A jogszabály mai napon ( 2020.06.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1995. évi XXIV. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között személyeknek a közös államhatáron történő átadásáról és átvételéről szóló, Budapesten, 1993. év február hónap 26. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között személyeknek a közös államhatáron történő átadásáról és átvételéről szóló, Budapesten, 1993. év február hónap 26. napján aláírt Egyezményt kihirdeti. (Az Egyezmény megerősítéséről szóló jegyzékváltás 1994. május 5-én megtörtént.)

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„EGYEZMÉNY

A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek) attól az óhajtól vezérelve, hogy az országaik közötti együttműködést a jószomszédi kapcsolatok szellemében továbbfejlesszék, abból a célból, hogy a saját állampolgáraik és harmadik országok állampolgárainak államhatáron történő átvételét szabályozzák, a következőkben állapodnak meg:

1. Cikk

A Szerződő Felek visszaveszik egymástól a saját állampolgáraikat, ha az állampolgárságuk hitelt érdemlően bizonyított.

2. Cikk

Ha az átadni kívánt személy állampolgárságát hitelt érdemlően nem lehet bizonyítani, úgy az átadó Szerződő Fél diplomáciai úton megkéri az átvevő Szerződő Fél állásfoglalását a személy állampolgárságáról.

A Szerződő Felek az átvevő Fél válaszát tartják mérvadónak.

3. Cikk

A Szerződő Felek abban az esetben, hogy ha a másik Fél állampolgára egészségi állapotát tekintve gondozásra szorul, kötelesek erről a másik Szerződő Felet diplomáciai vagy más hivatalos úton értesíteni. A másik Szerződő Fél válaszának az átvétele helyéről és időpontjáról haladéktalanul, de legfeljebb a tájékoztatást követő 7 napon belül meg kell érkeznie.

4. Cikk

Az 1-3. Cikkek rendelkezései vonatkoznak azon harmadik ország állampolgáraira vagy hontalan személyekre, akik a Szerződő Felek területén állandó tartózkodási engedéllyel rendelkeznek.

5. Cikk

Az 1-4. Cikkekben feltüntetett személyeket mindkét Szerződő Fél formaságok nélkül átveszi, kivéve azokat az eseteket, amelyekre a Szerződő Felek közötti más szerződés eltérően rendelkezik.

6. Cikk

Jelen Egyezmény aláírását követően legkésőbb 30 napon belül a Szerződő Felek diplomáciai úton kicserélik azoknak az okmányoknak a mintapéldányait, amelyek a Szerződő Felek állampolgárságának, harmadik országok állampolgárainak és hontalan személyeknek a területükön való állandó tartózkodásának bizonyítékául szolgálnak.

7. Cikk

(1) Mindkét Szerződő Fél visszaveszi a harmadik állam azon állampolgárát vagy azt a hontalant, aki a területéről jogellenesen lépte át a közös államhatárt. Ha a közös államhatár jogellenes átlépésétől nem telt el 48 óra, úgy az átvevő az ilyen személyt külön bejelentés és formaság nélkül átveszi.

(2) Más esetben a jogellenes határátlépéstől számított 90 napon belül az átadó Szerződő Fél köteles értesíteni az átvevő Szerződő Felet a személy átadásának szándékáról, és csatolnia kell a jogellenes határátlépést bizonyító adatokat. Az átvevő Szerződő Fél a bejelentés átvételétől számított 72 órán belül köteles válaszolni.

(3) Amennyiben utólag megállapításra kerül, hogy a harmadik állam állampolgára vagy a hontalan nem lépte át jogellenesen a közös határt, úgy őt az átadó Szerződő Félnek az átadástól számított 30 napon belül vissza kell vennie.

8. Cikk

(1) Mindkét Szerződő Fél biztosítja területén a harmadik ország állampolgárának vagy hontalannak megfelelő kísérését, ha az átadó Szerződő Fél ezt kéri, és biztosítja a személy átvételét a célországban. A kíséret iránti kérelemnek tartalmaznia kell a személy adatait, az átadó Szerződő Fél tájékoztatását arról, hogy az átvétel célországban vagy tranzitországokban biztosított, valamint az átadás helyét és idejét.

(2) A kíséret iránti kérelem elutasítható, ha a harmadik ország állampolgárát vagy a hontalant a célországban vagy tranzitországban embertelen bánásmód, halálos ítélet, életét vagy szabadságát, faji, vallási, nemzeti hovatartozása, politikai nézetei, társadalmi csoporthoz tartozása miatt veszély, illetőleg büntetőeljárás vagy büntetés végrehajtása fenyegeti.

9. Cikk

(1) Az átvevő Szerződő Fél a kíséretet a hatályos jogszabályainak megfelelően hajtja végre.

(2) A kíséretre átvett személy visszaadható az átadó Szerződő Félnek, ha a 8. Cikk (1)-(2) bekezdésében meghatározottak a kísérést nem teszik lehetővé.

(3) A kísérettel kapcsolatban keletkező költségeket - beleértve a visszaadást is - a kíséretet kérő Szerződő Fél viseli.

10. Cikk

A kíséretre vonatkozó kérelmet állásfoglalás céljából a Magyar Köztársaság Belügyminisztériumához, illetve Ukrajna Belügyminisztériumához kell továbbítani. Az átvevő Szerződő Fél a kérelem kézhezvételétől számított lehető legrövidebb időn belül biztosítja a kíséretet, ha a kérelem elutasításának nincs alapja. Ha a megkeresett Szerződő Fél a kérelmet a szükséges feltételek hiánya miatt elutasítja, akkor a másik Szerződő Féllel közölnie kell az elutasítás indokát.

11. Cikk

Az Egyezmény végrehajtása céljából magyar részről a Belügyminisztérium, ukrán részről - hatáskörének megfelelően - a Határőrizeti Állam Bizottság és a Belügyminisztérium megfelelő megállapodást kötnek: a személyek átadásához és átvételéhez szükséges adatokról és okmányokról, a végrehajtás során követendő eljárásról, a végrehajtó szervekről, az átadás-átvételre kijelölt határátkelőhelyekről, valamint az Egyezmény 9. Cikkével kapcsolatban felmerülő költségek térítésének módjáról és rendjéről.

12. Cikk

Az Egyezmény alkalmazását - az 1-5. Cikkek kivételével - közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okból bármelyik Szerződő Fél felfüggesztheti. Ilyen intézkedés bevezetéséről és visszavonásáról a másik Szerződő Felet diplomáciai úton haladéktalanul tájékoztatni kell.

13. Cikk

(1) Ez az Egyezmény az azt követő 30. napon lép hatályba, amikor a Szerződő Felek jegyzékváltás útján kölcsönösen tájékoztatták egymást arról, hogy eleget tettek a hatálybalépéshez szükséges belső jogi előírásoknak.

(2) Az Egyezmény határozatlan ideig marad hatályban. A Szerződő Felek bármelyike a szerződést írásban felmondhatja. Ebben az esetben az Egyezmény a felmondás átvételét követő 30. napon a hatályát veszti.

Készült Budapesten, az 1993. év február hónap 26. napján, két eredeti példányban, magyar és ukrán nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) E törvény a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1994. június 5-től kell alkalmazni.

(2) *  A törvény végrehajtásáról az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére