sporteszközök fuvarozása;

d) színházi díszletek és kellékek, hangszerek, filmfelvételek, rádió- és televízió közvetítések, cirkuszi előadások célját szolgáló berendezések fuvarozása;

e) elhunytak földi maradványait tartalmazó koporsók vagy urnák fuvarozása;

f) a Szerződő Felek egyikének fuvarozói számára vásárolt tehergépjárművek (járműszerelvények) első, üres áthaladása;

g) sérült gépjárművek fuvarozása;

h) rendkívüli segélyszállítmányok fuvarozása elemi csapás, szerencsétlenség vagy katasztrófa esetén;

i) olyan tehergépkocsival végzett fuvarozás, amelynek össztömege, beleértve a pótkocsit is, nem haladja meg a 6 tonnát, vagy teherbírása a 3,5 tonnát.

IV. RÉSZ

Általános rendelkezések

8. Cikk

Tilos a cabotage személy- és árufuvarozás.

A Szerződő Felek illetékes hatóságai azonban egyes esetekben engedélyt adhatnak ki ilyen fuvarozásokra.

9. Cikk

(1) A Szerződő Felek fuvarozói és gépjárművezetői kötelesek annak az országnak a közlekedési szabályait és jogszabályait megtartani, amelynek területén a személy-, illetve áruszállítást végzik.

(2) Speciális járműszerelvényekkel végzendő árufuvarozások esetében, ha ezeknek tömege vagy méretei meghaladják a másik Szerződő Fél országának területére meghatározott maximális határértékeket, a fuvarozás csak ezen Szerződő Fél illetékes hatósága által kiadott speciális engedély kézhezvétele után kezdhető meg.

(3) Veszélyes áruk szállításához szükség esetén a Szerződő Felek illetékes hatóságai speciális engedélyt adnak ki.

A Szerződő Felek illetékes hatóságai a kézhezvételtől számított 10 napon belül kötelesek választ adni az ilyen speciális engedélykérelemre.

10. Cikk

Az egyik Szerződő Fél illetékes hatósága a másik Szerződő Féllel történt egyeztetés alapján képviseleteket létesíthet annak területén a személy- és árufuvarozás megvalósításának megszervezése céljából.

11. Cikk

(1) Mentesek az adó megfizetése alól

a) azok a tehergépjárművek, amelyek a szállításokat adómentes engedéllyel végzik;

b) azok a személyszállító autóbuszok, amelyeknek a másik Szerződő Fél területén való tartózkodási ideje nem haladja meg egy naptári évben a 60 napot.

(2) A jelen Cikk (1) pontja nem érinti azokat az adókat, díjakat és illetékeket, amelyeket autópályákon, alagutakon, hidakon és egyéb közúti létesítményeken való áthaladásra rónak ki; továbbá nem érinti azokat a pénzbírságokat, amelyeket a Szerződő Felek belső törvényhozása által, a gépjárművek megengedhető össztömegének és tengelyterhelésének túllépésére állapítanak meg.

(3) Azok az alkatrészek, amelyeket a jelen Egyezmény keretében fuvarozásokat végző járművek javítására ideiglenesen visznek be a másik Szerződő Fél országa területére, a beléptető vámhivatal által kiállított okmány alapján vám- és illetékmentesek.

(4) A kicserélt alkatrészeket vissza kell szállítani a gépjárművet bejegyző országba, vagy a vámhatóság ellenőrzése mellett meg kell semmisíteni.

(5) A gépjárműgyártó által a gépjárműbe beszerelt üzemanyagtartályban lévő üzemanyagok vám- és illetékmentesek.

12. Cikk

A határátlépéssel kapcsolatos határ-, vám- és egészségügyi ellenőrzés tekintetében, a Szerződő Felek belső törvényhozásának rendelkezéseit, illetve azon nemzetközi egyezmények rendelkezéseit kell alkalmazni, amelyeknek a Szerződő Felek részesei.

13. Cikk

A Szerződő Felek illetékes hatóságai a menetrend szerinti autóbuszoknál és az élő állatot, gyorsan romló, valamint veszélyes árut szállító gépjárműveknél a határ-, vám- és egészségügyi ellenőrzést soron kívül végzik.

14. Cikk

(1) A jelen Egyezmény végrehajtásának elősegítése és a felmerülő vitás kérdések mielőbbi rendezése érdekében a Szerződő Felek illetékes hatóságaik képviselőiből Vegyesbizottságot hoznak létre.

(2) A Vegyesbizottság üléseit évente legalább egyszer, a Szerződő Felek országai területén váltakozva tartja.

15. Cikk

(1) A Szerződő Felek illetékes hatóságai felügyelnek arra, hogy az Egyezmény rendelkezéseit országuk fuvarozói betartsák.

(2) Azokkal a fuvarozókkal és gépjárművekkel szemben, amelyek a másik Szerződő Fél országa területén hatályos, valamint a jelen Egyezmény által szabályozott, közúti fuvarozással és a közúti közlekedéssel kapcsolatos rendelkezéseket, jogszabályokat és szabályokat megsértik, azon ország illetékes hatósága, ahol a szabálysértés történt, a következő intézkedéseket foganatosíthatja:

a) figyelmeztetés;

b) a fuvarozás végzésére szóló jogosultság ideiglenes, részleges vagy teljes megvonása azon Szerződő Fél országának területén, ahol a szabálysértés történt.

(3) A Szerződő Felek illetékes hatóságai a jelen Cikk (2) pontja alapján megtett intézkedésekről tájékoztatják egymást.

16. Cikk

(1) A jelen Egyezmény végrehajtására vonatkozó szabályokat a Szerződő Felek külön jegyzőkönyvben határozzák meg.

A jegyzőkönyvet az Egyezménnyel egyidejűleg írják alá.

(2) A jelen Cikk (1) pontjában említett jegyzőkönyvet a jelen Egyezmény 14. Cikke szerint létrehozandó Vegyesbizottság jogosult módosítani, illetve kiegészíteni.

17. Cikk

(1) A jelen Egyezményt a Szerződő Felek területén érvényben lévő törvényhozással összhangban meg kell erősíteni. Az Egyezmény a megerősítő okmányok közül a későbbi kézhezvételét követő 30. napon lép hatályba.

(2) A jelen Egyezmény öt évig marad hatályban, az további öt-öt évre meghosszabbodik mindaddig, amíg valamelyik Szerződő Fél legalább hat hónappal annak lejárta előtt írásban közölt értesítéssel fel nem mondja.

Készült Noordwijkban, 1993. május 27. napján, két-két példányban, magyar, észt és orosz nyelven, mindhárom szöveg egyaránt hiteles. Vitás kérdések felmerülése esetén az orosz nyelvű szöveg az irányadó.

(Aláírások)

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1993. október 7-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére