A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

45/1994. (III. 31.) Korm. rendelet

a magyar-litván nemzetközi közúti személy- és árufuvarozásról szóló egyezmény kihirdetéséről

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 1993. év november hó 16. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya között Noordwijkban, 1993. május 26-án aláírt nemzetközi közúti személy- és árufuvarozásról szóló egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„EGYEZMÉNY
a Magyar Köztársaság és a Litván Köztársaság között a nemzetközi közúti személy- és árufuvarozásról

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek),

az országok közötti nemzetközi közúti fuvarozási együttműködés további fejlesztésének szükségessége által vezérelve,

a két ország között, valamint azok területén áthaladó közúti forgalom elősegítésére törekedve,

e kérdések kölcsönös segítségnyújtás, együttműködés és kölcsönös előnyök szellemében történő szabályozását óhajtva,

az alábbi Egyezmény megkötését határozták el:

I. RÉSZ

AZ ALKALMAZÁS TERÜLETE
ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. Cikk

(1) Jelen Egyezménnyel a Szerződő Felek a Litván Köztársaság és a Magyar Köztársaság közötti, bármelyikük területén áthaladó, továbbá harmadik országba irányuló, a Szerződő Felek egyikében bejegyzett gépjárművel végzett közúti személy- és áruszállításokat szabályozzák.

(2) A jelen Egyezmény nem érinti a Szerződő Felek azon jogait vagy kötelezettségeit, amelyek a rájuk nem kötelező erejű megkötött nemzetközi megállapodásokból, egyezményekből vagy jogszabályokból erednek.

2. Cikk

Jelen Egyezményben a

- fuvarozó: a Szerződő Felek egyikében bejegyzett olyan természetes vagy jogi személy, aki ezen országok engedélye által a hatályban lévő belső törvényekkel és jogszabályokkal összhangban, díj ellenében vagy saját számlára közúti fuvarozás végzésére jogosult;

- gépjármű:

= személyszállítás esetén: autóbusz vagy bármely személyszállításra szolgáló gépi meghajtású közúti jármű, amely a műszaki követelményeknek megfelelően, a vezető ülését is beleértve, kilencnél több ülőhellyel rendelkezik, valamint a személyi poggyász szállítására szolgáló pótkocsi;

= áruszállítás esetén: bármely áruszállításra szolgáló gépi meghajtású közúti jármű, vagy olyan közúti jármű, amelyet a műszaki követelmények szerint alakítottak ki, beleértve bármely ahhoz kapcsolt pótkocsit vagy félpótkocsit.

Emellett a járműszerelvény vontatója az egyik Szerződő Fél területén kell hogy bejegyezve legyen;

- menetrend szerinti autóbusszal történő személyszállítás:

= meghatározott gyakorisággal és meghatározott útvonalon végzett szállítás, amelynek során előre meghatározott megállási pontokon utasok szállhatnak fel, illetve le.

A menetrend szerinti járatot előre meghatározott menetrend és díjszabás alapján kell működtetni;

- nem menetrend szerinti autóbusszal történő személyszállítás:

= olyan személyszállítás, amelynek során ugyanaz a jármű szállítja az utasok ugyanazon csoportját a jármű bejegyzési országa szerinti kiindulópontról az ugyancsak ott található végpontra és az utazás során az utasok személyi összetétele nem változik;

= olyan személyszállítás, amelynek során az utasok változatlan személyi összetételű csoportját a járművet bejegyző országból másik országba szállítják és a jármű üresen tér vissza;

- autóbusszal történő ingajárati személyszállítás:

= olyan periodikusan ismétlődő szállítás, amelynek során az utasok előre kialakított csoportjait szállítják egyetlen kiindulópontról egyetlen végpontig, feltéve, hogy az autóbusz az első járat után üresen tér vissza, és az utolsó járat előtt üresen lép be a másik Szerződő Fél területére;

- cabotage fuvarozás:

= olyan fuvarozás, amelyet az egyik Szerződő Fél fuvarozója végez a másik Szerződő Fél területén fekvő két pont között.

II. RÉSZ

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS

3. Cikk

(1) A jelen Egyezmény értelmében az autóbusszal végzett személyszállítás, a jelen Cikk (3) pontjában felsorolt esetek kivételével, engedély alapján történik.

(2) Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás a Szerződő Felek illetékes hatóságai által közös megegyezéssel kiállított engedély alapján kell hogy történjen. A Szerződő Felek illetékes hatóságai az engedélyeket a vonalnak arra a szakaszára adják ki, amely területükön áthalad.

A Szerződő Felek illetékes hatóságai közös megegyezéssel határozzák meg az engedélyezés feltételeit, többek között az engedély érvényességének időtartamát, a menetrendet és az alkalmazandó díjszabásokat.

(3) Nem szükséges engedély az autóbusszal végzett személyszállításhoz:

a) ha azonos személyi összetételű csoportot ugyanazzal az autóbusszal szállítják az egész utazás során, melynek kezdő- és végpontja a járművet bejegyző Szerződő Fél területén van, és az utazás során az utasok személyi összetétele nem változik;

b) ha azonos személyi összetételű csoportot ugyanazzal az autóbusszal szállítják az utazás során egy irányban a gépjárművet nyilvántartó országból a másik Szerződő Fél területére, feltéve, hogy a gépjármű az utóbbi országot üresen hagyja el;

c) nem menetrend szerinti járatokra tranzitforgalom esetén.

A menetrend szerinti járatokat kivéve, minden utazásnál utaslistára van szükség.

(4) A jelen Cikk (3) pontjában jelzett fuvarozások jellegére nem hat ki az, ha a fuvarozó a meghibásodott autóbuszt egy üzemképesre cseréli.

4. Cikk

(1) A menetrend szerinti autóbuszjáratokkal történő személyszállítás engedélyezése iránti kérelmet és az engedélyeket a Szerződő Felek illetékes hatóságai útján kell megküldeni.

(2) A kérelemnek, valamint az engedélynek a tartalmát és a formáját a Szerződő Felek illetékes hatóságai határozzák meg.

5. Cikk

Az ingajárati szállítások végzéséhez az illetékes hatóság által, a másik Szerződő Fél beadványa alapján kiadott engedély szükséges. Az ingajárati kérelmet a fuvarozók országaik illetékes hatóságához nyújtják be, amely ezen kérelmet megvizsgálva, saját beadványát a másik Szerződő Fél illetékes hatóságához továbbítja.

6. Cikk

Üres autóbusszal a másik Szerződő Fél országába történő belépéshez - a 3. Cikk (4) pontjában említett eset kivételével - ezen ország külön engedélye szükséges.

III. RÉSZ

ÁRUFUVAROZÁS

7. Cikk

(1) A Szerződő Felek területei közötti, bármelyikük területén áthaladó, valamint harmadik országba végzett árufuvarozás a Szerződő Felek illetékes hatóságai által kiadott engedélyek alapján történik.

(2) Minden útra és minden járműre, illetve járműszerelvényre külön engedélyt kell kiadni. Minden engedély egy oda- és visszaútra jogosít. Az engedélykötelezettség az üresen közlekedő gépjárművekre is vonatkozik. Járműszerelvénnyel történő fuvarozáshoz csak a vontatóhoz szükséges engedély.

Az engedélyeknek három típusa létezik:

a) beutazási engedélyek, amelyekkel a Szerződő Felek területei közötti fuvarozások történnek;

b) tranzit engedélyek, amelyekkel a másik Szerződő Fél területén áthaladó fuvarozások bonyolódnak;

c) harmadik országos engedélyek, amelyekkel a másik Szerződő Fél területéről harmadik országba, vagy viszont, harmadik országból a másik Szerződő Fél területére irányuló fuvarozások történnek.

(3) A jelen Cikk (2) pontjában említett engedélytípusok a következőfélék lehetnek:

a) adóköteles;

b) adómentes.

(4) A Szerződő Felek illetékes hatóságai az évenkénti, a jelen Egyezmény 15. Cikkének (1) pontja szerint létrehozandó vegyesbizottsági ülésen határozzák meg típusonként a viszonosság alapján az árufuvarozásra kölcsönösen kiadandó adómentes és adóköteles engedélykontingenst.

(5) A közúti fuvarozási engedélyt csak az a fuvarozó használhatja fel, amelynek azt kiadták, és az másra nem ruházható át.

(6) A fuvarozási engedélyeket a tehergépkocsit bejegyző ország illetékes hatósága adja ki.

(7) A Szerződő Felek folyó év november 30-ig adják át egymásnak a jövő évre szóló engedélyűrlapok jóváhagyott mennyiségét.

(8) A jelen Egyezményben említett engedélyeket a másik Szerződő Fél területén végzett fuvarozás során a gépjárművön kell tartani, és azokat az ellenőrzésre jogosult hatóság felszólítására fel kell mutatni.

(9) Az engedélyek érvényessége a következő év február 1-jéig tart.

8. Cikk

Engedély- és adómentesen végezhető:

a) áttelepülési ingóságok fuvarozása;

b) vásári és kiállítási tárgyak, berendezések és anyagok fuvarozása;

c) sportrendezvényeket szolgáló közlekedési eszközök, versenylovak és sporteszközök fuvarozása;

d) színházi díszletek és kellékek, hangszerek, filmfelvételek, rádió- és televízióközvetítések, cirkuszi előadások célját szolgáló berendezések fuvarozása;

e) elhunytak földi maradványait tartalmazó koporsók vagy urnák fuvarozása;

f) a Szerződő Felek egyikének fuvarozói számára vásárolt tehergépjárművek (járműszerelvények) első, üres áthaladása;

g) sérült gépjárművek fuvarozása;

h) rendkívüli segélyszállítmányok fuvarozása elemi csapás, szerencsétlenség vagy katasztrófa esetén;

i) olyan tehergépkocsival végzett fuvarozás, amelynek össztömege - beleértve a pótkocsit is - nem haladja meg a 6 tonnát, vagy teherbírása a 3,5 tonnát;

k) postai küldemények fuvarozása.

IV. RÉSZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

9. Cikk

Tilos az egyik Szerződő Fél gépjárműveivel végzett személy- és árufuvarozás, ha a kiindulási és a végpont a másik Szerződő Fél területén van.

A Szerződő Felek illetékes hatóságai azonban egyes esetekben engedélyt adhatnak ki ilyen fuvarozásokra.

10. Cikk

(1) A Szerződő Felek fuvarozói és gépjárműveinek utasai kötelesek annak az országnak a közlekedési szabályait és jogszabályait megtartani, amelynek területén a szállítást végzik.

(2) Azon gépjárművek esetében, amelyeknek tömege vagy méretei meghaladják a másik Szerződő Fél országának területére meghatározott maximális határértékeket, a fuvarozás csak ezen Szerződő Fél illetékes hatósága által kiadott speciális engedély kézhezvétele után kezdhető meg.

(3) Veszélyes áruk szállításához szükség esetén a Szerződő Felek illetékes hatóságai speciális engedélyt adnak ki.

A Szerződő Felek illetékes hatóságai a kézhezvételtől számított 15 napon belül kötelesek választ adni az ilyen speciális engedélykérelemre.

11. Cikk

Az egyik Szerződő Fél illetékes hatósága a másik Szerződő Féllel történt egyeztetés alapján képviseleteket létesíthet annak területén a személy- és árufuvarozás megvalósításának megszervezése céljából.

12. Cikk

(1) Mentesek az adó megfizetése alól:

a) azok a tehergépjárművek, amelyek a szállításokat adómentes engedéllyel végzik;

b) azok a személyszállító autóbuszok, amelyeknek a másik Szerződő Fél területén való tartózkodása nem haladja meg egy naptári évben a 60 napot.

(2) A jelen Cikk (1) pontja nem érinti azokat az adókat, díjakat és illetékeket, amelyeket autópályák egyes szakaszain, alagutakon, hidakon és egyéb közúti létesítményeken való áthaladásra rónak ki; továbbá nem érinti azokat a pénzbírságokat, amelyeket a Szerződő Felek belső törvényhozása által, a gépjárművek megengedhető össztömegének vagy tengelyterhelésének túllépésére állapítanak meg.

(3) Azok az alkatrészek, amelyeket a jelen Egyezmény keretében fuvarozásokat végző járművek javítására ideiglenesen visznek be a másik Szerződő Fél országa területére, a beléptető vámhivatal által kiállított okmány alapján vám- és illetékmentesek.

A kicserélt alkatrészeket vissza kell szállítani a gépjárművet bejegyző országba, vagy a vámhatóság ellenőrzése mellett meg kell semmisíteni.

(4) A gépjárműgyártó által a gépjárműbe beszerelt üzemanyagtartályban lévő üzemanyagok vám- és illetékmentesek.

13. Cikk

A határátlépéssel kapcsolatos határ-, vám- és egészségügyi ellenőrzés tekintetében, a Szerződő Felek belső törvényhozásának rendelkezéseit, illetve azon nemzetközi egyezmények rendelkezéseit kell alkalmazni, amelyeknek a Szerződő Felek részesei.

14. Cikk

A Szerződő Felek illetékes hatóságai a menetrend szerinti autóbuszoknál és az élő állatot, gyorsan romló, valamint veszélyes árut szállító gépjárműveknél a határ-, vám- és egészségügyi ellenőrzést soron kívül végzik.

15. Cikk

(1) A jelen Egyezmény végrehajtásának elősegítése és a felmerülő vitás kérdések mielőbbi rendezése érdekében a Szerződő Felek illetékes hatóságaik képviselőiből Vegyesbizottságot hoznak létre.

A Vegyesbizottság üléseit évente legalább egyszer, a Szerződő Felek országai területén váltakozva tartja.

(2) A Szerződő Felek a jelen Egyezmény értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatosan felmerülő minden vitás kérdést Vegyesbizottságuk által folytatott tárgyalások és konzultációk útján oldják meg.

Ha a Szerződő Felek Vegyesbizottsága nem jut megegyezésre, az ügyet - kivéve, ha az engedélykontingens meghatározásáról van szó - elbírálásra ad hoc választottbíróság elé terjesztik. Ehhez mindkét Szerződő Fél saját részéről egy-egy választottbírát jelöl ki. A kijelölt választottbírák egy harmadik választottbírát jelölnek meg, akit a választottbíróság elnöki teendőinek ellátásával bíznak meg.

A döntőbíráskodási eljárás a felperes (panaszos) tartózkodási helyén vagy a Felek megegyezése esetén, más helyen történik.

16. Cikk

(1) A Szerződő Felek illetékes hatóságai felügyelnek arra, hogy az Egyezmény rendelkezéseit országuk fuvarozói betartsák.

(2) Azokkal a fuvarozókkal és gépjárművekkel szemben, amelyek a másik Szerződő Fél országa területén hatályos, valamint a jelen Egyezmény által szabályozott, közúti fuvarozással és a közúti közlekedéssel kapcsolatos rendelkezéseket, jogszabályokat és szabályokat megsértik, azon ország illetékes hatósága, ahol a szabálysértés történt, a következő intézkedéseket foganatosíthatja:

a) figyelmeztetés;

b) a fuvarozás végzésére szóló jogosultság ideiglenes, részleges vagy teljes megvonása azon Szerződő Fél országának területén, ahol a szabálysértés történt.

(3) A Szerződő Felek illetékes hatóságai a jelen Cikk (2) pontja alapján megtett intézkedésekről tájékoztatják egymást.

17. Cikk

(1) A jelen Egyezmény végrehajtására vonatkozó szabályokat a Szerződő Felek Végrehajtási Jegyzőkönyvben határozzák meg.

A Végrehajtási Jegyzőkönyvet az Egyezménnyel egyidejűleg írják alá.

(2) A jelen Cikk (1) pontjában említett Végrehajtási Jegyzőkönyvet a jelen Egyezmény 15. Cikke szerint létrehozandó Vegyesbizottság jogosult módosítani, illetve kiegészíteni.

18. Cikk

(1) A jelen Egyezményt a Szerződő Felek területén érvényben lévő törvényhozással összhangban meg kell erősíteni. Az Egyezmény a megerősítő okmányok közül a későbbi kézhezvételét követő 30. napon lép hatályba.

(2) A jelen Egyezmény öt évig marad hatályban, az további öt-öt évre meghosszabbodik mindaddig, amíg valamelyik Szerződő Fél legalább hat hónappal annak lejárta előtt, írásban közölt értesítéssel fel nem mondja.

Készült, 1993. május 26. napján, két-két példányban, litván, magyar és orosz nyelven, mindhárom szöveg egyaránt hiteles. Vitás kérdések felmerülése esetén az orosz nyelvű szöveg az irányadó.

(Aláírások)

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1993. november 16-tól kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére