A jogszabály mai napon ( 2022.12.05. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

43/1995. (IV. 24.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaságban lévő német háborús sírokról és a Németországi Szövetségi Köztársaságban lévő magyar háborús sírokról szóló, Bonnban, 1993. november 16-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről

(A Megállapodás 12. Cikkének megfelelő jegyzékváltásra 1994. december 23-án került sor.)

1. § A Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaságban lévő német háborús sírokról és a Német Szövetségi Köztársaságban lévő magyar háborús sírokról szóló, Bonnban, 1993. november 16-án aláírt Megállapodást a Magyar Köztársaság Kormánya kihirdeti.

2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„MEGÁLLAPODÁS
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaságban lévő német háborús sírokról és a Németországi Szövetségi Köztársaságban lévő magyar háborús sírokról

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya

attól a kívánságtól vezérelve, hogy az 1914-1918-as és az 1939-1945-ös háborúból származó, a Magyar Köztársaságban lévő német és a Németországi Szövetségi Köztársaságban lévő magyar háborús sírok ügyét véglegesen rendezzék,

arra törekedve, hogy ezen sírok fenntartását és gondozását a nemzetközi humanitárius jog hatályos rendelkezéseinek megfelelően méltóképpen biztosítsák,

a Magyar Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság között a baráti együttműködésről és az európai partnerségről Budapesten, 1992. február 6-án kelt szerződés 29. Cikkében foglaltak megvalósítása érdekében

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

E Megállapodás a Szerződő Feleknek a másik Fél államában lévő háborús sírjai fenntartását és gondozását szabályozza.

2. Cikk

E Megállapodás értelmében az alábbi fogalmak jelentése a következő:

(1) a) német háborús halottak:

- a német fegyveres erők tagjai,

- a velük a német jog szerint azonos jogállású személyek,

- azok a német állampolgárságú személyek, akik az 1914-1918-as vagy az 1939-1945-ös háború eseményeivel összefüggésben haltak meg Magyarországon, amennyiben haláluk időpontjában a nemzetközi humanitárius jog védelme alatt állottak;

b) német háborús sírok:

a német háborús halottaknak a Magyar Köztársaság felségterületén lévő sírjai;

c) német háborús sírhelyek:

a Magyar Köztársaság felségterületén meglévő vagy újonnan létesítendő olyan temetők vagy temetőrészek, amelyekben német háborús halottak vannak eltemetve.

(2) a) magyar háborús halottak:

- a magyar fegyveres erők tagjai,

- azok a magyar állampolgárságú személyek, akik az 1939-1945-ös háború eseményeivel összefüggésben Németországban haltak meg, amennyiben haláluk időpontjában a nemzetközi humanitárius jog védelme alatt állottak,

- azok a magyar állampolgárok, akik a nemzetiszocialista erőszakintézkedések következtében Németországban haláloztak el, vagy azok közvetlen következményeként német földön meghaltak;

b) magyar háborús sírok:

a magyar háborús halottaknak a Németországi Szövetségi Köztársaság felségterületén lévő sírjai.

3. Cikk

(1) A Magyar Köztársaság Kormánya biztosítja a német háborús sírok védelmét és a német háborús halottak számára a tartós háborítatlansághoz való jogot, és törekszik arra, hogy a német háborús sírhelyek környezetétől minden olyan létesítményt távol tartson, amely ezen helyek méltóságával nem egyeztethető össze.

(2) A Magyar Köztársaság Kormánya, nem érintve a nemzetközi jog vonatkozó rendelkezései alapján a felségterületén található háborús sírok fenntartására és gondozására vonatkozó felelősségét, e Megállapodással hozzájárul ahhoz, hogy a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya a Magyar Köztársaságban található német háborús sírokat és háborús sírhelyeket saját költségén kialakítsa és gondozza. A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya vagy az általa ezen Megállapodás 7. Cikkének (1) bekezdése szerint megbízott intézmény az ehhez szükséges intézkedéseket össze fogja hangolni a Magyar Köztársaság Kormányával vagy az általa, a 7. Cikk (2) bekezdése szerint megbízott intézménnyel.

(3) A Németországi Szövetségi Köztársaság felségterületén lévő magyar háborús sírok fenntartását és gondozását saját költségére biztosítja.

4. Cikk

(1) A Magyar Köztársaság Kormánya a múltra és a jövőre nézve ingyenesen és korlátlan időtartamra a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormányának német háborús sírokként és német háborús sírhelyekként szolgáló területek használatát engedi át háborús halottai tartós nyughelyeként. A tulajdoni jogokat ez a Megállapodás egyebekben nem érinti.

(2) A háborús sírhelyek által használt terület határainak minden szükségesnek ítélt megváltoztatásáról a Szerződő Felek vagy az általuk kijelölt szervek kölcsönös egyetértéssel határoznak. Ha a Szerződő Felek közös egyetértésben megállapítják, hogy valamely területet részben vagy egészében már nem az előirányzott célra használnak, ezzel a Németországi Szövetségi Köztársaságnak e területre vonatkozó használati joga megszűnik.

(3) Amennyiben egy területet, amelyen német háborús sírok találhatók, elkerülhetetlen közérdekből más célra kell igénybe venni, a Magyar Köztársaság Kormánya - a 7. Cikk (1) bekezdése szerint megbízott intézménnyel való konzultációt követően - másik alkalmas területet bocsát a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormányának rendelkezésére, és átvállalja a halottak újratemetésének és az új sírok kialakításának a költségeit. Az újratemetések lebonyolítása, valamint az új területek kialakítása kölcsönös egyetértésben történik.

(4) Amennyiben a Magyar Köztársaság felségterületén lévő német háborús sírok nem a magyar állam tulajdonában lévő területen fekszenek, akkor az ezen Megállapodás 7. Cikkének (1) bekezdése szerint megbízott intézmény olyan megegyezést köt a területtel a magyar jogszabályok értelmében rendelkezni jogosulttal, mely megfelel ezen Cikk (1) bekezdésének. Amennyiben megfelelő időn belül nem jutnak ilyen eredményre, akkor a Magyar Köztársaság Kormánya közvetíteni fog a 7. Cikk (1) bekezdésében megbízott intézmény és a jogosult között, valamint, amennyiben szükséges, más intézkedéseket tesz az ezen Cikk (1) bekezdésének megfelelő eredmény létrejöttének érdekében.

5. Cikk

(1) A Magyar Köztársaság Kormánya anélkül, hogy ebből költségek hárulnának reá, és azt követően, hogy előzetes hozzájárulása céljából a tervet bemutatták, a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormányának engedélyezi, hogy a német háborús halottakat, amelyek újratemetését a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya szükségesnek tekinti, közös sírban helyezze el.

(2) Minden egyes háborús halott újratemetéséről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv egy példányát az ennek a megállapodásnak a végrehajtásával megbízott magyar hatósághoz kell eljuttatni.

6. Cikk

(1) A német háborús halottaknak a Magyar Köztársaság felségterületéről a Németországi Szövetségi Köztársaságba történő átszállításához a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormányának előzetes hozzájárulása szükséges. A Magyar Köztársaság Kormánya az átszállítást csak ezen hozzájárulás bemutatása esetén engedélyezi.

(2) A Magyar Köztársaság Kormánya német háborús halottaknak harmadik országba történő szállítását ugyancsak a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormányának hozzájárulásával engedélyezi.

(3) A kihantolás és az átszállítás minden költsége és illetéke a kérelmezőt terheli.

(4) A háborús halottak átszállítás céljából történő kihantolását a Német Fél által megnevezett szakemberek végzik. A kihantolásnál jelen lehetnek a magyar hatóságok képviselői.

7. Cikk

(1) A jelen Megállapodásból a Német Fél számára adódó minden magyarországi feladat technikai végrehajtásával a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya a „Német Háborús Sírokat Gondozó Népi Szövetség Bejegyzett Egyesületet” (a továbbiakban: Népi Szövetség) bízza meg.

(2) A Magyar Köztársaság Kormánya az ezen Megállapodásból ráháruló feladatok végrehajtásával a Honvédelmi Minisztériumot bízza meg. A Honvédelmi Minisztérium ezzel más intézményt is megbízhat.

8. Cikk

A Magyar Köztársaság Kormánya a vonatkozó magyar jogszabályokkal összhangban minden lehetséges könnyítést megad a Népi Szövetségnek, különösen ahhoz, hogy hozzájusson a német háborús sírokra vonatkozó, magyar hatóságoknál és egyéb szerveknél meglévő dokumentumokhoz.

9. Cikk

(1) A jelen Megállapodásból adódó feladatai végrehajtására a Népi Szövetség képviselőket, szakembereket és egyéb személyeket küldhet a Magyar Köztársaságba, avagy feladatait a Magyar Köztársaság Kormánya által megnevezett más intézményekkel együttműködve hajthatja végre.

(2) A Népi Szövetség ezen feladatai végrehajtása során lehetőség szerint helyi munkaerőt és anyagokat vesz igénybe a szabad verseny szokásos feltételei szerint.

(3) A Népi Szövetség a Németországi Szövetségi Köztársaságból vagy az Európai Közösség valamely más tagállamából is behozhat ezen államokból származó, vagy a Közösségen belül szabadon forgalomban lévő eszközöket, szállítóeszközöket, anyagokat és tartozékokat, amelyek az ebben a Megállapodásban említett munkák elvégzéséhez szükségesek.

(4) Ezen áruk vámkezelésére az alábbiak vonatkoznak:

a) az ideiglenesen behozott eszközöket és szállítóeszközöket a Magyar Köztársaságba való behozatalukkor a be- és kiviteli vámjegyzéken azzal a kitétellel vámkezelik, hogy a fent nevezett eszközöket és szállítóeszközöket a munkák elvégzése után ismét kiviszik az országból;

b) a sírok, emlékhelyek és temetők létrehozásához, díszítéséhez vagy gondozásához szükséges anyagok és tartozékok ugyancsak mentesek a behozatali vám alól, amennyiben a vámhatóság számára a szokásos behozatali vámáru-nyilatkozaton kívül benyújtják

- a behozott áruk pontos listáját,

- az erre felhatalmazott személy által aláírt kötelezvényt arra nézve, hogy a megjelölt árukat csak a Megállapodásban meghatározott célra használják fel.

10. Cikk

(1) A német háborús sírok helyéül szolgáló területeknek a 4. Cikk (1) bekezdése szerinti használatba adása feljogosítja a Népi Szövetséget arra, hogy az idevágó magyar jogszabályok keretében ezen területeken minden kialakítási és szépítési munkát, valamint a látogatók részére megfelelő bekötőutak, helyiségek és más létesítmények építését közvetlenül elvégezze.

(2) A Népi Szövetség gondoskodik arról, hogy az építési munkák során valamennyi, a magyar törvényekben előirányzott, egészségügyi követelményeket tartalmazó jogszabályt figyelembe vegyenek, és a temetők rendjére vonatkozó minden magyar jogszabályt és hatósági rendelkezést betartsanak.

11. Cikk

E Megállapodás szakmai és technikai végrehajtásában a Népi Szövetség és az illetékes magyar hatóság, illetve a Magyar Köztársaság Kormánya által az ezen Megállapodásból következő kötelezettségeinek teljesítésével megbízott más intézmény közvetlenül együttműködik.

12. Cikk

E Megállapodás akkor lép hatályba, ha a Szerződő Felek értesítették egymást arról, hogy eleget tettek a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges saját belső jogi feltételeiknek. A Megállapodás az utolsó értesítés kézhezvételének napján lép hatályba.

Készült Bonnban, 1993. november 16-án, két eredeti példányban, magyar és német nyelven, mindkettő egyaránt hiteles.

(Aláírások)

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1994. december 23. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a honvédelmi miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére