A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

50/1995. (V. 10.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Orosz Föderáció Kormánya között a mezőgazdaság és az élelmiszeripar területén megvalósuló gazdasági és tudományos-műszaki együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről

(Az Egyezmény 1994. október 21-én lépett hatályba.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és az Orosz Föderáció Kormánya között Budapesten, 1994. október 21-én aláírt, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar területén megvalósuló gazdasági és tudományos-műszaki együttműködésről szóló Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„EGYEZMÉNY
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Orosz Föderáció Kormánya között a mezőgazdaság és az élelmiszeripar területén megvalósuló gazdasági és tudományos-műszaki együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Orosz Föderáció Kormánya (a továbbiakban: Felek),

attól a törekvéstől vezérelve, hogy fejlesszék és elmélyítsék a gazdasági és műszaki-tudományos együttműködést a mezőgazdasági termékek előállításának, feldolgozásának, tárolásának és értékesítésének területén,

abban a meggyőződésben, hogy az együttműködés az agrárgazdaság területén hozzájárul a két ország közötti viszony további javulásához,

a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

A Felek mindegyike a bizalom, az egyenlőség és a kölcsönös előnyök alapján, törvényeikkel összhangban valósítják meg az együttműködést.

2. Cikk

A Felek közötti gazdasági és tudományos-műszaki együttműködés fő irányai a következők lesznek:

1. Konzultáció és közreműködés a mezőgazdaságban, a feldolgozóiparban és az értékesítési szférában megvalósuló reformok, privatizáció s piaci struktúrák létrehozása területén.

2. Növénytermesztés: mezőgazdasági növények termesztése, korszerű technológiák, növényi genetikai alapok és a környezetkímélő növényvédelmi módszerek és eszközök kölcsönös felhasználásával, nemesítés, vetőmagtermesztés.

3. Kertészet és szőlészet.

4. Állattenyésztés: nagy hozamú tenyészállatok tenyésztése és takarmányozása korszerű takarmány-előállítási bázison, többek között tejelő- és húsmarha-tenyésztés, sertéstenyésztés, baromfitenyésztés.

5. Állatorvostudomány.

6. Biotechnológia: a gén-engineering módszereinek alkalmazása tenyészállatok és növények hozamának növelésére, betegségekkel szembeni ellenállóképességük fokozására, új mezőgazdasági növényfajták létrehozására.

7. Feldolgozó- és élelmiszeripar: a növénytermesztési, zöldség- és gyümölcs-, állattenyésztési (tej és hús) termékek feldolgozása, élelmiszerek szállítása, csomagolása, kiszerelése és tárolása.

8. Az agráripari termelés gépesítése és automatizálása:

új gyártási technológiák kifejlesztése és alkalmazása, mezőgazdasági gépek közös gyártása és kipróbálása (vetőgépek, permetezőgépek, talajmegmunkáló gépek, takarmánybetakarító, zöldség-, gyümölcsbetakarító és más gépek),

feldolgozó- és élelmiszeripari berendezések, megújítható energiaforrások alkalmazása az agrárgazdaságban.

9. A mezőgazdaság és a feldolgozó ágazatok gazdálkodása piaci viszonyok között.

10. Energia- és költségtakarékos technológiák alkalmazása.

11. Környezetvédelem a mezőgazdasági termelési folyamatban.

12. Szakemberek, gazdálkodók és oktatók képzése és átképzése.

Egyéb irányú együttműködést be lehet iktatni a Felek közötti megegyezés alapján.

3. Cikk

A Felek elő fogják segíteni a mezőgazdaság és élelmiszeripar számára szükséges mezőgazdasági alapanyagok és termékek, azok feldolgozását, valamint anyagok és berendezések kölcsönösen előnyös kereskedelmi forgalmát és annak bővítését.

4. Cikk

A Felek közötti együttműködés a következő formákban valósul meg:

1. Tudományos műszaki-technikai információk, tudományos kutatási eredmények cseréje, szemináriumok, szimpóziumok, kiállítások szervezése.

2. Közös kutatás és fejlesztés.

3. Vegyes vállalatok alapításának és termelési kooperáció létrehozásának elősegítése.

4. Tudományos kutatók, szakemberek, diákok, gyakornokok cseréje.

5. Vetőmagvak, szaporító anyagok, kemikáliák, biológiai anyagok, új gépmintadarabok, berendezések és kutató műszerek cseréje kísérletek végzése céljából.

6. Agrárszolgáltatások piacának létrehozása.

További együttműködési formák beiktathatók a Felek megállapodása szerint.

5. Cikk

A vetőmagminták, technika és más termékek, valamint publikált információ cseréje a Felek szellemi javak védelmére vonatkozó törvényeivel összhangban történik térítésmentesen vagy más, megegyezés szerinti feltételekkel.

A tudományos kutatók, szakemberek, diákok és gyakornokok cseréje ekvivalens alapon valósul meg. A Felek elő fogják segíteni delegációk látogatását olyan feltételekkel, hogy minden költséget a küldő Fél visel.

6. Cikk

Az Egyezmény megvalósításával kapcsolatos intézkedéseket a Magyar Fél részéről a Magyar Köztársaság Földművelésügyi Minisztériuma, az Orosz Fél részéről az Orosz Föderáció Mezőgazdasági és Élelmezési Minisztériuma koordinálja.

Felek a jelen Egyezmény végrehajtására Magyar-Orosz Közös Munkacsoportot hoznak létre, amely készíti és megvizsgálja az együttműködés projektjeit és programjait, meghatározza a teljesítés rendjét, annak megvalósítására intézményeket és szervezeteket javasol.

A Munkacsoport évente felváltva Magyarországon és Oroszországban tartja üléseit, kivéve, ha erről a Felek között más megállapodás nem történik.

7. Cikk

A közös munka során elért eredmények hasznosításáról a Felek gazdálkodó szervezetei által megkötött magánjogi szerződések rendelkeznek.

8. Cikk

Az Egyezmény aláírása napján lép hatályba, és attól a naptól kezdve, hogy a Felek egyike írásban értesíti a másik Felet arról a szándékáról, hogy a megállapodás hatályát megszünteti, még 6 hónapig marad érvényben.

Készült Budapesten, 1994. október 21-én, két példányban, mindegyik magyar és orosz nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1994. október 21. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a földművelésügyi miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére