A jogszabály mai napon ( 2022.07.01. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1994. évi XCVI. törvény

a Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetésének végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján a Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetéséről szóló - az 1993. évi IX., LI. és LXXII. törvényekkel módosított - 1992. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény), a Magyar Köztársaság 1992. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1993. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: 1992. évi Zárszámadási Törvény), valamint az Országgyűlés 7/1993. (II. 27.), 14/1993. (III. 19.), 35/1993. (V. 28.) OGY határozattal módosított 28/1993. (IV. 29.), 36/1993. (V. 28.), 79/1993. (X. 14.) OGY határozattal módosított 58/1993. (VII. 9.), 60/1993. (VII. 16.), 61/1993. (VII. 16.), 91/1993. (XI. 17.) OGY határozatainak végrehajtásáról a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 1993. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A főösszegek

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetésének végrehajtását

1 266 551,3 millió forint, azaz egymillió-kettőszázhatvanhatezer-ötszázötvenegy egész három tized millió forint bevétellel,

1 466 218,2 millió forint, azaz egymillió-négyszázhatvanhatezer-kettőszáztizennyolc egész kettő tized millió forint kiadással,

199 666,9 millió forint, azaz egyszázkilencvenkilencezer-hatszázhatvanhat egész kilenc tized millió forint hiánnyal jóváhagyja.

2. § (1) A költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

(2) A költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítését a 2. melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

3. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított költségvetési hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján a pénzügyminiszter

a) 73 560,0 millió forint összegű hosszú lejáratú államkötvényt bocsátott ki;

b) 126 106,9 millió forint értékben növelte az egy évnél rövidebb lejáratú kincstárjegyek állományát.

4. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 3. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az állami forgóalap folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia megteremtése érdekében 37 309,0 millió forint értékben növelte a kincstárjegyek állományát.

5. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított költségvetési hiány finanszírozására az 1993. évi Költségvetési Törvény 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján 1994. április 30-ig a pénzügyminiszter

1. 60 000,0 millió forint értékben államkötvényt bocsátott ki, amely utólag azonos összegben váltott ki kincstárjegyállomány-növekményt. Az 1993. évi költségvetési hiány miatt így 66 106,9 millió forinttal növekedett a belföldi államadósság;

2. 20 000,0 millió forint értékben bocsátott ki államkötvényt, amely 20 000,0 millió forint értékű - korábban kibocsátott - államkötvény lecserélését szolgálta.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések

6. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulás önkormányzatonként és hozzájárulásonként részletezett elszámolását a 3/A. számú melléklet, *  országosan összesített összegét a 3/B. melléklet tartalmazza.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja azon önkormányzatok előirányzatainak csökkentését, amelyek év közben együttesen 173,8 millió forint összegben mondtak le a normatív állami hozzájárulás előirányzatáról.

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív állami hozzájárulásoknak a helyi önkormányzatokat - a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján - megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei a következők:

a) a helyi önkormányzatok 1993. december 31-én fennálló visszafizetési kötelezettsége 1206,3 millió forint;

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 831,3 millió forint;

c) s ennek egyenlegeként a helyi önkormányzatok 1993. év után előírt tartozása 375,0 millió forint.

(4) Az Országgyűlés megállapítja továbbá, hogy azon önkormányzatokat, amelyek a normatív állami hozzájárulást - saját számításaik alapján - az őket ténylegesen megilletőnél 5%-kal nagyobb, vagy azt meghaladó mértékben vették igénybe, összesen 38,9 millió forint kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a 3/A. számú melléklet tartalmazza.

(5) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott visszafizetési kötelezettségből 243,1 millió forintot, a b) pontban meghatározott központi költségvetést terhelő kiegészítésből 42,5 millió forintot - figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. § (3) bekezdése szerinti vizsgálatára - a törvény 3/A. számú melléklete önkormányzatok szerint részletezi. Azoknak a helyi önkormányzatoknak, amelyek e befizetési kötelezettségüket a (8) bekezdésben megállapított határidőig nem teljesítik, a megállapított határidőtől a befizetés napjáig kamatfizetési kötelezettségük keletkezik. A kamat mértékének megállapítására a (7) bekezdés a), illetve b) pontjában foglaltakat kell alkalmazni.

(6) A helyi önkormányzatokat a Költségvetési Törvény 19. § (8) bekezdése alapján - figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. § (3) bekezdése szerinti vizsgálatára - 36 008 ezer forint jogtalanul igénybe vett cél- és címzett támogatás visszafizetési kötelezettség terheli, melynek önkormányzatok szerinti részletezését a törvény 3/A. számú melléklete tartalmazza. A visszafizetési kötelezettség teljesítéséből befolyt összeg az 1994. évi központi költségvetés VIII. Belügyminisztérium fejezet 25. cím 5. alcím Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása előirányzatát növeli.

(7) Azok a helyi önkormányzatok, amelyek a Költségvetési Törvény 19. §-ának (3), (5) és (8) bekezdései szerinti befizetési kötelezettségüket 1994. március 25-ig nem teljesítették, e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül kötelesek azt teljesíteni a következő feltételek szerint:

a) az a helyi önkormányzat, amelynek kamat nélküli visszafizetési kötelezettsége volt, ennek teljesítésével egyidejűleg 1994. március 26-tól a visszafizetés napjáig számított mulasztási napokra vetítve, az éves átlagos jegybanki alapkamat kétszeresének (40,25%) megfelelő kamatot fizet;

b) az a helyi önkormányzat, amelynek kamattal növelt visszafizetési kötelezettsége volt, ennek teljesítésével egyidejűleg a kamattal növelt összeg után - 1994. március 26-tól a visszafizetés napjáig számított mulasztási napokra vetítve - további büntető kamatot fizet. A büntetőkamat az éves átlagos jegybanki alapkamat kétszeresének (40,25%) naptári napra számított mértéke.

(8) Az (5) és (6) bekezdésekben meghatározott visszafizetési kötelezettség és az ehhez kapcsolódó, a Költségvetési Törvény 19. § (5) és (8) bekezdései szerinti kamatfizetési kötelezettség teljesítésének határideje az e törvény hatálybalépését követő 15. nap.

(9) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy amennyiben e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül a (3), (4), (6) és (7) bekezdés szerinti befizetések nem érkeznek meg a Pénzügyminisztérium MNB 232-90103-1492 „Önkormányzatok előző évről származó befizetései”, valamint az MNB 232-90103-4000 „Különleges bevételek” bevételi számlájára, az érintett önkormányzat tartozását a következő hónaptól kezdődően az esedékes normatív állami hozzájárulásból - a tartozás összegéig - levonja.

(10) Azon önkormányzatok számára, amelyek pótlólagos normatív állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a támogatást a (3) bekezdés b) pontjában foglalt összegben 1994. április 10-én átutalta.

(11) Azon helyi önkormányzatok részére, amelyek az (5) bekezdés szerinti számvevőszéki ellenőrzés alapján pótlólagos állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium e törvény kihirdetését követő 15 napon belül átutalja a megállapított összeget, mely az előző évi költségvetés kiegészítése címén számolandó el.

(12) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat részére a Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetéséről szóló 1993. évi CXI. törvény VIII. Belügyminisztérium fejezet 25. cím 5. alcím „Önhibáján kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő önkormányzatok támogatása” jogcím terhére „vis maior” esetként, mint elszámolási különbözetet, 894,0 ezer forintot folyósítson.

(13) Az Országgyűlés az 1992. évi Zárszámadási Törvény 5. § (9) bekezdésének végrehajtása érdekében elrendeli a normatív állami hozzájárulás Kápolnásnyék önkormányzatot megillető előirányzat összegéből 2,9 millió forintnak, valamint az erre számítandó - 1993. március 26-tól a késedelem napjaira szóló, az 1993. évi jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő - késedelmi kamat összegének azonnali zárolását és visszatartását.

7. § (1) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzatoknak nyújtott címzett támogatásokat - jogcímenként részletezve - az 5. melléklet tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzatoknak nyújtott céltámogatás összegét - jogcímenként részletezve - a 6. melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak felhasználását a 8. melléklet részletezi.

(5) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási előirányzatainak elszámolási különbözeteként 7,9 millió forintot utaljon át az Állami Fejlesztési Intézet Rt.-hez az Önkormányzatok előző évről származó befizetései, bevételi számláról e törvény kihirdetését követő 15 napon belül.

8. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatok 1992. évi normatív állami hozzájárulásának elszámolásából az 1992. évi Zárszámadási Törvény 5. §-ának (2) bekezdésében előírt, egyenlegében 860,6 millió forint visszafizetési kötelezettségüknek eleget tettek.

9. § (1) Az Országgyűlés a Magyar Televíziót 4 627 939 ezer forint és a Magyar Rádiót 155 620 ezer forint összegű 1993. évi Költségvetési Törvény 13. § (1) bekezdése szerinti pénzmaradványainak a központi költségvetésbe történő befizetése alól mentesíti.

(2) Az Országgyűlés felhívja az ipari és kereskedelmi minisztert, hogy tájékoztassa az Országgyűlést a jamburgi gázvezeték építése kiemelt kormányzati beruházás lezárásáról az országok közötti elszámolástól függően. Az Országgyűlés egyúttal tudomásul veszi, hogy a pénzügyminiszter a kiemelt kormányzati beruházás lezárásával kapcsolatos munkálatokra 500,0 millió forint összegben megállapította az 1994. évben felhasználható 1993. évi pénzmaradványt.

(3) Az Országgyűlés felhívja a közlekedési, hírközlési és vízügyi minisztert, hogy a 26/1991. (IV. 23.) OGY határozat alapján 1995. június 30-ig számoljon el a Gabcsikovó-Nagymaros Vízlépcső-rendszer állami nagyberuházásról.

10. § Az Országgyűlés jóváhagyja az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 7. melléklet szerint.

11. § Az Országgyűlés jóváhagyja a központi költségvetés mérlegét a 9. melléklet szerint.

12. § (1) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az elkülönített állami pénzalapok folyamatos működésének biztosítására - az elmaradt privatizációs bevételek címén - a Területfejlesztési Alap 4 700,0 millió forint, a Mezőgazdasági Fejlesztési Alap 2 700,0 millió forint és a Kisvállalkozói Garancia Alap 2 000,0 millió forint költségvetési támogatásban részesült. A Foglalkoztatási Alap költségvetési támogatása 11 600,0 millió forint, amelyből 10 100,0 millió forint az elmaradt privatizációs bevételek címén került folyósításra.

(2) * 

(3) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény hatálybalépése után befizetett bányajáradék előleg 1994. évi elszámolásakor az 1993. évi bányajáradék összeg 20%-át utalja át a Központi Környezetvédelmi Alapba a bányavállalkozókra át nem hárítható (elmaradt) tájrendezési feladatok finanszírozására.

13. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Szolidaritási Alap 1993. évi költségvetési támogatása 31 640,0 millió forint volt, amelyből a hiányt finanszírozó támogatás 13 733,6 millió forint volt. A költségvetési szervek - kivéve a társadalombiztosításból finanszírozott egészségügyi és ügyviteli feladatokat ellátó szerveket, valamint a normatív állami támogatásban részesült szociális és oktatási-nevelési intézményeket - foglalkoztatottai után fizetendő munkaadói járulékot, 17 906,4 millió forint összegben, a központi költségvetés közvetlenül a Szolidaritási Alapba utalta át.

14. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az 1994. évi XIII. törvényben foglaltak végrehajtásaként az Orosz Köztársasággal szembeni - 1991 végéig keletkezett és 1992. év végi hatállyal az állam által megvásárolt - követelés egy részének törlesztéseként 1993. december 31-ig megvalósult orosz haditechnikai szállítások értékének, valamint a kapcsolódó vám, vámkezelési díj és import általános forgalmi adó összegének megfelelően a központi költségvetés 1993. évi bevételei és kiadásai megemelésre kerültek a következők szerint:

(1) a XXX. Nemzetközi Elszámolások fejezet 1 Kormányhitelek címe 2 Korábban nyújtott hitelek törlesztése alcímének bevételei 71 518,312 millió forinttal;

(2) a XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 25 Vállalkozások költségvetési befizetései címe 3 Vám- és importbefizetések alcímének bevételei 9752,466 millió forinttal, 26 Fogyasztáshoz kapcsolt adók címe 1 Általános forgalmi adó alcímének bevételei 20 192,882 millió forinttal;

(3) a IX. Honvédelmi Minisztérium fejezet 2 Magyar Honvédség címe 6 Központi intézetek, ellátó és kiszolgáló szervezetek alcíme 1 Működési költségvetés előirányzat-csoport 3 Dologi kiadások előirányzatának kiadásai 101 463,659 millió forinttal.

15. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy

(1) a Költségvetési Törvény 6. § (1) bekezdésében szereplő befizetési kötelezettségéből az Állami Vagyonügynökség 2415,0 millió forint értékben teljesített;

(2) a Költségvetési Törvény 6. § (2) bekezdésében szereplő fizetési kötelezettségének az Állami Vagyonkezelő Rt. 1993-ban nem tett eleget. E címen a költségvetésnek bevétele nem származott.

MÁSODIK RÉSZ

Az államadósság köre, kezelése és változása

16. § (1) Az Állami Fejlesztési Intézet Rt. által kezelt, az államháztartáson kívüli adósokkal szemben nyilvántartott követelésállomány 1993. december 31-én 116 253,4 millió forint, amelyből 13 703,5 millió forint állami kölcsöntartozás, 102 549,9 millió forint az állami alapjuttatás után fizetendő járadék.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az 1992. évi Zárszámadási Törvény 12. §-ában foglalt követelések az 1993. évben csökkentek, mert

a) az Országgyűlés döntött 1 266,2 millió forint adósság elengedéséről (HUNGALU Rt. 1 077,9 millió forint, Nitrokémiai Ipartelepek 188,3 millió forint), valamint a Ganz Acélszerkezeti Vállalat 343,0 millió forintos adósságának tulajdonrésszé alakításáról;

b) a Költségvetési Törvény 52. §-ával megállapított, a Magyar Köztársaság 1992. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1992. évi átmeneti szabályairól szóló 1991. évi XCI. törvény (a továbbiakban: 1992. évi Költségvetési Törvény) 38. §-ában kapott felhatalmazásával élve az Állami Fejlesztési Intézet Rt. az év folyamán összesen 837,7 millió forint adósság tulajdonrésszé alakítására vállalt kötelezettséget;

c) az állami kölcsöntörlesztések miatt 2 752,2 millió forint, a járadékfizetésekből 9 749,9 millió forint volt a központi költségvetés bevétele. Az állami kölcsöntartozások utáni kamatfizetésekből származó bevétel 1 401,7 millió forint volt;

d) a korábbi években az Országgyűlés, illetve az Állami Fejlesztési Intézet Rt. által meghozott döntések áthúzódó hatására további 1 201,1 millió forintos adósságcsökkenés következett be 1993-ban;

e) az Állami Fejlesztési Intézet Rt. számára az adóskonszolidációban - állami hitelezőként - az 1992. évi Költségvetési Törvény 38. §-ában meghatározottak az irányadók. Az adóskonszolidáció során a reorganizációs szerződésekben meghatározott feltételek teljesüléséhez kötve az Állami Fejlesztési Intézet Rt. - az akcióban részt vevő többi hitelezővel azonos arányú - adósságot (tőke és kamat) elengedhet.

17. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 3. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a bankrendszer piacgazdasági feltételeinek megfelelő működését megalapozó és a bankprivatizációt lehetővé tevő hitelkonszolidációs rendszer működtetéséhez szükséges állami források megteremtésére 285 640,0 millió forint értékben speciális államkötvényt bocsátott ki, ami az alábbi célokat szolgálta:

(1) 98 451,4 millió forint értékű kötvényt az 1992. év végéig felhalmozódott kétes banki követelések megvásárlására fordított a pénzügyminiszter. Ebből 119 799,5 millió forint értékű állami követelésgyarapodás származott, amelynek összege - értékesítés, illetve évközi törlesztés következtében - 1993. december 31-re 95 246,0 millió forintra csökkent.

(2) 57 258,0 millió forint értékű kötvényt 22 vállalat és az aszálykár sújtotta termelőszövetkezetek hiteleinek megvásárlására fordított a pénzügyminiszter. Ebből az 1993-as év során további 61 308,2 millió forintos állami követelésgyarapodás származott, amelyből 4 558,3 millió forint értékben az aszálykáros hiteleket - országgyűlési határozat alapján - a pénzügyminiszter elengedte.

(3) 116 330,7 millió forint értékű kötvényt a Pénzügyminisztérium kereskedelmi bankoknál lévő tulajdonrészének növelésére fordított a pénzügyminiszter.

(4) 5 000,0 millió forint összegű kötvény az OTP Bank részére nyújtott alárendelt kölcsöntőke fedezetét szolgálta.

(5) 8 600,0 millió forint összegű kötvény az OTIVA részére juttatott 2 700,0 millió forint értékű tőke és 5 900,0 millió forint értékű alárendelt kölcsöntőke fedezetét szolgálta.

18. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 39. § a) pontjában szereplő felhatalmazás alapján a budapesti felsőoktatásfejlesztés céljaira - világkiállítási előhasznosítással - 3 005,1 millió forint értékben bocsátott ki államkötvényt.

19. § (1) A Magyar Köztársaság 1991. évi költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló, többször módosított 1990. évi CIV. törvény 24. §-ában és az 1992. évi Költségvetési Törvény 39. §-ában szabályozott, belföldi jövedelemtulajdonosokkal szemben fennálló államadósság az 1993. évben a következő tényezők miatt és mértékben változott:

a) 462 205,2 millió forinttal növelték az e törvény 3., 17. és 18. §-ában foglalt államkötvény kibocsátások;

b) 63 415,9 millió forinttal növelte az e törvény 3. és 4. §-ában foglalt kincstárjegy állomány gyarapodása;

c) 16 676,1 millió forinttal csökkentette a költségvetési hiányt finanszírozó MNB hitelek törlesztése, amelyből 4 430,0 millió forint a költségvetési kiadások XXXI. fejezet 1. cím, 1. alcím, 1. kiemelt előirányzat név alatt szerepelt, 12 246,1 millió forintot pedig a privatizációs bevételekből fordítottak erre a célra;

d) 19 123,5 millió forinttal csökkent a nem költségvetési hiányt finanszírozó Magyar Nemzeti Bankkal szembeni hiteltartozások összege, amelyből 9 108,0 millió forint a költségvetési kiadások XXXI. fejezet, 1. cím, 1. alcím, 2. kiemelt előirányzatszám, valamint az 5. alcím alatt szerepelt, 10 015,5 millió forintot pedig a privatizációs bevételektől fordították erre a célra;

e) a költségvetési kiadások XXXI. fejezet, 1. cím, 2. alcímen elszámolt 2 630,0 millió forint az államkötvény adósságot csökkentette;

f) a költségvetési kiadások XXXI. fejezet, 1. cím, 3. alcímen elszámolt 1 094,6 millió forint a Szerkezetátalakítási kötvény adósságot törlesztette;

g) a költségvetési kiadások XXXI. fejezet 1. cím, 7. alcímen elszámolt 3 774,8 millió forint a Kincstári államkötvény állományt csökkentette,

h) a költségvetési kiadások XXXI. fejezet 1. cím, 8. alcímen elszámolt 2 000,0 millió forint a CIB kötvényt törlesztette;

i) összegében 25,0 millió forinttal növekedett az MNB által továbbkölcsönzött világbanki hitelek állománya, amely a 135,0 millió forintos új hitelfelvétel és a 110,0 millió forintos törlesztés egyenlegeként alakult ki.

(2) A forint hivatalos leértékeléséből és a keresztárfolyamok változásából származó kamatmentes, lejárat nélküli Magyar Nemzeti Bankkal szembeni adósság állománya 293 100,0 millió forinttal növekedett 1993-ban.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti növelő és csökkentő tényezők következtében a belföldi jövedelemtulajdonosokkal szembeni államadósság összesen 773 432,7 millió forinttal emelkedett 1993-ban.

(4) A nem belföldi jövedelemtulajdonosokkal szembeni költségvetési adósság 1993. évben 68 874,2 millió forinttal emelkedett.

Vegyes és záró rendelkezések

20. § * 

21. § Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a jogtalanul, illetve a rendeltetéstől eltérően igénybe vett központi költségvetési támogatások visszafizetésével kapcsolatos eljárási szabályokra az államháztartási reform keretében tegyen javaslatot.

22. § E törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1. melléklet az 1994. évi XCVI. törvényhez

Millió forintban


Cím száma

Alcím száma
Elő-
irányzat csoport-szám
Ki-
emelt elő-
irányzat szám


Cím név

Alcím-név
Elő-
irányzat csoport-
név
KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat neve
1993. évi
LXXII. tv.
szerinti
előirányzat

1993. évi teljesítés
I. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
1 Köztársasági Elnöki Hivatal
1 Köztársasági Elnöki Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 34,6 39,2
2 Társadalombiztosítási járulék 15,4 19,4
3 Dologi kiadások 68,1 133,2
2 Köztársasági Elnök Katonai Irodája
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1,4 1,3
2 Társadalombiztosítási járulék 0,6 0,6
3 Dologi kiadások 3,6 4,3
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
1 Állami kitüntetések
3 Dologi kiadások 37,1
3 Ágazati célkeret 25,0
I. fejezet kiadásai összesen: 185,8 198,0
II. ORSZÁGGYŰLÉS
1 Képviselő-testület
1 Működési költségvetés
1 Béralap 580,2 634,4
2 Társadalombiztosítási járulék 258,8 284,6
3 Dologi kiadások 415,0 308,0
2 Országgyűlés igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 297,8 280,8
2 Társadalombiztosítási járulék 115,2 142,2
3 Dologi kiadások 385,2 741,5
2 Felújítás 366,5 233,6
3 Országgyűlési Könyvtár
1 Működési költségvetés
1 Béralap 29,4 35,9
2 Társadalombiztosítási járulék 12,7 16,3
3 Dologi kiadások 20,5 28,0
2 Felújítás 0,7 0,3
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 3,5,0
4 Ágazati célkeret 195,0
1-4. cím összesen: 2677,0 2709,1
5 Nemzeti és etnikai kisebbségek támogatása 220,0 220,0
6 Pártok támogatása
1 Parlamenti képviselettel rendelkező pártok támogatása
1 Fiatal Demokraták Szövetsége 107,7 107,7
2 Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt 144,4 144,4
3 Kereszténydemokrata Néppárt 99,8 99,8
4 Magyar Demokrata Fórum 255,5 255,5
5 Magyar Szocialista Párt 138,6 138,6
6 Szabad Demokraták Szövetsége 236,3 236,3
7 Agrárszövetség 27,1 27,1
2 Parlamenti képviselettel nem rendelkező pártok támogatása 0,2
1 Demokrata Koalíció 22,4 22,4
2 Magyar Szocialista Munkáspárt 28,1 28,1
3 Magyarországi Szociáldemokrata Párt 24,8 24,8
4 Vállalkozók Pártja 15,3 15,3
3 Időközi választások támogatása 0,2
7 Pártszékházak felújítására 200,0 200,0
8 Társadalmi szervek támogatása
1 Társadalmi szervezetek 388,0 388,0
3 Magyar Vöröskereszt támogatása 260,0 260,0
4 Értelmi fogyatékosokat segítő érdekvédelmi szervezetek együttesen 23,0 23,0
5 Hallássérültek Országos Szövetsége 48,0 48,0
6 Mozgáskorlátozottak Egyesületének Országos Szövetsége 37,0 37,0
7 Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 54,0 54,0
8 Magyar Természettudományi Egyesületek Szövetsége 1,2
II. fejezet kiadásai összesen: 5007,0 5040,5
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
1 Alkotmánybíróság
1 Működési költségvetés
1 Béralap 81,8 83,2
2 Társadalombiztosítási járulék 36,2 33,6
3 Dologi kiadások 64,4 107,4
2 Felújítás 188,0 146,9
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb Intézményi beruházások 5,0 5,0
III. fejezet kiadásai összesen: 375,4 376,1
IV. LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG
1 Legfelsőbb Bíróság
1 Működési költségvetés
1 Béralap 242,8 243,2
2 Társadalombiztosítási járulék 108,4 108,5
3 Dologi kiadások 73,9 97,2
2 Felújítás 58,1 52,4
IV. fejezet kiadásai összesen: 483,2 501,3
V. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE
1 Legfőbb Ügyészség
1 Működési költségvetés
1 Béralap 227,9 260,0
2 Társadalombiztosítási járulék 100,1 118,2
3 Dologi kiadások 111,2 118,7
2 Felújítás 16,0 14,6
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb Intézményi beruházások 5,0 5,0
2 Területi ügyészségek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1490,8 1484,9
2 Társadalombiztosítási járulék 656,1 681,2
3 Dologi kiadások 261,2 469,1
2 Felújítás 10,0 10,7
3 Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 26,5 23,9
2 Társadalombiztosítási járulék 10,9 10,6
3 Dologi kiadások 3,2 7,9
2 Felújítás 2,0
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 3,1
V. fejezet kiadásai összesen: 2918,9 3209,9
VI. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
1 Állami Számvevőszék
1 Működési költségvetés
1 Béralap 278,1 289,5
2 Társadalombiztosítási járulék 122,3 134,3
3 Dologi kiadások 140,2 154,7
2 Felújítás 6,0 3,9
2 Továbbképzési Intézet és Üdülő
1 Működési költségvetés
1 Béralap 8,0 9,2
2 Társadalombiztosítási járulék 3,5 4,1
3 Dologi kiadások 12,5 17,3
2 Felújítás 3,1
VI. fejezet kiadásai összesen: 570,6 616,1
VII. MINISZTERELNÖKSÉG
1 Miniszterelnöki Hivatal
1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás
1 Működési költségvetés
1 Béralap 191,4 215,9
2 Társadalombiztosítási járulék 83,6 95,8
3 Dologi kiadások 120,0 179,8
2 Miniszterelnöki Hivatal Ellátó Szolgálata
1 Működési költségvetés
1 Béralap 119,5 126,0
2 Társadalombiztosítási járulék 52,5 57,0
3 Dologi kiadások 313,0 621,1
2 Felújítás 10,0 149,6
3 Tárca nélküli miniszterek igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 37,4 34,6
2 Társadalombiztosítási járulék 15,7 15,5
3 Dologi kiadások 4,2 9,0
3 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 21,9 21,4
2 Társadalombiztosítási járulék 9,5 9,8
3 Dologi kiadások 27,2 35,0
4 Kárpótlási Hivatalok
1 Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 247,5 122,7
2 Társadalombiztosítási járulék 108,9 52,9
3 Dologi kiadások 604,1 656,1
2 Felújítás 20,0 17,5
2 Megyei Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 540,0 714,3
2 Társadalombiztosítási járulék 237,6 314,4
3 Dologi kiadások 196,6 580,2
7 Világkiállítási Programiroda
1 Működési költségvetés
1 Béralap 49,7 44,2
2 Társadalombiztosítási járulék 23,5 20,8
3 Dologi kiadások 161,5 271,7
8 Országos Bányaműszaki Főfelügyelőség
1 Működési költségvetés
1 Béralap 86,8 87,0
2 Társadalombiztosítási járulék 38,1 40,1
3 Dologi kiadások 98,4 108,9
2 Felújítás 0,2
9 Üdülők
1 Központi Állami Üdülő és Oktatási Központ
1 Működési költségvetés
1 Béralap 24,1 32,2
2 Társadalombiztosítási járulék 10,6 14,4
3 Dologi kiadások 41,5 132,3
2 Felújítás 93,5
2 MEH Hivatali Üdülő
1 Működési költségvetés
1 Béralap 5,1 7,9
2 Társadalombiztosítási járulék 2,2 3,5
3 Dologi kiadások 9,3 19,0
3 Üdülőszállók
1 Működési költségvetés
1 Béralap 47,6 61,9
2 Társadalombiztosítási járulék 20,9 28,7
3 Dologi kiadások 91,5 141,8
2 Felújítás 0,1
10 Országos Tudományos Kutatási Alap Irodája
1 Működési költségvetés
1 Béralap 26,4 29,3
2 Társadalombiztosítási járulék 5,5 6,4
3 Dologi kiadások 18,1 15,0
11 Biztonsági szolgálatok
1 Nemzetbiztonsági Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1571,3 1586,9
2 Társadalombiztosítási járulék 691,4 698,4
3 Dologi kiadások 1147,3 1172,7
2 Felújítás 100,0 56,8
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 67,0 60,8
3 Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás 23,0 23,0
2 Információs Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 431,0 434,1
2 Társadalombiztosítási járulék 188,5 189,9
3 Dologi kiadások 691,7 808,2
2 Felújítás 10,9 8,5
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 55,0 57,2
3 Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás 15,0 15,0
13 Határon Túli Magyarok Hivatala
1 Működési költségvetés
1 Béralap 42,4 43,2
2 Társadalombiztosítási járulék 18,7 19,5
3 Dologi kiadások 88,5 92,8
14 Hadiipari Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 15,3 15,3
2 Társadalombiztosítási járulék 5,4 5,4
3 Dologi kiadások 11,3 16,8
15 Állami Bankfelügyelet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 139,9 114,1
2 Társadalombiztosítási járulék 59,4 53,4
3 Dologi kiadások 305,7 497,2
2 Felújítás 10,0
16 Állami Vagyonügynökség
1 Állami Vagyonügynökség
1 Működési költségvetés
1 Béralap 707,0 687,3
2 Társadalombiztosítási járulék 311,0 309,3
3 Dologi kiadások 235,0 345,3
2 Felújítás 97,0 56,2
2 Vagyonkezeléssel és a privatizáció előkészítésével összefüggő kiadás
1 Működési költségvetés
1 Béralap 8,0 12,7
2 Társadalombiztosítási járulék 2,5 4,3
3 Dologi kiadások 6799,5 4277,1
3 Szavatosság, jótállás, kezességvállalás kiadásai
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 6000,0 5645,6
17 Országos Testnevelési és Sporthivatal
1 Országos Testnevelési és Sporthivatal Igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 174,4 190,6
2 Társadalombiztosítási járulék 72,8 87,5
3 Dologi kiadások 156,8 463,1
2 Felújítás 7,4
3 Központi sportintézmények és sportlétesítmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 283,7 365,0
2 Társadalombiztosítási járulék 122,0 200,1
3 Dologi kiadások 448,0 689,9
2 Felújítás 128,6
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 1,9
2 Felújítás 142,7
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 240,0 239,3
4 Célelőirányzatok
1 Utánpótlás 15,5 6,7
2 Testnevelés 11,8 7,2
3 Szabadidősport 30,0 16,0
4 Informatika 5,0
5 Nemzetközi sportkapcsolatok 18,0 11,4
6 Központi sportesemények támogatása 55,2 14,3
7 Sporttudomány 11,0 12,4
8 Élsportolók speciális egészségügyi vizsgálata 30,0 15,7
9 Sportegyesületek és sportszövetségek 941,0 941,0
5 Egyéb ágazati szakmai célfeladatok 89,6 5,2
6 Társadalmi szervezetek támogatása
1 Sportegyesületi létesítmények támogatása 55,0 61,3
2 Sportszövetségek 598,4 413,7
3 Magyar Olimpiai Bizottság 50,0 50,0
4 Magyar Diáksport Szövetség 30,0 27,0
5 Sportegyesületek támogatása 160,7
8 Fejezeti tartalék 9,8
18 Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság
1 Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Hivatala
1 Működési költségvetés
1 Béralap 150,1 149,6
2 Társadalombiztosítási járulék 62,5 67,5
3 Dologi kiadások 426,1 529,9
2 Felújítás 9,3 7,8
19 Magyar Szabványügyi Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 81,5 99,5
2 Társadalombiztosítási járulék 31,5 46,9
3 Dologi kiadások 80,8 141,1
2 Felújítás 4,0 12,7
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 7,0 7,0
20 Országos Találmányi Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 146,4 159,9
2 Társadalombiztosítási járulék 63,3 72,7
3 Dologi kiadások 135,3 280,7
2 Felújítás 45,0
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 60,0 60,0
21 Országos Mérésügyi Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 228,4 242,3
2 Társadalombiztosítási járulék 100,5 111,3
3 Dologi kiadások 225,7 293,0
2 Felújítás 25,3 14,6
22 Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár
1 Működési költségvetés
1 Béralap 106,1 93,7
2 Társadalombiztosítási járulék 42,3 47,4
3 Dologi kiadások 245,0 341,6
2 Felújítás 5,0 4,1
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 13,0 13,0
23 Országos Atomenergia Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 63,7 89,0
2 Társadalombiztosítási járulék 28,1 38,0
3 Dologi kiadások 46,6 108,5
24 Magyar Űrkutatási Iroda
1 Működési költségvetés
1 Béralap 39,3 3,1
2 Társadalombiztosítási járulék 16,9 1,3
3 Dologi kiadások 19,4 71,6
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 15,0
2 Társadalombiztosítási járulék 7,3
3 Dologi kiadások 132,9 0,6
2 Felújítás 182,0
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb Intézményi beruházások 90,0 89,8
2 Célelőirányzatok
4 Kutatási feladatok támogatása 89,5 89,5
5 Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Alapítvány 100,0 100,0
7 Illyés Alapítvány 300,0 300,0
8 Teleki László Alapítvány 271,1 271,1
10 Kisebbségi lapok támogatása 100,0 100,0
12 1944-60 közötti titkos iratok felülvizsgálata
1 Béralap 3,0
2 Társadalombiztosítási járulék 1,3
13 HÍD nemzetközi ifjúsági tábor 11,3 11,3
15 Kisebbségi Intervenciós keret 23,0
16 Kisebbségi Önkormányzatok támogatása 100,0
17 Kisebbségi kulturális autonómiára 185,0
18 Kisebbségi Országos Önkormányzatok megalakulása 4,8
19 Kárpótlási egyeztető fórumok költségeire 48,5 48,5
20 Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Alapítvány 250,0 250,0
21 Kulturális hagyományaink feltárása, nyilvántartása és kiadása
45,0

45,0
22 Magyarok Világszövetségének támogatása 200,0 200,0
23 Határon túli magyar sajtó támogatása 60,0 60,0
24 Magyar-Máltai Szeretetszolgálat 60,0 60,0
26 Központi államhatalmi, államigazgatási szervek elhelyezése
113,0
27 Földrendező és földkiadó bizottságok kiadásai 100,0 100,0
28 Nemzeti tájékoztatás, országpropaganda 190,0 19,6
29 Hungária Televízió Alapítvány 1.140,0 1.740,0
32 Kormányzati beruházások, beruházási célprogram
1 Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése
240,0

111,8
2 Hungária, Duna Tv fejlesztési célprogram 860,0 294,7
26 Alapok támogatása
1 Központi Ifjúsági Alap 100,0 100,0
2 Világkiállítási Alap 13.700,0 13.700,0
3 Országos Tudományos Kutatási Alap 2.440,0 2.440,0
27 Céltartalék:
1 Bérpolitikai intézkedési keret 10.200,0
3 Pénzbeli juttatások 1993. évi kiegészítő kerete 6.500,0
29 Költségvetés általános tartaléka 7.500,0
30 Kormányzati rendkívüli kiadások
2 Kárpótlás 3.900,0 3.900,0
3 Szovjet csapatkivonással összefüggő károk
1 Környezeti károk elhárítása 100,0 100,0
4 Egyházi ingatlanok visszaadása 3.000,0 3.000,0
5 Büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 100,0 53,6
6 Szeged és környéke katasztrófaelhárítása 400,0
7 Esztergomi Papi Szeminárium helyreállítása 594,0 594,0
31 Magyar Rádió
1 Működési költségvetés
1 Béralap 916,1 1.101,0
2 Társadalombiztosítási járulék 399,3 501,5
3 Dologi kiadások 2.967,8 4.092,2
2 Felújítás 31,4 27,5
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 278,8 259,6
32 Magyar Televízió
1 MTV központi szervezete
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1.765,6 2.549,6
2 Társadalombiztosítási járulék 1.000,6 1.452,7
3 Dologi kiadások 6.071,1 13.954,1
2 Felújítás 109,6
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 130,0 130,0
2 MTV Kereskedelmi Főigazgatósága
1 Működési költségvetés
1 Béralap 43,5 48,9
2 Társadalombiztosítási járulék 19,2 47,0
3 Dologi kiadások 1.359,9 3.945,5
VII. fejezet kiadásai összesen: 98.108,9 85.717,1
VIII. BELÜGYMINISZTÉRIUM
1 Belügyminisztérium igazgatása
1 Belügyminisztérium központi igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 573,6 459,1
2 Társadalombiztosítási járulék 252,2 215,4
3 Dologi kiadások 478,6 735,8
2 Felújítás 148,2 162,0
2 Számviteli és Nyugdíjmegállapító Hivatal
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 1.701,7
2 Köztársasági megbízottak hivatalai
1 Törvényességi ellenőrzés és államigazgatás
1 Működési költségvetés
1 Béralap 490,6 524,0
2 Társadalombiztosítási járulék 213,9 239,3
3 Dologi kiadások 323,9 464,5
2 Felújítás 1,5 35,0
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
3 Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás 3,0 3,0
2 Területi honvédelmi igazgatás
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1,0 1,2
2 Társadalombiztosítási járulék 0,4 0,5
3 Dologi kiadások 3,6 4,9
3 Területi államháztartási és közigazgatási információs szolgálatok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1.100,9 1.046,8
2 Társadalombiztosítási járulék 482,5 475,4
3 Dologi kiadások 555,9 830,5
2 Felújítás 10,5 10,9
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
3 Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás 13,0 13,0
4 Köztársasági Őrezred
1 Működési költségvetés
1 Béralap 508,1 534,9
2 Társadalombiztosítási járulék 223,3 239,9
3 Dologi kiadások 194,7 249,3
2 Felújítás 8,0 5,8
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
3 Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás 4,0 4,0
5 Rendőrség
1 Országos Rendőr-főkapitányság és szervei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 3.778,7 1.436,4
2 Társadalombiztosítási járulék 1.632,0 637,0
3 Dologi kiadások 6.174,1 4.527,1
2 Felújítás 242,2 186,5
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
3 Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatások 59,0 59,0
2 Rendőri Ezred
1 Működési költségvetés
1 Béralap 908,6 1.004,1
2 Társadalombiztosítási járulék 392,2 450,0
3 Dologi kiadások 527,1 902,2
2 Felújítás 7,0 26,7
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatások 11,0 11,0
3 Rendőr-főkapitányságok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 10.397,9 12.216,5
2 Társadalombiztosítási járulék 4.612,9 5.539,7
3 Dologi kiadások 4.059,0 7.001,0
2 Felújítás 460,8 556,0
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás 80,0 80,0
6 Határőrség
1 Határőrség Országos Parancsnokság és szervei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1.151,1 326,3
2 Társadalombiztosítási járulék 538,2 138,3
3 Dologi kiadások 1.090,8 1.327,7
2 Felújítás 500,0 51,2
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 300,0 327,4
3 Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás 18,0 18,0
2 Határőrezred
1 Működési költségvetés
1 Béralap 191,6 243,7
2 Társadalombiztosítási járulék 51,8 80,9
3 Dologi kiadások 359,7 382,1
2 Felújítás 9,3 9,1
3 Határőrkerület parancsnokságok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1.889,7 2.828,4
2 Társadalombiztosítási járulék 647,1 1.157,9
3 Dologi kiadások 2.372,4 2.121,0
2 Felújítás 120,7 262,3
7 Tűzoltóság
1 Tűzoltóság Országos Parancsnokság és szervei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 286,3 163,8
2 Társadalombiztosítási járulék 112,8 70,3
3 Dologi kiadások 274,4 656,8
2 Felújítás 49,4 9,4
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
3 Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás 2,0 2,0
2 Tűzoltó-parancsnokságok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 2.913,7 3.042,9
2 Társadalombiztosítási járulék 1.242,6 1.378,8
3 Dologi kiadások 1.685,5 1.722,9
2 Felújítás 155,7 70,9
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 300,0 300,0
3 Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás 29,0 29,0
8 Polgári Védelem
1 Polgári Védelem Igazgatóság és szervei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 218,4 102,7
2 Társadalombiztosítási járulék 93,5 66,2
3 Dologi kiadások 283,5 306,7
2 Felújítás 100,0 66,7
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
3 Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatások 6,0 6,0
2 Polgári Védelmi parancsnokságok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 263,3 345,7
2 Társadalombiztosítási járulék 115,8 149,7
3 Dologi kiadások 33,8 167,6
2 Felújítás 4,8
9 Menekültügyi és Migrációs Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 22,2 23,3
2 Társadalombiztosítási járulék 9,8 8,9
3 Dologi kiadások 13,0 22,2
11 Állami Népességnyilvántartó Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 74,3 100,8
2 Társadalombiztosítási járulék 30,9 45,7
3 Dologi kiadások 92,1 234,3
2 Felújítás 5,0 4,9
12 Magyar Közigazgatási Intézet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 26,5 28,7
2 Társadalombiztosítási járulék 9,4 10,4
3 Dologi kiadások 9,4 14,0
13 Főiskolák
1 Államigazgatási Főiskola
1 Működési költségvetés
1 Béralap 106,1 125,4
2 Társadalombiztosítási járulék 43,7 52,0
3 Dologi kiadások 104,9 140,4
2 Felújítás 10,0 5,0
2 Rendőrtiszti Főiskola
1 Működési költségvetés
1 Béralap 316,7 350,8
2 Társadalombiztosítási járulék 136,0 155,9
3 Dologi kiadások 125,5 162,4
2 Felújítás 10,0 8,3
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 0,6
14 BM Jóléti Intézmények Igazgatósága
1 Üdülők
1 Működési költségvetés
1 Béralap 157,0 161,0
2 Társadalombiztosítási járulék 66,6 71,2
3 Dologi kiadások 213,5 412,8
2 Felújítás 40,0 168,4
2 Gyermekintézmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 132,9 138,5
2 Társadalombiztosítási járulék 52,7 68,2
3 Dologi kiadások 85,4 111,2
2 Felújítás 12,0 2,4
3 BM Művelődési Központ és intézményei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 86,8 85,0
2 Társadalombiztosítási járulék 35,5 37,2
3 Dologi kiadások 24,0 58,8
2 Felújítás 1,0
4 Létesítmény-fenntartás
1 Működési költségvetés
1 Béralap 26,2 23,1
2 Társadalombiztosítási járulék 10,8 10,3
3 Dologi kiadások 27,2 25,1
2 Felújítás 4,8 9,6
5 Rendészeti Szervek Kiképző Központjai
1 Működési költségvetés
1 Béralap 22,6 21,9
2 Társadalombiztosítási járulék 9,9 9,6
3 Dologi kiadások 37,3 42,8
2 Felújítás 5,2 2,0
15 BM központi kórház és intézményei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 552,7 519,5
2 Társadalombiztosítási járulék 227,5 247,8
3 Dologi kiadások 526,3 653,3
2 Felújítás 50,0 40,2
16 Vagyonátadó és Vagyonellenőrző Bizottságok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 24,4 48,0
2 Társadalombiztosítási járulék 10,5 18,9
3 Dologi kiadások 15,1 42,0
17 Gazdasági Igazgatóság és ellátási körébe tartozó háttérintézményei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 386,3 431,5
2 Társadalombiztosítási járulék 170,5 205,1
3 Dologi kiadások 864,7 1.515,7
2 Felújítás 406,3 149,0
3 Kormányzati beruházások, intézményi berjuházások
3 Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás 25,0 25,0
18 Adatfeldolgozó Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 272,7 341,6
2 Társadalombiztosítási járulék 120,1 161,3
3 Dologi kiadások 963,6 1.058,7
2 Felújítás 1,5 0,1
19 Kutatóintézetek
1 Rendészeti Kutatóintézet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 11,2 9,9
2 Társadalombiztosítási járulék 4,9 3,2
3 Dologi kiadások 2,5 7,3
2 Felújítás 0,6 0,4
2 Bűnügyi Szakértői Kutatóintézet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 65,3 70,2
2 Társadalombiztosítási járulék 28,7 31,7
3 Dologi kiadások 132,5 110,0
2 Felújítás 3,8 19,2
20 Kormány Kiemelt Objektumok Igazgatósága
1 Működési költségvetés
1 Béralap 132,5 146,0
2 Társadalombiztosítási járulék 58,3 65,4
3 Dologi kiadások 117,4 195,9
2 Felújítás 10,0 7,3
3 Kormányzati beruházások, intézményi berjuházások
2 Egyéb intézményi beruházások 1,3
21 Híradástechnikai Szolgálat
1 Működési költségvetés
1 Béralap 136,2 147,4
2 Társadalombiztosítási járulék 57,3 61,5
3 Dologi kiadások 931,1 1.019,9
2 Felújítás 4,0 20,1
22 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 15,0
3 Dologi kiadások 1.239,3
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 343,0 217,4
3 Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás 7,0 104,0
4 Egyéb intézményi beruházások, lakásépítés 34,1
2 UTE támogatása 145,0 145,0
3 BRSE támogatása 5,0 5,0
4 Szakszervezet támogatása 5,0 5,0
5 Alapítványok támogatása
1 Nemzeti Panteon Alapítvány
3 Dologi kiadások 50,0 50,0
23 Alapok
1 Letelepedési Alap 1.000,0 1.000,0
1-23. cím összesen: 67.659,7 72.415,3
25 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
1 Normatív hozzájárulások
1 Községek általános támogatása 5.836,0 5.836,0
2 Település üzemeltetéshez 41.612,4 41.612,4
3 Gazdasági, társadalmi szempontból elmaradt települések működéséhez
1.691,0

1.691,0
7 Lakásgazdálkodási tevékenységhez 6.998,6 6.998,6
8 Üdülőhelyi feladatokhoz 828,4 806,0
9 Szociálpolitikai feladatokhoz 27.686,3 27.686,3
11 Gyermek- és ifjúságvédelem feladataihoz 6.354,1 6.350,4
12 Szociális otthoni, intézeti ellátáshoz 7.455,6 7.445,1
13 Idősek és fogyatékosok nappali intézményi ellátásához
1.247,0

1.231,0
14 Idősek és fogyatékosok szállást biztosító intézményi ellátásához
232,6

227,8
15 Fiatalkorúak eü. gy.otthoni és gy.pedagógiai intézeti ellátásához
2.272,6

2.272,3
16 Óvodai ellátáshoz 10.461,7 10.450,7
17 Kiegészítés nemzeti és etnikai óvodai ellátáshoz 174,8 174,7
18 Általános iskolai oktatáshoz 41.952,0 41.879,9
19 Alapfokú művészeti oktatáshoz 2.248,0 2.245,4
21 Fogyatékos gyermekek oktatásához 2.852,3 2.846,8
23 Gimnáziumi oktatáshoz 9.749,8 9.729,2
24 Szakközépiskolai, szakiskolai oktatáshoz 13.117,4 13.074,4
25 Szakmunkásképzés, elméleti oktatáshoz 7.709,5 7.709,4
26 Szakmunkásképző iskolai tanműhelyi oktatáshoz 2.044,7 2.044,7
27 Nemzetiségi, etnikai vagy kéttannyelvű oktatáshoz 1.591,0 1.589,7
28 Diákotthoni ellátáshoz 5.343,3 5.320,5
31 Sportfeladatokhoz 526,7 526,7
32 Helyi közművelődési feladatokhoz 2.633,7 2.633,7
33 Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási és közművelődési feladataihoz
5.162,0

5.162,0
2 Önkormányzati színházak támogatása 2.286,5 2.286,5
3 Címzett és céltámogatások 28.740,0 28.629,7
4 Központosított előirányzatok
1 Közműfejlesztési adókedvezmény megszűnése miatti támogatás
1.700,0

2.506,6
2 Határátkelőhelyek fenntartása és határnyiladék tisztítása
150,0
149,1
3 Szociális követelményeknek meg nem felelő telepek felszámolásának támogatása
20,0

20,0
4 Vállalati szakmunkásképző tanműhelyek átvételéhez egyszeri támogatás
200,0

199,9
6 Színházi bemutatók támogatása 200,0 200,0
7 Körjegyzők bérének és tb-járulékának támogatása 200,0 176,2
8 Környezet és vízbázisok fokozott védelme érdekében támogatás
200,0

175,1
9 Helykímélő, hamvasztásos temetés támogatása 160,0 133,3
10 Pincerendszerek veszélyelhárítási munkálatainak támogatása
500,0

500,0
11 Víz- és csatornaszolgáltatás fogyasztói árkiegészítés megszűnése miatti támogatás
1.500,0

1.480,8
12 Fővárosi tömegközlekedés támogatása 2.000,0 2.010,0
13 Lakossági távhőszolgáltatás támogatása 350,0 348,2
14 Nevelési segély kiegészítés 1.850,0 1.850,0
15 Munkanélküliek jövedelempótló támogatása 2.550,0 2.146,1
16 Gyermeknevelési támogatás 3.180,0 845,8
17 Száz főt meg nem haladó tanulólétszámú általános iskolák támogatása
300,0

276,2
18 Helyi önkormányzati hivatásos zenekarok és énekkarok támogatása
80,0

80,0
5 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása
1.500,0

1.585,7
6 Települések SZJA kiegészítése 6.480,0 6.480,0
7 Fejezetektől átvett pénzeszközök
1 Önkormányzatok többletfeladataira 100,0 100,0
2 Európai színházi találkozó támogatása 70,0 70,0
3 Központi egészségügyi szakmai programra 104,4
4 Központi szociális szakmai programra 822,8
5 Központi bérpolitikai intézkedésre 5.346,8
6 Munkavállalók egyszeri pótlékára 149,3
7 Egyszeri kiegészítő szociális támogatásra 286,0
8 Iskolai tulajdonú tankönyv-vásárlás támogatásra 335,7
9 Magántulajdonú épületkárok helyreállítására 30,0
25. cím összesen: 262.098,0 266.868,9
VIII. fejezet kiadásai összesen: 329.757,7 339.284,2
IX. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 282,9 280,6
2 Társadalombiztosítási járulék 124,5 121,8
3 Dologi kiadások 228,2 260,5
2 Felújítás 2,8
2 Magyar Honvédség
1 MH Parancsnokság és Katonai Igazgatás
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1.413,2 1.566,9
2 Társadalombiztosítási járulék 629,2 691,9
3 Dologi kiadások 792,9 922,6
2 Felújítás 0,1
2 Szárazföldi és hátországvédelmi csapatok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 7.390,4 7.164,9
2 Társadalombiztosítási járulék 2.960,2 2.966,0
3 Dologi kiadások 6.098,4 6.297,3
2 Felújítás 13,6
3 Honi légvédelmi és repülőcsapatok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 3.487,1 3.532,1
2 Társadalombiztosítási járulék 1.430,6 1 491,3
3 Dologi kiadások 3.107,1 3.097,3
2 Felújítás 17,5
4 Katonai Biztonsági Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 199,8 212,8
2 Társadalombiztosítási járulék 88,8 102,1
3 Dologi kiadások 64,2 58,2
5 Katonai Felderítő Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 925,5 924,3
2 Társadalombiztosítási járulék 408,4 288,6
3 Dologi kiadások 769,2 1.264,0
2 Felújítás 5,0 9,2
6 Központi intézetek, ellátó és kiszolgáló szervei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 4.368,8 4.462,1
2 Társadalombiztosítási járulék 1.892,2 2.033,0
3 Dologi kiadások 14.464,2 16.014,0
4 Orosz haditechnikai szállítások 101.463,7
2 Felújítás 2.353,0 2.368,8
3 MH gyermekintézmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 104,3 111,5
2 Társadalombiztosítási járulék 46,5 54,0
3 Dologi kiadások 51,3 57,3
4 MH katonai tanintézetek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1.829,8 1.681,7
2 Társadalombiztosítási járulék 740,7 732,8
3 Dologi kiadások 1.163,6 1.317,0
2 Felújítás 0,3
5 MH katonai ügyészségek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 87,2 83,7
2 Társadalombiztosítási járulék 39,0 39,1
3 Dologi kiadások 14,5 18,6
6 MH kulturális intézmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 406,3 308,1
2 Társadalombiztosítási járulék 184,1 164,4
3 Dologi kiadások 393,3 276,6
2 Felújítás 0,4
7 MH sportlétesítmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 49,5 47,4
2 Társadalombiztosítási járulék 22,1 22,7
3 Dologi kiadások 195,2 207,3
8 MH egészségügyi intézmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1.229,3 1.263,8
2 Társadalombiztosítási járulék 536,7 531,7
3 Dologi kiadások 976,3 1.383,3
2 Felújítás 1,3
9 MH üdülők, vendégházak
1 Működési költségvetés
1 Béralap 164,5 166,5
2 Társadalombiztosítási járulék 73,6 75,8
3 Dologi kiadások 239,7 283,5
2 Felújítás 0,2
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 760,0 765,0
4 Egyéb intézményi beruházások, lakásépítés 840,0 835,3
4 Kiemelt jelentőségű kormányzati beruházások
1 Magyar Honvédség Központi Honvédkórház 900,0 900,4
IX. fejezet kiadásai összesen: 64.534,1 168.954,9
X. NEMZETKÖZI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK MINISZTÉRIUMA
1 Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériuma igazgatása
1 NGKM Központi Igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 258,2 347,3
2 Társadalombiztosítási járulék 113,5 167,5
3 Dologi kiadások 653,3 828,4
2 Felújítás 8,0 48,1
2 NGKM jóléti intézmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 13,5 9,2
2 Társadalombiztosítási járulék 6,0 4,5
3 Dologi kiadások 11,4 27,5
2 MTK-VM Sportlétesítményeket Ellátó Intézmény
1 Működési költségvetés
1 Béralap 14,6 16,7
2 Társadalombiztosítási járulék 6,4 7,9
3 Dologi kiadások 39,2 58,1
2 Felújítás 8,0 6,2
3 Külkereskedelmi Szolgálat
1 Működési költségvetés
1 Béralap 212,0 182,4
2 Társadalombiztosítási járulék 93,0 80,9
3 Dologi kiadások 1.670,8 2.547,0
2 Felújítás 50,3
4 Nemzetközi Technológiai Együttműködési Iroda
1 Működési költségvetés
1 Béralap 17,0
2 Társadalombiztosítási járulék 7,5
3 Dologi kiadások 22,8 178,2
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 50,2
2 Társadalombiztosítási járulék 22,1
3 Dologi kiadások 66,5
2 Ágazati és célfeladatok
1 Puskás Tivadar Alapítvány 120,0
6 Alapok támogatása
1 Kereskedelemfejlesztési Alap 2.900,0 2.900,0
2 Befektetésösztönzési Alap 700,0 700,0
X. fejezet kiadásai összesen: 7.014,0 8.160,2
XI. NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM
1 Népjóléti Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 215,0 218,9
2 Társadalombiztosítási járulék 95,3 102,7
3 Dologi kiadások 247,5 3.120,1
2 Felújítás 3,0
2 Állami Népegészségügyi Szolgálat Intézetei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 2.643,0 2.682,6
2 Társadalombiztosítási járulék 1.060,1 1.195,9
3 Dologi kiadások 1.378,3 2.475,6
2 Felújítás 44,1
3 Orvosegyetemek, egészségügyi főiskolák és szakoktatási intézetek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 6.236,0 6.758,5
2 Társadalombiztosítási járulék 2.624,5 2.895,4
3 Dologi kiadások 8.013,2 11.558,8
2 Felújítás 570,7
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 1.009,0 1.009,0
4 Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 2.892,3 3.320,6
2 Társadalombiztosítási járulék 1.185,8 1.493,8
3 Dologi kiadások 4.118,8 6.284,9
2 Felújítás 503,0
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 332,0 332,5
5 Állami szociális intézetek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 155,1 148,6
2 Társadalombiztosítási járulék 68,1 67,8
3 Dologi kiadások 92,9 165,1
2 Felújítás 28,1
6 Országos Mentőszolgálat
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1.700,5 2.019,0
2 Társadalombiztosítási járulék 681,0 911,0
3 Dologi kiadások 922,3 1.366,8
2 Felújítás 51,6
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 160,0 160,0
7 Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 346,5 328,7
2 Társadalombiztosítási járulék 151,3 148,7
3 Dologi kiadások 218,6 309,4
2 Felújítás 62,8
9 Népjóléti Minisztérium Üdülője
1 Működési költségvetés
1 Béralap 2,1 3,3
2 Társadalombiztosítási járulék 1,0 1,5
3 Dologi kiadások 5,2 8,6
2 Felújítás 9,7
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 180,6
2 Társadalombiztosítási járulék 79,4
2 Felújítás 1.150,0
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 1.399,0 1.404,0
2 Központi egészségügyi szakmai programok
1 Koraszülés megelőzési program 60,0
2 Alapellátáshoz integrált diagnosztikai centrumok támogatása
100,0
4 Egészségvédelmi megelőzési célok támogatása
3 Dologi kiadások 60,0
5 Az AIDS-program kiemelt feladatainak támogatása
3 Dologi kiadások 175,0
6 Endoszkópos diagnosztika 40,0
7 Csontvelő-transzplantáció 105,0
9 Pathológiai ellátás fejlesztése 50,0
10 Családvédelmi hálózat kialakításának indítása
3 Dologi kiadások 30,0
11 Intenzív és koraszülött ellátás 50,0
12 Kórházhigiénia és ápolástechnika 80,0
13 Teljesítményfinanszírozás normatív követelményrendszere
3 Dologi kiadások 80,0 8,0
15 Társadalmi szervezetek támogatása
3 Dologi kiadások 34,0 33,4
16 Hepatitis vírusdiagnosztika feltételei és műanyag zsákos vérvételek
100,0

55,7
17 Anaesthesiológiai ellátás feltételei 30,0
18 Cong. Hipothyreosis ellátás feltételei 10,0
19 Egészségügyi dolgozók hepatitis elleni oltása 30,0
20 In vitro labordiagnosztika 30,0
21 Csontbank létrehozása 10,0
22 Ifjúsági és szabadidősport
3 Dologi kiadások 300,0 300,0
23 Kórházi ellátást kiváltó vagy rövidítő lézerterápiás, laparaszkópiás és endoszkópos műtéti eljárások és ápolást segítő berendezések
3 Dologi kiadások 50,0
24 Autizmus Alapítvány és kutatócsoport támogatása
3 Dologi kiadások 30,0 30,0
3 Központi szociális programok
1 Hajléktalanok ellátása
3 Dologi kiadások 380,0 143,9
6 Szociális képzés, kutatás
3 Dologi kiadások 10,0 5,1
7 Térségi válságkezelő programok
3 Dologi kiadások 326,0 7,5
10 Jóléti Szolgálat Alapítvány
3 Dologi kiadások 50,0 50,4
11 Gyorssegély Alapítvány
3 Dologi kiadások 50,0 50,0
12 Hajléktalanokért Alapítvány
3 Dologi kiadások 10,0 10,0
13 Mocsáry Lajos Alapítvány
3 Dologi kiadások 30,0 30,0
14 ADDETUR Alapítvány
3 Dologi kiadások 15,0 15,0
15 Külföldön élő magyarok ellátását segítő alapítvány
3 Dologi kiadások 120,0 110,0
16 Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány
3 Dologi kiadások 760,6 760,6
23 Szociális alapellátás feltételeinek megteremtése
3 Dologi kiadások 333,5 59,9
24 Házat Hazát Alapítvány
3 Dologi kiadások 50,0 50,0
4 Mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatása 1.124,8
5 Humán szolgáltatások normatív állami támogatása
1 Szociális intézményi ellátás 560,0 634,6
2 Idősek napközi otthoni ellátása 11,0 20,0
3 Egészségügyi gyermekotthonok 277,0 246,2
4 Gyermek- és ifjúságvédelem 36,0 5,9
5 Kábítószeresek terápiás ellátása 20,0 15,8
6 Nem normatív humán szolgáltatás 49,4 40,0
7 Humán szolgáltatások áfa-kompenzációja 0,8
8 Humánszolgáltatások bérpolitikai kerete 25,2
7 Nemzetközi megállapodások végrehajtása
1 Európai Közösséggel való társulási szerződésekből adódó kötelezettség
15,0
2 Világbanki megállapodásokban vállalt kötelezettség 40,0 9,0
3 Nemzetközi Családév 3,8
11 A társadalombiztosítási alapoknak és szervezeteinek fizetendő térítés
1 A társadalombiztosítási szervezetek által folyósított ellátások
1 Családi pótlék és várandóssági pótlék
1 Családi pótlék 106.490,0 107.475,3
3 A folyósított ellátások után elszámolt költségtérítés 600,0 665,9
5 A társadalombiztosítás profiltisztítása során átvállalt ellátások
6.100,0

6.238,2
6 Politikai rehabilitációs és más nyugdíjkiegészítések 4.750,0 4.648,7
7 Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése
2.200,0

2.0871,1
8 Gyermekes családok egyszeri támogatása 2.531,2
9 Egyszeri kiegészítő szociális támogatás 3.059,9
2 Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosításhoz
1 Hozzájárulás a nem biztosítottak egészségügyi kiadásaihoz
5.800,0

5.800,0
2 A Nyugdíjbiztosítási Alap hiányával összefüggő garancia 3.000,0
3 TB Alapból finanszírozott bérpolitikai intézkedés 2.417,8
4 TB igazgatóságok munkavállalói egyszeri támogatása 1,0
XI. fejezet kiadásai összesen: 174.026,7 189.410,7
XII. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Igazságügyi Minisztérium igazgatási kiadásai
1 Működési költségvetés
1 Béralap 174,3 189,4
2 Társadalombiztosítási járulék 76,7 84,4
3 Dologi kiadások 99,0 148,1
2 Bíróságok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 3.820,0 3.538,3
2 Társadalombiztosítási járulék 1.680,8 1.600,8
3 Dologi kiadások 1.512,5 2.319,5
2 Felújítás 330,0 310,9
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 140,0 140,0
3 Szakértői intézetek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 121,3 124,3
2 Társadalombiztosítási járulék 52,7 56,3
3 Dologi kiadások 52,7 79,9
2 Felújítás 8,0 8,0
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Egyéb intézményi beruházások 15,0 15,0
4 IM Büntetés-végrehajtás
1 Működési költségvetés
1 Béralap 2.637,6 2.298,8
2 Társadalombiztosítási járulék 1.160,6 1.532,2
3 Dologi kiadások 3.575,7 4.136,1
2 Felújítás 200,0 162,3
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 145,9 135,9
3 Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás 12,4
4 Egyéb intézményi beruházások, lakásépítés 4,1 1,7
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 18,0 1,8
2 Ágazati célfeladatok
1 Gyermektartásdíjak állami megelőlegezése 125,0
2 Jogtörténeti kutatások 125,0
1 Béralap 5,0
2 Társadalombiztosítási járulék 2,2
3 Dologi kiadások 2,8
XII. fejezet kiadásai összesen: 15.959,8 16.896,1
XIII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 193,2 236,3
2 Társadalombiztosítási járulék 85,0 110,1
3 Dologi kiadások 200,4 623,2
2 Felújítás 15,2
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 55,0
2 Közlekedési felügyeletek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 833,2 1.188,1
2 Társadalombiztosítási járulék 359,1 546,6
3 Dologi kiadások 1.432,9 2.485,2
2 Felújítás 8,6 170,8
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb itézményi beruházások 35,0 35,0
3 Hírközlési felügyeletek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 275,0 377,2
2 Társadalombiztosítási járulék 131,2 166,8
3 Dologi kiadások 951,1 1.158,0
2 Felújítás 22,0 25,3
4 Közúti és Autópálya Igazgatóságok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 2.042,8 2.398,5
2 Társadalombiztosítási járulék 910,8 1.129,4
3 Dologi kiadások 15.134,9 31.282,9
2 Felújítás 2.466,4 5.140,2
5 Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1.117,0 1.081,7
2 Társadalombiztosítási járulék 553,0 628,4
3 Dologi kiadások 1.600,0 3.678,1
2 Felújítás 330,0 239,5
7 Vízügyi és árvízvédelmi intézmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 2.997,4 3.172,7
2 Társadalombiztosítási járulék 1.301,6 1.422,0
3 Dologi kiadások 5.158,8 8.714,9
2 Felújítás 24,0 26,2
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 98,0 98,0
9 MÁV egészségügyi szolgáltatás
1 Működési költségvetés
1 Béralap 51,5 46,0
2 Társadalombiztosítási járulék 21,5 21,5
3 Dologi kiadások 49,0 132,2
2 Felújítás 0,2
10 MÁV egészségügyi alapellátó intézmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 956,6 1.121,6
2 Társadalombiztosítási járulék 420,6 515,2
3 Dologi kiadások 838,3 1.057,5
2 Felújítás 37,3
11 Közlekedési Múzeum
1 Működési költségvetés
1 Béralap 47,3 50,4
2 Társadalombiztosítási járulék 20,5 22,1
3 Dologi kiadások 26,9 36,2
2 Felújítás 8,6
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 22,0 22,0
13 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 287,8
1 Működési költségvetés 287,8
2 Felújítás 49,7
2 Ágazati célelőirányzatok 287,8
1 Állami céltartalékkal kapcsolatos feladatok 350,0 605,8
2 Fel nem osztott TB 10,5
3 Vízrajzi feladatok 35,0
4 Szigetközi térség kárainak mérséklése 63,0 63,0
5 Kormányzati beruházások, célprogramok
1 Postai épületrekonstrukció 600,0 600,0
2 Kiemelt városok szennyvízkezelése 400,0 399,7
3 Vízkárelhárítás 1.400,0 1.389,0
4 Regionális víziközmű-hálózat 850,0 846,6
5 Vízminőség-védelem 460,0 459,9
6 Légi közlekedés 450,0 449,7
7 Kombinált fuvarozás, koncessziós kikötők fejlesztése
300,0

299,8
8 Vasúthálózat fejlesztés 4.450,0 4.449,9
11 Nagymarosi beruházás lezárása 130,0 45,7
12 Nagymaros-Visegrádi térség komplex tájrehabilitációja
677,0

483,2
XIII. fejezet kiadásai összesen: 51.283,6 79.368,4
XIV. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
1 Külügyminisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 316,0 428,7
2 Társadalombiztosítási járulék 133,7 196,4
3 Dologi kiadások 123,8 509,5
2 Felújítás 9,1
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 300,0 300,0
2 Külképviseletek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 2.332,0 2.270,8
2 Társadalombiztosítási járulék 140,0 290,7
3 Dologi kiadások 3.881,5 7.793,0
2 Felújítás 200,0 257,8
4 KüM jóléti intézményei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 11,5 12,2
2 Társadalombiztosítási járulék 5,0 5,5
3 Dologi kiadások 13,0 16,4
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
2 Felújítás 7,5
2 Ágazati célfeladatok
3 Állami protokoll kiadásai 98,0
4 Nemzetközi tagdíjak 780,0
5 Külföldi tájékoztatás 52,8
7 Turistakölcsönök 6,1
XIV. fejezet kiadásai összesen: 8.400,9 12.090,1
XV. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Földművelésügyi Minisztérium igazgatása
1 FM központi igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 352,2 376,0
2 Társadalombiztosítási járulék 152,4 176,3
3 Dologi kiadások 163,2 531,2
2 Felújítás 22,2
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 51,4 51,1
2 Jóléti intézmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 22,5 24,8
2 Társadalombiztosítási járulék 10,0 11,8
3 Dologi kiadások 10,7 44,7
2 Felújítás 23,8 3,8
2 Szakigazgatási intézmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 2.308,6 1.864,0
2 Társadalombiztosítási járulék 1.014,7 839,9
3 Dologi kiadások 1.714,4 2.978,8
2 Felújítás 104,0 84,9
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 18,6 18,6
3 Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1.796,6 1.565,3
2 Társadalombiztosítási járulék 787,2 721,3
3 Dologi kiadások 1.336,3 2.081,3
2 Felújítás 29,5
4 Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 321,4 371,2
2 Társadalombiztosítási járulék 141,1 168,6
3 Dologi kiadások 568,6 785,2
2 Felújítás 25,0 22,3
6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 233,6 225,1
2 Társadalombiztosítási járulék 102,4 104,6
3 Dologi kiadások 233,3 337,7
2 Felújítás 50,0 25,3
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 95,0 95,0
7 Mezőgazdasági szakközépiskolák
1 Működési költségvetés
1 Béralap 15,8 17,3
2 Társadalombiztosítási járulék 6,6 7,9
3 Dologi kiadások 12,2 20,4
2 Felújítás 4,5 2,1
8 Agrár felsőoktatás
1 Működési költségvetés
1 Béralap 2.753,8 3.032,7
2 Társadalombiztosítási járulék 1.203,1 1.264,6
3 Dologi kiadások 2.360,6 4.570,3
2 Felújítás 370,0 258,2
9 Közművelődési intézmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 61,8 65,8
2 Társadalombiztosítási járulék 25,2 27,8
3 Dologi kiadások 54,7 85,6
2 Felújítás 10,0 16,9
10 Agrárkutató intézetek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 622,1 579,2
2 Társadalombiztosítási járulék 268,7 265,9
3 Dologi kiadások 658,4 1.269,7
2 Felújítás 80,0 27,4
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Egyéb intézményi beruházások 15,0 15,0
11 FM kiemelt sportlétesítmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 32,1 36,1
2 Társadalombiztosítási járulék 13,8 17,0
3 Dologi kiadások 124,4 184,8
2 Felújítás 35,0 17,4
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 20,0 20,0
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 60,8
2 Társadalombiztosítási járulék 26,3
3 Dologi kiadások 300,0 169,1
2 Felújítás 130,0
2 Ágazati és célfeladatok
3 Kormányzati beruházások, beruházási célprogram
2 Erdőszerkezet átalakítás, fásítás 450,0 450,0
4 Polgári védelmi feladatokra 15,0
5 Kutatási feladatok támogatása 132,0 100,0
6 Földhivatalok alapfeladataira 147,0
7 Fejezeti tartalék 110,0
8 Sáskajárás kárainak enyhítése 50,0
3 Fejezeti tartalék 110,0 110,0
13 Alapok támogatása
2 Mezőgazdasági Fejlesztési Alap 2.700,0
XV. fejezet kiadásai összesen: 21.828,1 28.869,5
XVI. MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Munkaügyi Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 160,5 176,1
2 Társadalombiztosítási járulék 69,4 74,1
3 Dologi kiadások 499,7 796,4
2 Felújítás 1,0
2 Érdekegyeztető Tanács Titkársága
1 Működési költségvetés
1 Béralap 2,6 3,7
2 Társadalombiztosítási járulék 1,1 1,7
3 Dologi kiadások 3,6 5,2
3 Nemzeti Szakképzési Intézet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 48,1 73,5
2 Társadalombiztosítási járulék 20,5 31,0
3 Dologi kiadások 25,7 257,1
2 Felújítás 6,2
4 Országos Munkaügyi Központ
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 407,3
5 Munkaügyi Kutatóintézet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 22,0 23,8
2 Társadalombiztosítási járulék 8,1 8,9
3 Dologi kiadások 2,3 14,2
2 Felújítás 1,0
6 Regionális átképző központok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 151,6 164,2
2 Társadalombiztosítási járulék 64,8 76,4
3 Dologi kiadások 202,6 622,0
2 Felújítás 331,0 909,0
7 Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség
1 Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 219,6 225,7
2 Társadalombiztosítási járulék 96,7 101,8
3 Dologi kiadások 115,5 120,0
2 Felújítás 0,8
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházás 20,0 50,0
2 Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 12,2 14,0
2 Társadalombiztosítási járulék 3,4 7,4
3 Dologi kiadások 4,7 16,1
3 Országos Munkavédelmi Tudományos Kutatóintézet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 38,0 39,9
2 Társadalombiztosítási járulék 16,7 17,3
3 Dologi kiadások 34,3 96,8
2 Felújítás 3,3
9 Munkaügyi Minisztérium Hivatali Üdülő
1 Működési költségvetés
1 Béralap 4,0 5,1
2 Társadalombiztosítási járulék 1,8 2,3
3 Dologi kiadások 5,5 33,3
2 Felújítás 10,4
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 34,0
2 Társadalombiztosítási járulék 14,5
3 Dologi kiadások 654,1 19,6
2 Felújítás 2,4
2 Új belépő átképző központok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 110,0
2 Társadalombiztosítási járulék 48,8
3 Dologi kiadások 34,6
3 Munkanélküliek jövedelempótló támogatása 300,0 216,7
11 Alapok támogatása
1 Foglalkoztatási Alap 1.500,0 11.600,0
2 Szolidaritási Alap
1 Szolidaritási Alap támogatása 34.447,0 13.733,6
2 Költségvetésből finanszírozott SzA-járulék 17.553,0 17.906,4
XVI. fejezet kiadásai összesen: 56.887,7 47.870,0
XVII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
1 Pénzügyminisztérium igazgatás
1 Működési költségvetés
1 Béralap 542,8 571,1
2 Társadalombiztosítási járulék 186,1 261,7
3 Dologi kiadások 439,5 882,8
2 Felújítás 39,9 74,9
2 Állami Biztosítás, Értékpapír és Szerencsejáték Felügyelet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 153,2 174,2
2 Társadalombiztosítási járulék 66,1 78,7
3 Dologi kiadások 552,9 485,4
2 Felújítás 0,8 0,8
4 „Lánchíd” Irodaház
1 Működési költségvetés
1 Béralap 43,3 44,6
2 Társadalombiztosítási járulék 18,8 21,9
3 Dologi kiadások 162,6 145,5
2 Felújítás 5,8
5 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 4.276,1 3.980,0
2 Társadalombiztosítási járulék 1.876,2 1.749,0
3 Dologi kiadások 1.272,0 3.720,3
2 Felújítás 79,3
6 Vám- és Pénzügyőrség
1 Működési költségvetés
1 Béralap 2.391,5 2.248,8
2 Társadalombiztosítási járulék 1.007,3 910,5
3 Dologi kiadások 2.082,2 2.996,7
2 Felújítás 400,0 253,2
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 1.090,0 1.006,8
3 Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás 60,0 10,0
4 Egyéb intézményi beruházások, lakásépítés 50,5
9 Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 15,8 19,2
2 Társadalombiztosítási járulék 6,9 8,9
3 Dologi kiadások 19,3 55,1
2 Felújítás 8,0 1,6
12 Kincstári Vagyont Kezelő Szervezet
1 Kincstári Vagyonkezelő Szervezet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 591,3 526,4
2 Társadalombiztosítási járulék 260,0 198,5
3 Dologi kiadások 98,9 113,4
2 Kincstári vagyonkezeléssel és hasznosítással kapcsolatos kiadások
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 799,9 919,6
2 Felújítás 160,0 159,6
13 PM Gazdaságelemzési és Informatikai Intézet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 53,3 46,8
2 Társadalombiztosítási járulék 23,4 19,9
3 Dologi kiadások 54,1 65,2
14 Országos Játék Alap Kezelő Szervezet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 12,6 12,9
2 Társadalombiztosítási járulék 5,0 5,6
3 Dologi kiadások 18,2 33,0
15 Kisvállalkozói Garancia Alap Kezelő Szervezet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 6,3 5,1
2 Társadalombiztosítási járulék 2,8 2,3
3 Dologi kiadások 6,2 11,1
16 Központi Számvevőségi Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 53,0 19,9
2 Társadalombiztosítási járulék 23,3 8,3
3 Dologi kiadások 43,7 46,1
17 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 7,5
3 Dologi kiadások 5,3
2 Felújítás 87,6
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 70,0 70,0
2 Ágazati és célfeladatok
4 Országmozgósítás gazdasági felkészítésének központi kiadásai
400,0

392,1
5 Világbanki Program, Programiroda 7,8
6 Vagyonnyilatkozat feldolgozására 200,0
7 Államháztartással összefüggő rendszerfejlesztési munkára és önk. adók feldolgozás
100,0
18 Vállalkozások folyó támogatása
1 Normatív támogatások
1 Termelési árkiegészítés és dotáció 5.300,0 5.839,0
2 Mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás 25.000,0 25.530,8
3 Munkavállalói egyszeri pótlék 589,8
2 Egyedi támogatások
1 Termelési árkiegészítés és dotáció 10.670,0 8.294,7
2 Reorganizációs program 4.000,0 1.225,2
3 Agrárpiaci támogatás 9.000,0 17.176,1
4 Egyéb vállalati támogatások 1.500,0 1.504,2
5 Bányászok korengedményes nyugdíj és szénjárandóságának kiegészítése
84,4
19 Fogyasztói árkiegészítés 20.400,0 21.735,1
20 Vállalkozások felhalmozási támogatása
1 Kiemelt jelentőségű kormányzati beruházások
1 Lágymányosi Duna-híd 3.000,0 3.000,0
2 Kormányzati beruházások, beruházási célprogramok
2 Mező- és erdőgazdasági infrastrukturális beruházások 1.000,0 979,5
4 Kormányzati beruházások évközi, rendkívüli célfeladatai 240,0 65,7
11 Lebonyolítási jutalék 104,5
12 1993. évi pénzforgalmi maradvány 1.441,0
21 Magánerős lakásépítés támogatása 26.560,0 32.729,9
22 Alapok támogatása 26.560,0 32.729,9
1 Gépjármű Felelősségbiztosítási és Kárrendezési Alap 1.000,0 750,0
2 Kisvállalkozói Garancia Alap 2.000,0
23 Egyéb költségvetési kiadások
1 Velencei-tó mesterséges vízpótlása, kárelhárítás 100,0 100,0
2 Vegyes kiadások
1 Közületi kártérítés 850,0 1.339,6
3 Külföldi intézetek, képviseletek létesítése 500,0
4 Értékletét-kezelési költség 100,0
5 Kincstárjegyek és államkötvények kigyártási és reklámköltsége
300,0

674,9
6 Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások 1.444,4
7 Szanálási Alapot érintő kiadások 407,9
9 Magánszemélyek kártalanítása 150,0 75,8
11 Egyéb vegyes kiadások 500,0 123,6
24 Garanciabeváltás 9.000,0 10.066,5
XVII. fejezet kiadásai összesen: 138.966,2 159.781,0
XVIII. MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRIUM
1 Művelődési és Közoktatási Minisztérium
1 Művelődési és Közoktatási Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 302,7 328,4
2 Társadalombiztosítási járulék 129,8 151,8
3 Dologi kiadások 224,5 425,0
2 Felújítás 50,0 27,1
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 17,1
2 Tudományegyetemek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 2.996,1 3.568,7
2 Társadalombiztosítási járulék 1.273,5 1.491,8
3 Dologi kiadások 3.189,2 5.893,5
2 Felújítás 854,2 845,6
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 357,3 555,7
3 Műszaki egyetemek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 2.708,3 2.868,2
2 Társadalombiztosítási járulék 989,8 1.034,1
3 Dologi kiadások 2.639,8 4.179,8
2 Felújítás 276,0 280,6
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beurházások 290,1 379,5
4 Művészeti és testnevelési főiskolák
1 Működési költségvetés
1 Béralap 711,4 813,8
2 Társadalombiztosítási járulék 308,0 351,1
3 Dologi kiadások 503,8 758,0
2 Felújítás 106,3 97,8
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 113,3 206,8
5 Pedagógusképző főiskolák
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1.857,6 2.109,1
2 Társadalombiztosítási járulék 799,7 889,6
3 Dologi kiadások 1.966,0 2.734,4
2 Felújítás 154,9 164,0
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 138,4 232,7
6 Műszaki és gazdasági főiskolák
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1.266,5 1.498,3
2 Társadalombiztosítási járulék 529,0 614,4
3 Dologi kiadások 1.260,1 1.960,4
2 Felújítás 58,7 113,9
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 148,0 379,3
7 Továbbképző intézetek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 131,0 175,2
2 Társadalombiztosítási járulék 46,7 66,2
3 Dologi kiadások 46,3 112,6
2 Felújítás 3,0 19,0
8 Egyéb oktatási intézmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 251,2 318,0
2 Társadalombiztosítási járulék 104,8 137,5
3 Dologi kiadások 307,2 663,7
2 Felújítás 16,0 23,9
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 4,1
9 Országos könyvtárak
1 Működési költségvetés
1 Béralap 305,0 325,4
2 Társadalombiztosítási járulék 133,0 135,8
3 Dologi kiadások 242,5 367,0
2 Felújítás 28,2 21,8
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 15,0 20,0
10 Országos levéltárak
1 Működési költségvetés
1 Béralap 90,0 94,7
2 Társadalombiztosítási járulék 39,6 42,3
3 Dologi kiadások 93,8 110,9
2 Felújítás 19,8 33,4
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 400,0 1,4
11 Országos múzeumok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 510,4 591,8
2 Társadalombiztosítási járulék 222,1 255,1
3 Dologi kiadások 486,7 843,3
2 Felújítás 295,2 272,0
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 167,0 216,1
12 Magyar Nemzeti Színház
1 Működési költségvetés
1 Béralap 161,0 173,5
2 Társadalombiztosítási járulék 69,9 62,0
3 Dologi kiadások 67,7 132,6
2 Felújítás 10,0 8,1
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 5,0 10,5
13 Magyar Állami Operaház
1 Működési költségvetés
1 Béralap 576,2 607,3
2 Társadalombiztosítási járulék 250,1 263,9
3 Dologi kiadások 208,1 310,8
2 Felújítás 20,0 16,0
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 15,0 15,3
14 Egyéb művészeti és közművelődési intézmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 560,1 535,2
2 Társadalombiztosítási járulék 227,1 213,5
3 Dologi kiadások 543,9 985,2
2 Felújítás 425,1 403,6
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 70,0 93,7
15 Szerzői Jogvédő Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 85,5 102,0
2 Társadalombiztosítási járulék 36,9 41,7
3 Dologi kiadások 152,2 147,4
16 Magyar Köztársaság Művészeti Alapja
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 8,7
17 Nemzetközi kapcsolatok és intézetek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 53,2 58,0
2 Társadalombiztosítási járulék 17,7 18,6
3 Dologi kiadások 832,3 972,6
2 Felújítás 15,8 11,7
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 20,0 5,0
18 Kutatóintézetek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 70,0 70,4
2 Társadalombiztosítási járulék 23,8 29,0
3 Dologi kiadások 56,2 300,9
2 Felújítás 0,5
19 Jóléti és szociális intézmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 55,7 57,9
2 Társadalombiztosítási járulék 24,3 27,1
3 Dologi kiadások 80,2 87,8
2 Felújítás 14,6
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 5,4
20 Regionális oktatási központok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 77,0 61,7
2 Társadalombiztosítási járulék 33,9 26,2
3 Dologi kiadások 101,4 159,2
2 Felújítás 1,3
21 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
2 Felújítás 26,5 25,3
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 750,9 383,6
3 Címzett támogatások
1 Békehadtest
1 Béralap 7,9
2 Társadalombiztosítási járulék 3,5
3 Dologi kiadások 8,3
2 Közoktatás fejlesztési szakmai program
1 Béralap 66,5
2 Társadalombiztosítási járulék 29,1
3 Dologi kiadások 171,2 184,7
3 Pedagógus szakma megújítása program
1 Béralap 50,0
2 Társadalombiztosítási járulék 22,0
3 Dologi kiadások 92,0
4 Pedagógusok intenzív továbbképzése
1 Béralap 17,4
2 Társadalombiztosítási járulék 7,5
3 Dologi kiadások 19,4 2,8
5 Közoktatási kutatások
1 Béralap 9,8
2 Társadalombiztosítási járulék 4,1
3 Dologi kiadások 8,9
6 Kulturális mecenatura
1 Béralap 34,1
2 Társadalombiztosítási járulék 14,6
3 Dologi kiadások 368,6 359,3
7 Közművelődési céltámogatásokra
1 Béralap 13,4
2 Társadalombiztosítási járulék 5,7
3 Dologi kiadások 213,7 40,0
8 Munkahelyi-területi közművelődés céltámogatása
3 Dologi kiadások 300,4
9 Műalkotások vásárlása
3 Dologi kiadások 10,7
11 Beruházásból belépő létesítmények
1 Béralap 58,1
2 Társadalombiztosítási járulék 27,4
3 Dologi kiadások 246,9
12 Hallgatói létszám képzési többlete (ágazati)
1 Béralap 170,1
2 Társadalombiztosítási járulék 73,8
3 Dologi kiadások 319,9 44,3
13 Központi bérpolitikai intézkedés
3 Dologi kiadások 0,6
14 Tankönyvkiadás támogatása
1 Béralap 55,0
2 Társadalombiztosítási járulék 24,2
3 Dologi kiadások 1.739,1 1.004,8
15 Tanárok nyelvi átképzése
1 Béralap 150,0
2 Társadalombiztosítási járulék 65,1
3 Dologi kiadások 207,4 81,3
17 Határon túli könyvkiadás támogatása
3 Dologi kiadások 74,6 56,6
18 Kulturális és oktatási vállalatok átalakulása
1 Béralap 10,0
2 Társadalombiztosítási járulék 4,3
3 Dologi kiadások 52,2 69,1
20 Kárpótlási feladatok végrehajtása
1 Béralap 12,0
2 Társadalombiztosítási járulék 5,2
3 Dologi kiadások 10,5 25,5
22 Szomszédos országok diákjai (ágazati)
3 Dologi kiadások 127,0 47,3
23 Történelmi dokumentum- és játékfilmek készítésére
3 Dologi kiadások 350,0 350,0
24 Doktorandusz képzés (ágazati)
1 Béralap 155,0
2 Társadalombiztosítási járulék 90,2
3 Dologi kiadások 68,8 98,0
25 Határon túli pedagógusok továbbképzése
1 Béralap 20,0
2 Társadalombiztosítási járulék 8,8
3 Dologi kiadások 32,2 31,2
26 Magyarországi nemzetiségi, etnikai kisebbségi feladatok
1 Béralap 80,0
2 Társadalombiztosítási járulék 35,2
3 Dologi kiadások 104,8 28,9
27 Nemzetiségi, etnikai, kisebbségi anyanyelvű irodalmi művek támogatása
3 Dologi kiadások 10,0 10,0
28 Felsőoktatási oktatói bérkorrekció (ágazati)
1 Béralap 695,0
2 Társadalombiztosítási járulék 305,0
3 Dologi kiadások 20,6
29 Felzárkózás az európai felsőoktatáshoz, világbanki program
3 Dologi kiadások 300,0 4,2
4 Normatív finanszírozás
1 Felsőoktatási intézmények hallgatóinak pénzbeli juttatásai
3 Dologi kiadások 838,4 45,0
2 Hitoktatók díjazása
1 Béralap 498,5
2 Társadalombiztosítási járulék 219,4
3 Dologi kiadások 704,5
3 Humán szolgáltatások normatív állami támogatása az egyházi, alapítványi és magánintézményeknél
3 Dologi kiadások 2.498,1 2 506,2
4 Nem állami intézmények bérpolitikai kerete
3 Dologi kiadások 17,7
5 Feladatfinanszírozás
1 Szociálisszakember-képzés
1 Béralap 4,5
2 Társadalombiztosítási járulék 2,0
2 Demonstrátori díjak
3 Dologi kiadások 12,0
3 Felsőoktatási kulturális rendezvények támogatása
1 Béralap 1,0
2 Társadalombiztosítási járulék 0,4
3 Dologi kiadások 5,5 1,0
4 Kollégiumi berendezések cseréje és pótlása
3 Dologi kiadások 14,8
5 Egyéb oktatási célfeladatok
1 Béralap 2,4
2 Társadalombiztosítási járulék 5,3
3 Dologi kiadások 17,6 6,4
6 Művészeti ösztöndíjak
3 Dologi kiadások 27,3 0,8
7 Külföldi támogatásokhoz való hozzájárulás
3 Dologi kiadások 27,7 6,3
8 Vagyon-, munka- és tűzvédelem
1 Béralap 4,5
2 Társadalombiztosítási járulék 1,9
3 Dologi kiadások 2,2 1,4
9 Energiaracionalizálás többletei
3 Dologi kiadások 9,2 3,1
10 Igazgatási beruházások
3 Dologi kiadások 15,7
11 Polgári védelem
3 Dologi kiadások 3,9 0,4
12 EUREKA Koordinációs Iroda
3 Dologi kiadások 3,5 3,5
3 Dologi kiadások 3,5
13 Fogyatékosok korai fejlesztése
3 Dologi kiadások 18,8 18,7
14 Oktatási lapok támogatása
1 Béralap 1,0
2 Társadalombiztosítási járulék 0,4
3 Dologi kiadások 24,1 24,1
15 Magyar-Holland Oktatásközvetítő Iroda
3 Dologi kiadások 2,0 2,0
16 Felsőoktatási kutatások
1 Béralap 79,1
2 Társadalombiztosítási járulék 34,9
3 Dologi kiadások 56,0 11,8
1 Béralap 79,1
2 Társadalombiztosítási járulék 34,9
3 Dologi kiadások 56,0
17 Felsőoktatási speciális programok
1 Béralap 25,0
2 Társadalombiztosítási járulék 11,0
3 Dologi kiadások 70,0
18 Múzeumok kulturális és műkincs vagyonvédelmi feladatai
3 Dologi kiadások 79,0
20 Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola
3 Dologi kiadások 123,5
6 Társadalmi szervezetek támogatása
1 Oktatási, közművelődési és művészeti szövetségek, társaságok és egyesületek
3 Dologi kiadások 105,5 110,2
2 TIT intézmények támogatása
3 Dologi kiadások 50,0 50,7
7 Egyházak támogatása
1 Egyházak alapműködésének támogatása
3 Dologi kiadások 980,0 980,0
4 Egyházi közgyűjtemények támogatása
3 Dologi kiadások 140,0 140,0
5 Egyházi egyéb céltámogatása 1,0
6 Egyházi alapintézmények felújítása, beruházás, fejlesztés
3 Dologi kiadások 870,0 870,0
7 Pannonhalma rekonstrukciója
3 Dologi kiadások 100,0 100,0
8 Dohány utcai Zsinagóga rekonstrukciója
3 Dologi kiadások 200,0 200,0
9 Bazilika rekonstrukciója
3 Dologi kiadások 70,0 70,0
10 Baár-Madas Református Gimnázium rekonstrukciója
3 Dologi kiadások 100,0 100,0
11 Egyházak közszolgálati tevékenysége
3 Dologi kiadások 451,5 451,5
12 Egyházi központi bérpolitikai intézkedés
1 Béralap 9,0
2 Társadalombiztosítási járulék 3,8
3 Dologi kiadások 0,2 58,4
13 Egyházi oktatási intézmények felújítása, karbantartása, bővítése
3 Dologi kiadások 400,0 400,0
14 Egyházi oktatási intézmények áfa-kompenzációja
3 Dologi kiadások 1,0
8 Alapítványok támogatása
1 Eötvös Alapítvány
3 Dologi kiadások 14,0
2 Osztrák-Magyar Tudományos és Kooperációs Akció Alapítvány
3 Dologi kiadások 12,0 12,0
3 Feszty-körkép Alapítvány
3 Dologi kiadások 46,2 46,2
5 Alternatív Közgazdasági Gimnázium
3 Dologi kiadások 5,5 5,5
6 Mozgókép Alapítvány
3 Dologi kiadások 831,6 831,6
7 Magyar Könyv Alapítvány
3 Dologi kiadások 100,0 100,0
8 Magyar Alkotóművészeti Alapítvány
3 Dologi kiadások 150,0 270,0
9 Pető Alapítvány
3 Dologi kiadások 271,9 282,4
10 Autizmus Alapítvány
3 Dologi kiadások 5,0 5,0
11 Német Iskola Alapítvány
3 Dologi kiadások 1,0 1,0
12 GANDHI Alapítvány
3 Dologi kiadások 80,0 80,0
13 Magyar Kultúra Alapítvány
3 Dologi kiadások 70,0 70,0
14 Németh László Közép-európai Népi Akadémia
3 Dologi kiadások 50,0 50,0
15 Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány
3 Dologi kiadások 552,5
9 Fejezeti tartalék 70,8
22 Alapok támogatása
1 Felzárkózás az Európai Felsőoktatáshoz Alap 1.000,0 1.000,0
XVIII. fejezet kiadásai összesen: 53.794,0 58.831,6
XIX. IPARI ÉS KERESKEDELMI MINISZTÉRIUM
1 Ipari és Kereskedelmi Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 353,2 386,7
2 Társadalombiztosítási járulék 156,7 185,6
3 Dologi kiadások 254,2 534,7
2 Felújítás 5,2
2 Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ
1 Működési költségvetés
1 Béralap 7,1 8,4
2 Társadalombiztosítási járulék 3,1 3,6
3 Dologi kiadások 20,0 17,0
3 Tartalékgazdálkodási Igazgatóság
1 Működési költségvetés
1 Béralap 216,7 232,1
2 Társadalombiztosítási járulék 124,8 156,3
3 Dologi kiadások 8.635,3 14.337,3
2 Felújítás 90,0 37,7
4 Országos Kisvállalkozás-fejlesztési Iroda
1 Működési költségvetés
1 Béralap 23,4 24,9
2 Társadalombiztosítási járulék 10,3 11,1
3 Dologi kiadások 22,1 21,8
5 Minőségellenőrző intézetek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 204,8 244,1
2 Társadalombiztosítási járulék 92,6 116,9
3 Dologi kiadások 227,0 400,9
2 Felújítás 3,5 18,7
6 Állami Energetikai és Energiabiztonság-technikai Felügyelet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 223,3 145,6
2 Társadalombiztosítási járulék 99,2 59,1
3 Dologi kiadások 211,0 201,3
2 Felújítás 1,6
8 Idegenforgalmi intézőbizottságok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 16,1 15,9
2 Társadalombiztosítási járulék 7,1 6,8
3 Dologi kiadások 43,8 43,2
2 Felújítás 0,8
9 Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium
1 Működési költségvetés
1 Béralap 9,0 8,9
2 Társadalombiztosítási járulék 4,0 4,1
3 Dologi kiadások 8,7 11,1
2 Felújítás 0,8
10 Péch Antal Bányaipari Aknászképző Technikum
1 Működési költségvetés
1 Béralap 25,4 23,7
2 Társadalombiztosítási járulék 10,6 10,5
3 Dologi kiadások 16,6 25,9
11 Tanbányák
1 Működési költségvetés
1 Béralap 68,0 66,6
2 Társadalombiztosítási járulék 30,5 28,2
3 Dologi kiadások 56,0 70,2
2 Felújítás 2,0
12 Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola
1 Működési költségvetés
1 Béralap 136,6 173,7
2 Társadalombiztosítási járulék 52,1 61,2
3 Dologi kiadások 172,5 275,3
2 Felújítás 3,7 3,7
13 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
1 Működési költségvetés
1 Béralap 3,7 4,1
2 Társadalombiztosítási járulék 1,5 1,7
3 Dologi kiadások 1,6 4,5
15 IKM Gépjárműjavító Üzem
1 Működési költségvetés
1 Béralap 14,3 9,6
2 Társadalombiztosítási járulék 6,2 4,2
3 Dologi kiadások 20,5 19,6
16 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség
1 Működési költségvetés
1 Béralap 150,9 172,4
2 Társadalombiztosítási járulék 66,3 79,9
3 Dologi kiadások 58,6 154,0
17 Központi Földtani Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 22,4 17,6
2 Társadalombiztosítási járulék 9,2 8,0
3 Dologi kiadások 16,8 25,8
2 Felújítás 14,0 0,1
18 Magyar Állami Földtani Intézet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 126,2 169,0
2 Társadalombiztosítási járulék 51,8 79,8
3 Dologi kiadások 163,1 210,3
2 Felújítás 5,5
19 Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 186,8 224,5
2 Társadalombiztosítási járulék 80,3 100,8
3 Dologi kiadások 254,1 323,2
2 Felújítás 4,8
20 Építőgépkezelőket Képző Központ
1 Működési költségvetés
1 Béralap 19,2 22,5
2 Társadalombiztosítási járulék 6,6 9,5
3 Dologi kiadások 18,2 38,3
21 IKM Gyermekjóléti intézmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 7,8 8,4
2 Társadalombiztosítási járulék 3,4 3,8
3 Dologi kiadások 4,6 7,0
2 Felújítás 0,6
22 IKM üdülők
1 Működési költségvetés
1 Béralap 11,7 9,0
2 Társadalombiztosítási járulék 5,0 4,0
3 Dologi kiadások 15,2 23,6
2 Felújítás 1,6
23 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 0,6
2 Felújítás 18,1
2 Ágazati és célfeladatok
2 Kiemelt jelentősségű kormányzati beruházások
1 Jamburgi gázvezeték építés 2.500,0 802,0
2 1993. évi pénzforgalmi maradvány 398,0
3 Alapítványok támogatása
1 Fogyasztók Tisztességes Tájékoztatásáért Alapítvány
12,0

12,0
24 Alapok támogatása
1 Idegenforgalmi Alap 500,0 500,0
2 Intervenciós Alap 150,0 150,0
XIX. fejezet kiadásai összesen: 16.161,1 21.591,5
XX. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1 Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 214,0 238,3
2 Társadalombiztosítási járulék 94,1 107,3
3 Dologi kiadások 366,5 324,0
2 Felújítás 7,0 7,0
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 20,0 29,7
2 Országos Műemlékvédelmi Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 219,7 189,1
2 Társadalombiztosítási járulék 96,3 85,1
3 Dologi kiadások 871,7 688,0
2 Felújítás 2,5 2,0
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 100,0 101,8
3 Országos Meteorológiai Szolgálat
1 Működési költségvetés
1 Béralap 138,2 142,1
2 Társadalombiztosítási járulék 60,5 60,2
3 Dologi kiadások 92,4 192,8
2 Felújítás 7,5 7,5
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 8,0 70,8
4 Környezetgazdálkodási Intézet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 122,0 110,1
2 Társadalombiztosítási járulék 52,8 51,1
3 Dologi kiadások 125,5 176,7
2 Felújítás 4,0 4,6
5 Természetvédelmi területi szervek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 150,3 190,1
2 Társadalombiztosítási járulék 66,2 84,3
3 Dologi kiadások 146,9 305,8
2 Felújítás 22,1 22,2
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 4,6 4,0
6 Környezetvédelmi területi szervek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 384,2 465,9
2 Társadalombiztosítási járulék 169,0 216,4
3 Dologi kiadások 300,5 486,5
2 Felújítás 30,3 28,3
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 7,4 12,1
7 Területi főépítészi szervek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 14,0 15,1
2 Társadalombiztosítási járulék 6,2 7,1
3 Dologi kiadások 47,7 51,0
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati és célfeladatok
5 Duna Bizottság Ökológiai Titkársága 14,9
6 Az Alföld időszerű környezetvédelmi feladatai 9,5
7 Környezeti kárelhárítás 13,3
8 Kormányzati beruházások, beruházási célprogram
1 Területfejlesztési feladatok 20,0 19,7
9 Duna monitoring 20,4
10 Grassalkovich Kastély Alapítvány támogatása 110,0 110,0
11 Szigetközi térség kárainak mérséklése 16,0
12 A Hágai jogvita környezeti-ökológiai megalapozása 10,0
3 Fejezeti tartalék 0,4
9 Alapok támogatása
1 Területfejlesztési Alap 4.700,0
XX. fejezet kiadásai összesen: 4.066,6 9.306,7
XXI. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
1 MTA Titkársága
1 MTA Titkárság Igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 68,5 83,7
2 Társadalombiztosítási járulék 29,5 35,9
3 Dologi kiadások 43,7 96,4
2 Felújítás 3,1
2 MTA Tudományos Minősítő Bizottság
1 Működési költségvetés
1 Béralap 96,8 92,3
2 Társadalombiztosítási járulék 39,6 39,6
3 Dologi kiadások 419,0 441,0
3 MTA Tudóstámogatás
1 Működési költségvetés
1 Béralap 229,0 200,4
2 Társadalombiztosítási járulék 101,4 93,8
3 Dologi kiadások 12,5
4 Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia
1 Működési költségvetés
1 Béralap 2,2 1,4
2 Társadalombiztosítási járulék 0,9 0,5
3 Dologi kiadások 6,6 6,5
3 MTA Könyvtár
1 Működési költségvetés
1 Béralap 54,6 57,9
2 Társadalombiztosítási járulék 23,8 24,6
3 Dologi kiadások 76,8 113,7
4 MTA természettudományi kutatóintézetei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1.665,0 1.676,2
2 Társadalombiztosítási járulék 716,4 732,5
3 Dologi kiadások 1.181,8 3.029,5
2 Felújítás 165,8
5 MTA társadalomtudományi kutatóintézetek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 375,2 438,0
2 Társadalombiztosítási járulék 142,2 167,3
3 Dologi kiadások 77,5 502,6
2 Felújítás 0,4
6 MTA területi akadémiai központok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 10,6 13,1
2 Társadalombiztosítási járulék 4,2 5,7
3 Dologi kiadások 13,9 32,5
2 Felújítás 3,2
7 MTA kutatást kiszolgáló szervezetei
1 Kutatást kiszolgáló szervek támogatott kutatóhelyek nélkül
1 Működési költségvetés
1 Béralap 61,6 73,1
2 Társadalombiztosítási járulék 26,8 34,2
3 Dologi kiadások 52,3 348,6
2 Felújítás 7,1
2 MTA támogatott kutatóhelyek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 170,5 175,4
2 Társadalombiztosítási járulék 75,0 82,2
3 Dologi kiadások 34,4 97,1
2 Felújítás 3,6
8 MTA egyéb intézményei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 33,2 37,9
2 Társadalombiztosítási járulék 14,3 17,1
3 Dologi kiadások 59,8 81,3
2 Felújítás 14,4
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 49,4
2 Társadalombiztosítási járulék 11,7
3 Dologi kiadások 37,0 92,1
2 Felújítás 274,6
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 100,0 106,1
2 Célelőirányzatok
4 Tudós társaságok támogatása
3 Dologi kiadások 11,6 26,9
6 Tudományos könyv- és folyóiratkiadás
3 Dologi kiadások 98,7 125,8
7 Nemzetközi kapcsolatok
3 Dologi kiadások 164,0
8 Fiatal kutatók pályázatos támogatása
1 Béralap 60,0
2 Társadalombiztosítási járulék 13,2
3 Dologi kiadások 26,8
XXI. fejezet kiadásai összesen: 6.754,1 9.393,0
XXII. MAGYAR TÁVIRATI IRODA
1 Magyar Távirati Iroda gazdálkodó szervezete
1 Működési költségvetés
1 Béralap 43,1 56,7
2 Társadalombiztosítási járulék 18,5 26,1
3 Dologi kiadások 8,8 7,2
2 Magyar Távirati Iroda intézmény
1 Működési költségvetés
1 Béralap 374,7 378,9
2 Társadalombiztosítási járulék 149,7 184,5
3 Dologi kiadások 517,3 756,6
2 Felújítás 28,0 22,3
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 120,0 135,2
XXII. fejezet kiadásai összesen: 1.260,1 1.567,5
XXV. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 84,0 86,8
2 Társadalombiztosítási járulék 36,7 39,4
3 Dologi kiadások 83,7 69,8
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 0,3
2 Ágazati célfeladatok
1 Versenytörvénnyel kapcsolatos feladatokra 5,6
XXV. fejezet kiadásai összesen: 210,0 196,3
XXVI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
1 KSH Központi Igazgatás
1 Működési költségvetés
1