A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

174/1994. (XII. 24.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szingapúri Köztársaság Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről jegyzékváltással létrejött megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szingapúri Köztársaság Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről szóló, 1994. szeptember 9-én jegyzékváltással létrehozott megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„Excellenciás Uram!

Van szerencsém tájékoztatni, hogy állampolgárainknak a másik országba való beutazása további könnyítése céljából a Magyar Köztársaság Kormánya kész a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről Megállapodást kötni a Szingapúri Köztársaság Kormányával az alábbi feltételek szerint:

1. *  A Szerződő Felek azon állampolgárai, akik országuk illetékes hatóságai által kiadott érvényes útlevéllel rendelkeznek, a másik Fél államterületére vízum nélkül utazhatnak be, és legfeljebb harminc napig tartózkodhatnak ott, amennyiben a beutazás nem bevándorlás, illetőleg munkavállalás, bármely jövedelemszerző tevékenység, hivatás vagy önálló foglalkozás gyakorlása céljából történik.

A fenti tartózkodási időtartamot az érintett ország illetékes hatóságai az ország jogszabályai szerint meghosszabbíthatják.

2. Azok az érvényes magyar vagy szingapúri diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkező magyar, illetőleg szingapúri állampolgárok, akik az egyik Szerződő Félnek a másik Szerződő Fél területére akkreditált diplomáciai vagy konzuli képviseletének tagjai, szolgálatuk időtartama alatt vízum vagy tartózkodási engedély nélkül utazhatnak be a másik Szerződő Fél államterületére.

E fenti rendelkezés alkalmazandó ezen személyek családtagjaira is, amennyiben ők maguk is diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkeznek.

3. Azoknak a magyar, illetőleg szingapúri állampolgároknak, akik munkavállalás vagy bármely jövedelemszerző tevékenység, hivatás vagy önálló foglalkozás gyakorlása, illetőleg bevándorlás céljából kívánnak a Szingapúri Köztársaságba vagy a Magyar Köztársaságba utazni, be kell szerezniük előre az érintett ország illetékes hatóságainak megfelelő engedélyét és vízumát.

4. A magyar, illetve a szingapúri állampolgárok a másik ország államhatárát a nemzetközi utasforgalom számára megnyitott határátkelőhelyeken léphetik át.

5. A vízumkötelezettség megszüntetése által kedvezményezett személyeknek be kell tartaniuk magyarországi vagy szingapúri tartózkodásuk során a tartózkodási helyük szerinti ország jogszabályait, különös tekintettel a külföldiek beutazására, tartózkodására, bevándorlására, illetve munkavállalására vonatkozó rendelkezésekre.

6. A Szerződő Felek fenntartják a jogot arra, hogy megtagadják a beutazást vagy a tartózkodást a másik Fél nemkívánatosnak minősülő vagy olyan állampolgárától, aki nem tesz eleget a külföldiek beutazására, illetve tartózkodására vonatkozó rendelkezéseknek.

7. Mindkét Szerződő Fél vállalja, hogy állampolgárát formalitások nélkül visszafogadja saját államterületére.

8. A Megállapodás alkalmazását a 7. pont kivételével bármelyik Szerződő Fél részben vagy egészben, átmenetileg felfüggesztheti. Ezen intézkedés bevezetéséről, valamint megszüntetéséről a másik Szerződő Felet diplomáciai úton, írásban haladéktalanul tájékoztatni kell.

9. a) A Szerződő Felek mielőbb, de legkésőbb a hatálybalépést tizenöt nappal megelőzően diplomáciai úton megküldik egymásnak az érvényben lévő úti okmányaik mintapéldányait.

b) Ha a Szerződő Felek egyike a Megállapodás hatálybalépése után érvényben lévő úti okmányait megváltoztatja vagy új típusú úti okmányt vezet be, érvénybe lépésük előtt legalább harminc nappal diplomáciai úton, a minták csatolásával értesíti a másik Szerződő Felet.

10. A Szerződő Felek hatvan nappal korábban, a másik Félhez diplomáciai úton, írásban intézett értesítéssel felmondhatják ezt a Megállapodást.

11. Ez a Megállapodás a Megállapodást létrehozó jegyzékváltást követő harmincadik napon lép hatályba.

Amennyiben a fenti javaslatok a Szingapúri Köztársaság Kormánya számára elfogadhatóak, van szerencsém javasolni, hogy ez a Jegyzék és Őexcellenciája válaszjegyzéke Kormányaink között e tárgyban Megállapodást képezzen, mely a válaszjegyzék kézhezvételét követő harmincadik napon lép hatályba.

Megragadom az alkalmat, hogy Őexcellenciáját őszinte nagyrabecsülésemről biztosítsam.

Dr. Somogyi Ferenc”

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba. Rendelkezéseit 1994. október 9-től kell alkalmazni.

(2) *  A rendelet végrehajtásáról az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére