A jogszabály mai napon ( 2020.02.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

29/1994. (III. 4.) Korm. rendelet

a magyar-litván légiközlekedési Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya között Noordwijkban, 1993. május 26-án aláírt légiközlekedési Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

LÉGIKÖZLEKEDÉSI MEGÁLLAPODÁS
a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Litván Köztársaság Kormánya között

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: a Felek)

attól az óhajtól vezettetve, hogy lehetővé tegyék a nemzetközi légiközlekedés lehetőségeinek kiterjesztését,

abból a célból, hogy kölcsönös érdekeiket szolgálóan elősegítsék a Magyar Köztársaság és a Litván Köztársaság közötti légiközlekedési kapcsolatokat,

a Chicagóban, 1944. december 7. napján aláírásra megnyitott Nemzetközi Polgári Repülési Egyezmény részeseiként,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

Fogalommeghatározások

Az Egyezmény és a Függeléke szempontjából - kivéve, ha a szöveg másként rendelkezik -

a) „Chicagói Egyezmény” kifejezés a Chicagóban, 1944. december 7. napján aláírásra megnyitott Nemzetközi Polgári Repülési Egyezményt jelenti, beleértve valamennyi Függeléket és az Egyezmény Függelékeinek bármely módosítását, amennyiben ezek a Függelékek és módosításaik a Felek vonatkozásában hatályba léptek, vagy mindkettőjük által megerősíttettek;

b) „Légügyi hatóságok” a Magyar Köztársaság esetében a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium, illetve a légügyi hatósági feladat ellátásával megbízott bármely személy vagy szerv, a Litván Köztársaság esetében a Közlekedési Minisztérium vagy annak jogutódja;

c) „Egyezmény” a jelen Egyezményt, Függelékét és azok bármely módosításait jelenti;

d) „Függelék” az Egyezményhez csatolt Függeléket és azok bármely módosításait jelenti;

e) „Légifuvarozás” a légijárműveknek utasok, poggyász, áru és posta külön-külön vagy együttes közforgalmú szállítására irányuló díj, vagy ellenszolgáltatás ellenében történő bármely üzemelését jelenti;

f) „Nemzetközi légifuvarozás” egynél több állam területe feletti légtérben áthaladó légifuvarozást jelent;

g) „Nem-kereskedelmi célú leszállás” olyan leszállást jelent, amelynek célja nem utasok, poggyász, áru és/vagy posta légifuvarozásba történő felvétele vagy kirakása;

h) „Kijelölt légiközlekedési vállalat” olyan légiközlekedési vállalatot jelent, amelyet az Egyezmény 3. Cikkének megfelelően kijelöltek és engedélyeztek;

i) „Ár” az utasok (és poggyászaik) és/vagy áru (posta kivételével) légifuvarozásban történő szállításáért a légiközlekedési vállalatok - beleértve ügynökeiket - által felszámított díjakat, illetékeket vagy árakat, és az ilyen díjak, illetékek vagy árak alkalmazása feltételeinek meghatározását jelenti;

j) „Terület” egy állam vonatkozásában az adott állam szuverenitása, joghatósága, oltalma vagy gyámsága alá tartozó földterületeket és a kapcsolódó felségvizeket jelenti;

k) „Használati díj” a repülőtér, a légiforgalmi, illetve repülésbiztonsági berendezések és szolgáltatások nyújtásáért a légiközlekedési vállalatoknak felszámított díjat jelenti.

2. Cikk

Forgalmi jogok nyújtása

1. Mindegyik Fél megadja a másik Félnek a következő jogokat a másik Fél légiközlekedési vállalata által menetrend szerinti nemzetközi légifuvarozás végzéséhez:

a) területének leszállás nélküli átrepülési joga;

b) területén nem-kereskedelmi célú leszállások joga;

c) területén, a Függelékben az adott útvonalra meghatározott pontokban, leszállások joga, a másik Fél vagy egy harmadik ország területéről kiinduló, vagy oda irányuló nemzetközi forgalomba utasok, áru és posta felvétele és kirakása céljából;

d) az Egyezményben egyébként meghatározott jogok.

2. Az Egyezmény és az annak elválaszthatatlan részét képező Függelék egyetlen rendelkezése sem értelmezhető oly módon, mintha az egyik Fél légiközlekedési vállalatának jogot adna a másik Fél területének pontjai közötti légifuvarozásban történő részvételre.

3. Cikk

Kijelölés és engedélyezés

1. Mindegyik Félnek joga van egy légiközlekedési vállalat kijelölésére, tetszése szerint, nemzetközi légifuvarozás végzésére az Egyezménnyel összhangban, és az ilyen kijelölések visszavonására vagy módosítására. Az ilyen kijelölésekről a másik Felet értesíteni kell.

2. Az ilyen kijelölésnek és a kijelölt légiközlekedési vállalat által az előírt formában és módon benyújtott üzemeltetési és műszaki engedélyekre irányuló kérelmek kézhezvételekor a másik Fél a megfelelő meghatalmazásokat és engedélyeket minimális eljárási késedelemmel kiadja, feltéve, hogy

a) a légiközlekedési vállalat tulajdonának túlnyomó része és tényleges ellenőrzése a légiközlekedési vállalatot kijelölő Fél, e Fél állampolgárai vagy mindkettőnek a kezében van;

b) a kijelölt légiközlekedési vállalat képes eleget tenni mindazon feltételeknek, amelyeket a kérvényt vagy kérvényeket elbíráló Fél a nemzetközi légifuvarozás bonyolításával kapcsolatban szokásosan alkalmaz a törvényekben és jogszabályokban leírtak alapján.

4. Cikk

Jogok visszavonása, felfüggesztése és feltételek előírása

1. Mindegyik Félnek joga van egy üzemeltetési engedély visszavonására, vagy az Egyezményben meghatározott jogoknak a másik Fél egy kijelölt légiközlekedési vállalata általi gyakorlásának felfüggesztésére, vagy ezen jogok gyakorlásával kapcsolatban szükségesnek ítélt feltételek előírására

a) bármely esetben, ahol a légiközlekedési vállalat tulajdonának túlnyomó része és tényleges ellenőrzése nincs a légiközlekedési vállalatot kijelölő Fél vagy e Fél állampolgárai, illetve mindkettő kezében;

b) abban az esetben, ha a légiközlekedési vállalat nem tartja meg az Egyezmény 14. Cikkében (Jogszabályok alkalmazása) hivatkozott jogszabályokat és rendelkezéseket.

2. Hacsak az e Cikk 1/b) alpontja további be nem tartásának megakadályozása céljából azonnali intézkedés megtétele nem szükséges, a Cikkben meghatározott jogok csak a másik Féllel történt egyeztetés után gyakorolhatók.

A légügyi hatóságok közötti ilyen egyeztetéseket az erre vonatkozó kérés kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül meg kell kezdeni.

3. A Cikk nem korlátozza egyik Fél jogait sem, hogy légijáratokat felfüggesszen, korlátozzon, vagy feltételekhez kössön a 11. Cikk (Biztonság) előírásaival összhangban.

5. Cikk

Használati díjak

Mindegyik Fél felszámíthat, vagy engedélyezheti igazságos és ésszerű díjak felszámítását a repülőterek és egyéb, ellenőrzésük alatt álló berendezések használatáért.

E díjak nem lehetnek magasabbak, mint a hasonló nemzetközi légifuvarozásban részt vevő hazai légijárművekre felszámított használati díjak.

6. Cikk

Egyszerűsített ellenőrzés

Az egyik Szerződő Fél területén tranzittal áthaladó az erre a célra kijelölt repülőtér területét el nem hagyó utasok poggyászát és a teherárut csak egyszerűsített ellenőrzésnek kell alávetni.

A tranzittal szállított poggyászárura nem lehet vámilletéket vagy más hasonló adót kivetni.

7. Cikk

Igazságos és egyenlő lehetőségek

1. A Szerződő Felek kijelölt légitársaságai számára a területük közötti kijelölt vonalak üzemeltetésére igazságos és egyenlő jogokat biztosítottak.

2. A kijelölt vonalak üzemeltetése során az egyik Szerződő Fél légitársaságának figyelembe kell vennie a másik Szerződő Fél kijelölt légitársaságának érdekeit, hogy az utóbbi légitársaság, amely szintén üzemeltet légijáratokat ezen az útvonalon vagy egy részén, ne okozzon kárt.

3. Egyik Fél sem korlátozhatja egyoldalúan az Egyezményben és Függelékében foglalt jogokat a forgalom volumene, a légijáratok sűrűsége vagy gyakorisága és a másik Fél által kijelölt légitársaság üzemeltetésében lévő légijárművek típusa vagy típusai tekintetében, feltéve, hogy összhangban vannak a Függelékkel, kivéve, ha ez vám, műszaki, üzemeltetési vagy környezetvédelmi okokból szükséges, a Chicagói Egyezmény 15. Cikkével összhangban álló egységes feltételek alapján.

4. Egyik Fél sem vethet ki a másik Fél kijelölt légiközlekedési vállalataira első elutasítási követelmény teljesítését, forgalommegosztást (uplift ratio), haszonelmaradási díjat, vagy más olyan kapacitásra, a járat gyakoriságára vagy a forgalomra vonatkozó követelményt, amely nincs összhangban az Egyezményben lefektetett célokkal.

5. Mindegyik Fél megkövetelheti tájékoztatási és egyeztetési célból a kijelölt légitársaság szezonális menetrendjének benyújtását, nem diszkriminatív alapon, tekintettel ezen Cikk 2. bekezdésében foglaltakra. Mindegyik Félnek jogában áll az ilyen iratokat módosításra az adott légitársasághoz visszaküldeni azért, hogy az adminisztratív terheket minimalizálja.

8. Cikk

Viteldíjak megállapítása

1. A Felek egyetértenek a kiinduló ország árszabályozásának alkalmazásában, ahogyan erről ezen Cikk előírásai rendelkeznek.

2. Mindegyik Fél lehetővé teszi a kijelölt légiközlekedési vállalatok számára, hogy légifuvarozási viteldíjait a piaci, kereskedelmi megfontolások alapján állapítsa meg. A Felek beavatkozása az alábbiakra korlátozódik:

a) a túlzottan diszkriminatív árak, illetve gyakorlatok megakadályozása;

b) a fogyasztók megvédése a monopolhelyzettel való visszaélésből adódóan, indokolatlanul magas vagy restriktív (korlátozó jellegű) áraktól;

c) a légitársaságok megvédése a mesterségesen alacsony és a légiközlekedésben fennálló piaci versenyt veszélyeztető áraktól. Amennyiben az egyik Fél úgy véli, hogy a fent leírt specifikus kritériumok alapján indokolttá válik a beavatkozás, akkor a 4. bekezdésben foglalt előírások értelmében értesíti a másik Felet. Miután a 4. bekezdés értesítésre vonatkozó előírásait teljesítette, a Fél egyoldalú intézkedést tehet, hogy megakadályozza az ilyen ár bevezetését, de csak annak a forgalomnak a vonatkozásában, amely útvonalának első pontja (amint az a légifuvarozást engedélyező okmányban szerepel) a saját területén van.

3. Mindegyik Fél kérheti, hogy légügyi hatóságaihoz nyújtsák be a területéről kiinduló, vagy az oda irányuló forgalommal kapcsolatos, a másik Fél kijelölt légiközlekedési vállalata által felszámított vagy felszámítani tervezett díjtételeket. Amennyiben az egyik Fél megköveteli a díjszabások hatóságai által való jóváhagyását, a másik Fél kijelölt légitársasága betartja az első Félnek az ilyen díjszabások jóváhagyására vonatkozó rendelkezéseit és előírásait, és az első Fél területéről kiinduló forgalomra vonatkozó díjszabásokat az első Fél hatóságainak jóváhagyásra benyújtják.

Nem több, mint 30 nappal a javasolt érvénybelépést megelőzően kérhetők a Felek légitársaságai a benyújtásra. Egyedi esetekben az egyik Fél engedélyezheti a benyújtást a szokásosan igényelthez képest rövidebb határidőre is. Amennyiben az egyik Fél engedélyezi egy légiközlekedési vállalatnak egy ár rövid határidőre történő benyújtását, úgy az ár az adott Fél területéről kiinduló forgalomban a javasolt időpontban életbe lép. Egyik Fél sem igényelheti a másik Fél légiközlekedési vállalatától a bérbevevők (charterelők) által az utazóközönség felé felszámított díjtételeknek a beterjesztését, kivéve, ha diszkriminációmentes alapon, tájékoztatási célból igénylik azt.

4. Amennyiben bármelyik Fél úgy véli, hogy a másik Fél kijelölt légiközlekedési vállalata által a Felek területe közötti nemzetközi légifuvarozásra javasolt ár, vagy az első Fél és egy harmadik ország területe közötti nemzetközi légifuvarozásra a másik Fél egy légitársasága által javasolt ár nem összeegyeztethető az e Cikk (2) bekezdésében foglalt meggondolásokkal, úgy értesíti a másik Felet egyet nem értése okairól a lehető legrövidebb időn belül, de minden esetben a benyújtás időpontjáról számított legkésőbb 15 napon belül. Ezután bármelyik Fél kérhet konzultációt, amelyet a lehető legrövidebb időn belül, de minden esetben az egyet nem értésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül kell megtartani. A Felek együttműködnek a kérdés ésszerű rendezéséhez szükséges információk biztosításában. Amennyiben nem adnak át értesítést az ebben a Cikkben szabályozott módon, és az a javasolt időpontban hatályba lép.

5. Ha a Felek megegyezésre jutnak annak az árnak a tekintetében, amelyre az egyet nem értésről szóló értesítést adták, mindegyik Félnek meg kell tennie minden erőfeszítést, hogy az a megegyezés életbe léphessen. Amennyiben az egyik Fél megakadályozza a javasolt ár életbelépését a 2. és 4. bekezdések előírásaival összhangban, úgy a korábban hatályban volt (összehasonlítható) ár marad hatályban.

6. A Cikk 2. és 4. bekezdései érvényessége mellett mindegyik Félnek meg kell engednie

a) bármelyik Fél vagy egy harmadik ország bármelyik légitársaságának, hogy a Felek területe közötti nemzetközi légifuvarozásban kövessék egymás menetrendszerű árait, beleértve a légiszolgáltatás piacon felszámított áraknak a kombinálását; és

b) az egyik Fél bármely légitársaságának, hogy a másik Fél és egy harmadik ország területe közötti nemzetközi légifuvarozásban kövessen bármely menetrendszerű árat, beleértve a piaci árak kombinálását.

A „követni” kifejezés használata itt azt a jogot jelenti, hogy megtarthatja (követheti) vagy bevezetheti időszerű alapon, alkalmazva a szükségesnek tartott gyorsított eljárásokat a teljesen megegyező vagy hasonló árakat; vagy ezen árakat, közvetlen, interline vagy intraline alapú árak kombinálásán keresztül, függetlenül a repülőterekkel, az útvonalakkal, távolságokkal, ütemezéssel, kapcsolódásokkal, légijárműtípussal, légijármű konfigurációval, vagy a légijármű cseréjével kapcsolatban létező, de nem csupán azokra korlátozott feltételbeli különbözőségek ellenére.

9. Cikk

Vámok és illetékek alóli mentesség

1. Az egyik Fél területére történő megérkezéskor a másik Fél kijelölt légiközlekedési vállalatai által a nemzetközi légifuvarozásban üzemeltetett légijárművek, szokásos felszereléseik, földi berendezéseik, az üzem- és kenőanyagok, a műszaki fogyóeszközök, a pótalkatrészek (beleértve a hajtóműveket), a légijárművek készletei (beleértve, de nem korlátozva csak az ilyen cikkekre az utasok által a repülés alatt korlátozott mennyiségekben megvásárolható vagy elfogyasztható élelmiszereket, italokat és égetett szeszes italokat, dohányárut és egyéb termékeket), valamint más, kizárólag a nemzetközi légifuvarozásban részt vevő légijármű üzemeltetésével vagy kiszolgálásával kapcsolatos, vagy ekkor használt cikkek viszonosság alapján mentesek a nemzeti hatóságok által kivetett és nem a szolgáltatások költségén alapuló valamennyi importkorlátozás, díjak és illetékek alól, feltéve, hogy e berendezések és készletek a légijármű fedélzetén maradnak.

2. Viszonosság alapján a továbbiakban mentesek az e Cikk 1. bekezdésében hivatkozott adók, vámok, díjak és illetékek alól

a) az ésszerű határokon belül az egyik Fél területére bevitt vagy ott beszerzett légijárműkészletek, melyeket a másik Fél nemzetközi légifuvarozásban részt vevő kijelölt légiközlekedési vállalatának a területről eltávozó légijárművén való felhasználás céljából a fedélzetre felvittek, még akkor is, amikor e készleteket annak a Félnek a területe felett végzett repülés egy szakaszán használják fel, ahol azokat a fedélzetre felvitték;

b) az üzem- és kenőanyagok, valamint a műszaki fogyóeszközök, amiket az egyik Fél területére bevittek vagy ott beszereztek a másik Fél nemzetközi légifuvarozásban részt vevő egyik kijelölt légiközlekedési vállalatának légijárművén történő felhasználás céljából, még akkor is, amikor ezeket az ellátmányokat annak a Félnek a területe felett végzett repülés egy szakaszán használják fel, ahol azokat a fedélzetre felvitték.

3. Az e Cikk 1. és 2. bekezdésében hivatkozott berendezéseket és készleteket a megfelelő hatóságok kérhetik, hogy felügyeletük vagy ellenőrzésük alá helyezzék.

4. Az e Cikkben biztosított mentességek abban az esetben is igénybe vehetők, ha az egyik Fél kijelölt légiközlekedési vállalatai az e Cikkben meghatározott tételeknek a másik Fél területére történő átszállítására vagy kölcsönzésére egy olyan légitársasággal kötöttek szerződést, amely hasonlóképpen élvezi a másik Fél által biztosított effajta mentességeket.

10. Cikk

Kereskedelmi lehetőségek

1. Mindegyik Fél légiközlekedési vállalata a másik Fél légügyi hatóságai előzetes értesítését követően, a másik Fél területén a légiközlekedés elősegítése és értékesítése céljából képviseleteket hozhatnak létre.

2. Mindegyik kijelölt légiközlekedési vállalat a viszonosság elve alapján értékesítheti légiközlekedési szolgáltatásait a másik Fél területén.

3. Mindegyik kijelölt légiközlekedési vállalat a viszonosság elve alapján, igénye szerint átválthatja és hazautalhatja a helyben kiadott összegeken felüli helyi bevételeket. Az átváltást és hazautalást engedélyezni kell, mégpedig a folyó bankműveletekre és átutalásra alkalmazandó árfolyamon.

4. Az egyik Fél kijelölt légiközlekedési vállalata a másik Félnek a belépésre, tartózkodásra és munkavállalásra vonatkozó jogszabályaival és rendelkezéseivel összhangban a másik Fél területére beviheti és alkalmazásban tarthatja a légifuvarozás nyújtásához szükséges igazgatási, értékesítési, műszaki, üzemeltetési és egyéb szakmai személyzetet.

11. Cikk

Repülésbiztonság

1. Mindegyik Fél a jelen Egyezményben biztosított légifuvarozás üzemeltetése szempontjából érvényesnek ismeri el a másik Fél által kiadott vagy érvényesített és érvényben lévő légialkalmassági bizonyítványokat vagy szakszolgálati bizonyítványokat és engedélyeket, feltéve, hogy az e bizonyítványokkal vagy engedélyekkel szemben támasztott követelmények a Chicagói Egyezményben foglalt minimális előírásokkal legalább azonosak. Mindazonáltal mindegyik Fél visszautasíthatja, hogy érvényesnek fogadja el a másik Fél által a saját állampolgárai számára a területük feletti átrepülés céljából kiállított vagy érvényesített szakszolgálati engedélyeket és jogosítványokat.

2. Mindegyik Fél kérhet konzultációkat a másik Fél légiközlekedési berendezései, személyzete, légijárművei és kijelölt légiközlekedési vállalatok üzemeltetésének biztonsági előírásai megtartásának tárgyában. Amennyiben az ilyen konzultációkat követően az egyik Fél megállapítja, hogy a másik Fél az említett területeken ténylegesen nem tartja meg és nem alkalmazza azokat a biztonsági előírásokat és követelményeket, melyek a Chicagói Egyezmény alapján megállapított minimális előírásokkal legalább azonosak, a másik Felet értesíti ezekről a tényekről és az ahhoz szükséges intézkedésekről, hogy azok a minimális előírásoknak megfeleljenek; és a másik Fél megteszi a megfelelő korrekciós intézkedést. Mindegyik Fél fenntartja magának a jogot a másik Fél által kijelölt légiközlekedési vállalat üzemeltetési, illetve műszaki engedélyeinek visszatartására, visszavonására vagy korlátozására, amennyiben a másik Fél ésszerű időn belül nem teszi meg ezeket a megfelelő intézkedéseket.

12. Cikk

Biztonság

1. A Felek, összhangban a nemzetközi jog által biztosított jogaikkal és kötelezettségeikkel, megerősítik, hogy egymással való kapcsolataikban a légiközlekedés biztonságának jogellenes cselekményektől való megvédésére vonatkozó Megállapodás (1987. augusztus) ezen Egyezmény elválaszthatatlan részét képezi.

2. A Felek felkérés esetén minden szükséges segítséget megadnak egymásnak a légijárművek jogellenes hatalomba kerítésére irányuló cselekmények megakadályozására, és más, az utasok, a személyzet, a légijárművek, a repülőterek és a léginavigációs berendezések biztonsága elleni jogellenes cselekmények és minden más repülésbiztonság ellen irányuló fenyegetés megakadályozására.

3. A Felek az 1963. év szeptember 14-én, Tokióban aláírt „A légijárművek fedélzetén elkövetett bűncselekményekről és egyéb cselekményekről szóló egyezmény”, az 1970. év december 16-án, Hágában aláírt „A légijárművek jogellenes hatalomba kerítése leküzdéséről szóló Egyezmény”, az 1971. szeptember 23-án, Montrealban aláírt „A polgári légiközlekedés biztonsága elleni jogellenes cselekmények leküzdéséről szóló egyezmény” rendelkezéseivel összhangban járnak el.

4. A Felek az egymással fenntartott kapcsolataikban a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által megállapított és a Nemzetközi Polgári Repülési Egyezmény Függelékeiben megnevezett, a légiközlekedés biztonságára vonatkozó rendelkezésekkel összhangban cselekednek, valamint megkívánják, hogy a területükön bejegyzett légijárművek üzemeltetői, illetve azok az üzemeltetők, akiknek fő üzleti telephelye vagy állandó lakhelye területükön van, és a területükön lévő repülőterek üzemeltetői, ezen légiközlekedési biztonsági előírásoknak megfelelően járjanak el.

5. A Felek egyetértenek abban, hogy a másik Fél által megkövetelt biztonsági előírásokat megtartják annak területére történő belépéskor, a légijármű védelme érdekében megfelelő intézkedéseket tesznek, és az utasokat, a személyzetet, azok poggyászait szintúgy, mint az árut és a légijármű készleteit a beszállás, illetve berakodás előtt és közben átvizsgálják. A Felek kölcsönös jóindulattal bírálják el a másik Félnek az egyes konkrét veszélyekkel szembeni különleges biztonsági intézkedések megtételére irányuló kérelmeit.

6. A légijármű jogellenes hatalomba kerítése, illetve ennek veszélye fennállása esetén, vagy más, az utasok, a személyzet, a légijárművek, a repülőterek és a léginavigációs berendezések biztonsága elleni jogellenes cselekmény vagy annak veszélye esetén a Felek segítséget nyújtanak egymásnak a kommunikáció elősegítése és más, az effajta cselekmény vagy ennek veszélye gyors és biztonságos megszüntetéséhez szükséges megfelelő intézkedések megtétele révén.

7. Amennyiben az egyik Fél azon vélekedése, hogy a másik Fél nem ezen Cikk légiközlekedés-biztonsági rendelkezéseinek megfelelően járt el, megalapozottnak bizonyul, légügyi hatóságai azonnali konzultációt kérhetnek a másik Fél légügyi hatóságaitól.

Amennyiben a kérelemtől számított 15 napon belül nem sikerül kielégítő megegyezésre jutni, ez alapot szolgáltat a másik Fél légiközlekedési vállalata üzemeltetési engedélye vagy műszaki engedélyei visszatartására, visszavonására, korlátozására, illetve feltételekhez kötésére. Szükséghelyzetben ez a Fél a 15 nap letelte előtt is tehet átmeneti intézkedéseket.

13. Cikk

Jogszabályok és rendelkezések betartása

1. Az egyik Fél területére történő belépéskor, távozáskor, illetve a területén való tartózkodáskor annak, a légijárművek üzemeltetésére és repülésére vonatkozó jogszabályait és rendelkezéseit a másik Fél légiközlekedési vállalatainak be kell tartaniuk.

2. Az egyik Félnek a területére történő belépéskor, ott-tartózkodásakor, illetve távozáskor a légijármű fedélzetén lévő utasok, személyzet, illetve áru belépésével, valamint távozásával kapcsolatos jogszabályait és rendelkezéseit (beleértve a belépésre, engedélyezésre, biztonságra, bevándorlásra, útlevelekre, vámvizsgálatra és karanténra vonatkozó rendelkezéseket, illetve posta esetében a postai rendelkezéseket) a másik Fél légiközlekedési vállalatai utasainak, személyzetének és áruinak, illetve ezek nevében be kell tartani.

14. Cikk

Konzultációk

1. A Felek légügyi hatóságai a szoros együttműködés szellemében időről időre tanácskoznak annak érdekében, hogy az Egyezmény végrehajtását és rendelkezéseinek megtartását biztosítsák.

2. Bármely Fél bármikor kérhet az Egyezmény értelmezése, alkalmazása, módosítása vagy az Egyezménnyel összefüggő bármely vitás kérdés tárgyában konzultációkat. Az ilyen konzultációkat - amelyek történhetnek szóban vagy írásban - a diplomáciai úton eljuttatott kérelem kézbesítésétől számított harminc (30) napon belül kell megkezdeni, kivéve, ha a Felek légügyi hatóságai megállapodnak a határidő meghosszabbításában.

15. Cikk

Viták rendezése

1. A jelen Egyezménnyel kapcsolatos bármely, a hivatalos konzultációk első menetében nem rendezett vitát, kivéve a 9. Cikk 3. bekezdése (viteldíjak megállapítása) vonatkozásában felmerülőket, a Felek egyetértése esetén valamely személy vagy testület elé lehet terjeszteni döntésre. Ha a Felek ebben nem egyeznek meg, a vitát bármely Fél kérésére az alábbi eljárással összhangban választott bíróság elé terjesztik.

2. A választott bíróság három választott bíróból áll, akiket a következőképpen választanak ki:

a) a választott bíróságot igénylő kérés kézhezvételétől számított 30 napon belül mindegyik Fél megnevez egy választott bírót. E két választott bíró a megnevezésüket követő 60 napon belül egy 3. választott bíró kijelölésében egyezik meg, aki a választott bíróság elnökeként fog tevékenykedni;

b) amennyiben valamelyik Szerződő Fél nem tud választott bírót megnevezni, vagy a 3. választott bíró személyében az a) bekezdésben foglaltaknak megfelelően nem egyeznek meg, bármely Szerződő Fél kérheti a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsának elnökét, hogy jelölje ki a szükséges választott bírót vagy választott bírákat 30 napon belül. Ha a Tanács Elnöke valamelyik Fél országának állampolgára, akkor az ilyen alapon nem kizárt rangidős alelnök végzi a kinevezést.

3. Hacsak másként nem állapodnak meg, a döntőbíróság az Egyezménnyel összhangban megállapítja bíráskodásának hatáskörét és meghatározza az eljárást. A bíróság utasítására vagy bármelyik Fél kérésére a bíróság teljes felállását követő 15 napon belül konferenciát tartanak a döntőbíráskodás tárgyát képező kérdésekről és a követendő pontos eljárásokról.

4. Hacsak másként nem állapodnak meg, a bíróság teljes felállását követő 45 napon belül mindegyik Fél benyújt egy memorandumot. A válaszok 60 nap múlva esedékesek. Bármelyik Fél kérésére vagy saját belátása szerint a válaszok esedékességét követő 15 napon belül a bíróság meghallgatást tart.

5. A bíróság törekszik írásbeli döntést adni a meghallgatás megtörténtét követő 30 napon belül, illetve meghallgatás hiányában mindkét válasz beadását követően.

A bíróság többségi döntése az iránymutató.

6. A döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a Felek magyarázatra irányuló kérelmet nyújthatnak be, és e kéréstől számított 15 napon belül kell a magyarázatot megadni.

7. A Felek nemzeti jogszabályaikkal összhangban a választott bíróság döntésének vagy ítéletének teljes hatályt adnak.

8. A választott bíróság költségei, beleértve a választott bírák díjait és költségeit, a Felek között egyenlően oszlanak meg. A Tanács Elnöke által a jelen Cikk 2/b) pontjának eljárásaival kapcsolatban felmerülő bármilyen költségek a választott bíróság költségeinek részeként tekintendők.

16. Cikk

Módosítások

Ha a Szerződő Felek egyike kívánatosnak tartja az Egyezmény vagy Függelékének módosítását, a javasolt módosításra vonatkozóan kérhető a Szerződő Felek légügyi hatóságai közötti konzultáció megtartása.

A konzultációnak a kérelem beadása utáni 60 napon belül el kell kezdődnie, hacsak a Szerződő Felek légügyi hatóságai nem állapodnak meg ennek az időszakasznak a meghosszabbításáról.

Az Egyezményben tett módosítások a megerősítés után diplomáciai jegyzékváltás útján lépnek érvénybe.

17. Cikk

Bejegyzés az ICAO-nál

Az Egyezményt és valamennyi módosítását nyilvántartásba kell vétetni a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnél.

18. Cikk

Összhangban a sokoldalú megállapodásokkal

Amennyiben egy olyan sokoldalú megállapodás lép hatályba, melyet mindkét Fél elfogadott, és amely az Egyezmény által felölelt bármely kérdést érinti, az Egyezményt módosítani kell úgy, hogy az a sokoldalú megállapodás előírásaival összhangban legyen.

19. Cikk

Felmondás

1. Az Egyezményt a Szerződő Felek határozatlan időre kötötték.

2. Mindegyik Szerződő Fél bármikor értesítheti diplomáciai úton a másik Szerződő Felet az Egyezmény felmondására irányuló szándékáról. Ebben az esetben az Egyezmény a másik Féltől kapott értesítés után 12 hónappal érvényét veszti, hacsak az Egyezmény felmondásáról szóló értesítés másként nem rendelkezik.

20. Cikk

Hatálybalépés

A jelen Megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor a Felek diplomáciai csatornákon keresztül értesítik egymást vonatkozó alkotmányos eljárásaik befejezéséről.

A jelen Megállapodást határozatlan időre kötik.

Ennek hiteléül alulírottak, akiket erre Kormányaik megfelelően felhatalmaztak, a Megállapodást aláírják.

Készült két példányban, 1993. év május hó 26. napján, magyar, litván és angol nyelven, melyek mindegyike egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

(Aláírások)

FÜGGELÉK

I. Rész

A Magyar Köztársaság kijelölt légiközlekedési vállalata a következő útvonalakon üzemelhet mindkét irányban:

Pontok Magyarországon Közbenső pontok Vilnius Túli pontok
Budapest és minden, a nemzetközi forgalom számára megnyitott repülőtér Magyarországon Később kerülnek meghatározásra Később kerülnek meghatározásra

II. Rész

A Litván Köztársaság kijelölt légiközlekedési vállalata a következő útvonalakon üzemelhet mindkét irányban:

Pontok Litvániában Közbenső pontok Budapest Túli pontok
Vilnius és minden, a nemzetközi forgalom számára megnyitott repülőtér Litvániában Később kerülnek meghatározásra Később kerülnek meghatározásra

III. Rész

A másik Fél területének Budapest és Vilnius kivételével, konkrét pontjaira való üzemelés a Felek légügyi hatóságai megállapodásának függvénye.

IV. Rész

A közbenső és túli pontok a Felek légügyi hatóságai megállapodásának és meghatározásának tárgyát képezik.”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1993. november 16-tól kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére