A jogszabály mai napon ( 2023.03.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

15/1995. (II. 22.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között a terrorizmus, a kábítószer tiltott forgalma és a szervezett bűnözés elleni harcban történő együttműködésről és egyéb bűnözési formák elleni fellépésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

(A Megállapodás jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1994. október 11-én megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között a terrorizmus, a kábítószer tiltott forgalma és a szervezett bűnözés elleni harcban történő együttműködésről és egyéb bűnözési formák elleni fellépésről szóló, Budapesten, 1993. február 17. napján aláírt megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között a terrorizmus, a kábítószer tiltott forgalma és a szervezett bűnözés elleni harcban történő együttműködésről és egyéb bűnözési formák elleni fellépésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: a Szerződő Felek) a két ország közötti hagyományos baráti viszony szellemében kifejezik óhajukat, hogy együttműködjenek a jelen Megállapodás tárgyát képező ügyekben.

Tiszteletben tartva a két ország hatályos nemzetközi megállapodásait és jogszabályait, valamint a harmadik országokkal kötött két- vagy többoldalú egyezményekben rögzített kötelezettségvállalásokat, a Szerződő Felek az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk

A Szerződő Felek együttműködnek és segítséget nyújtanak egymásnak az alábbi területeken:

a) a terrorizmus elleni küzdelem,

b) a kábítószerek, pszichotróp anyagok és prekurzorok tiltott előállítása, forgalmazása és fogyasztása elleni küzdelem,

c) a szervezett bűnözés elleni küzdelem,

d) az okmány, a pénz és értékpapírok hamisítása elleni küzdelem,

e) a fegyverrel, lőszerrel és robbanóanyaggal kapcsolatos tiltott tevékenység elleni küzdelem,

f) a gazdasági bűnözés elleni küzdelem,

g) a történelmi és kulturális értékek, drágakövek, nemesfémek, valamint más értékes tárgyak csempészése elleni küzdelem,

h) a tiltott migráció elleni harc, a 4. Cikkben foglalt feltételek szerint.

2. Cikk

A Szerződő Felek közötti együttműködés az alábbi módon valósul meg:

a) Információ- és tapasztalatcsere az 1. Cikkben meghatározott, közös érdeklődésre számot tartó területeken, amely kiterjed a bűnelkövetőkre és a bűnelkövetési módszerekre, valamint eszközökre.

b) Nyomtatványok, okmányminták, ideértve az azok felhasználására vonatkozó adatokat is, valamint publikációk és tudományos kutatási eredmények cseréje a kölcsönös érdeklődésre számot tartó területeken.

3. Cikk

Az 1. Cikkben meghatározott területeken folytatott együttműködés keretében a Szerződő Felek szakemberei előzetes egyeztetés után munkatalálkozókat tartanak a szükséges intézkedések előkészítése és végrehajtása érdekében.

4. Cikk

A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak, hogy együttműködnek a tiltott migráció minden formája elleni küzdelemben. E cél érdekében külön megállapodást kötnek a visszafogadásról, a nemzetközileg elfogadott minták szerint.

5. Cikk

Az együttműködés során átadott, személyekre vonatkozó adatok védelmére a következők érvényesek:

a) A fogadó Szerződő Felek az adatokat csak az átadó Szerződő Fél által közölt feltételekkel használhatja fel. A felhasználásról és az eredményről kérésére az átadó Szerződő Fél tájékoztatást kap.

b) A személyekre vonatkozó adatokat kizárólag a bűnüldöző hatóságoknak és a terrorizmus, kábítószer és a szervezett bűnözés elleni harcban illetékes szerveknek szabad átadni. Az adatok továbbadása más szerveknek vagy harmadik országnak csak az átadó hatóság előzetes engedélyével történhet.

6. Cikk

A Szerződő Felek biztosítják az átadott minősített adatok titkosságát. Az átadott anyagok, adatok és eszközök harmadik ország részére történő továbbadása csak az átadó Fél illetékes szervének hozzájárulásával lehetséges.

7. Cikk

A két Szerződő Fél közötti kapcsolat tartása e Megállapodásban foglalt kérdésekben az egyes Felek számára legelőnyösebb módon történik. A Felek kicserélik a kapcsolattartásra és az együttműködésre kijelölt szervek jegyzékét.

8. Cikk

A Szerződő Felek bármelyike nemzetbiztonsági, közbiztonsági vagy más fontos okból részben vagy egészben felfüggesztheti e Megállapodás végrehajtását. A felfüggesztésről és annak megszüntetéséről a másik Szerződő Felet diplomáciai úton, az ok megjelölésével haladéktalanul értesíteni kell.

9. Cikk

A Megállapodást határozatlan időre kötik. A Megállapodást bármelyik Fél diplomáciai úton felmondhatja. A Megállapodás a felmondás kézhezvételétől számított három hónap elteltével veszti hatályát.

10. Cikk

A Megállapodás jóváhagyásra szorul, és az a jóváhagyásról szóló diplomáciai jegyzékek kicserélését követő 30. napon lép hatályba.

Készült Budapesten, 1993. február 17-én, két eredeti példányban, magyar és görög nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

A Magyar Köztársaság A Görög Köztársaság
Kormánya nevében Kormánya nevében”

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1994. november hó 10. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról a rendészetért felelős miniszter gondoskodik.