A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

169/1994. (XII. 15.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Thaiföldi Királyság Kormánya között Bangkokban, 1993. február 17-én aláírt légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről * 

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 1993. év november hó 22. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Thaiföldi Királyság Kormánya között Bangkokban, 1993. február 17-én aláírt légiközlekedési megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„LÉGIKÖZLEKEDÉSI MEGÁLLAPODÁS
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Thaiföldi Királyság Kormánya között

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Thaiföldi Királyság Kormánya,

figyelemmel arra, hogy mind a Magyar Köztársaság, mind pedig a Thaiföldi Királyság részese a Chicagóban, az 1944. év decemberének hetedik napján aláírásra megnyitott Nemzetközi Polgári Repülési Egyezménynek, és

attól az óhajtól vezettetve, hogy e fenti Egyezményt kiegészítő megállapodást kössenek a területeik közötti és az azon túli légiközlekedési szolgáltatások létrehozása céljából

a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

Fogalommeghatározások

1. A jelen Megállapodásban, kivéve, ha a szöveg tartalma másként kívánja meg:

a) az „Egyezmény” kifejezés a Chicagóban, az 1944. év decemberének hetedik napján aláírásra megnyitott Nemzetközi Polgári Repülési Egyezményt jelenti, beleértve annak 90. Cikke értelmében elfogadott bármely Függeléket, valamint a 90. és 94. Cikk alapján az Egyezmény vagy Függeléke bármely módosítását, amennyiben ezeket a Függelékeket és módosításokat mindkét Szerződő Fél elfogadta,

b) a „légügyi hatóságok” a Magyar Köztársaság esetében a közlekedési, hírközlési és vízügyi minisztert, a Thaiföldi Királyság esetében pedig a közlekedési és hírközlési minisztert jelenti, illetve mindkét esetben bármely, a jelenleg az általuk gyakorolt feladatok gyakorlásával megbízott személyt vagy testületet,

c) a „kijelölt légiközlekedési vállalat” kifejezés a jelen Megállapodás 6. Cikke alapján a megállapodás szerinti légiközlekedési szolgáltatás üzemeltetésével megbízott légiközlekedési vállalatot jelenti,

d) a „viteldíjak” az utasok, poggyászaik és teheráru szállításáért felszámított díjtételek, valamint ezek érvényességének feltételei, beleértve az egyéb ügynöki vagy fuvarokmányok eladásából származó bevételeket, kizárva azonban a légiposta szállításából eredőket és annak feltételeit,

e) a „Megállapodás” a jelen Megállapodást, Függelékét és azok bármely módosításait jelenti,

f) a „légifuvarozás” a légijárműveknek utasok, poggyász, áru és posta külön-külön vagy együttes közforgalmú szállítására irányuló díj, vagy ellenszolgáltatással történő bármely üzemeltetését jelenti,

g) a „nemzetközi légifuvarozás” egynél több állam területe feletti légtérben áthaladó légifuvarozást jelent,

h) a „nem kereskedelmi célú leszállás” olyan leszállást jelent, amelynek célja nem utasok, poggyászáru és/vagy posta légifuvarozásban történő felvétele vagy kirakása,

i) a „terület” egy állam vonatkozásában az adott állam szuverenitása, joghatósága, oltalma vagy gyámsága alá tartozó földterületeket és a kapcsolódó felségvizeket jelenti,

j) a „használati díj” a repülőtér, a légiforgalmi, illetve repülésbiztonsági berendezések és szolgáltatások nyújtásáért a légiközlekedési vállalatoknak felszámított díjat jelenti.

2. Cikk

Forgalmi jogok nyújtása

1. A Szerződő Felek a jelen Megállapodásban rögzített jogokat biztosítják a másik Szerződő Félnek a célból, hogy a Függelékben kijelölt útvonalakon nemzetközi légiközlekedési szolgáltatást üzemeltessen. Ezek a fuvarozások és útvonalak a továbbiakban „a megállapodás szerinti légiközlekedési szolgáltatások”, illetve „kijelölt útvonalak”.

2. A Szerződő Felek kijelölt légiközlekedési vállalata a jelen Megállapodás vonatkozó rendelkezései alapján a nemzetközi légiközlekedési szolgáltatások végzése során az alábbi jogokat élvezik:

a) a másik Szerződő Fél területe fölötti leszállás nélküli átrepülés,

b) nem kereskedelmi célú leszállás a másik Szerződő Fél területén,

c) a másik Szerződő Fél területére irányuló, vagy onnan kiinduló utasok, csomag, teheráru és légiposta felvétele és kirakása a jelen Megállapodáshoz csatolt Függelékben meghatározott pontokban,

d) a másik Szerződő Fél területének a jelen Megállapodáshoz csatolt Függelékben meghatározott pontjára irányuló, vagy onnan kiinduló utasok, csomag, teheráru és légiposta felvétele és kirakása harmadik ország területén a Megállapodáshoz csatolt Függelékben meghatározott pontokon.

3. E Cikk 2. bekezdésének egyetlen rendelkezése sem értelmezhető oly módon, hogy az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatát felhatalmazza arra, hogy a másik Szerződő Fél területén belül díj vagy bér ellenében utasokat, poggyászt, teherárut vagy légipostát vegyen fel az illető Szerződő Fél területén belüli más pontra történő szállítás céljából.

4. Amennyiben fegyveres konfliktus, természeti csapás vagy politikai zavargások következtében az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata nem képes egy légiközlekedési szolgáltatást szokásos útvonalon történő fenntartására, a másik Szerződő Fél legjobb tudása szerint lehetővé teszi az ilyen szolgáltatás további üzemben tartását az ilyen útvonalak megfelelő átrendezése révén.

3. Cikk

Jogok gyakorlása

Mindegyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának igazságos és egyenlő lehetősége van arra, hogy az egyik Szerződő Fél területén felvett és a másik Szerződő Fél területén kirakodott forgalmat megállapodás szerinti légiközlekedési szolgáltatásával elszállítsa, vagy vica versa, és a másik Szerződő Fél területén felvett vagy kirakott „en route” pontok forgalmát kiegészítő jellegű forgalomnak tekinti. Mindegyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata figyelembe veszi a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának elsődleges érdekeit az illető Szerződő Fél területén felvett és a kijelölt útvonalak pontjain kirakott forgalom szállítása során, vagy vica versa, annak érdekében, hogy a másik légiközlekedési vállalat érdekeit szükségtelenül ne károsítsa.

4. Cikk

Törvények és rendelkezések alkalmazása

1. Az egyik Szerződő Fél területére be-, illetve arról kilépő nemzetközi légiforgalomban részt vevő légijárművekre vagy az ilyen légijárműveknek a területük felett üzemelésére és forgalmára vonatkozó törvények és rendelkezések kiterjednek a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatára.

2. Az egyik Szerződő Félnek a területére belépő, ott-tartózkodó és arról kilépő utasok, személyzet, csomagok, teheráru vagy légiposta be- és kilépésre, kivándorlásra és bevándorlásra vonatkozó rendelkezések, valamint a vám- és egészségügyi rendelkezések kiterjednek a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata által szállított utasokra, személyzetre, teherárura vagy légipostára is, mialatt azok az említett területen belül tartózkodnak.

5. Cikk

Repülésbiztonság

1. A Szerződő Felek, a nemzetközi jogban lefektetett jogaikkal és kötelezettségeikkel összhangban megerősítik azon kötelezettségüket, hogy a jogellenes cselekményektől megvédjék a polgári repülés biztonságát, amely ezen Megállapodás szerves részét képezi. A Szerződő Felek nem korlátozva a nemzetközi jogban foglalt jogaik és kötelezettségeik általános jellegét, teljes összhangban járnak el az 1963. év szeptember 14-én, Tokióban aláírt, a légijárművek fedélzetén elkövetett bűncselekményekről szóló egyezmény, az 1970. év december 16-án, Hágában aláírt, a légijárművek jogellenes hatalomba kerítésének megakadályozásáról szóló egyezmény, valamint az 1971. év szeptember 23-án, Montreálban aláírt, a polgári légiközlekedés biztonsága elleni jogellenes cselekmények leküzdéséről szóló egyezmény rendelkezéseire.

2. A Szerződő Felek, felkérés esetén minden szükséges segítséget megadnak egymásnak a polgári légijárművek jogellenes hatalomba kerítése, az ilyen légijárművek, utasaik, személyzetük, valamint a repülőterek, léginavigációs berendezések biztonsága elleni jogellenes cselekmények és más, a polgári légiközlekedés biztonságát veszélyeztető cselekedetek megakadályozása érdekében.

3. A Szerződő Felek kétoldalú kapcsolataikban a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által megállapított, és a Nemzetközi Polgári Repülési Egyezmény Függelékeiben meghatározott, és a légiközlekedés biztonságára vonatkozó rendelkezésekkel összhangban járnak el oly mértékben, ahogy azok a Szerződő Felekre kiterjednek, megkívánják továbbá, hogy az általuk bejegyzett, illetve az olyan légijárművek üzemeltetői, amelyek fő üzleti telephelye az ő területükön van, illetve az ott található repülőterek üzemeltetői az ilyen repülésbiztonsági előírásoknak megfelelően járnak el.

4. A Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy a másik Szerződő Fél területére belépő, ott-tartózkodó és onnan kilépő légijárművek üzemeltetőinél felkérés esetén megvizsgálják, hogy betartják-e az e Cikk 3. pontjában foglalt, és az által a Szerződő Fél által megkívánt repülésbiztonsági előírásokat. Mindegyik Szerződő Fél biztosítja, hogy saját területén hatékonyan alkalmazza a megfelelő intézkedéseket a légijárművek védelme érdekében, és a beszállás, illetve berakodás során, és azalatt megvizsgálja az utasokat, személyzetet, csomagokat és a légijármű készleteit. Mindegyik Szerződő Fél jóindulatúan bírálja el továbbá a másik Szerződő Félnek egy bizonyos fenyegetés elhárítására irányuló ésszerű, különleges biztonsági intézkedéseit.

5. Polgári légijármű jogellenes hatalomba kerítése, vagy veszélyének fennállása, vagy az ilyen légijármű, annak utasai, személyzete, a repülőtér vagy léginavigációs berendezések elleni jogellenes cselekmények esetén, a Szerződő Felek a kommunikáció előmozdítása és más, az ilyen cselekmény vagy ennek veszélye gyors és biztonságos elhárítása révén segítséget nyújtanak egymásnak.

6. Amennyiben az egyik Szerződő Fél azon vélekedése, hogy a másik Szerződő Fél nem ezen Cikk légiközlekedés-biztonsági rendelkezéseinek megfelelően járt el, megalapozottnak bizonyul, légügyi hatóságai azonnal konzultációt kérhetnek a másik Szerződő Fél légügyi hatóságaitól.

6. Cikk

Kijelölés és engedélyezés

1. Mindegyik Szerződő Félnek jogában áll, hogy egy légiközlekedési vállalatot kijelöljön a Megállapodás szerinti légiközlekedési szolgáltatás biztosítására. Az ilyen kijelölés a két Szerződő Fél légügyi hatóságainak írott értesítésével lép hatályba.

2. Az ilyen írott értesítést kézhez vevő légügyi hatóság az e Cikk 3. és 4. pontjainak rendelkezései alapján késedelem nélkül kiadja az üzemeltetési engedélyt a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának.

3. Bármely Szerződő Fél légügyi hatósága kérheti annak bizonyítását, hogy a másik Szerződő Fél légiközlekedési vállalata a Megállapodás rendelkezéseinek alapján megfelel a másik Szerződő Fél nemzetközi légiközlekedési szolgáltatásokra szokásosan alkalmazott feltételeinek.

4. Mindegyik Szerződő Félnek jogában áll egy kijelölt légiközlekedési vállalat elfogadását, és az e Cikk 1. és 2. pontjában hivatkozott üzemelési engedély kiadását megtagadni, illetve, amennyiben nem áll rendelkezésére elégséges bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a légiközlekedési vállalat tulajdonának túlnyomó része és ellenőrzése a légiközlekedési vállalatot kijelölő Szerződő Fél vagy állampolgárai kezében van, az e Cikk 2. pontjában foglalt jogok gyakorlását az általa szükségesnek ítélt feltételekhez kötheti.

5. Az e Cikk 2. pontjában hivatkozott üzemelési engedély kézhezvételét követően a kijelölt légiközlekedési vállalat bármikor üzemeltetheti a Megállapodás szerinti légiközlekedési szolgáltatásokat, feltéve, ha a jelen Megállapodás 13. Cikkének rendelkezései alapján megállapított viteldíjak érvényben vannak.

7. Cikk

Jogok visszavonása, felfüggesztése és feltételek előírása

1. Mindegyik Szerződő Félnek jogában áll a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata üzemelési engedélyét visszavonni, vagy a jelen Megállapodásban meghatározott jogok gyakorlását felfüggeszteni, vagy olyan feltételekhez kötni, amelyeket szükségesnek vél

a) bármely esetben, ahol a légiközlekedési vállalat tulajdonának túlnyomó része és tényleges ellenőrzése nincs a légiközlekedési vállalatot kijelölő Szerződő Fél vagy e Szerződő Fél állampolgárai, illetve mindkettő birtokában,

b) abban az esetben, ha a légiközlekedési vállalat nem tartja be a jelen Megállapodás 4. Cikkében (Törvények és rendelkezések alkalmazása) hivatkozott törvényeket és rendelkezéseket,

c) abban az esetben, ha a légiközlekedési vállalat nem a Megállapodásban meghatározott feltételek szerint üzemelteti a Megállapodás szerinti légiközlekedési szolgáltatásokat.

2. Hacsak az e Cikk 1. b) alpontja további be nem tartásának megakadályozása céljából azonnali intézkedés megtétele nem szükséges, akkor az e Cikkben meghatározott jogok csak a másik Szerződő Féllel történt konzultáció után gyakorolhatók.

Az ilyen konzultációt az erre vonatkozó kérés kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül kell megkezdeni a légügyi hatóságoknak.

3. Ez a Cikk nem korlátozza egyik Szerződő Fél azon jogát, hogy légijáratokat felfüggesszen, korlátozzon, vagy feltételekhez kössön a 8. Cikk (Biztonság) rendelkezéseivel összhangban.

8. Cikk

Biztonság

1. Mindegyik Szerződő Fél a jelen Megállapodásban biztosított légifuvarozás üzemeltetése szempontjából érvényesnek ismeri el a másik Szerződő Fél által kiadott vagy érvényesített és érvényben lévő légialkalmassági bizonyítványokat vagy szakszolgálati bizonyítványokat és engedélyeket, feltéve, hogy az e bizonyítványokkal vagy engedélyekkel szemben támasztott követelmények a Chicagói Egyezményben foglalt minimális előírásokkal legalább azonosak. Mindazonáltal mindegyik Szerződő Fél visszautasíthatja, hogy érvényesnek fogadja el a másik Szerződő Fél által a saját állampolgárai számára a területük feletti átrepülés céljából kiállított vagy érvényesített szakszolgálati engedélyeket és jogosítványokat.

2. Mindegyik Szerződő Fél kérhet konzultációkat a másik Szerződő Fél légiközlekedési berendezései, személyzete, légijárművei és kijelölt légiközlekedési vállalatok üzemeltetésének biztonsági előírásai megtartásának tárgyában. Amennyiben az ilyen konzultációkat követően az egyik Szerződő Fél megállapítja, hogy a másik Szerződő Fél az említett területeken ténylegesen nem tartja meg és nem alkalmazza azokat a biztonsági előírásokat és követelményeket, melyek a Chicagói Egyezmény alapján megállapított minimális előírásokkal legalább azonosak, a másik Szerződő Felet értesíti ezekről a tényekről és az ahhoz szükséges intézkedésekről, hogy azok a minimális előírásoknak megfeleljenek; és a másik Szerződő Fél megteszi a megfelelő korrekciós intézkedést. Mindegyik Szerződő Fél fenntartja magának a jogot a másik Szerződő Fél által kijelölt légiközlekedési vállalat üzemeltetési, illetve műszaki engedélyeinek visszatartására, visszavonására, vagy korlátozására, amennyiben a másik Szerződő Fél ésszerű időn belül nem teszi meg ezeket a megfelelő intézkedéseket.

9. Cikk

Mentesség a vámok és adók alól

1. Bármely Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata által a nemzetközi forgalomban üzemeltetett légijármű, valamint annak szokásos fedélzeti berendezései, üzem- és kenőanyag-ellátmányai készletei, beleértve, de nem korlátozva a légijármű fedélzetén lévő élelmiszereket, italokat és dohányárut, mentes valamennyi vám és adó alól a másik Szerződő Fél területére történő bevitelekor, feltéve, hogy az ilyen felszerelések, ellátmányok és készletek újbóli kivitelükig a légijármű fedélzetén maradnak.

2. Az alábbiak szintén mentesek az ugyanezen vámok és adók alól, kivéve a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos illetékeket:

a) az egyik Szerződő Fél területén a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata által nemzetközi légiforgalomban üzemeltetett légijárművének fedélzetére az ott történő felhasználás céljából felvitt készletek,

b) az egyik Szerződő Fél területére a nemzetközi légiforgalomban üzemeltetett légijármű karbantartása vagy javítása céljából bevitt légijármű alkatrészei és szokásos fedélzeti berendezései,

c) az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata nemzetközi légiforgalomban üzemelő légijárműve üzem- és kenőanyagai, még abban az esetben is, ha azokat a repülőútnak azon Szerződő Fél területe fölötti szakaszon használják fel, ahol azokat a fedélzetre vitték.

3. Az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata által üzemeltetett légijármű szokásos fedélzeti berendezései, valamint a fedélzetén lévő anyagok és készletek a másik Szerződő Fél területén csak ez utóbbi vámhatóságainak jóváhagyásával rakodható ki. Ilyen esetben újbóli kivitelükig vagy a vámeljárásokkal összhangban lévő, más módon történő eltávolításukig az említett hatóságok felügyelete alá helyezhetők.

10. Cikk

Közvetlen tranzit

Az egyik Szerződő Fél területén közvetlen tranzitban lévő és a repülőtér e célra fenntartott területéről el nem távozó utasokat, csomagokat és teherárut egyszerűsített ellenőrzésnek vetik alá.

A közvetlen tranzitban lévő csomagokra és teherárukra vámok vagy más illetékek nem vethetők ki.

11. Cikk

Felhasználási díjak

Mindegyik Szerződő Fél felszámíthat, vagy ellenőrzése mellett engedélyezheti ésszerű díjak felszámítását a repülőterek és egyéb berendezések használatáért. E díjak nem lehetnek magasabbak, mint a hasonló nemzetközi légifuvarozásban részt vevő, az illetékes hatóság általi légijárművekre felszámított használati díjak.

12. Cikk

Kereskedelmi tevékenység

1. Mindegyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata, a másik Szerződő Fél illetékes hatóságainak előzetes értesítését követően, a másik Szerződő Fél területén képviseletet hozhat létre a légiközlekedés elősegítése és értékesítése céljából.

2. A másik Szerződő Fél jogszabályaival és rendelkezéseivel összhangban, mindegyik kijelölt légiközlekedési vállalat értékesítheti légiközlekedési szolgáltatásait a másik Szerződő Fél területén.

3. Mindegyik kijelölt légiközlekedési vállalat igényei szerint átválthatja és hazautalhatja a helyben kiadott összegen felüli helyi bevételeit. Az átváltást és a hazautalást indokolatlan késedelem nélkül engedélyezni kell, az átutalás napján érvényes átváltási árfolyamon.

4. Az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata a másik Szerződő Fél belépésre, ott-tartózkodásra és munkavállalásra vonatkozó jogszabályaival és rendelkezéseivel összhangban a másik Szerződő Fél területére beviheti és alkalmazásban tarthatja a légiközlekedési szolgáltatások nyújtásához szükséges igazgatási, értékesítési, műszaki üzemeltetési és egyéb szakmai személyzetet.

13. Cikk

Viteldíjak

1. A Szerződő Felek egyetértenek a kiinduló ország árszabályozásának alkalmazásával, ahogyan erről a jelen Cikk előírásai rendelkeznek.

2. A kijelölt légiközlekedési vállalatok által a másik Szerződő Fél területére és onnan történő szállításra alkalmazott díjtételeket ésszerű szinten állapítják meg, figyelemmel valamennyi vonatkozó tényezőre, beleértve az üzemeltetés költségeit, ésszerű profitot, az egyes szolgáltatások jellegét és más légiközlekedési vállalatok viteldíjait.

3. Az e Cikk 2. bekezdésében említett díjtételek, ha lehetséges, a Szerződő Felek kijelölt légiközlekedési vállalatai megegyezésével kerülnek megállapításra, figyelemmel az útvonalon teljes egészében vagy egy részén üzemelő más légiközlekedési vállalatok viteldíjaira. Az ilyen megegyezés, amennyiben lehetséges, erre vonatkozó javaslatokat tevő nemzetközi testület tarifaegyeztető konferenciája szerint alkalmazandó döntésekhez igazodik.

4. A viteldíjakat legalább hatvan nappal a tervezett bevezetést megelőzően jóváhagyásra benyújtják a Szerződő Felek légügyi hatóságaihoz. Különleges esetekben a határidő az említett hatóságok megegyezése alapján csökkenthető. A benyújtott viteldíjak kézhezvételét követően azt a légügyi hatóságok késedelem nélkül elbírálják. A légügyi hatóságok értesíthetik a másik légügyi hatóságot a díjtétel bevezetésére javasolt időpont kiterjesztéséről. Egyetlen díjtétel sem léphet hatályba, ha azzal bármely Szerződő Fél légügyi hatósága nem ért egyet.

5. Amennyiben a díjtételeket az egyik Szerződő Fél légügyi hatósága nem hagyja jóvá, a két Szerződő Fél légügyi hatósága kölcsönös megegyezéssel kísérli meg a díjtételek megállapítását. Kivéve, ha másképpen állapodnak meg, az ilyen megbeszélések az azt követő harminc napon belül megkezdődnek, hogy megbizonyosodtak róla, hogy a kijelölt légiközlekedési vállalatok nem tudnak a viteldíjban megegyezni, vagy az egyik Szerződő Fél légügyi hatósága értesítette a másik Szerződő Fél légügyi hatóságát a díjtétel elutasításáról.

6. Megegyezés hiányában a vitára a Megállapodás 17. Cikke (Vitás kérdések rendezése) szerinti eljárásmódot kell alkalmazni.

7. Az e Cikk rendelkezéseinek megfelelően megállapított díjtételek addig maradnak érvényben, amíg e Cikk rendelkezéseivel összhangban újakat nem állapítanak meg.

8. A Szerződő Felek légügyi hatóságai legjobb képességük szerint biztosítják, hogy a kijelölt légiközlekedési vállalatok betartják a Szerződő Felek légügyi hatóságaihoz benyújtott árakat és az erre vonatkozó törvényeket vagy rendelkezéseket.

14. Cikk

Menetrendek benyújtása

A lehető legkorábban, de nem később, mint harminc nappal a megállapodás szerinti légiközlekedési szolgáltatás bevezetését, vagy annak módosítását megelőzően, vagy a légügyi hatóságok felkérésének kézhezvételétől számított harminc napon belül a Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata tájékoztatást ad a másik Szerződő Fél légügyi hatóságának a szolgáltatás jellegéről, a légijármű típusáról, beleértve az egyes kijelölt útvonalon nyújtott kapacitásokat, és bármely további igény szerinti információt, annak érdekében, hogy a másik Szerződő Fél légügyi hatóságai meggyőződjenek arról, hogy a Megállapodás követelményeinek megfelelően eleget tesz.

15. Cikk

Statisztikai adatok biztosítása

A Szerződő Felek légügyi hatóságai felkérés esetén, biztosítják egymásnak a Megállapodás szerinti légiközlekedési szolgáltatásokra vonatkozó időszakos statisztikai adatokat, vagy hasonló tájékoztatást.

16. Cikk

Konzultációk

1. A Szerződő Felek légügyi hatóságai a szoros együttműködés szellemében időről-időre tanácskoznak annak érdekében, hogy a Megállapodás végrehajtását és rendelkezéseinek megtartását biztosítsák.

2. Bármelyik Szerződő Fél bármikor kérhet a Megállapodás értelmezése, alkalmazása, módosítása, vagy a Megállapodással összefüggő bármely vitás kérdés tárgyában konzultációkat. Az ilyen konzultációkat - amelyek történhetnek szóban vagy írásban - a diplomáciai úton eljuttatott kérelem kézbesítésétől számított harminc (30) napon belül kell megkezdeni, kivéve, ha a Szerződő Felek légügyi hatóságai megállapodnak a határidő meghosszabbításában.

17. Cikk

Viták rendezése

1. A jelen Megállapodás vagy Függelékének értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban vita merül fel, azt a Szerződő Felek légügyi hatóságai közvetlen tárgyalásokon kísérlik meg rendezni.

Abban az esetben, ha az említett hatóságok vagy diplomáciai csatornák révén a vita nem rendezhető, akkor azt bármely Szerződő Fél kérésére az alábbi eljárással összhangban választottbíróság elé terjesztik.

2. A választottbíróság három választott bíróból áll, akiket a következőképpen választanak ki:

a) a választottbíróságot igénylő kérés kézhezvételétől számított 30 napon belül mindegyik Szerződő Fél megnevez egy választottbírót. E két választottbíró a megnevezésüket követő 60 napon belül egy harmadik választottbíró kijelölésében egyezik meg, aki a választottbíróság elnökeként fog tevékenykedni;

b) amennyiben valamelyik Szerződő Fél nem tud választottbírót megnevezni, vagy a harmadik választottbíró személyében az a) bekezdésben foglaltaknak megfelelően nem egyeznek meg, bármely Szerződő Fél kérheti a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsának elnökét, hogy jelölje ki a szükséges választottbírót vagy választottbírákat 30 napon belül.

Ha a Tanács elnöke valamelyik Szerződő Fél országának állampolgára, akkor az ilyen alapon nem kizárt rangidős alelnök végzi a kinevezést. A harmadik választottbíró, aki a választott testület elnöki tisztét tölti be, egy harmadik állam polgára kell, hogy legyen.

3. Hacsak másként nem állapodnak meg, a döntőbíróság az Egyezménnyel összhangban megállapítja bíráskodásának hatáskörét, és meghatározza az eljárást. A bíróság utasítására vagy bármelyik Szerződő Fél kérésére a bíróság teljes felállását követő 15 napon belül konferenciát tartanak a döntőbíráskodás tárgyát képező kérdésekről és a követendő pontos eljárásokról.

4. Hacsak másként nem állapodnak meg, a bíróság teljes felállását követő 45 napon belül mindegyik Szerződő Fél benyújt egy memorandumot. A válaszok 60 nap múlva esedékesek. Bármelyik Szerződő Fél kérésére vagy saját belátása szerint a válaszok esedékességét követő 15 napon belül a bíróság meghallgatást tart.

5. A bíróság törekszik írásbeli döntést adni a meghallgatás megtörténtét követő 30 napon belül, illetve meghallgatás hiányában mindkét válasz beadását követően.

A bíróság többségi döntése az iránymutató.

6. A döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a Szerződő Felek magyarázatra irányuló kérelmet nyújthatnak be, és e kérésétől számított 15 napon belül kell a magyarázatot megadni.

7. A Szerződő Felek nemzeti jogszabályaikkal összhangban a választott bíróság döntésének vagy ítéletének teljes hatályt adnak.

8. A választottbíróság költségei, beleértve a választottbírák díjait és költségeit, a Szerződő Felek között egyenlően oszlanak meg. A Tanács elnöke által a jelen Cikk 2. b) pontjának eljárásaival kapcsolatban felmerülő bármilyen költségek a választottbíróság költségeinek részeként tekintendők.

9. Amennyiben bármely Szerződő Fél, vagy bármely Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata nem tartja be az e Cikk 7. bekezdésének alapján hozott döntést, a másik Szerződő Fél korlátozhatja, visszavonhatja vagy felfüggesztheti a vétkes Szerződő Félnek vagy kijelölt légiközlekedési vállalatának a Megállapodás alapján nyújtott bármely jogot vagy kiváltságot.

18. Cikk

Módosítás

Ha a Szerződő Felek egyike kívánatosnak tartja a Megállapodás vagy Függelékének módosítását, a javasolt módosításra vonatkozóan kérhető a Szerződő Felek légügyi hatóságai közötti konzultáció megtartása.

A konzultációnak a kérelem beadása után 60 napon belül el kell kezdődnie, hacsak a Szerződő Felek légügyi hatóságai nem állapodnak meg ennek az időszakasznak a meghosszabbításáról.

A Megállapodásban tett módosítások a megerősítés után diplomáciai jegyzékváltás útján lépnek érvénybe.

19. Cikk

Összhang a sokoldalú megállapodásokkal

Amennyiben egy olyan sokoldalú megállapodás lép hatályba, melyet mindkét Szerződő Fél elfogadott, és amely a Megállapodás által felölelt bármely kérdést érinti, a Megállapodást módosítani kell, úgy hogy az a sokoldalú megállapodás előírásaival összhangban legyen.

20. Cikk

Felmondás

1. A Megállapodást a Szerződő Felek határozatlan időre kötötték.

2. Mindegyik Szerződő Fél bármikor értesítheti diplomáciai úton a másik Szerződő Felet a Megállapodás felmondására irányuló szándékáról. Ebben az esetben a Megállapodás a másik Szerződő Féltől kapott értesítés után 12 hónappal érvényét veszti, hacsak a Megállapodás felmondásáról szóló értesítés másként nem rendelkezik.

21. Cikk

Bejegyzés az ICAO-nál

A jelen Megállapodást bejegyzik a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnél.

22. Cikk

Hatálybalépés

A Megállapodást a két Szerződő Fél belső jogi rendszerével összhangban jóváhagyja, és az ilyen jóváhagyást megerősítő diplomáciai jegyzékváltás napján lép hatályba.

ENNEK TANÚBIZONYSÁGAKÉNT a két Szerződő Fél meghatalmazottai a jelen Megállapodást aláírták.

Készült Bangkokban, az 1993. év február havának 17. napján, angol nyelven, két példányban, mindkét példánya egyaránt hiteles.

A Magyar Köztársaság Kormányának nevében A Thaiföldi Királyság Kormányának nevében
Szabó Iván s. k., Colonel Vinai Sompong s. k.,
ipari és kereskedelmi miniszter közlekedési és hírközlési miniszter

FÜGGELÉK

Légijáratterv

I. Útvonal

A Magyar Köztársaság Kormánya által kijelölt légiközlekedési vállalat a következő útvonalakon üzemelhet mindkét irányban:

Budapest - két közbenső pont - Bangkok - három túli pont

II. Útvonal

A Thaiföldi Királyság által kijelölt légiközlekedési vállalat a következő útvonalakon üzemelhet mindkét irányban:

Bangkok - két közbenső pont - Budapest - három túli pont

Megjegyzések:

1. Bármely Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának bármely vagy akár mindegyik járata kihagyhatja a fenti pontok bármelyikét, feltéve, hogy ezen az útvonalon a Megállapodás szerinti légiközlekedési szolgáltatás az adott Szerződő Fél területén kezdődik és fejeződik be.

2. Mindegyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata saját döntése alapján választhatja meg a közbenső és túli pontokat, valamint döntését a következő IATA menetrendi időszakban megváltoztathatja.”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1993. november 22-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére