A jogszabály mai napon ( 2020.06.05. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

146/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya között Prágában, 1994. március 8-án aláírt növényvédelmi együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről

(Az Egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1994. június 21-én megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya között Prágában, 1994. március 8-án aláírt növényvédelmi együttműködésről szóló Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„EGYEZMÉNY
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya között növényvédelmi együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)

- a növényvédelem területén meglévő együttműködés elmélyítésére irányuló szándékuktól vezérelve,

- hogy fokozzák országuk területének védelmét a járványos károsítók elterjedésével szemben, s csökkentsék hatásuk következményeként előállott károkat,

- hogy elősegítsék a kölcsönös árucsere-forgalmat, a vetőmag, a szaporítóanyag és növényi eredetű áruk kölcsönös cseréjét,

- megteremtsék ezen termékek átmenő forgalmának növény-egészségügyi biztonságát

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

Az Egyezményben

a) növények és növényi termékek alatt az élő növényeket, azok részeit, továbbá mindazon növényi eredetű termékek összességét kell érteni, amelyek a Szerződő Felek országának rendelkezései szerint a behozatali, kiviteli és átmenő forgalomban növény-egészségügyi vizsgálati kötelezettség alá tartoznak,

b) károsító alatt azok a növényi betegségek kórokozói, állati szervezetek és gyommagvak értendők, amelyek a Szerződő Felek országában nem fordulnak elő, vagy jelen vannak, de elterjedésük nem széles körű, illetőleg szétterjedésük, járványos felszaporodásuk a növényre, növényi termékre káros lehet, és a Szerződő Felek előírásai ezeket karanténnak tekintik,

c) növény-egészségügyi bizonyítvány a FAO 1979. évi rendelkezésével módosított, 1951. december 6-án, Rómában elfogadott Nemzetközi Növényvédelmi Egyezmény alapján, egységes iratmintával igazolt, növényvédelmi hatósági nyilatkozat.

2. Cikk

Az Egyezmény mellékleteit a Szerződő Felek karantén károsító jegyzékei képezik. A Szerződő Felek ezeket a jegyzékeket módosíthatják.

3. Cikk

A Szerződő Felek illetékes szervei

a) kölcsönösen tájékoztatják egymást a növények és növényi termékek kivitelére, behozatalára és átmenő forgalmára vonatkozó növény-egészségügyi követelményekről,

b) a 3. Cikk „a” szakaszában említett követelmények érvényesítése során gondoskodnak a növények és növényi termékek küldeményeinek az Egyezmény mellékletében felsorolt károsítóktól való mentessége szakszerű ellenőrzéséről és a vizsgálat megtörténtét, illetőleg az importáló ország előírásainak való megfelelést növény-egészségügyi bizonyítvány kiállításával igazolják. Az egymás országán keresztül történő szállítás során is betartják a behozatali küldeményekre vonatkozó feltételeket. A küldemények vizsgálatát a Szerződő Felek saját országukban rendszeresített módszerekkel végzik,

c) az Egyezmény mellékletét képező károsítók jegyzékében, vagy a növény-egészségügyi követelményekben bekövetkezett változásokat egymás felé késedelem nélkül jelzik,

d) az új károsítók előfordulásáról haladéktalanul tájékoztatják egymást.

4. Cikk

A Szerződő Felek biztosítják, hogy saját szerveik és szervezeteik a növények és növényi termékek az egyik Szerződő Fél országából a másik Szerződő Fél országába történő kivitele és behozatala, vagy területén történő áthaladása esetében betartják a másik Szerződő Fél növényvédelmi előírásait.

5. Cikk

a) Növényi eredetű küldeményeknél olyan csomagolást alkalmaznak, amellyel a károsítók terjedése csak kivételes esetben fordulhat elő.

b) Szállításhoz a károsítók behurcolására alkalmas szennyezésektől megtisztított, szükség esetén fertőtlenített szállító eszközt használnak.

c) Növényi termőközeg szállítása a Szerződő Felek növény-egészségügyi követelményei szerint történik.

6. Cikk

a) Valamennyi növény-egészségügyi ellenőrzés alá eső áruküldeményt, melynek kivitelére az egyik Szerződő Fél országából a másik Szerződő Fél országába vagy országán keresztül kerül sor, a növényvédelmi feladatot ellátó szerv által kiállított növény-egészségügyi bizonyítvánnyal kell ellátni, amely igazolja, hogy az áru teljesen mentes a fogadó országban karantén alá eső károsítóktól.

b) A Szerződő Felek diplomáciai testületei részére vagy rajtuk keresztül ajándékként, illetve csere céljából érkező növényeket tartalmazó küldeményeket az Egyezményben foglaltak szerint kell kezelni.

c) A Szerződő Felek illetékes szervei jogosultak az egyes szállítmányok behozatala esetében kiegészítő növényvédelmi feltételeket meghatározni.

7. Cikk

Amennyiben a növény-egészségügyi ellenőrzés során karantén károsítók felfedezésére, vagy az importáló ország növényvédelmi előírásainak bármiféle megsértésére kerül sor, a Szerződő Felek illetékes szerveinek jogukban áll a szállítmány átvételének elutasítása, megsemmisítése, vagy más, megfelelő intézkedések foganatosítása.

8. Cikk

A Szerződő Felek megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy károsítók behurcolását harmadik országból is megakadályozzák. A növényeket, növényi termékeket tartalmazó küldemények átmenő forgalmát akkor engedélyezik, ha azok növény-egészségügyi bizonyítvánnyal rendelkeznek - kivéve, ha ettől eltérő jogszabály vagy illetékes szerv intézkedik - és megfelelnek azon országok növény-egészségügyi követelményeinek, amelynek területén a küldemény majd áthalad.

9. Cikk

A Szerződő Felek illetékes szervei szükség esetén, lehetőség szerint, kölcsönös megállapodás alapján szakmai, műszaki és egyéb jellegű segítséget nyújtanak egymásnak a növényvédelemben.

10. Cikk

A Szerződő Felek illetékes szervei

a) a megjelenést követő két hónapon belül kölcsönösen kicserélik a növényvédelemről szóló törvényt és jogszabályokat,

b) kölcsönösen megküldik egymásnak országukban megjelenő hivatalos növényvédelmi folyóiratot, valamint évente az Engedélyezett növényvédő szerek jegyzékét.

11. Cikk

a) Növények és növényi termékek növény-egészségügyi ellenőrzését a Szerződő Felek a határállomásokon, vagy az illetékes szervek által engedélyezett esetekben belföldön közösen végzik el.

b) A növény-egészségügyi ellenőrzéseket a két Fél egyeztetése esetén, az egyik Szerződő Fél illetékes szervei a másik Fél országában is elvégezhetik. A Fogadó Szerződő Fél, szükség esetén hivatalos helyiséget, optikai berendezéseket, laboratóriumi felszerelést és a munkálatokhoz szükséges más segédeszközöket rendelkezésre bocsát, továbbá úgy szervezi a munkát, hogy a munkavédelmi előírásoknak is megfeleljenek.

c) A Szerződő Felek illetékes szervei külön megállapodásban, minden egyes esetre meghatározzák a növény-egészségügyi vizsgálatok menetét és további feltételeit.

12. Cikk

A Szerződő Felek illetékes szervei jelen Egyezmény teljesítésével összefüggő gyakorlati kérdések megoldása céljából, szükség esetén, közös tanácskozást tartanak. A tanácskozások megrendezésére, felváltva a Magyar Köztársaságban és a Cseh Köztársaságban kerül sor. A tanácskozás helyét és idejét a Szerződő Felek kölcsönös megállapodás alapján határozzák meg.

A delegációk nemzetközi utazási költségeit a küldő fél, míg a szállás és ellátás, valamint a látogatás során felmerülő belföldi utazási költségeket viszonossági alapon, a fogadó vagy megegyezés szerint a küldő ország viseli.

13. Cikk

1. Jelen Egyezmény teljesítésével összefüggő tevékenységet

- a magyar fél részéről a Magyar Köztársaság Földművelésügyi Minisztériumának,

- a cseh fél részéről a Cseh Köztársaság Mezőgazdasági Minisztériumának

illetékes szervei koordinálják.

2. Jelen Egyezmény előírásainak alkalmazásával kapcsolatosan felmerülő vitás kérdéseket a Szerződő Felek szakértői közvetlen tárgyalással rendezik.

14. Cikk

Az Egyezmény rendelkezései nem érintik a Szerződő Felek egyéb kétoldalú vagy nemzetközi egyezményekből származó jogait és kötelezettségeit.

15. Cikk

A Szerződő Felek a jelen Egyezményt ötéves időtartamra kötik, és érvényessége automatikusan meghosszabbodik további öt évvel, amennyiben a Szerződő Felek valamelyike legkésőbb 12 hónappal az Egyezmény lejárta előtt írásban nem mondja fel.

Ezt az Egyezményt a Szerződő Felek országai belső jogszabályainak megfelelően jóvá kell hagyni, és a jóváhagyásról szóló jegyzékváltás napján lép hatályba.

16. Cikk

Jelen Egyezmény hatálybalépésének időpontjától a Magyar Köztársaság és a Cseh Köztársaság vonatkozásában hatályát veszti:

- Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között a növényvédelem területén történő együttműködésről (Budapest, 1969. október 25.),

- Megállapodás a Magyar Népköztársaság Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériuma és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Szövetségi Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériuma között a közös növény-egészségügyi ellenőrzések végrehajtásáról (Moszkva, 1988. december 12.).

Készült Prágában, 1994. március 8-án, két eredeti példányban, magyar és cseh nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

A Magyar Köztársaság
részéről
A Cseh Köztársaság
részéről”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1994. június 21. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendeletben foglaltak végrehajtásáért a földművelésügyi miniszter a felelős.

Melléklet a 146/1994. (XI. 17.) Korm. rendelethez

ANNEX
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti növényvédelmi karantén és a növényvédelmi Együttműködési Egyezményhez

I.

List of the Republic of Hungary on quarantine and dangerous pests

A) Quarantine pests

1. Viruses and virus-like organisms
1.1. Apricot chlorotic leafroll MLO
1.2. Barley stripe mosaic virus
1.3. Beet leaf curl virus
1.4. Cherry necrotic rusty mottle disease
1.5. Cherry rasp leaf virus (American)
1.6. Chrysanthemum stunt viroid
1.7. Elm phloem necrosis MLO
1.8. Grapevine flavescence dorée MLO
1.9. Peach American mosaic disease
1.10. Peach phoni RLO
1.11. Peach rosette MLO
1.12. Peach X-disease MLO
1.13. Peach yellows MLO
1.14. Pear decline MLO
1.15. Potato spindle tuber viroid
1.16. Potato viruses and virus-like organisms (non European)
1.17. Plum American line pattern virus
1.18. Raspberry leaf curl virus (American)
1.19. Strawberry latent C disease
1.20. Strawberry vein banding virus
1.21. Strawberry witches broom MLO
1.22. Tomato ringspot virus
2. Bacteria
2.1. Corynebacterium insidiosum (Mc. Culloch, 1925) Jensen, 1934
2.2. Corynebacterium sepedonicum (Spieckermann et Koffhoff, 1914) Skaptason et Brukholder, 1942
2.3. Erwinia amylovora (Burill, 1882) Winslow et. al., 1920
2.4. Erwinia stewartii (Smith, 1898) Dye, 1936
2.5. Pseudomonas caryophylii (Burkholder, 1942) Starr et Burkholder 1942
2.6. Pseudomonas solanacearum (Smith, 1896) Smith, 1914
2.7. Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al., 1970) Young et al., 1973
2.8. Xanthomonas ampelina (Panagopoulos, 1969)
2.9. Xanthomonas campestris pv. citri (Hasse, 1915) Dye, 1978
2.10. Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith, 1903) Dye, 1978
2.11. Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama, 1922) Dye, 1978
2.12. Xanthomonas campestris pv. oryzicola (Fang et al., 1957) Dye, 1978
2.13. Xanthomonas fragariae (Kennedy et King, 1962)
2.14. Xanthomonas populi (Ridé, 1935) Ridé et Ridé, 1962
3. Fungi
3.1. Angiosorus solani (Thirum et O Brien, 1972)
3.2. Apiosprina morbosa (Schwein v. Arx, 1954)
3.3. Atropellis spp.
3.4. Ceratocystis fagacearum (Bertz) Hunt, 1956
3.5. Ceratocystis fimbriata Ell. et Halsted f.sp. platani (Walter, 1958)
3.6. Ceratocystis ulmi (Buisman) C. Moreau, 1952
3.7. Cersoseptoria pini-densiflorae (Hori et Nambu, 1976)
3.8. Cryphonectria parasitica (Murr.) M.E. Barr, 1978
3.9. Chrysomyxa arctostaphyli (Dietel, 1984)
3.10. Cronartium spp. (non European)
3.11. Endocronartium spp. (non European)
3.12. Guignardia laricina (Saw) Yamamoto et K Ito, 1961
3.13. Gymnosporangium spp. (non European)
3.14. Hamaspora longissima (Thüm) Körn, 1877
3.15. Inonotus weirii (Murill) Kotlaba et Pouzar, 1970
3.16. Melamspora farlowii (Arthur) J. Davis, 1968
3.17. Mycosphaerella larici-leptolepis (K Ito et al., 1957)
3.18. Mycosphaerella populorum (G. E. Thompson, 1941)
3.19. Ophiostoma roboris (Georgescu et Teodoru, 1948)
3.20. Peridermium spp. (non European)
3.21. Phoma andina (Turkensteen, 1978)
3.22. Phoma exigua Desm. var. foveata (Foister) Boerema, 1967
3.23. Phyllosticta solitaria (Ellis et Everh., 1895)
3.24. Phytophtora fragariae (Hickman, 1940)
3.25. Puccinia horiana (Henn., 1901)
3.26. Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers, 1944
3.27. Septoria lycopersici var. malagutii (Ciccarone et Boerema)
3.28. Stenocarpella maydis (Berk.) Sutton, 1980
3.29. Stenocarpella macrospora (Earle) Sutton, 1977
3.30. Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival, 1909
3.31. Tilletia indica (Mitra, 1931)
3.32. Trechispora brinkmannii (Shear) Duggar, 1943
3.33. Uromyces transversalis (Thuem.) Wint., 1884
4. Parasite plants
4.1. Arceuthodium spp. (non European)
5. Nematodes
5.1. Bursaphelechus xylophilus (Steiner et Bührer, 1934) Nickle, 1970
5.2. Globodera pallida (Stone, 1973)
5.3. Globodera rostochiensis (Wollenweber, 1928)
5.4. Nacobbus aberrans (Thorne, 1935) Thorne et Allen
5.5. Radopholus similis (Cobb, 1893) Thorne, 1949
6. Insects
6.1. Acleris variana (Fernal, 1895)
6.2. Amauromyza maculosa (Malloch, 1935)
6.3. Anomala orientalis (Waterhause, 1875)
6.4. Anthonomus grandis (Boheman, 1843)
6.5. Cacoecimorpha pronubana (Hübner, 1977)
6.6. Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824)
6.7. Conotrachelus nenuphar (Herbst, 1975)
6.8. Cydia prunivora (Walsh, 1887)
6.9. Diaphorina citri (Kuway, 1903)
6.10. Epichoristodes acerbella (Walker, 1864)
6.11. Gonipterus scutellatus (Gyllenhal, 1833)
6.12. Heliothis armigera (Hübner, 1808)
6.13. Liriomyza huidobrensis (Blanchard, 1940)
6.14. Liriomyza sativae (Blachard, 1940)
6.15. Liriomyza trifolii (Burgess, 1880)
6.16. Opoqona sacchari (Bojer, 1895)
6.17. Phthorimaea operculella (Zeller, 1873)
6.18. Pissodes spp. (non European)
6.19. Popillia japonica (Newmen, 1838)
6.20. Premnotrypes spp. (Andean)
6.21. Psudococcus comstocki (Kuwana, 1902)
6.22. Spodoptera littoralis (Boisduval, 1833)
6.23. Spodoptera litura (Fabricius, 1755)
6.24. Scolytidae (non European)
6.25. Toxoptera citricida (Kirkaldy, 1907)
6.26. Trioza erytreae (Del G., 1897)
6.27. Trogoderma granarium (Everts, 1898)
6.28. Trypetidae (non European)

B) Dangerous pests

1. Viruses and virus-like organisms
1.1. Alfalfa mosaic virus on grapevine
1.2. Apple mosaic virus
1.3. Apple poliferation mycoplasma
1.4. Apple rubberi wood mycoplasma
1.5. Arabis mosaic virus
1.6. Bean common mosaic virus
1.7. Bean yellow mosaic virus
1.8. Beet necrotic yellow vein virus
1.9. Carnation mottle virus
1.10. Carnation necrotic fleck virus
1.11. Carnation ringspot virus
1.12. Cherry leafroll virus
1.13. Chrysanthemum aspermy virus
1.14. Chrysanthemum virus B
1.15. Chrysanthemum chlorotic mottle viroid
1.16. Cymbidium mosaic virus
1.17. Cucumber mosaic virus
1.18. Gooseberry vein banding virus
1.19. Grapevine Bulgarian latent virus
1.20. Grapevine chrome mosaic virus
1.21. Grapevine fanleaf virus
1.22. Grapevine line pattern virus
1.23. Grapevine leafroll virus
1.24. Grapevine stem pitting
1.25. Grapevine yellow mosaic virus
1.26. Lettuce mosaic virus
1.27. Odontoglossum ringspot virus
1.28. Pea seedborne mosaic virus
1.29. Pear stony pit virus
1.30. Pear vein yellow virus
1.31. Plum pox virus
1.32. Potato leafroll virus
1.33. Potato purple top roll MLO
1.34. Potato virus A
1.35. Potato virus M
1.36. Potato virus S
1.37. Potato virus X
1.38. Potato virus Y
1.39. Prune dwarf viruses
1.40. Prunus necrotic ringspot virus
1.41. Raspberry ringspot virus
1.42. Rose mosaic virus
1.43. Rose wilt virus
1.44. Stolbur MLO
1.45. Strawberry crincle virus
1.46. Strawberry latent ringspot virus
1.47. Strawberry mottle virus
1.48. Tabacco mosaic virus
1.49. Tabacco rattle virus
1.50. Tabacco ringspot virus
1.51. Tomato black ring virus
2. Bacteria
2.1. Agrobacterium radiobacter pv. tumefaciens (E. F. Smith et Town, 1907) Dye, 1978
2.2. Corynebacterium flaccumfaciens (Hedges, 1922) Dowson, 1942
2.3. Corynebacterium michiganense (Smith, 1910) Jensen, 1934
2.4. Erwinia chrysanthemi pv. chrysanthemi (Brukholder et al., 1953)
2.5. Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers, 1958) Dickey, 1979
2.6. Pseudomonas syringae pv. pisi (Sackett, 1916) Young et al., 1978
2.7. Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith, 1897) Dye, 1978
3. Fungi
3.1. Cochliobolus carbonum (R.R. Nelson, 1959)
3.2. Cochliobolus heterostrophus (Drechsler, 1934)
3.3. Diaporthe helianthi (Munt. Cvetk et al., 1981)
3.4. Fomes annosus (Fr.) Cooke, 1885
3.5. Fusarium spp.
3.6. Hypoxylon mammatum (Wahlenb.) I.H. Miller, 1961
3.7. Phialophora cinerescens (Wollenw.) v. Beyma, 1940
3.8. Phytophthora capsici (Leonian, 1922)
3.9. Phytophthora trunk canker
3.10. Plasmopara halstedii (Farl.) Berl. et de Tony, 1888
3.11. Roesleria pallida (Fries) Sacc.
3.12. Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) De Bary, 1884
3.13. Spongospora subterranea (Wallr.) Jonson, 1892
4. Nematodes
4.1. Aphelenchoides besseyi (Christie, 1942)
4.2. Aphelenchoides fragariae (Ritz. Bos., 1890)
4.3. Aphelenchoides Ritzema-Bosi (Schwartz, 1911)
4.4. Virus-vector nematodes
4.4.1. Longidorus elongatus
(de Man/Thorne et Schwarger,)
4.4.2. Xiphinema diversicaudatum (Micoletzky et Thorne,)
4.4.3. Xiphinema index (Thone et Allen,)
4.4.4. Xiphinema italiae (Meyl,)
4.4.5. Xiphinema pachtaicum (Tulaganov et Kirjanova,)
4.4.6. Xiphinema vuittenenzi (Luk, Lima, Weischer et Flegg.)
5. Insects
5.1. Corythuca ciliata (Say, 1832)
5.2. Coccoidea
5.3. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch, 1855)
5.4. Ditylenchus spp.
5.5. Eriosoma lanigerum (Hsm., 1865)
5.6. Hylobius abietis (Linnaeus, 1758)
5.7. Hyphantria cunea (Drudy, 1773)
5.8. Monochamus spp.
5.9. Polyphagotarsonemus latus (Banks, 1904)
5.10. Quadraspidiotus perniciosus (Comstock, 1811)
5.11. Scolytidae
5.12. Tarsonemus pallidus (Banks, 1898)
5.13. Pests of stored products
5.13.1. Acanthoscelides obtectus (Say,)
5.13.2. Acarus siro (Linnaeus,)
5.13.3. Bruchophagus platipterus (Guszakovszkij,)
5.13.4. Bruchophagus roddi (Guszakovszkij,)
5.13.5. Bruchus pisorum (Linnaeus,)
5.13.6. Calandra granaria (Linnaeus,)
5.13.7. Calandra oryzae (Linnaeus,)
5.13.8. Calandra zeamays (Motschulszki,)
5.13.9. Ephestia elutella (Hübner,)
5.13.10. Ephestia kuehniella (Zeller,)
5.13.11. Laemophloeus ferrugineus (Stephens,)
5.13.12. Lasioderma serricorne (Linnaeus,)
5.13.13. Nemapogon granella (Linnaeus,)
5.13.14. Niptus hololeucus (Faldermann,)
5.13.15. Oryzaephilus surinamensis (Linnaeus,)
5.13.16. Pitus fur (Linnaeus,)
5.13.17. Plodia interpunctella (Hübner,)
5.13.18. Pyralis farinalis (Linnaeus,)
5.13.19. Rhizopertha dominica (Fabricius,)
5.13.20. Sitotroga cerealella (Olivier,)
5.13.21. Stegobium paniceum (Linnaeus,)
5.13.22. Tenebrio molitor (Linnaeus,)
5.13.23. Tenebrioides muritanicus (Linnaeus,)
5.13.24. Tribolium casteneum (Herbst,)
5.13.25. Tribolium confusum (Jacquelin du Val,)
5.13.26. Trogoderma glabrum (Herbst,)
6. Virus-vector aphids
6.1. Acyrtosiphon pisum (Harr,)
6.2. Aphis craccivora (Koch,)
6.3. Aphis fabae (Scopoli,)
6.4. Aphis gossypii (Glov,)
6.5. Aphis nasturtii (Kalt,)
6.6. Aphis pomi (de Geer,)
6.7. Aulacorthum solani (Kalt,)
6.8. Brachycaudus cardui (Linnaeus,)
6.9. Brachycaudus heichrysi (Kalt,)
6.10. Brachycaudus prunicola (Kalt,)
6.11. Dysaphis tulipae (B.d.F.)
6.12. Macrosiphum rosae (L.)
6.13. Mysus persicae (Sulzer,)
6.14. Phorodon humuli (Schrank,)
6.15. Sitobium luteum (Buckt,)
7. Weeds
7.1. Avena spp.
7.2. Ouscuta spp.
7.3. Orobanche spp.
7.4. Sorgum halepense (L.) pers., 1879
7.5. Seed of poisonous weeds

  Vissza az oldal tetejére