A jogszabály mai napon ( 2020.02.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

160/1994. (XII. 2.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről szóló, Bratislavában 1994. év augusztus hó 5. napján aláírt Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek) a két állam közötti kapcsolatok elmélyítésének óhajától vezérelve, állampolgáraik utazásának megkönnyítése céljából az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

Az érvényes útiokmánnyal rendelkező magyar és szlovák állampolgárok a másik Szerződő Fél állama területére rövid idejű tartózkodás céljából vízum nélkül utazhatnak be, és ott legfeljebb 90 napig tartózkodhatnak.

2. Cikk

(1) Azok az érvényes diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkező magyar, illetőleg szlovák állampolgárok, akik az egyik államnak a másik állam területén működő diplomáciai vagy konzuli képviselete személyzetének tagjai, szolgálatuk időtartama alatt a másik állam területére vízum nélkül utazhatnak be és ott tartózkodhatnak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogosultságok vonatkoznak azokra a magyar, illetőleg szlovák állampolgárokra is, akik az egyik Szerződő Fél képviselői olyan nemzetközi szervezetnél, amelynek székhelye a másik Szerződő Fél államának területén van, vagy ilyen szervezet alkalmazottai, vagy pedig nemzetközi konferencián való részvétel céljából utaznak a másik Szerződő Fél állama területére.

(3) Azonos elbírálás alá esnek az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyekkel közös háztartásban élő családtagok is, amennyiben érvényes diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkeznek.

3. Cikk

Azok a magyar vagy szlovák állampolgárok, akik a másik Szerződő Fél államának területére munkavállalás vagy más jövedelemszerző tevékenység, bevándorlás vagy 90 napnál hosszabb tartózkodás céljából kívánnak beutazni, kötelesek a fogadó állam megfelelő engedélyét és vízumát beszerezni.

4. Cikk

A Szerződő Felek illetékes szervei diplomáciai úton, haladéktalanul kölcsönösen tájékoztatják egymást a belépésre, tartózkodásra és kiutazásra vonatkozó jogszabályaik bármilyen megváltozásáról.

5. Cikk

A magyar és a szlovák állampolgárok a másik Szerződő Fél államának területén való tartózkodásuk során kötelesek annak jogszabályait betartani.

6. Cikk

(1) Ez a Megállapodás nem érinti a Szerződő Felek azon jogát, hogy a másik Szerződő Fél nemkívánatosnak tekintett állampolgárainak beléptetését vagy tartózkodását megtagadják.

(2) A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy saját állampolgáraikat bármikor, formaságok nélkül saját területükre visszafogadják.

7. Cikk

Azok a magyar vagy szlovák állampolgárok, akik a másik Szerződő Fél államának területén elvesztették útiokmányukat, a honosságuk szerinti diplomáciai vagy konzuli képviselet által pótlólag kiállított útiokmánnyal utazhatnak ki.

8. Cikk

(1) A Megállapodás alkalmazását a 6. Cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével közrendi, biztonsági vagy közegészségügyi okból bármelyik Szerződő Fél egészében vagy részben ideiglenesen felfüggesztheti.

(2) Ilyen intézkedések bevezetéséről és megszüntetéséről a másik Szerződő Felet diplomáciai úton haladéktalanul tájékoztatják.

9. Cikk

(1) A Szerződő Felek legkésőbb a Megállapodás hatálybalépését harminc nappal megelőzően, diplomáciai úton megküldik egymásnak az érvényben lévő útiokmányaik mintapéldányait.

(2) Ha a Szerződő Felek egyike a Megállapodás hatálybalépése után az érvényben lévő útiokmányait megváltoztatja, vagy új típusú útiokmányt vezet be, érvénybelépésük előtt legalább 30 nappal diplomáciai úton, a minták csatolásával értesíti a másik Szerződő Felet.

10. Cikk

(1) Ezen Megállapodás az aláírását követő harmincadik napon lép hatályba.

(2) Ezen Megállapodás hatálybalépésének napjától kezdődően a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között létrejött, 1963. évi december hó 11. napján, Prágában aláírt, a két ország közötti utasforgalomról szóló Egyezmény rendelkezései a Szerződő Felek között nem kerülnek alkalmazásra.

11. Cikk

A Megállapodás határozatlan időre szól, és azt bármelyik Szerződő Fél felmondhatja. A Megállapodás az egyik Szerződő Fél által diplomáciai úton, írásban történő felmondás kézhezvételét követő kilencvenedik napon veszti hatályát.

Készült Bratislavában, 1994. évi augusztus hónap 5. napján, két eredeti példányban, magyar és szlovák nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba. Rendelkezéseit 1994. szeptember 4-től kell alkalmazni.

(2) *  A rendelet végrehajtásáról az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére