A jogszabály mai napon ( 2023.03.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

77/1994. (V. 19.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Köztársaság Kormánya között a nemzetközi áruszállításról szóló egyezmény kihirdetéséről

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Köztársaság Kormánya között Bécsben, 1993. augusztus 17-én aláírt nemzetközi áruszállítási egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között a nemzetközi áruszállításról

PREAMBULUM

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya

figyelembe véve azt a tényt, hogy a Magyar Népköztársaság Közlekedési és Postaügyi Minisztériuma és az Osztrák Köztársaság Kereskedelmi és Újjáépítési Szövetségi Minisztériuma között 1960. december 21-én aláírt, tehergépkocsikkal végzett nemzetközi árufuvarozási egyezmény politikai, gazdasági, közlekedéspolitikai és környezetvédelmi okokból módosításra szorul,

abban a törekvésben, hogy főként a Szerződő Államok közötti külkereskedelem követelményeit megfelelően tekintetbe vegyék,

abban a törekvésben, hogy a közúti, vasúti, belvízi és kombinált áruszállítást mindenfajta nemzeti diszkriminációtól mentesen a viszonosság alapján, a nemzetiségi okokból való mindenfajta diszkrimináció nélkül szabályozzák a két Szerződő Állam között, miközben rögzítik, hogy a közlekedés területén beszedendő adó, illetve illetékfizetési kötelezettségek kérdéséről a nemzeti szabályozásokban döntenek, és azokat a jelen Egyezmény nem érinti,

abban a törekvésünkben, hogy a Szerződő Államok közötti árfuvarozást úgy rendezzék, hogy a lakosság életminőségét és Magyarország, illetve Ausztria érintett területeinek környezetvédelmét a lehető legnagyobb mértékben biztosítsák, hogy a közúti fuvarozás által okozott megterheléseket mennyiségileg és minőségileg a lehető leghamarabb csökkentsék,

abban a törekvésükben, hogy biztosítsák azt a körülményt, hogy a nemzetközi áruszállításban a mindenkor legújabb környezetkímélő technológiák a technika adott állásának megfelelően - főképp ami az igénybe vett szállítóeszközök által előidézett zajártalom és káros anyag emisszió minimalizálását illeti - alkalmazásra kerüljenek,

attól a felismeréstől vezérelve, hogy az árufuvarozásnak a lehető legnagyobb mértékben a közútról a vasútra vagy a belvízi hajózásra való átterelése szükségessé vált,

abban a törekvésükben, hogy előnyben kell részesíteni a veszélyes áruk fokozott átterelését a közútról a vasútra, illetve a belvízi hajózásra,

abban az eltökélt szándékban, hogy jelen Egyezmény célkitűzéseinek megvalósítására a szállítási keresletet mindinkább a vasút és a belvízi hajózás magas színvonalú közlekedési szolgáltatásaival, mindenekelőtt a kombinált forgalom technikáinak az alkalmazásával elégítsék ki,

a következőkben állapodtak meg:

I. RÉSZ

ALKALMAZÁSI TERÜLET

1. Cikkely

1. Jelen Egyezmény a Magyarország és Ausztria között végzett, továbbá az országok területén áthaladó nemzetközi áruszállításban kerül alkalmazásra.

2. Jelen Egyezmény hatálya kiterjed

az üzemeltetők szempontjából a nemzetközi

- vasúti-közúti kombinált forgalomra,

- belvízi-közúti kombinált forgalomra,

- vasúti áruszállításra,

- közúti áruszállításra olyan tehergépjárművek alkalmazása esetén, ahogyan ezeket a 2. Cikkely 2. pontja meghatározza;

a forgalom fajtái szerint a nemzetközi

- díj ellenében végzett árutovábbításra, beleértve az üres tehergépjárművekkel való forgalmat,

- saját számlás szállítás (üzemi szállítás), beleértve az üres tehergépjárművekkel való forgalmat,

valamint a kombinált áruszállításhoz csatlakozó fel- és elfuvarozásra valamelyik Szerződő Államban.

II. RÉSZ

FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA ÉS ELHATÁROLÁSOK

2. Cikkely

Jelen Egyezmény értelmében

1. Kombinált forgalom

a) áruszállítás közúton tehergépjárművel, ha az a szokásos legrövidebb, szállításgazdaságilag elvárható, közlekedésgazdaságilag elfogadható és a közlekedési szabályok alapján megengedett útvonalon bonyolódik le, és ha a felrakó pályaudvar/belvízi kikötő (terminál) a Szerződő Államok valamelyikében van, a feladótól a legközelebbi műszakilag erre alkalmas terminálig (felfuvarozás), valamint

b) az áruszállítás a felrakó pályaudvartól/belvízi kikötőtől a lerakó pályaudvarig/belvízi kikötőig vasúton vagy belvízi hajó segítségével tehergépjárművel vagy csereszekrénnyel (Huckepack), vagy legalább hat méter hosszúságú konténerrel (konténerforgalom), miközben át kell lépni a két Szerződő Állam közti határt, valamint

c) áruszállítás közúton tehergépjárművek segítségével, ha az a szokásos legrövidebb, a közlekedésgazdaságilag elvárható és a közlekedési szabályok alapján megengedett útvonalon bonyolódik és a lerakó pályaudvar/belvízi kikötő (terminál) a Szerződő Államok valamelyikében van, a legközelebbi műszakilag erre alkalmas terminálról kiindulva a címzettig (elfuvarozás).

2. Tehergépjármű

Minden egyes áruszállításra rendszeresített gépjármű, beleértve a tehergépkocsikat, nyerges vontatókat, pótkocsikat, félpótkocsikat és járműszerelvényt (a továbbiakban: tehergépjármű).

3. Saját számlás áruszállítás

Áruk szállítása tehergépjárművekkel, amennyiben a következő feltételek valósulnak meg:

a) a szállított áruk a vállalat tulajdona kell hogy legyenek, vagy az szükséges, hogy a vállalat eladta, megvette, bérbe adta, bérbe vette, gyártotta, kinyerte, feldolgozta vagy kijavította ezeket;

b) a szállítás arra kell, hogy szolgáljon, hogy ezeket az árukat a vállalathoz eljuttassa, onnan elszállítsa, hogy a vállalaton belül vagy - saját szükségletek kielégítésére - a vállalaton kívül szállítsa;

c) a szállításra használt tehergépjárműveket a vállalat saját alkalmazottja kell hogy vezesse;

d) az árukat szállító tehergépjárművek a vállalat tulajdonában kell hogy legyenek, vagy pedig az szükséges, hogy a vállalat részletre vásárolta, vagy bérbe vette ezeket;

e) a szállítás a vállalat teljes tevékenységi körén belül csak kisegítő tevékenység lehet.

4. Kabotázs

Áruk felvétele a másik Szerződő Állam felségterületén ezen felségterületen belüli árutovábbítás céljából.

III. RÉSZ

A VASUTAK EGYÜTTMŰKÖDÉSE ÉS A KOMBINÁLT FORGALOM

3. Cikkely

Az együttműködés alapelvei és kritériumai

A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a vasutak együttműködésére, valamint a kombinált árufuvarozás erőteljesebb ösztönzésére a Szerződő Államok között, valamint a Szerződő Államok felségterületén át harmadik országba az alábbi alapelvek és kritériumok alapján kerüljön sor:

1. A Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy minden szükséges és nemzetgazdaságilag vállalható intézkedést meghoznak, hogy minél nagyobb piaci részesedést biztosítanak a vasúti áruszállításnak a nemzetközi árufuvarozásból a két ország között, valamint az egyik vagy mindkét Szerződő Államon átmenő forgalomból Magyarország és Ausztria között. Ebből a célból felszólítják a vasúti társaságokat, hogy versenyképes ajánlatokat dolgozzanak ki, amelyek a különleges fuvarozási minőség, a rövid szállítási idők és differenciált fuvarozási tarifák révén versenyképesek a többi fuvarozási ággal szemben.

2. A Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy garantálják, hogy a gyakorlatban hasznosítható vasúti kapacitásokat a hagyományos vasúti áruszállításban és a kombinált forgalomban teljesen kihasználják.

4. Cikkely

A vasúti forgalom és a kombinált forgalom ösztönzése

1. A Szerződő Felek megbízzák a vasúti társaságokat azzal, hogy a már megkezdett intézkedéseket a Budapest és Bécs közötti szállítási idők lerövidítésére folytassák, és sürgősen javítsák a vasúti közlekedés kínálatának minőségét.

2. A Szerződő Felek hatni fognak arra, hogy a vasúti társaságok és a kombinált forgalom társaságai illetékességük keretében irányozzák elő az ehhez szükséges nemzetgazdaságilag vállalható intézkedéseket, főképp ami

a) a nagyobb sebesség elérésére alkalmas vonalvezetést,

b) a nagyobb sebesség elérésére és a nagyobb tengelyterhelésre alkalmas pálya kialakítását illeti,

c) a nagyobb sebesség elérésére alkalmas és a nagyobb vontatási teljesítménynek megfelelő vontatási áramellátást illeti,

d) a nagyobb sebesség elérésére alkalmas és a nagyobb teljesítőképességnek megfelelő biztosítóberendezések létrehozását illeti,

e) bizonyos konkrét pályaudvarok és infrastruktúrák kiépítését illeti,

f) a területet lefedő terminálhálózat létrehozását és a meglévő terminálok kapacitásának bővítését illeti,

g) gördülő anyag (vagonok és mozdonyok) koordinált beszerzését és finanszírozását illeti, úgy, hogy figyelembe vegyék a vasúti kapacitások kibővítését,

h) a vasúti társaságok közötti kompatíbilis, komputertámogatott áruinformációs rendszer létrehozását illeti,

i) minden lehetőség kiaknázását illeti, hogy a Magyarország és Ausztria között bevezetésre kerüljön a vasúti áruszállításban a teherkocsik bizalmi elven történő átvétele,

j) a veszélyes áruk szállítására, valamint a hőmérsékletre érzékeny áruk szállítására szolgáló, a kereslethez igazodó módozatok kifejlesztését illeti.

3. A Szerződő Felek gondoskodnak arról is, hogy a vasúti társaságok és a kombinált fuvarozást végző társaságok által felkínált fuvarozási módozatok együttműködésben kerüljenek a piacon felhasználásra.

4. Ami a 2. pontban foglalt intézkedések konkretizálását illeti, a részletek rögzítésére kiegészítő jegyzőkönyvben kerül sor.

5. Cikkely

Határkezelés

A Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy a magas minőségi színvonalú fuvarozási kínálat elérése érdekében Magyarország és Ausztria között az áruszállításban jelentősen csökkenteni szükséges a határon való tartózkodás időtartamát. Ebből a célból a Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak, gondoskodnak arról, hogy a terminálokon lényegesen meggyorsítsák a műszaki, üzemviteli és szervezési folyamatokat, és hogy elsősorban a kombinált forgalomban a határkezelést a terminálokra helyezik át.

6. Cikkely

Vasúti összeköttetések kiépítése

Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy a Bécs-Hegyeshalom-Budapest vasúti összeköttetés mellett a többi Magyarország és Ausztria közötti vasúti összeköttetésre, főképp az Ebenfurt-Sopron-Győr, valamint a Neusiedl/See-Fertőszentmiklós közötti összeköttetésre is figyelmet kell fordítani. Ezzel kapcsolatban a Szerződő Felek koncepciót dolgoznak majd ki a kínálat megjavítására, és az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételére.

IV. RÉSZ

KÖZÚTI ÁRUSZÁLLÍTÁS

7. Cikkely

Engedélyköteles forgalmak

1. Az alkalmazási területen felsorolt közlekedési módok esetén, amennyiben az árutovábbítás közúton történik, annak a Szerződő Államnak az engedélyére van szükség, amelynek területén az árut továbbítják.

2. Az engedélyeket egyszer felhasználható engedélyekként vagy időre szóló engedélyekként adják ki kontingens-megállapodás keretében a 12. Cikkely értelmében, éspedig

a) szabványengedélyként,

b) korlátozott érvényű engedélyként (például: helyi forgalomban, árufajták szerint, bizonyos gépjárművekre, vagy pedig a szállítás módozata szerint).

8. Cikkely

Engedélymentes forgalmak

1. Engedélyre nincs szükség az alábbi esetekben:

a) áruk alkalmi szállítása repülőterekre vagy repülőterekről, a repülőjáratok alkalmi átirányítása esetén;

b) poggyász szállítása olyan gépjárművek pótkocsijaiban, amelyekkel rendeltetésszerűen szállítanak utasokat, poggyász szállítása repülőterekre és repülőterekről mindenfajta gépjárművel;

c) postai küldemények szállítása;

d) sérült vagy javításra szoruló járművek szállítása;

e) méhek és halivadék szállítása;

f) holttestek szállítása;

g) áruk szállítása olyan tehergépjárművekkel, amelyeknek megengedett összsúlya, beleértve a pótkocsik össztömegét, nem haladja meg a 6 tonnát, vagy amelyeknek megengedett hasznos terhelhetősége, beleértve a pótkocsik hasznos terhelését, nem haladja meg a 3,5 tonnát;

h) az egészségügyi ellátást szolgáló javak szállítása sürgős veszélyhelyzetekben való segítségnyújtás céljából (főképp természeti katasztrófák esetén);

i) magas értékű áruk (pl. nemesfémek) szállítása speciális járművekben, amelyeket rendőrségi járművek vagy egyéb biztonsági erők kísérnek;

j) tengeri hajókhoz és repülőgépekhez szükséges pótalkatrészek szállítása;

k) az áruszállításban alkalmazott gépjármű üres futása, amely egy olyan tehergépjárművet pótol, amely nem abban az országban hibásodott meg, mint ahol a hatósági engedélyét kiadták, valamint a vontató gépjárművel való szállítás folytatása a meghibásodott jármű számára kiadott engedély alapján;

l) műtárgyak és művészeti objektumok szállítása kiállításokra, valamint a vásárokon bemutatandó áruk szállítása;

m) kizárólag reklám vagy oktatás céljait szolgáló áruk alkalmi szállítása;

n) készülékek, kellékek és állatok szállítása színházi, zenei, film-, sport- és cirkuszrendezvényekre, kiállításokra vagy vásárokra és vissza, valamint rádiós, film- vagy televíziós felvételekre és vissza;

o) egyes rendkívüli esetekben olyan oszthatatlan (szétszerelhetetlen) tárgyak szállítása, amennyiben olyan tehergépjárművel szállítják, amelyre a mindenkori nemzeti előírások szerint kivételes engedély került kiadásra az illetékes hatóság részéről a legnagyobb megengedett összsúly tekintetében a konkrét esetben.

2. A Szerződő Felek megállapodhatnak abban, hogy bizonyos vagy mindenfajta áru szállításához a nemzetközi forgalom bizonyos útszakaszain nincs szükség engedélyre.

9. Cikkely

Az engedély tartalma

1. Minden tehergépjárműre - kivéve a 8. Cikkelyben meghatározott eseteket - engedély kiállítása szükséges.

2. Az engedélynek a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) a vállalkozó nevét és címét;

b) a jármű forgalmi rendszámát;

c) a jármű megengedett legnagyobb hasznos terhelését és megengedett összsúlyát;

d) a szállítás módját (díj ellenében végzett árutovábbítás, saját számlás áruszállítás, üresjárat);

e) adott esetben a felhasználásra vonatkozó különleges kikötéseket és feltételeket;

f) az érvényesség időtartamát.

3. Az engedély kizárólag arra a vállalkozóra érvényes, akinek nevére állították ki, és nem ruházható át.

4. Az engedélyeket az egyik Szerződő Állam illetékes hatóságai átadják a mindenkori másik Szerződő Állam illetékes hatóságának, amely hatóság az engedélyeket kitöltve - a 2. pont b) és c) alatt szereplő adatokat kivéve - kiadja a figyelembe vehető vállalkozónak. A 2. pont b) és c) alatt szereplő adatokat a vállalkozónak, illetve a Szerződő Állam döntése alapján illetékes hatóságnak kell kitöltenie.

5. A Szerződő Felek megállapodnak az engedély külső formájában és a nyelvben, amelyben ez kiállításra kerül.

6. Az engedély két útra érvényes, itt egy oda- és visszaútról, két odaútról vagy két visszaútról lehet szó. Az engedély csak a kontingens időtartama alatt és az azt követő hónapban érvényes, hacsak a Vegyesbizottság (15. Cikkely) nem dönt egy másik eljárás követéséről.

7. Egy Szerződő Állam sem adhat ki saját vállalkozóinak nagyobb számú engedélyt, mint amiben a kontingensre vonatkozó megállapodásban megegyeztek.

10. Cikkely

A kabotázs tilalma

Alapvetően kölcsönös kabotázstilalom van érvényben. Csak a kombinált forgalom fel- és elfuvarozásának vonatkozásában állapodhatnak meg a Felek abban, hogy kölcsönösségi alapon bizonyos számú kabotázsútra kerülhet sor.

11. Cikkely

Az engedély visszavonása

1. Amennyiben egy vállalat vét a jelen Egyezmény rendelkezései ellen, annak a Szerződő Államnak a hatósága, amelyben azt a kihágást elkövették, kérheti, hogy a vállalkozónak átmenetileg ne adjanak ki további engedélyt abban az államban való fuvarozás céljából, amelyben elkövette a szabálysértést.

2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy nem fogadnak el olyan engedélyeket, amelyek olyan fuvarozó részére kerültek kiadásra, aki több alkalommal vétett jelen Egyezmény rendelkezései ellen.

3. Mindkét Szerződő Állam hatóságai tájékoztatni fogják egymást az 1. bekezdés minden megsértéséről, valamint a 2. bekezdés szerinti intézkedésekről.

12. Cikkely

Engedélyek darabszáma

Az engedélyek (kontingensek) számában, az érvényességükben, valamint az átadás időpontjában és ütemezésében a Szerződő Felek a Vegyesbizottság javaslatára mindenkor 12 hónapra előre állapodnak meg.

Itt figyelembe kell venni a preambulumban, valamint a 3. Cikkelyben említett alapelveket és kritériumokat.

13. Cikkely

Környezetbarát tehergépjárművek

Összhangban a lakosság és a környezet védelmének célkitűzéseivel minél korábbi időpontban a technika állásának megfelelő környezetbarát tehergépjárműveket kívánatos üzembe helyezni. A Vegyesbizottság intézkedéseket fog javasolni ilyen tehergépjárművek felhasználásának előmozdítására, valamint javaslatokat arra vonatkozóan, hogy a megállapított kontingens egészét vagy bizonyos részét effajta tehergépjárművek használatához kötik.

14. Cikkely

A vasúti szállításra különlegesen alkalmas áruk

A Szerződő Felek ígéretet tesznek arra vonatkozóan, hogy a vállalatok termelési követelményeinek figyelembevételével megvizsgálják, hogy milyen feltételek alapján lehetne bizonyos áruk szállítását teljesen vagy részben a közútról a vasútra áthelyezni.

V. RÉSZ

VEGYESBIZOTTSÁG

15. Cikkely

1. A Szerződő Felek jelen Egyezmény intézkedéseinek végrehajtására Vegyesbizottságot hoznak létre.

2. A Vegyesbizottság évenként vagy a Szerződő Felek valamelyikének kérésére ül össze, és döntéseit egyetértésben hozza meg.

3. A Vegyesbizottság rendszeresen beszámol a Szerződő Feleknek a célkitűzések eléréséről többek között a kombinált forgalom továbbfejlesztésére, a forgalomnak a közlekedési módozatokra való felosztására vonatkozóan, valamint az engedélyek kiadásának állásáról és körülményeiről, valamint arról, hogy a megállapított kontingens elégségesnek bizonyul-e.

4. Amennyiben a Vegyesbizottság más államigazgatási területekre vonatkozó kérdéseket tárgyal meg, az illetékes hatóságok képviselői meghívást kapnak.

VI. RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16. Cikkely

Amennyiben a megnövekedett árucsere az előrehaladó európai integrációra való tekintettel is jelen Egyezmény előírásainak betartásával már nem bonyolítható le, és a 15. Cikkelyben említett Vegyesbizottságnak nem sikerül egyetértést elérnie a probléma megoldásában, a Szerződő Felek haladéktalanul tárgyalásokat kezdenek jelen Egyezmény megváltoztatásáról, illetve újjászövegezéséről.

17. Cikkely

Hatálybalépés

Jelen Egyezmény 1994. január 1-jével lép hatályba. Ugyanakkor hatályát veszti a Magyar Népköztársaság Közlekedési és Postaügyi Minisztériuma és az Osztrák Köztársaság Kereskedelmi és Újjáépítési Minisztériuma között 1960. december 21-én megkötött nemzetközi közúti áruforgalmi megállapodás.

18. Cikkely

A szerződés időtartama

Jelen Egyezmény háromévi időtartamra érvényes. Érvényessége mindenkor egy-egy további évvel hosszabbodik meg, hacsak a Szerződő Felek valamelyike nem mondja fel három hónappal ennek a határidőnek a letelte előtt.

Megköttetett Bécsben, 1993. augusztus 17-én, két eredeti példányban, magyar és német nyelven, mindkét nyelvű példány hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) *  Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1994. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter gondoskodik.