A jogszabály mai napon ( 2020.02.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

79/1994. (V. 19.) Korm. rendelet

a földrendező és a földkiadó bizottságok működési kiadásainak a helyi önkormányzatok részére történő megtérítése mértékéről és módjáról

A Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetéséről szóló 1993. évi CXI. törvény 44. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a kárpótlási jegy termőföldtulajdon megszerzésére történő felhasználásának egyes kérdéseiről szóló 1992. évi IL. törvénynek az 1993. évi II. törvény 13. §-ának (7) bekezdése 1. pontjával kiegészített 4. §-ának (1) bekezdése, a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 4. § (2) bekezdése, valamint az e törvényt kiegészítő 1994. évi XXVII. törvény 3. §-ának (5) bekezdése végrehajtása tárgyában - a földrendező és a földkiadó bizottságok működési költségei mértékének az elvégzendő feladat nagyságához való igazítása céljából - a Kormány az alábbiakat rendeli el:

1. § (1) *  A földrendező, valamint a földkiadó bizottságok (a továbbiakban együtt: bizottság) úgy alakítsák munkarendjüket, hogy működési költségeik ne haladják meg

- a földrendező bizottságok esetében az illetékességükbe adott földterület minden hektárja után számított 35 forintot;

- a földkiadó bizottságok esetében az érintett valamennyi részarány-tulajdonos után számított 250 forintot.

(2) A helyi önkormányzatok (a továbbiakban: önkormányzat) a működési feltételek biztosításánál legyenek figyelemmel az (1) bekezdésben meghatározott átalányösszegekre és e rendelet egyéb rendelkezéseire.

(3) Az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal (a továbbiakban: OKKH) a központi költségvetés vonatkozó előirányzata terhére, a felmerülésük ütemében térítse meg az önkormányzatok által a bizottságok működéséhez megelőlegezett bizonylattal igazolt és a 4. §-ban előírt módon hitelesített költségeket, az 1. § (1) bekezdésében és a 3. §-ban meghatározott értékhatárig.

2. § (1) Az egyes kiadási tételek szükségességéről a bizottság elnöke dönt, a (2) és (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

(2) Nem számolható el a bizottság működési kiadásaként:

a) a teljes munkaidőben foglalkoztatott (főállású) személyek munkabére és annak járulékai, kivéve, ha foglalkoztatásuk közhasznú munkavégzés keretében történik;

b) az ötezer forint egyedi értéket meghaladó berendezések, irodatechnikai, illetve számítástechnikai eszközök vételára;

c) a reprezentációs költség;

d) a földkimérés költségei.

(3) *  Szakértői díj a bizottság működési kiadásaként akkor számolható el, ha az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal ingatlanügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala, illetve földművelésügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal) nyilatkozatával igazolja, hogy a szükséges adatot vagy információt, illetve ez irányú szakértői munkát nem állt módjában a bizottság rendelkezésére bocsátani.

3. § Megtéríthető az 1. § (1) bekezdése szerinti átalányösszegeket legfeljebb 20%-kal meghaladó indokolt kiadás, ha

- a földrendező bizottság illetékességébe vont földterület nagysága nem haladja meg az ezer hektárt;

- a földkiadó bizottság illetékessége által érintett részarány-tulajdonosok száma nem haladja meg az ötszáz főt.

4. § A bizottságok működésével kapcsolatos kiadások megtérítése negyedévenként történik, az alábbiak szerint:

a) az önkormányzat minden negyedévet követő második hónap utolsó napjáig beérkezően bizottságonként elkülönítve terjesztheti fel igényeit az OKKH-hoz a jelen rendelet mellékleteiben foglalt költségelszámoló lapok felhasználásával. A felmerült költségek valódiságát a bizottság elnöke, a polgármester és az önkormányzat jegyzője együttesen, aláírásukkal igazolják;

b) a költségelszámoló lapok másodpéldányát, valamint a kiadási tételeket igazoló bizonylatokat az önkormányzat öt éven át köteles megőrizni és ellenőrzés esetén bemutatni;

c) a beérkezett igényeket az OKKH a jelen rendelet rendelkezései szempontjából felülvizsgálja, és a következő negyedév 10. napjáig kielégíti;

d) a hibásan vagy hiányosan beérkezett igényléseket az OKKH javításra, illetve hiánypótlásra visszaküldi;

e) az első ízben - 1994. május 31-ig - beküldendő költségelszámoló lapon valamennyi addig felmerült és a jelen rendelet szerint elszámolható kiadást fel kell tüntetni;

f) az első - 1994. július 10-ig kiutalandó - térítés összegét csökkenteni kell a már kiutalt előleg összegével.

5. § *  Amennyiben az 1994. évi XXVII. törvény alapján a földkiadó bizottság feladatkörét a megyei kormányhivatal veszi át: * 

a) *  az átvételt követően az adott földkiadó bizottság illetékessége szerint számított költségátalány még fel nem használt részét a feladatot ellátó megyei kormányhivatal költségvetésébe kell átcsoportosítani a hivatkozott törvény 3. §-ának (5) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően;

b) *  az így átcsoportosított előirányzat felhasználásáról a megyei kormányhivatal költségvetési beszámolás keretében köteles számot adni. A megyei kormányhivatal tevékenységére a 2. §-ban foglalt korlátozások nem vonatkoznak;

c) *  a megyei kormányhivatal felelős azért, hogy az a) pont szerinti összegekkel megnövelt kiadási előirányzat fedezze a felmerülő költségeket. Az esetleges túllépés fedezetéről a Kormány dönt.

6. § Ez a rendelet a kihirdetéstől számított 8. napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 79/1994. (V. 19.) Korm. rendelethez

KÖLTSÉGELSZÁMOLÓ LAP
a ...... településen illetékes, megalakított Földrendező bizottság működési költségeiről

A költségeket megelőlegező helyi önkormányzat neve: ...............................................................................................................
és címe: ..........................................................................................................................................................................................
1. A Földrendező bizottság működési körébe vont terület mértéke (hektárban): ........................
2. A költségek elszámolásának időszaka: 199 ... ............................... hó .............. napjától,
199 ... ............................... hó .............. napjáig.
3. A 79/1994. (V. 19.) Korm. rendeletben meghatározott, bizonylatokkal dokumentált költségek részletezése:
a kiadás jogcíme: összege:
.................................................................................................... ......................................... Ft
.................................................................................................... ......................................... Ft
.................................................................................................... ......................................... Ft
.................................................................................................... ......................................... Ft
.................................................................................................... ......................................... Ft
.................................................................................................... ......................................... Ft
.................................................................................................... ......................................... Ft
.................................................................................................... ......................................... Ft
.................................................................................................... ......................................... Ft
.................................................................................................... ......................................... Ft
.................................................................................................... ......................................... Ft
.................................................................................................... ......................................... Ft
Összesen: ......................................... Ft
4. Pénzforgalmi adatok:
Helyi önkormányzat által megnyitott pénzintézeti számla megnevezése: ....................................................................................
és száma: ........................................................................................................................................................................................
Számlavezető OTP fiók vagy más pénzintézet neve, székhelye: ..................................................................................................
és jelzőszáma: ................................................................................................................................................................................

Kijelentjük, hogy a fenti költségigény a valóságnak megfelel, nem tartalmaz olyan tételt, amely a 79/1994. (V. 19.) Korm. rendelet 2. §-a értelmében nem számolható el, és a korábbi térítésekkel együttesen sem haladja meg az ugyanazon Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésben, illetve a 3. §-ban meghatározott költségátalány összegét.

Kelt: ....................................., 199... ............................ hó ......... nap.

..................................................... ............................................... ...............................................
Földrendező bizottság elnöke polgármester jegyző

2. számú melléklet a 79/1994. (V. 19.) Korm. rendelethez

KÖLTSÉGELSZÁMOLÓ LAP

a .......................................-i ....................................................... területén illetékes, megválasztott
(székhely, település) (mezőgazd. nagyüzem)
Földkiadó bizottság költségeiről
A költségeket megelőlegező helyi önkormányzat neve: ................................................................................................................
és címe: ..........................................................................................................................................................................................
1. A Földkiadó bizottság működési körébe vont részarány-földtulajdonosok száma: ....... fő.
2. A költségek elszámolásának időszaka: 199 ... ............................... hó .............. napjától,
199 ... ............................... hó .............. napjáig.
3. A 79/1994. (V. 19.) Korm. rendeletben meghatározott, bizonylatokkal dokumentált költségek részletezése:
a kiadás jogcíme: összege:
.................................................................................................... ......................................... Ft
.................................................................................................... ......................................... Ft
.................................................................................................... ......................................... Ft
.................................................................................................... ......................................... Ft
.................................................................................................... ......................................... Ft
.................................................................................................... ......................................... Ft
.................................................................................................... ......................................... Ft
.................................................................................................... ......................................... Ft
.................................................................................................... ......................................... Ft
.................................................................................................... ......................................... Ft
.................................................................................................... ......................................... Ft
.................................................................................................... ......................................... Ft
Összesen: ......................................... Ft
4. Pénzforgalmi adatok:
Helyi önkormányzat által megnyitott pénzintézeti számla megnevezése: ....................................................................................
és száma: ........................................................................................................................................................................................
Számlavezető OTP fiók vagy más pénzintézet neve, székhelye: ..................................................................................................
és jelzőszáma: ................................................................................................................................................................................

Kijelentjük, hogy a fenti költségigény a valóságnak megfelel, nem tartalmaz olyan tételt, amely a 79/1994. (V. 19.) Korm. rendelet 2. §-a értelmében nem számolható el, és a korábbi térítésekkel együttesen sem haladja meg az ugyanazon Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésben, illetve a 3. §-ban meghatározott költségátalány összegét.

Kelt: ....................................., 199... ............................ hó ......... nap.

..................................................... ............................................... ...............................................
Földrendező bizottság elnöke polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére