A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

62/1994. (IV. 22.) Korm. rendelet

a fontos kombinált nemzetközi szállítási vonalakról és ezek létesítményeiről Genfben, 1991. február 1-jén létrehozott Európai Megállapodás kihirdetéséről

(A csatlakozás utólagos jóváhagyásáról szóló okiratot a Magyar Köztársaság külügyminisztere 1994. február 4-én, az ENSZ főtitkáránál letétbe helyezte.)

1. § A Kormány a fontos kombinált nemzetközi szállítási vonalakról és ezek létesítményeiről Genfben, 1991. február 1-jén létrehozott Európai Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás magyar fordítása a következő:

„EURÓPAI MEGÁLLAPODÁS A FONTOS NEMZETKÖZI KOMBINÁLT FUVAROZÁSI VONALAKRÓL ÉS EZEK LÉTESÍTMÉNYEIRŐL (AGTC)

A SZERZŐDŐ FELEK

könnyíteni ÓHAJTVA a nemzetközi áruszállítást, TUDATÁBAN annak, hogy a nemzetközi áruszállítás várható növekedése a nemzetközi kereskedelem bővülésének eredménye,

FELISMERVE, hogy a fejlődés milyen káros hatásokat gyakorolhat a környezetre,

HANGSÚLYOZVA a kombinált fuvarozás fontos szerepét az európai úthálózat terhelésének csökkentésében, különösen az Alpokon keresztüli forgalomban és a környezeti károk mérséklésében,

MEGGYŐZŐDVE arról, hogy Európában a kombinált szállítások hatékonyabbá és az ügyfelek számára vonzóbbá tétele érdekében alapvető fontosságú a törvényes keretek létrehozása, amelyek az egyeztetett nemzetközi paraméterek és szabványok alapján rögzítik a kombinált fuvarozások fejlesztésének összehangolt tervét és a szükséges infrastruktúrát,

MEGÁLLAPODNAK a következőkben:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS SZEMPONTOK

1. Cikkely

MEGHATÁROZÁSOK

E Megállapodás alkalmazásához

a) a kombinált szállítás fogalom jelentése: áruk fuvarozása egy vagy több szállítóeszközön egynél több fuvarozási mód igénybevételével;

b) a fontos nemzetközi kombinált fuvarozási vonalak hálózata fogalom jelentése: az összes, a nemzetközi kombinált fuvarozás szempontjából fontosnak ítélt (európai) vasútvonal, ha:

(i) ezeket jelenleg is használják rendszeres nemzetközi kombinált fuvarozásra (pl. csereszekrények, konténerek, félpótkocsik),

(ii) fontos felhordó vonalként szolgálnak a nemzetközi kombinált fuvarozás számára,

(iii) várhatóan fontos kombinált fuvarozási vonalakká válnak a közeljövőben az (i) és (ii) alatt megállapított módon,

c) az ezekkel kapcsolatos létesítmények fogalom a kombinált forgalom termináljaira, határátlépő pontokra, vasúti teherkocsicsoportok csereállomásokra, nyomtávváltó állomásokra és kompvonalakra/kikötőkre utal, amelyek fontosak a nemzetközi kombinált forgalom szempontjából.

2. Cikkely

A HÁLÓZAT KIJELÖLÉSE

A Szerződő Felek elfogadják e Megállapodás kikötéseit, mint koordinált nemzetközi tervet a fontos nemzetközi kombinált forgalmi vonalak és ezek létesítményei hálózatának fejlesztési és üzemeltetési terveként, a továbbiakban nemzetközi kombinált forgalmi hálózatként említve, amelyet hazai programjaik keretében szándékoznak kialakítani. A nemzetközi kombinált forgalmi hálózat e Megállapodás I. Függelékében szereplő vasúti vonalakból, továbbá a II. Függelékben található, a nemzetközi kombinált fuvarozás számára fontos kombinált terminálokból, határátlépési pontokból, nyomtávváltó állomásokból és kompvonalakból/kikötőkből áll.

3. Cikkely

A HÁLÓZAT MŰSZAKI JELLEMZŐI

A nemzetközi kombinált forgalmi hálózat vasútvonalainak meg kell felelnie a Megállapodás III. Függelékében megfogalmazott jellemzőknek, vagy összhangba kell hozni azokat a Függelék kikötéseivel az országos programokkal összehangoltan elvégzendő jövőbeli tökéletesítés során.

4. Cikkely

ÜZEMELTETÉSI CÉLOK

A nemzetközi kombinált fuvarozási szolgáltatások segítésére a nemzetközi kombinált fuvarozási hálózaton a Szerződő Feleknek megfelelő változtatásokat kell eszközölniük annak érdekében, hogy elérjék a kombinált forgalmi vonalakra és kapcsolódó létesítményekre e Megállapodás IV. Függelékében meghatározott teljesítmény paramétereket és minimális szabványelőírásokat.

5. Cikkely

FÜGGELÉKEK

E megállapodás függelékei a Megállapodás elválaszthatatlan részét képezik. További függelékek csatolhatók a Megállapodáshoz a kombinált fuvarozás egyéb szempontjait illetően a 12. Cikkelyben leírt jóváhagyási eljárás szerint.

II. Fejezet

VÉGSŐ KIKÖTÉSEK

6. Cikkely

A LETÉTEMÉNYES KIJELÖLÉSE

Az Egyesült Nemzetek Főtitkára lesz e Megállapodás letéteményese.

7. Cikkely

ALÁÍRÁS

1. E Megállapodás aláírásra nyitva áll 1991. április 1-jétől 1992. március 31-ig az Egyesült Nemzetek genfi hivatalában ama államok számára, amelyek az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának tagjai vagy a Bizottságban konzultatív státusszal vesznek részt a Bizottságról szóló Rendelkezés 8. és 11. §-aival összhangban.

2. Ezen aláírásokat ratifikálásnak, elfogadásnak vagy jóváhagyásnak kell alávetni.

8. Cikkely

RATIFIKÁLÁS, ELFOGADÁS VAGY JÓVÁHAGYÁS

1. A jelen Megállapodást a 7. Cikkely 2. pontjával összhangban, ratifikálásnak, elfogadásnak vagy jóváhagyásnak kell alávetni.

2. A ratifikálást, elfogadást, jóváhagyást az okiratnak az Egyesült Nemzetek Főtitkáránál történő letétbe helyezésével kell elvégezni.

9. Cikkely

CSATLAKOZÁS

1. A Megállapodás csatlakozásra nyitva áll bármely, a 7. Cikkely 1. pontjában felsorolt állam számára 1991. április 1-jétől.

2. A csatlakozást az okiratnak az Egyesült Nemzetek főtitkáránál történő letétbe helyezésével kell elvégezni.

10. Cikkely

HATÁLYBALÉPÉS

1. Ez a Megállapodás 90 nappal azután a dátum után lép hatályba, amikor nyolc állam kormánya ratifikációs, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okmányt helyez letétbe, feltéve, hogy a nemzetközi kombinált fuvarozási hálózat egy vagy több vonala folyamatosan legalább négy olyan állam területét köti össze, amelyek az előírt okmányt letétbe helyezték.

2. Ha az 1. pont szerinti feltétel nem teljesül, a Megállapodás a ratifikációs, jóváhagyási vagy csatlakozási okmány letétbe helyezése után 90 nap elteltével lép hatályba, amennyiben ezen idő alatt az említett feltételek teljesülnek.

3. Azon államokra nézve, amelyek ratifikációs, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okiratot a Cikkely 1. és 2. pontjában megadott 90 napos periódus kezdete után helyezik letétbe; ezen Megállapodás az említett okirat letétbe helyezése után 90 nappal lép hatályba.

11. Cikkely

A MEGÁLLAPODÁS ALKALMAZÁSÁNAK KORLÁTAI

1. Semmit sem szabad e Megállapodásban úgy értelmezni, hogy az bármely Szerződő Felet megakadályozza olyan tevékenység kifejtésében, amely az Egyesült Nemzetek Statutuma kikötéseivel összhangban van, és olyan intézkedésekre korlátozódik, amelyet szükségesnek tekintenek a külső vagy belső biztonság szempontjából.

2. Az ilyen intézkedéseket, amelyeknek átmenetieknek kell lenniük, azonnal jelezni kell a letéteményesnek, és annak jellegét is meg kell adni.

12. Cikkely

A VITÁS ÜGYEK RENDEZÉSE

1. Minden két vagy több Szerződő Fél közötti vitát, amely a Megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos, és amelyet a vitában álló Felek nem tudnak tárgyalás útján vagy más módon rendezni - amennyiben a vitában álló Szerződő Felek egyike ezt kívánja -, a vitában álló Felek közötti közös megállapodással választott egy vagy több döntőbíróból álló döntőbíróság elé kell terjeszteni. Ha a vitában álló Felek a döntőbírósági döntési igény felmerülésétől számított 3 hónap elteltéig nem tudnak megállapodni a döntőbírói vagy döntőbírók kiválasztásában, a Felek bármelyike kérheti az Egyesült Nemzetek Főtitkárát, hogy jelöljön ki egyetlen döntőbírót, akihez a vitát döntésre elő kell terjeszteni.

2. Az ezen Cikkely 1. pontja szerint kijelölt döntőbíró vagy döntőbírók ítélete kötelező a vitában álló Szerződő Felekre.

13. Cikkely

FENNTARTÁSOK

Bármely állam, e megállapodás aláírása vagy ratifikációs, elfogadási, jóváhagyási, illetve csatlakozási okiratai letétbe helyezésének időpontjában kijelentheti, hogy e Megállapodás 12. Cikkelyét nem tekinti magára nézve kötelezőnek.

14. Cikkely

A MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

1. Ezen Megállapodást a jelen Cikkelyben megadott eljárás szerint lehet módosítani, kivéve a 15. és 16. Cikkelyben megadottakat.

2. A jelen Megállapodás szövegének módosítására vonatkozó, bármelyik Szerződő Fél által benyújtott javaslatot az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága Kombinált Forgalmi Munkacsoportjának figyelembe kell vennie.

3. Ha a módosítást a jelenlévő és szavazó Szerződő Felek kétharmados többsége elfogadja, az Egyesült Nemzetek Főtitkárának a módosítás tartalmát elfogadásra az összes Szerződő Féllel közölnie kell.

4. Az ezen Cikkely 3. pontja szerint javasolt módosítások az összes Szerződő Félre nézve hatályba lépnek a javasolt módosítás közlésének dátumát követő tizenkét hónapos időtartam lejárta után három hónappal, ha az Egyesült Nemzetek a 12 hónapos időtartam alatt - a Szerződő Fél által javasolt módosítással kapcsolatban semmiféle kifogást nem közöltek.

5. Ha a javasolt módosítással kapcsolatban e Cikkely 4. pontja szerint kifogást közölnek, a módosítást úgy kell tekinteni, hogy azt nem fogadták el, és az nem lépett hatályba.

15. Cikkely

AZ I. ÉS II. FÜGGELÉKEK MÓDOSÍTÁSA

1. E Megállapodás I. és II. Függelékeit ezen Cikkelyben megadott módon lehet módosítani.

2. A Megállapodás I. és II. Függelékeinek bármelyik Szerződő Fél által kezdeményezett módosítását az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága Kombinált Forgalmi Munkabizottságának figyelembe kell vennie.

3. Ha a módosítást a jelen lévő és szavazó Szerződő Felek többsége elfogadja, a javasolt módosítást az Egyesült Nemzetek Főtitkárának közölnie kell a közvetlenül érintett Szerződő Felekkel. Egy Szerződő Felet közvetlenül érintettnek kell tekinteni egy új vonal, egy fontos terminál, egy határátlépési pont, egy nyomtávváltó állomás, vagy egy kompcsatlakozás/kikötő bekapcsolása vagy ezek módosítása esetén, ha területét az új vonal átszeli vagy közvetlen kapcsolatban van egy fontos terminállal vagy a határátkelő ponttal, a nyomtávváltó állomással vagy a javasolt kompcsatlakozással/kikötővel.

4. Bármely ezen Cikkely 2. és 3. pontja szerint közölt, javasolt módosítást elfogadottnak kell tekinteni, ha a közzétételt követő hat hónapon belül a javasolt módosítás ellen a közvetlenül érintett Szerződő Felek egyike sem emel kifogást az Egyesült Nemzetek Főtitkáránál.

5. Minden elfogadott módosítást az Egyesült Nemzetek Főtitkára az összes Szerződő Féllel közöl, és az három hónappal a közzététel után hatályba lép.

6. Ha e Cikkely 4. pontja szerint kifogás merül fel a javasolt módosítással kapcsolatban, a módosítást úgy kell tekinteni, hogy azt nem fogadták el, és az nem lép hatályba.

7. A letéteményest azonnal tájékoztatni kell az Európai Gazdasági Bizottság Titkárságának azokról a Szerződő Felekről, amelyek közvetlenül érintettek a javasolt módosításban, illetve módosítással.

16. Cikkely

A III. ÉS IV. FÜGGELÉKEK MÓDOSÍTÁSA

1. E Megállapodás III. és IV. Függelékei ezen Cikkelyben megadott eljárással módosíthatók.

2. Bármely Szerződő Fél kérésére bármely, általa javasolt módosítást a III. és IV. Függelékkel kapcsolatban az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága Kombinált Forgalmi Munkacsoportjának figyelembe kell vennie.

3. Ha a módosítást, a jelen lévő és szavazó Szerződő Felek kétharmados többsége elfogadja, a módosítást az Egyesült Nemzetek Főtitkárának közölnie kell az összes Szerződő Féllel elfogadás céljából.

4. Ezen Cikkely 2. és 3. pontjai szerint közölt bármely javasolt módosítás a kihirdetés dátumát követő három hónapon belül hatályba lép, hacsak a Szerződő Felek egyötöde nem közli kifogását a javasolt módosítással kapcsolatban az Egyesült Nemzetek Főtitkárával. A módosítás az összes Szerződő Félre nézve érvénybe lép azok kivételével, akik még a hatálybalépése előtt kijelentették, hogy a javasolt módosítást nem fogadják el.

5. Minden elfogadott módosítást közölni kell a Főtitkárnak az összes Szerződő Féllel, és az a közzététel időpontja után három hónappal lép hatályba.

6. Ha bármely kifogást közölnek a javasolt módosítással kapcsolatban e Cikkely 4. pontja szerint, a módosítást el nem fogadottnak kell tekinteni, és a módosítás nem lép hatályba.

17. Cikkely

BIZTONSÁGI ZÁRADÉK

E Megállapodás rendelkezései nem érvénytelenítik azokat a megállapodásokat, amelyek egyes államokat arra kényszeríthetnek, hogy alkalmazzák egymás között más multilaterális megállapodások rendelkezéseit, mint pl. az 1957-es Római Szerződést, amely az Európai Gazdasági Közösséget alapította meg.

18. Cikkely

FELMONDÁS

1. Bármely Szerződő Fél felmondhatja ezt a Megállapodást az Egyesült Nemzetek Főtitkárához címzett írásos bejelentéssel.

2. A felmondás az erre vonatkozó bejelentésnek a Főtitkár általi átvételét követő egy évvel lép hatályba.

19. Cikkely

BEFEJEZÉS

Ha e Megállapodás hatálybalépését követően a Szerződő Felek száma - egymást követő tizenkét hónapos időszakon belül - nyolcnál kevesebbre csökken, a Megállapodás a 12 hónapos időszak elteltével hatályát veszti.

20. Cikkely

MEGJEGYZÉSEK ÉS KAPCSOLATTARTÁS A LETÉTEMÉNYES RÉSZÉRŐL

Azokon a megjegyzéseken és közléseken túlmenően, amelyeket e Megállapodás leírt, az Egyesült Nemzetek Főtitkárának letéteményesi funkciója a Szerződések Törvényeire vonatkozó Bécsi Konvenció VII. részében történt meghatározásának megfelelően jelenik meg, amelyet 1969. május 23-án kötöttek Bécsben.

21. Cikkely

HITELES SZÖVEG

E Megállapodás eredetijét, amelyből az angol, a francia és az orosz szövegek egyformán hitelesek, letétbe kell helyezni az Egyesült Nemzetek Főtitkáránál, AMELYNEK TANÚSÍTÁSAKÉNT alulírott, megfelelően felhatalmazva erre, aláírja e Megállapodást.

Készült Genfben, 1991. február 1. napján.

I. Függelék

A nemzetközi kombinált szállítás számára fontos vasútvonalak

*Általános megjegyzés és a vonalszámok értelmezése

A ”C-E„ a lényegében az ”E„ vonalaknak megfelelő vasútvonalakat jelöli az 1985-ös Nemzetközi Vasúti Fővonalak Európai Megállapodása (AGC) szerint.

A ”C„ más, a kombinált forgalom számára fontos vonalakat jelöl.

A ”C„ vonalszámok azonosak a legközelebbi E vonalakéval, és azokat néha egy sorszám követi.

Az E számot alkalmazzák a könnyű hivatkozás és az AGC-ben lévő vonalakkal való összehasonlítás érdekében. Semmi esetre sem jelzik azonban, hogy az államok az AGC Szerződő Felei, vagy azzá kívánnak válni.

Alkalmazott szimbólumok

/ / = a vizsgált országon kívüli állomások: pl. /Hendaye-/
= alternatív útvonalak: pl. /Avila/
/Arano de Duero/
- - - - = a nemzetközi kombinált szállítás szempontjából fontos AGC vonal /csak C-E vonalakra/
......... = a kombinált szállítás számára fontos vonal, de nem része a vonatkozó AGC vonalnak /csak C-E vonalra/
1. Portugália*
C-E 05 /Fuentes de Onoro-/ Vilar Formoso-Pampilhosa-
Coimbra-Lisboa
Porto
C-E 90 Lisbao-Entrocamento-Marvao /-Valencia de Alcántara/
2. Spanyolország*
C-E 05 /Hendaye-/ Irún-Burgos-Medina del Campo-Fuentes de Onoro /-Vilar Formoso/
C-E 07 /Hendaye-/ Irún-Burgos-
Avila -Madrid
Aranda de Duero
C-E 053 Madrid-Cordoba-Bobadilla-Algeciras
C-E 90 /Marvao-/ Valencia de Alcántara-Madrid-Barcelona-Port Bou /-Cerbčre/
C-E 90/1 Valencia-Barcelona
3. Írország*
C-E 03 /Larne-Belfast/ - Dublin
4. Egyesült Királyság*
C-E 03 Glasgow- Stranraer-Larne-Belfast /-Dublin/-Holyhead -Crewe-London-Folkstone-Dower /-Calais/
Carlisle
............
C 03/1 London-Cardiff
C 03/2 Cleveland -Doncaster-London
Leeds
C-E 16 London-Harwich /-Zeebrugge/
.....................
5. Franciaország*
C-E 05/ Paris-Bordeaux-Hendaye /-Irún/
C-E 07/
C 07 Paris-Toulouse
C-E 15 /Quévy-/ Feignies -Aulnoye-Páris-
Dijon -Lyon-Avignon-Tarascon-Marseilles
/Erquelinnes-/ Jeumont Le Creusot
........................................
C 20 Lille-Tourcoing /-Mouscron/
C-E 23 Dunkerque-Aulnoye-Thionville-Metz-Frouard-Toul-Culmont-Chalindrey-Dijon /-Vallorbe/
C-E 25 /Bettembourg-/ Thionville-Metz-Strasbourg-Mulhouse- /-Basel/
Belfort-Besançon-Dijon
...........................................
C 25 Thionville-Apach /-Perl/
C-E 40 Le Havre-Paris-Lérouville-Onville-Metz-Rémilly-Forbach /-Saarbrücken/
C 40 Paris-Le Mans- Nantes
Rennes
C-E 42 Paris-Lérouville-Nancy-Sarrebourg-Réding-Strasbourg /-Kehl/
C 51 /Dover-/ Calais-Lille-Paris
C-70 Paris-Mâcon-Ambérieu-Culoz-Mondane /-Torino/
C-E 700 Lyon-Ambérieu
C-E 90 /Port Bou-/ Cerbčre-Narbonne-Tarascon-Marseille-Menton /-Ventimiglia/
C 90/2 Bordeaux-Toulouse-Narbonne
6. Hollandia*
C-E 15 Amsterdam-Den Haag-Rotterdam Roosendaal /-Antwerpen/
- - - - - - - - -
C-E 35 Amsterdam- Utrecht-Arnhem /-Emmerich/
- - - - - -
C 10/1 Ultrecht-Amersfoort-Hengelo /-Bad Bentheim/
C-E 16 /Harwich-/ Hoek Van Holland-Rotterdam-Utrecht
- - - - - - -
C 16 Rotterdam-Tilburg-Venlo /-Köln/
7. Belgium*
C-E 10/
C-E 20/
/Dover-/ Oostende-Bruxelles-Ličge /-Aachen/
C 20 /Tourcoing-/ Mouscron-Ličge-Montzen /-Aachen/
C-E 15 /Roosendaal-/ Antwerpen-Bruxelles-Quévy /-Feignies/
C 15 /Jeumont-/ Erquelinnes-Charlerois
C-E 25 Bruxelles-Arlon-Sterpenich /-Kleinbettingen/
C-E 22 /Harwich-/ Zeebrugge-Brugge
8. Luxemburg*
C-E 25 /Sterpenich/-Kleinbettingen-Luxembourg-Bettembourg /-Thionville/
9. Németország*
C 16 /Venlo-/ Moenchengladbach-Köln
C 25 /Apach-/ Perl-Trier-Koblenz
C-E 35 /Arnhem-/ Emmerich-Duisburg-
Düsseldorf -Köln-Mainz-Mannheim-Karlsruhe /-Basel/
Düsseldorf-Neuss
................................
C-E 43 Frankfurt /M/- Heidelberg -Bruchsal-Stuttgart-Ulm-Augsburg-München-Freilassing /-Salzburg/
Mannheim
C-E 45 /Rřdby-/ Puttgarden-Hamburg-Hannover-Bebra-Gemünden-Nürnberg-Augsburg-München /-Kufstein/
C 45/1 /Fredericia-/ Flensburg-Hamburg
C 45/2 Bremerhaven-Bremen-Hannover
C 45/3 Travemünde-Lübeck
C-E 451 Nürnberg-Passau /-Wels/
C-E 51 /Gedser-/ Rostock-Berlin/Seddin-Leipzig-Plauen-Hof-Nürnberg
C-E 55 /Trelleborg-/ Sassnitz Hafen-Stralsund- Pasewalk -Berlin/Seddin-Dresden-Bad Schandau /-Decin/
C-E 61/ Neustrelitz
C-E 10 /Ličge-/ Aachen-Köln-Düsseldorf-Dortmund-Münster-Osnabrück-Bremen-Hamburg-Lübeck /-Hanko/
C 10/1 /Hengelo-/ Bad Bentheim-Osnabrück
C-E 18 Hamburg-Büchen-Berlin/Seddin
C-E 20 /Ličge-/ Aachen-Köln-Duisburg-Dortmund-Hannover-Helmstedt-Berlin/Seddin-Frankfurt/O//-Kunowice/
C-E 30 Dresden-Görlitz /-Zgorzelec/
C-E 32 Frankfurt/M/-Hanau-Flieden-Bebra-Leipzig
C-E 40 /Forbach-/ Saarbrücken-Ludwigshafen-Mannheim-Frankfurt/M/-Gemünden-Nürnberg-Schirnding /-Cheb/
C-E 42 /Strasbourg-/ Kehl-Appenweier- Karlsruhe-Mühlacker-Stuttgart
Offenburg
C-E 46 Mainz-Frankfurt/M/
10. Svájc*
C-E 23 /Dijon-/ Vallorbe-Lausanne-Brig
- - - - - - - - - -
C-E 25 /Mulhouse-/ Basel-Olten-Bern-Brig /-Domodossola/
C-E 35 /Karlsruhe-/ Basel-Olten-Chiasso /-Milano/
C 35 /Karlsruhe-/ Basel-Brugg-Immensee-Bellinzona-
/-Luino/
Chiasso /-Milano/
C-E 50 /Culoz-/ Genčve-Lausanne-Bern-Zürich-Buchs /-Innsbruck/
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
11. Olaszország*
C-E 25 /Brig-/ Domodossola-Novara-Milano-Genova
C-E 35 /Chiasso-/ Milano-Bologna-Firenze-Róma-Napoli-Salerno-Villa S. Giovanni-Messina
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C 35 /Bellinzona-/ Luino-Gallarate-Rho-Milano
C-E 45 /Innsbruck-/ Brennero-Verona-Bologna-Ancona-Foggia-Bari-Brindisi
C-E 55 /Arnoldstein-/ Tarvisio-Udine- Venezia-Bologna .............
Trieste
C-E 70 /Modane-/ Torino-Rho-Milano-Verona-Trieste-Villa Opicina /-Sezana/
C-E 72 Torino-Genova
C-E 90 /Menton-/ Ventimiglia-Genova-Pisa-Livorno-Roma
- - - - - - - - - -
C 90/1 La Spezia-Fidenza-Parma
C 90/2 Livorno-Pisa-Firenze
12. Norvégia*
C-E 45 Oslo-/Kornsjř/
C 61 Oslo /-Charlottenberg-Stockholm/
13. Svédország*
C 10/2 Stockholm /-Turku/
C-E 45 /Kornsjř-/ Göteborg-Helsingborg /-Helsingřr/
C 45/1 Göteborg /-Frederikshavn/
C 45/3 Malmö /-Travemünde/
C-E 53 Helsingborg-Hässleholm
C-E 55/
C-E 61/
Stockholm-Hässleholm-Malmö-Trelleborg /-Sassnitz Hafen/
C 55 Hallsberg-Göteborg
C-E 59 Malmö-Ystad /-Szczecin/
C 61 /Oslo-/ Charlottenberg-Karlstadt-Hallsberg-Stockholm
14. Dánia*
C-E 45 /Helsingborg-/ Helsingřr-Křbenhavn-Nykobing-Rřdby /-Puttgarden/
C 45/1 /Göteborg-/ Frederikshavn-Arhus -Fredericia /-Flensburg/
Křbenhavn
C-E 530 Hykřbing-Gedser /-Rostock/
15. Ausztria*
C-E 43 /Freilassing-/ Salzburg
C-E 45 /München-/Kufstein-Wörgl-Innsbruck/-Brennero/
C-E 451 /Nürnberg-Passau/ Wels
C-E 55 Linz-Salzburg-Schwarzach St. Veit-Villach-Arnoldsten /-Tarvisio/
C-E 551 /Horni-Dvoriste-/ Summerau-Linz-Selztahl-St. Michael
C-E 65 /Breclav-/ Bernhardsthal-Wien-Semmering-Bruck a.d. Mur-Klagenfurt-Villach-Rosenbach /-Jesenice/
C-E 67 Bruck a.d. Mur-Graz-Spielfeld Strass /-Sentilj/
C-E 50 /Buchs-/ Innsbruck-Wörgl- Kufstein /-Rosenheim-Freilassing/ -Salzburg-Linz-
Schwarach St. Veit
-Wien- /-Hegyeshalom/
Ebenfurt /-Sopron/
.............................
16. Lengyelország*
C-E 59 Swinoujscie-Szczecin-Kostrzyn-Zielona Góra-Wroclaw-Opole-Chalupki
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C 59 Wroclaw-Miedzylesie /-Lichkov/
C-E 65 Gdynía-Gdánsk-Tczew- Warszawa -Katowice-Zebrzydowice /-Petrovice U. Karviné/
- - - - - - - - Bydgoszcz - - - - - - - - -
.................
C 65 Nowa Sol-Zagan-Wegliniec-Zawidow /-Frydlant/
C-E 20 /Frankfurt/O/-/ Kunowice-Poznan-Lowicz- Warszawa -Lukow-Terespol /-Brest/
Skierniewice
.....................
C-E 30 /Görlitz-/ Zgorzelec Wroclaw-Katowice-Kraków-Przemysl-Medyka /-Mostiska/
- - - - - - - - - - - - - - -
17. Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság*
C-E 55 /Bad Schandau-/ Decin-Praha
C-E 551 Praha-Horni Dvoriste /-Summerau/
C 59 /Miedzylesie-/ Lichkov-C. Trebova
C-E 61 /Bad Schandau-/ Decin-Nymburk-Kolin-Brno-Breclav-Bratislava- Komarno-/-Komárom/
Rusovce /-Hegyeshalom/
........................................
C-E 63 Zilina-Bratislava
C-E 65 /Zebrzydovice-/ Petrovice u. Karvine-Ostrava-Breclav /-Bernhardstahl/
C 65 /Zawidow-/ Frydlant-Turnov-Praha
C-E 40 /Schirnding-/ Cheb-Plzen-Praha-Kolin-Hranicie na Morave-
Ost-
rava
-Zilina-Poprad Tatry-
Puchov
-Kosice-Cierna nad Tisou /-Cop/ ............
C-E 52 Bratislava-N. Zamky-Sturovo /-Szob/
18. Magyarország*
C-E 61 /Bratislava-Komarno-/ -Komárom-Budapest
Hegyeshalom
........................
C-E 69 Budapest-Murakeresztúr /-Kotoriba/
C-E 71 Budapest-Murakeresztúr-Gyékényes /-Botovo-Koprivnica/
C-E 85 Budapest-Kelebia /-Subotica/
C-E 50 /Wien-/ Hegyeshalom -Győr-Budapest-Miskolc-Nyíregyháza-Záhony /-Cop/
Sopron
.............
C-E 52 /Stúrovo-/ Szob-Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza
C-E 56 Budapest-Rákos-Újszász-Szolnok-Lökösháza /-Curtici/
19. Jugoszlávia*
C-E 65 /Rosenbach-/ Jesenice-Ljubljana-Pivka-Rijeka
C-E 67 /Spielfeld Strass-/ Sentilj-Maribor-Zidani Most
C-E 69 /Murakeresztúr-/ Kotoriba-Pragersko-Zidani Most-Ljubljana-Divaca-Koper
C-E 71 /Gyékényes-/ Botovo-Koprivnica-Zagreb-Karlovac-Rijeka
C-E 85 /Kelebia-/ Subotica-Beograd- Nis -Skopje-Gevgelia /-Idomeni/
Kraljevo
C-E 70 /Villa Opicina-/ Sezena-Ljubljana-Zidani Most-Zagreb-Beograd-Nis-Dimitrovgrad /-Dragoman/
20. Görögország*
C-E 85 /Gevgelia-/ Idomeni-Thessaloniki-Athinai
C-E 855 /Kulata-/ Promachon-Thessaloniki
21. Románia*
C-E 95 /Ungeni-/ Iasi-Pascani-Buzau-Ploiesti-Bucuresti-Videle-Giurgiu /-Ruse/
C 95 Craiova-Calafat /-Vidin/
C-E 54 Arad-Déva-Teius-Vinatori-Brasov-Bucuresti
C-E 56 /Lökösháza-/ Curtici-Arad-Timisoara-Craiova-Bucuresti
C-E 562 Bucuresti-Constanta
22. Bulgária*
C-E 95 /Giurgiu-/ Ruse-Gorna Oriahovitza-Dimitrovgrad
- - - - - - - - - - - -
C 95 /Calafat-/ Vidin-Sofija
C-E 680 Sofija-Mezdra-Gorna Oriahovitza-Kaspican-Sindel-Varna
C-E 70 /Dimitrovgrad-/ Dragoman-Sofija-Plovdiv-Dimitrovgrad Sever-Svilengrad /-Kapikule/
C-E 720 Plovdiv-Zimintza-Karnobat-Burgas
- - - - - - - - - - -
C-E 855 Sofija-Kulata /-Promachon/
23. Finnország*
C-E 10 Hanko-Helsinki-Riihimäki-Kouovla-Vainikkala /-Luzhaika/
C 10/2 /Stockholm-/ Turku-Helsinki
24. Szovjetunió*
C-E 95 /Iasi-/ Ungeni-Kichinev-Benderi-Kiev-Moszkva
C-E 10 /Vainikkala-/ Luzhaika-Leningrád-Moszkva
C-E 20 /Terespol-/ Brest-Moszkva
C-E 30 /Medyka-/ Mostiska-Lvov-Kiev-Moszkva
C-E 40 /Cierna N. Tis-/ Cop-Lvov
C-E 50 /Záhony-/ Cop-Kiev-Moszkva
25. Törökország*
C-E 70 /Svilengrad-/ Kapikule-Instanbul-Haydarpasa-Ankara
C-E 702 Ankara -Kapiköy-/Razi-/Irán//
Bandirma-Anmara
C-E 702 Samsun-Sivas-Malatya-Kapiköy-/Razi-/Irán//
C-E 704 Ankara -Nusaybin-/Kamishli/Szíria/-Tel Kotchet /Irak//
Mersin-Adana-Iskenderun

II. Függelék

A kombinált forgalom számára fontos létesítmények

A) A nemzetközi kombinált forgalom számára fontos terminálok

AUSZTRIA

Graz-Messendorf

Linz

Salzburg

Villach-Fürnitz

Wels

Wien

BELGIUM

Antwerpen

Bressoux /Ličge/

Bruxelles

Châtelet

Lauwe LAR

Zeebrügge

BULGÁRIA

Burgas

Dimitrovgrad Sever

Gorna Oriahovitza

Filipovo

Ruse

Sofija

Stara Zagora

Várna

CSEH ÉS SZLOVÁK SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG

Bratislava

Brno

Ceske Budejovice

Cheb

Cierna n. Tisou

Decin

Jihlava

Kolin

Kosice

Lovosice

Ostrava

Plzen

Praha-Zizkov

Prerov

Zilina

DÁNIA

Arhus

Glostrup

Kobenhavn

Padborg

FINNORSZÁG

Helsinki-Pasila

FRANCIAORSZÁG

Avignon-Courtine

Bordeaux-Bastide

Dunkerque

Hendaye

Le Havre

Lille-St. Sauveur

Lyon-Venissieux

Marseille-Canet

Paris-La Chapelle

Paris-Noisy-Le-Sec

Paris-Pompadour

Paris-Rungis

Paris-Valenton

Perpignan

Strasbourg

Rouen-Sotteville

Toulouse

NÉMETORSZÁG

Augsburg-Oberhausen

Basel Bad GBF

Berlin

Bielefeld Ost

Bochum-Langendreer

Bremen-Grolland Roland

Bremerhaven-Nordhafen

Dresden

Düsseldorf-Bilk

Duisburg-Ruhrort Hafen

Frankfurt /Main/ Ost

Freiburg /Breisgau/ GBF

Hagen HBF

Hamburg-Wilhelmsburg

Hamburg-Rothenburgsort

Hamburg-Süd

Hamburg-Waltershof

Hannover-Linden

Ingolstadt Nord

Karlsruhe HBF

Kiel HGBF

Köln Eifeltor

Leipzig

Lübeck HBF

Ludwigsburg

Mainz Gustavsburg

Mannheim RBF

München HBF

Neuss

Neu Ulm

Nürnberg HGBF

Offenburg

Regensburg

Rheine

Rostock

Saarbrücken HGBF

Schweinfurt HBF

Wuppertal-Langefeld

GÖRÖGORSZÁG

Aghii Anargyri /Athinai/

Thessaloniki

MAGYARORSZÁG

Budapest-Józsefváros

Debrecen

Sopron

Szeged

Záhony

ÍRORSZÁG

Dublin-North Wall

OLASZORSZÁG

Bari-Lamasinata

Bologna-Interpoto

Busto-Arsizio

Brindisi

Livorno

Milano-G. Pirelli

Milano-Rogoreda

Modena

Napili-Graniliú

Napoli Traccia

Novara

Padova-Interporto

Pescara-P. N.

Pomezia-S. P.

Rivalta Scrivia

Torino-Orbassano

Trieste

Verona-Q. E.

LUXEMBURG

Bettembourg

HOLLANDIA

Rotterdam-Haven

Rotterdam-Noord

Venlo

Ede

NORVÉGIA

Oslo-Alnabru

LENGYELORSZÁG

Gdansk

Gdynia

Krakow

Lodz

Malaszewicze

Poznan

Sosnowiec

Szczecin

Swinoujscie

Warszawa

Wroclaw

PORTUGÁLIA

Alcantara /Lisboa/

Espinho

Leixoes

Lisboa-Beirolas

ROMÁNIA

Bucuresti

Constanta

Craiova

Oradea

SPANYOLORSZÁG

Algeciras

Barcelona

Irun

Madrid

Port-Bou

Tarragona

Valencia/-Silla/

SVÉDORSZÁG

Göteborg

Helsingborg

Malmö

Stockholm-Arsta

SVÁJC

Aarau-Birrfeld

Basel SBB

Berne

Chiasso

Genčve

Lugano-Vedeggio

Luzern

Renens

Zürich

TÖRÖKORSZÁG

Bandirma

Derince

Iskenderun

Istanbul

Mersin

Samsun

SZOVJETUNIÓ

Brest

Csop /Cop/

Kiev

Moszkva-Lvov

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Belfast

Birmingham

Bristol

Cardiff

Cleveland

Coatbridge /Glasgow/

Glasgow

Harwich

Holyhead

Ipswich

Leeds

Liverpool-Garston

London-Stratford

London-Willesden

Manchester-Trafford Park

Southampton

Tilbury

JUGOSZLÁVIA

Beograd

Koper

Ljubljana

Rijeka

Zagreb

B) A nemzetközi kombinált forgalom számára fontos határátlépő pontok * 

Vilar Formoso /CP/-Fuentes de Onoro /RENFE/

Marvao /CP/-Valencia de Alcantara /RENFE/

Irun /RENFE/-Hendaye /SNCF/

Port Bou /RENFE/-Cerbére /SNCF/

Dublin /CIE/-Holyhead /BR/

Dundalk /CIE/-Newry /NIR/

Dover /BR/-Calais /SNCF/

-Dunkerque /SNCF/

-Ostende /SNCB/

Harwich /BR/-Zeebrugge /SNCB/

Menton /SNCF/-Ventimiglia /FS/

Mondane /SNCF/-Bardonecchia /FS/

Brig /SBB-CFF/-Domdossola /FS/

Bale /SNCF/-Basel /SBB-CFF/

Strasbourg /SNCF/-Kehl /DB/

Forbach /SNCF/-Saarbrücken /DB/

Apach /SNCF/-Perl /DB/

Thionville /SNCF/-Bettembourg /CFL/

Feignies /SNCF/-Quévy /SNCB/

Jeumont /SNCF/-Erquelinnes /SNCB/

Tourcoing /SNCF/-Mouscron /SNCB/

Roosendaal /NS/-Essen /SNCB/

Emmerich /DB/NS/

Venlo /NS/DB/

Bad Bentheim /DB/NS/

Montzen /SNCB/-Aachen /DB/

Sterpenich /SNCB/-Kleinbettingen /CFL/

Basel /DB/SBB-CFF/

Flensburg /DB/-Padborg /DSB/

Puttgarden /DB/-Rřdby /DSB/

Schirnding /DB/-Cheb /CSD/

Passau /DB/ÖBB/

Salzburg /DB/ÖBB/

Kufstein /DB/ÖBB/

Buchs/SBB-CFF/ÖBB/

Luino /SBB-CFF/FS/

Chiasso /SBB-CFF/FS/

Brennero /FS/ÖBB/

Villa Opicine /FS/-Sezana /JZ/

Tarvisio /FS/-Arnoldstein /ÖBB/

Charlottenberg /NSB/SJ/

Kornsjö /NSB/SJ/

Helsingborg /SJ/-Křbenhaven /DSB/

Trelleborg /SJ/-Sassnitz /DR/

Ystad /SJ/-Swinoujscie /PKP/

Göteborg /SJ/-Frederikshaven /DSB/

Malmö /SJ/-Travemünde /DB/

Gedser /DSB/-Rostock /DR/

Rosenbach /ÖBB/-Jesenice /JZ/

Spielfeld-Strass /ÖBB/-Sentily /JZ/

Ebenfurth /ÖBB/-Sopron /GYESEV/MÁV/

Nickelsdorf /ÖBB/-Hegyeshalom /MÁV/

Bernhardstahl /ÖBB/-Breclav /CSD/

Summerau /ÖBB/-Horni Dvoriste /CSD/

Frankfurt/O./DR/-Kunowice /PKP/

Görlitz /DR/-Zgorzelec /PKP/

Bad Schandau /DR/-Decin /CSD/

Terespol /PKP/-Brest /SZD/

Medyka /PKP/-Mostiska /SZD/

Zebrydovice /PKP/-Petrovice /CSD/

Zavidov /PKP/-Frydlant /CSD/

Medzylesie /PKP/-Lichkov /CSD/

Cierna /CSD/-Cop /SZD/

Komarno /CSD/-Komárom /MÁV/

Sturovo /CSD/-Szob /MÁV/

Rajka /MÁV/-Rusovce /CSD/

Murakersztúr /MÁV/-Kotoriba /JZ/

Gyékényes /MÁV/-Botovo /JZ/

Kelebia /MÁV/-Subotica /JZ/

Záhony /MÁV/-Cop /SZD/

Lökösháza /MÁV/-Curtici /CFR/

Dimitrovgrad /JZ/-Dragoman /BDZ/

Gevgelia /JZ/-Idomeni /CH/

Iasy /CFR/-Ungeny /SZD/

Giurgiu /CFR/-Ruse /BDZ/

Svilengrad /BDZ/-Kapikule /TCDD/

Vidin /BDZ/-Calafat /CFR/

Kulata /BOZ/-Promachon /CH/

Vainikkala /VS/-Luzhaika /SZD/

Turku /VR/-Stockholm /SJ/

Kapiköy /TCDD/-Razi /RAI/

Nusaybin /TCDD/-Kamischli /CFS/

C) A nemzetközi kombinált forgalom számára fontos nyomtávváltó állomások * 

Irun-Hendaye /Spanyolország-Franciaország/
Port Bou-Cerbere /Spanyolország-Franciaország/
Hanko /Finnország/
Terespol-Brest /Lengyelország-Szovjetunió/
Przemysl-Mostiska /Lengyelország-Szovjetunió/
Cierna-Cop /Csehszlovákia-Szovjetunió/
Záhony-Cop /Magyarország-Szovjetunió/
Iasi-Ungeny /Románia-Szovjetunió/

Megjegyzés: A nyomtávváltó állomások egyben határátlépőhelyek is.

D) A nemzetközi kombinált szállítási hálózat részét képező kompcsatlakozások/kikötők

Holyhead-Dublin /Egyesült Királyság-Írország/
Calais-Dover /Franciaország-Egyesült Királyság/
Ostende-Dover /Belgium-Egyesült Királyság/
Dunkerque-Dover /Franciaország-Egyesült Királyság/
Zeebrugge-Harwich /Belgium-Egyesült Királyság/
Zeebrugge-Dover /Belgium-Egyesült Királyság/
Puttgarden-Rodby /Németország-Dánia/
Křbenhaven-
Helsingborg /Dánia-Svédország/
Lübeck-
Travemünde-Hanko /Németország-Finnország/
Gedser-Rostock
/Warnemünde/ /Dánia-Németország/
Göteborg-
Frederikshavn /Svédország-Dánia/
Malmö-Travemünde /Svédország-Németország/
Trelleborg-Sassnitz /Svédország-Németország/
Ystad-Swinoujscie /Svédország-Lengyelország/
Helsinki-Gdynia /Finnország-Lengyelország/
Helsinki-Stockholm /Finnország-Svédország/
Turku-Stockholm /Finnország-Svédország/
Samsun-Constanta /Törökország-Románia/
Mersin-Venezia /Törökország-Olaszország/
Stanrear-Larne /Egyesült Királyság/

Megjegyzés: A kompcsatlakozások egyben határátlépőhelyek is, kivéve a Messina-Villa S. Giovanni és Stanrear-Larne közötti csatlakozást.

III. Függelék

A fontos kombinált fuvarozási útvonalak hálózatának műszaki jellemzői

Előzetes megjegyzések:

A paraméterek összefoglalva a következő táblázatban találhatók. A táblázat A oszlopában feltüntetett értékeket fontos, elérendő célkitűzéseknek kell tekinteni a nemzetközi vasútfejlesztési tervek szerint. Minden eltérés ezen értékektől kivételesnek tekintendő.

A vonalak két fő kategóriába vannak sorolva:

a) Meglévő vonalak, amelyeknél a javítás lehetséges; gyakran nehéz és néha lehetetlen a módosítás (pl. geometriai jellemzőik megváltoztatása); a követelményeket ezért az ilyen vonalaknál enyhíteni kell.

b) Új megépítendő vonalak.

Analóg módon, a következő táblázatban a specifikációk, ahol csak lehetséges, alkalmazhatók annál a komphajó szolgálatnál is, amely a vasúthálózat szerves részét képezi.

A fontos nemzetközi kombinált fuvarozási útvonalak infrastruktúra paraméterei

A B
Meglévő vonalak, amelyek kielégítik
az infrastruktúra követelményeket és olyan
vonalak, amelyek javíthatók v. rekonstruálhatóak

Új vonalak
jelenleg célérték
1. Pályák száma (nincs specifikálva) 2
2. Járműterhelési méret 2UIC B 2UIC C1
3. Min. táv. a vágányközepek között1 4,0 m 4,2 m
4. Névleges min. sebesség 3100 km/h 3120 km/h 3120 km/h
5. Eng. tengelyterhelés
kocsi 100 km/h alatt
120 km/h alatt

20 t
20 t

22,5 t
20 t

22,5 t
20 t
6. Max emelkedő1 (nincs specifikálva) 12,5 mm/m
7. Min. hasznos tolatási hossz 600 m 750 m 750 m

1 Nincs közvetlen kapcsolat a kombinált fuvarozással, de ajánlott a hatékony nemzetközi kombinált forgalomra.

2 UIC: Vasutak Nemzetközi Uniója.

3 Min. szabvány a kombinált fuvarozáshoz (lásd a IV. Függeléket).

A táblázatban szereplő paraméterek értelmezése

1. A vágányok száma

A főbb nemzetközi csatlakozásoknál nagyobb kapacitást kell biztosítani, és lehetővé kell tenni a pontos időrendi üzemet. Általában mindkét követelményt ki lehet elégíteni a legalább kétvágányos pályákon; egyvágányú pályákat is meg kell azonban engedni, ha a Megállapodás egyéb paraméterei kielégítődnek.

2. Járműterhelési szelvény

Ez a minimális sínterhelési szelvény a főbb nemzetközi vonalaknál.

Az új vonalakon rendesen csak kis marginális beruházást jelent a nagyobb terhelési szelvény alkalmazása, és ezért az UIC C1 szelvényt kell választani.

A C1 szelvény pl. a következőket teszi lehetővé:

- közúti teherjárművek és szerelvények fuvarozása (tehergépkocsi és pótkocsi, nyerges szerelvény, vontató és nyerges pótkocsi) az európai közúti rakszelvénynek megfelelően (magasság 4 m, szélesség 2 m) speciális, a sínkorona felett 60 cm feletti rakfelülettel rendelkező vasúti kocsikon;

- a szokásos közúti, 2,5 m széles és 4 m magas nyerges pótkocsik fuvarozása normál forgóalvázzal rendelkező süllyesztett rakfelületű vasúti kocsikon;

- 2,44 m széles és 2,9 m magas ISO konténerek fuvarozása az eredeti pőrekocsikon;

- 2,5 m széles cserefelépítmények fuvarozása a szokásos pőrekocsikon;

- 2,6 m széles és 2,9 m magas konténerek és csereszekrények fuvarozása megfelelő vasúti kocsikon (nincs megemlítve az AGC-ben).

A meglévő hegyes vidékeken áthaladó vonalak (pl. a Pireneusokon, a Massif Central hegységen, az Alpokon, a Jurán, az Appenineken, a Kárpátokon keresztül) számos alagúttal rendelkeznek, amelyek megfelelnek a műszaki, egységes terhelési szelvényeknek, vagy a pálya közepén kissé nagyobb szelvényűek. Ennek az UIC C1 szelvényre történő növelése csaknem mindig lehetetlen gazdasági és pénzügyi szempontok miatt.

Az UIC B szelvényt ezért kell ezekre a vonalakra választani, mert lehetővé teszi:

- a 2,44 m széles és 2,90 m magas ISO konténerek fuvarozását konténerhordozó vasúti kocsikon, amelyek rakfelülete 1,18 m-re van a sínkorona felett;

- a 2,5 m széles és 2,6 m magas csereszekrények fuvarozását a szokásos pőrekocsikon (rakodási magasság 1,246 m);

- nyerges pótkocsik fuvarozását süllyesztett rakfelületű vasúti kocsikon;

- a 2,6 m szélességű és 2,9 m magasságú konténerek/csereszekrények speciális alacsony rakfelületű vasúti kocsikon történő fuvarozását (nincs említve a AGC-ben);

- a legtöbb meglévő fő nemzetközi vasútvonal legalább UIC B szelvénnyel rendelkezik. A többi vonal esetében e szabvány javítása általában nem igényel nagyobb beruházást.

4. Névleges minimális sebesség

A névleges minimális sebesség határozza meg a szakasz geometriai jellemzőit (kanyarsugár és lejtősség), ill. túlemelés a biztonsági berendezéseket (fékezési távolság) és gördülő állomány fékezési együtthatóját.

5. Megengedett tengelyterhelés

Ez a megengedett tengelyterhelés, amelyet a nemzetközi fővonalaknak el kell viselniük.

A nemzetközi fővonalaknak alkalmasaknak kell lenniük a legmodernebb meglévő és jövőbeli járműforgalomra, mégpedig:

- 20 tonna tengelyterhelésű vasúti kocsikra, amely megfelel az UIC C osztályának; az új vegyes vagy kombinált forgalmi vonalaknál a 22,5 tonna tengelyterhelésre 100 km/h sebességre, a legutóbbi UIC döntések szerint. A 20 tonna tengelyterhelési határ a 120 km/h sebességre az UIC szabályzat szerint érvényes.

A tengelyterhelési érték legalább 840 mm átmérőjű kerékre vonatkozik, az UIC szabályzások szerint.

7. A minimális hasznos kitérővágányhossz (tolatási hossz)

A minimális hasznos kitérővágányhossz a nemzetközi fővonalakon csak az áruszállító vonatokra jelentős. (Lásd IV. Függeléket.)

IV. Függelék

Vonat teljesítményi paraméterek és minimális infrastruktúra normák

A) A hatékony nemzetközi kombinált forgalmi szolgálat követelményei

1. A hatékony és gyors forgalmi áramlás szavatolásához, amelyet a modern termelési és áruelosztási módszerek tesznek szükségessé, a nemzetközi kombinált forgalmi szolgálatnak a következő követelményeket kell elsősorban kielégítenie:

a) indulás/érkezés az ügyfelek igényeinek megfelelően (különösen a késői zárási idők a rakodásra és korai áru rendelkezésre állítás), rendszeres kiszolgálás;

b) rövid háztól-házig szállítási időtartam, nagy pontosság, megbízható szállítási idők;

c) megbízható és időbeli információ a fuvarozási folyamatról, egyszerű dokumentáció, kis kárkockázat;

d) az összes típusú szabvány konténer és rakományegység fuvarozásának lehetősége, amelyet az európai közúti fuvarozás továbbítani képes. Ezzel kapcsolatban a tömeg és a rakományegységek mérete terén az előrelátható fejlődést is számításba kell venni.

2. Ezeket a követelményeket a következőképpen kell kielégíteni:

a) nagy fuvarozási sebesség (a feladás helyétől a rendeltetés helyéig mérve, beleértve az összes megállást is), amelynek kb. ugyanakkorának kell lennie vagy csak kissé lépheti túl a végpontok közúti fuvarozását;

b) a címzettek munkaidőn kívüli idejének felhasználása (pl. éjszakai szállítás), hogy az árut a reggeli órákban lehessen rendelkezésre bocsátani, az ügyfél kívánsága szerint;

c) megfelelő, elegendő berendezés és infrastruktúra kapacitás (pl. megfelelő rakszelvény);

d) ha lehetséges közvetlen vonatok (azaz az útközbeni átrakás kizárása vagy minimálisra csökkentése más vonatokra);

e) szervezési intézkedések a forgalmi áramlás javítására modern telekommunikációs rendszerek használatával.

3. A fenti követelmények kielégítése érdekében a vonatoknak és az infrastruktúra felszereléseknek elegendően hatékonyaknak kell lenniük; azaz ki kell elégíteniük bizonyos minimális szabvány-követelményeket, amelyekhez minden adott fuvarozási viszonylatban érintett hatóságnak alkalmazkodnia kell.

4. Az alábbi teljesítmény paramétereket és normatívákat főleg a nagy nemzetközi fuvarozási volumenekre állapították meg; azaz közvetlen vonatok rendszeres forgalmi viszonylataira vagy legalábbis nagyobb kocsicsoportjaira. Egyedi vasúti kocsikat vagy speciális fuvarozást a hagyományos vonatokkal lehet bonyolítani, ha ezek kielégítik az ügyfelek és az érintett vasutak igényeit.

B) A vonatok teljesítményi paraméterei

5. A nemzetközi kombinált forgalomban használt vonatoknak a következő minimális szabvány követelményeket kell kielégíteniük:

Jelenleg Célértékek*
Sebesség 100 km/h 120 km/h
Vonathossz 600 m 750 m
Vonattömeg 1200 t 1500 t
Tengelyterhelés
(vasúti kocsik)

20

t

20
(22,5

t
t 100
km/h -nál)

* Ezeket az értékeket kb. 2000-re kell elérni. Nem zárják ki magasabb szintű normatívák korábban történő elérését, amíg ezek nem gátolják a nemzetközi kombinált forgalom fejlődését.

Ha közvetlen vonatokat nem lehet közlekedtetni, a vonatoknak, ha lehetséges, kisszámú kocsicsoportból kell állnia, s a kocsiknak az egyes csoportokon belül azonos rendeltetésűeknek kell lenniük.

Nem lehetnek megállások útközben üzemeltetési okokból vagy határátmeneteknél, ha ez lehetséges.

6. A gördülő állománynak ki kell elégítenie a sebességre és tengelyterhelésre vonatkozó fenti előírásokat és képesnek kell lennie mindazon rakományegység fuvarozására, amelyet számításba kell venni a tömegek és méretek tekintetében.

7. A kombinált forgalom vonatjait a legnagyobb elsőbbség mellett kell üzemeltetni. Menetrendjüket úgy kell megtervezni, hogy alkalmazkodjék az ügyfelek igényeihez, a megbízható és rendszeres forgalmi kiszolgálás tekintetében.

C) Minimális normatívák a vasútvonalakra

8. A kombinált forgalomra használt vasútvonalaknak megfelelő napi vonatkapacitással kell rendelkezniük, hogy elkerüljék a kombinált forgalmi vonatok állásidejét. Ezeknek a vonatoknak nem szabad késniük a munkaidőn kívüli időszakban.

9. A vasútvonalak javításához a III. Függelékben található infrastruktúra paramétereket kell alkalmazni.

D) Minimális normatívák a terminálokra

10. A küldemények hatékony kezeléséhez a terminálokon a következő követelményeket kell kielégíteni:

a) A legkésőbbi árufelvételi időtől a vonat indulásáig terjedő és a vonatok érkezésétől a vasúti kocsik kirakásra való rendelkezésre állásáig terjedő periódus nem haladhatja meg az egy órát, hacsak az ügyfélnek a legkésőbbi árufelvételre vagy az áru rendelkezésre állására vonatkozó igényeit nem lehet más módon kielégíteni.

b) A rakományegységek kiszállítására vagy beszállítására szolgáló közúti járművek várakozási ideje a lehető legrövidebb legyen (max. 20 perc).

c) A terminál helyét úgy kell megválasztani, hogy könnyen és gyorsan elérhető legyen közúton a gazdasági központokból; a vasúti hálózaton belül jó kapcsolata legyen a nagytávolságú útvonalakkal; a kocsicsoportos forgalomra a fuvarozási csatlakozásokkal jó megközelíthetősége legyen a kombinált forgalom gyors tehervonataihoz.

11. Az alábbiakban a közbenső állomásokra meghatározott minimális szabványelőírások érvényesek a terminálokra is.

E) Minimális szabványelőírások a közbenső állomásokra

12. A kombinált forgalmi vonatok útközbeni (műszaki, technikai) vagy üzemeltetési okokból szükséges megállásait, pl. kocsicsoport cserénél vagy nyomtávváltó állomásokon, egyidejűleg ki kell használni olyan munkák elvégzésére, amelyek egyébként további megállásokat tennének szükségessé (azaz határátmeneti ellenőrzések, mozdonycsere). Az ilyen közbenső állomások infrastruktúrája a következő követelményeknek feleljen meg:

- Elegendő napi vonatkapacitás a felhordó vonalakon a vonatok késésének elkerülésére a kombinált forgalomban.

- A felhordó vonalak bemeneteinek és kimeneteinek lehetővé kell tenni a vonatok be- és kicsatlakozását késedelem nélkül. Kapacitásuknak elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy elkerüljék a beérkező vagy kimenő kombinált forgalmi vonatok késését.

- A különböző vágánytípusokból elegendő vágánykapacitással kell rendelkezni az állomáson elvégzendő adott munka követelményei szerint, különösen a beérkező/kimenő vágányoknál, a vonatképző vágányoknál, a rendező vágányoknál és a fordító vágányoknál, rakodó és nyomtávváltó vágányoknál.

- A fent említett vágányoknak olyan terhelhetőségűeknek kell lenniük, amelyek megfelelnek az igénybe vett vasútvonalakénak (UIC B vagy UIC C).

- A vágányhossznak elegendőnek kell lennie teljes kombinált forgalmi vonatok fogadására.

- Villamos vontatás esetén a vágányoknak alkalmasnak kell lennie villamos vontató egységek fogadására (határállomásoknál a csatlakozó vasút villamos vontató egységeinek fogadására is).

- A vonat-küldemény kapacitásnak, a kocsi-csoport cserének, a nyomtávváltásnak és a határellenőrzésnek szavatolnia kell, hogy a szükséges megállások a lehető legrövidebb ideig tartsanak.

a) Kocsicsoport cserére szolgáló állomások

13. Ha lehetséges, a kombinált forgalmat közvetlen vonatokkal kell továbbítani a feladó és a fogadó állomások között. Ha a kis küldeménymennyiség miatt ez nem gazdaságos, és ha a küldemény átrakása kombinált forgalomban ezért elkerülhetetlen, azt legalábbis kocsicsoportokban kell végezni. Az e feladatok elvégzésére szükséges állásidő nem haladhatja meg a 30 percet. Ezt megfelelő vonatképzéssel lehet elérni (amelyet a lehető leghosszabb távolságra továbbítanak, tehát a határokon is keresztül) megfelelő infrastruktúrával együtt a kocsicsoport cserélő állomásokon.

b) Határátlépő pontok

14. A kombinált forgalom vonatainak lehetőleg az egész úton keresztül kell mennie a határokon olyan állomásokig, ahol a kocsicsoport cseréje mindenképpen szükséges vagy végső rendeltetési pontjáig anélkül, hogy útközben megállnának. Ha lehetséges ne legyenek megállások a határokon, vagy ha ez elkerülhetetlen, csak igen rövid ideig tartó megállások legyenek (legfeljebb 30 perc). Ezt a következőképpen lehet elérni:

- határon végzett munka elhagyásával, vagy, ha ez nem lehetséges, e munkának belföldi helyre történő áttételével, ahol a vonatoknak műszaki és/vagy adminisztratív okokból kell megállniuk,

- csak egyszer megállva, a közös határállomásokon.

c) Nyomtávváltó állomások

15. A jövőbeli követelmények kielégítésére, időmegtakarító és költséghatékony eljárásokat kell kifejleszteni. Ha a rakományegységeket más nyomtávú vasúti kocsikba rakják át, a fentiekben az átrakó terminálokra kifejlesztett követelményeket kell analóg módon alkalmazni. A megállásokat az ilyen állomásokon a lehető legrövidebbé kell tenni. A rendelkezésre álló kerékcsere vagy átrakó kapacitásnak elegendőnek kell lennie a rövid megállás időszavatolásához.

d) Kompcsatlakozások/kikötők

16. A fuvarozási szolgáltatásoknak igazodniuk kell az adott kompszolgáltatásokhoz. A kombinált forgalmi küldemények kikötői tartózkodásának a lehető legrövidebbnek kell lennie (ha lehetséges legfeljebb egy óra). A megfelelő infrastruktúra mellett a kompkikötőben és a megfelelő kompok igénybevételén túlmenően (lásd a 17. pontot) ezt a következő intézkedésekkel lehet elérni:

- a szükséges határellenőrzési intézkedésekre nézve a 14. pontban említetteket kell alkalmazni;

- a kompok és vonatok menetrendjeit össze kell hangolni és előzetes információ szükséges a hajók megrakásához és/vagy a vonatképzéshez.

17. A kombinált forgalomban használt kompoknak a következő követelményeknek kell megfelelniük:

- Megfelelő méretű és típusú hajók a vonatkozó rakományegységek/vasúti kocsik követelményei szerint.

- A komphajók gyors megrakása és kirakása és a rakományegységek/vasúti kocsik tárolása a következő vasúti továbbítási követelmények szerint (a kombinált szállítás különválasztása a személyszállítástól és/vagy közúti továbbítástól való különválasztásával, ahol ez lehetséges). Ha a rakományegység a vasúti kocsin van a kompmenet során, a hajókat könnyen el kell tudni érni és az időtrabló rendezési műveletekre nem szabad hogy sor kerüljön. A terhelés, tengelyterhelés stb. összhangban kell hogy legyen a III. Függelékben leírt paraméterekkel.

- Ha a rakományegységek átrakását vasúti kocsik nélkül kell elvégezni, az esetleg szükséges közúti szállítást a kompterminál és a vasúti terminál között a rövid távolság és a jó közúti csatlakozás kell hogy jellemezze.”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1994. május 5. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére