A jogszabály mai napon ( 2020.02.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

66/1995. (VI. 13.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és Japán Kormánya között Budapesten, 1994. február 23-án aláírt légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről * 

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és Japán Kormánya között Budapesten, 1994. február 23-án aláírt légiközlekedési megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„LÉGIKÖZLEKEDÉSI MEGÁLLAPODÁS
a Magyar Köztársaság Kormánya és Japán Kormánya között

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Japán Kormány attól az óhajtól vezettetve, hogy megállapodást kössenek a területeik közötti és azokon túli légiközlekedési szolgáltatások létrehozására és üzemeltetésére,

a Chicagóban, 1944. december 7-én aláírásra megnyitott Nemzetközi Polgári Repülési Egyezmény részeseiként

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

1. A jelen Megállapodás szempontjából, kivéve, ha a szöveg másként rendelkezik:

a) a „légügyi hatóságok” kifejezés a Magyar Köztársaság esetében a közlekedési, hírközlési és vízügyi minisztert, illetve az említett miniszter által jelenleg gyakorolt, a polgári légiközlekedésre vonatkozó feladatok vagy hasonló feladatok ellátásával megbízott bármely személyt vagy szervet, és Japán esetében a közlekedési minisztert, illetve az említett miniszter által jelenleg gyakorolt, a polgári légiközlekedésre vonatkozó feladatok vagy hasonló feladatok ellátásával megbízott bármely személyt vagy szervet jelenti;

b) a „kijelölt légiközlekedési vállalat” kifejezés olyan légiközlekedési vállalatot jelent, amelyet az egyik Szerződő Fél, a másik Szerződő Fél írásos értesítésével, az értesítésben meghatározott útvonalakon való légiközlekedési szolgáltatások üzemeltetésére jelöl ki, és amely vállalatnak a másik Szerződő Fél a jelen Megállapodás 3. Cikke rendelkezéseivel összhangban kiadja a megfelelő üzemelési engedélyt;

c) a „terület” kifejezés egy állam vonatkozásában, az adott állam szuverenitása alá tartozó földterületeket és a kapcsolódó felségvizeket jelenti;

d) a „légiközlekedési szolgáltatás” kifejezés bármely olyan légijárművel végzett menetrend szerinti légiközlekedési szolgáltatást jelent, ahol utasokat, árut vagy postát szállítanak;

e) a „nemzetközi légiközlekedési szolgáltatás” kifejezés olyan légiközlekedési szolgáltatást jelent, amely egynél több állam területe feletti légtérben halad át;

f) a „légiközlekedési vállalat” kifejezés bármely olyan légiközlekedési vállalatot jelent, amely nemzetközi légiközlekedési szolgáltatásokat kínál vagy üzemeltet;

g) a „nem-kereskedelmi célú leszállás” kifejezés olyan leszállást jelent, amelynek nem célja utasok, áru vagy posta felvétele vagy kirakása;

h) a „légijáratterv” kifejezés a jelen Megállapodáshoz csatolt, illetve a jelen Megállapodás 16. Cikke rendelkezéseivel összhangban módosított légijárattervet jelenti;

i) a „meghatározott útvonal” kifejezés a légijárattervben meghatározott bármely útvonalat jelent;

j) a „megállapodás szerinti légiközlekedési szolgáltatás” kifejezés a meghatározott útvonalakon üzemeltetett bármely légiközlekedési szolgáltatást jelent.

2. A légijáratterv a jelen Megállapodás szerves részét képezi és a „Megállapodásra” vonatkozó minden utalás egyben a légijárattervre is vonatkozik, kivéve, ahol erről másként rendelkeznek.

2. Cikk

Mindegyik Szerződő Fél megadja a másik Szerződő Félnek a jelen Megállapodásba meghatározott jogokat, különös tekintettel arra, hogy annak kijelölt légitársaságai a megállapodás szerinti légiközlekedési szolgáltatásokat létrehozhassák és üzemeltethessék.

3. Cikk

1. A megállapodás szerinti légiközlekedési szolgáltatások bármely meghatározott útvonalon azonnal, vagy azon Szerződő Felek belátása szerint, amelynek a jelen Megállapodás 2. Cikke szerinti jogokat megadták, egy későbbi időpontban is megkezdhetők a jelen Megállapodás 11. Cikke rendelkezéseinek megfelelően, de nem előbb, mint ahogy:

a) az a Szerződő Fél, amelynek a jogokat megadták, az útvonalra egy légiközlekedési vállalatot vagy vállalatokat kijelöl, és

b) a jogokat biztosító Szerződő Fél, törvényeivel és jogszabályaival összhangban, a megfelelő üzemelési engedélyt az érintett légiközlekedési vállalatnak vagy vállalatoknak megadja; ezt az engedélyt a jelen Cikk 2. bekezdése és a 7. Cikk 1. bekezdése rendelkezései alapján késedelem nélkül kell kiadni.

2. Mindegyik Szerződő Fél bármely légiközlekedési vállalatától megkívánható annak bizonyítása a másik Szerződő Fél légügyi hatóságai számára, hogy a vállalat eleget tesz az adott hatóságok által a nemzetközi légiközlekedési szolgáltatásokra általában és ésszerűen alkalmazott törvények és jogszabályok rendelkezéseinek.

4. Cikk

1. A nemzetközi légiközlekedési szolgáltatások vonatkozásában mindegyik Szerződő Fél légiközlekedési vállalatai az alábbi jogokat élvezik:

a) a másik Szerződő Fél területe feletti leszállás nélküli átrepülés; és

b) nem-kereskedelmi célú leszállások a másik Szerződő Fél területén.

2. A jelen Megállapodás rendelkezései alapján mindegyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatainak, egy meghatározott útvonalon való megállapodás szerinti légiközlekedési szolgáltatás üzemeltetése során, joguk van a légijárattervben lévő útvonal kijelölt pontjain a másik Szerződő Fél területén leszállni, hogy a nemzetközi forgalomban utasokat, árut és postát külön-külön vagy együttesen felvegyenek, illetve kirakjanak.

3. A jelen Cikk 2. bekezdése nem értelmezhető oly módon, mintha az az egyik Szerződő Fél légiközlekedési vállalatainak jogot adna arra, hogy a másik Szerződő Fél területén díj vagy ellenszolgáltatás ellenében a másik Szerződő Fél területének egy másik pontjára irányuló utasokat, árut vagy postát vegyenek fel.

5. Cikk

Bármely Szerződő Fél tisztességes és ésszerű díjakat számíthat fel, vagy engedélyezheti azok felszámítását a repülőterek és egyéb, ellenőrzése alatt álló berendezések használatáért a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatainak, továbbá ezek a díjak nem lehetnek magasabbak, mint a nemzetközi légifuvarozásban részt vevő és a legnagyobb kedvezményt élvező nemzet vagy az első Szerződő Fél bármely nemzeti légiközlekedési vállalata által ezen repülőterek és berendezések használatáért fizetendő díjak.

6. Cikk

1. Bármely Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata által a megállapodás szerinti légiközlekedési szolgáltatás üzemeltetése során használt légijármű fedélzetén lévő üzemanyag, kenőolajok, pótalkatrészek, a légijármű szokásos felszerelései és készletei a másik Szerződő Fél területén mentesülnek a vámilletékek, fogyasztási adók, vizsgálati díjak és más hasonló illetékek, adók vagy díjak alól, még akkor is, ha ezeket az adott terület feletti utazás egy része során fogyasztják el vagy használják fel.

2. Bármely Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatai légijárművének fedélzetére a másik Szerződő Fél területén felvitt, és a megállapodás szerinti légiközlekedési megállapodások során felhasznált üzemanyag, kenőolajok, pótalkatrészek, a légijármű szokásos felszerelései és készletei, az utóbbi Szerződő Fél jogszabályainak megfelelően, mentesülnek a vámilletékek, fogyasztási adók, vizsgálati díjak és más hasonló illetékek, adók vagy díjak alól.

3. Bármely Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatai számláin szereplő, és az említett kijelölt légiközlekedési vállalatok ellátását szolgáló, a vámhatóságok felügyelete alá helyezett üzemanyag, kenőolajok, pótalkatrészek, a légijármű szokásos felszerelései és készletei, az utóbbi Szerződő Fél jogszabályainak megfelelően, mentesülnek a vámilletékek, fogyasztási adók, vizsgálati díjak és más hasonló illetékek, adók vagy díjak alól.

7. Cikk

1. Mindegyik Szerződő Fél fenntartja a jogot arra, hogy a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata vonatkozásában a jelen Megállapodás 4. Cikke 1. és 2. bekezdésében meghatározott jogokat felfüggessze vagy visszavonja, vagy a légiközlekedési vállalat ezen jogainak gyakorlását az általa szükségesnek ítélt feltételekhez kösse, bármely esetben, amikor ezen légiközlekedési vállalat tulajdonának túlnyomó része és tényleges ellenőrzése nincs a légiközlekedési vállalatot kijelölő Szerződő Fél vagy ezen Szerződő Fél állampolgárainak kezében.

2. Mindegyik Szerződő Fél fenntartja a jogot arra, hogy a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata fenti 1. Cikkben hivatkozott jogainak gyakorlását felfüggessze, vagy a légiközlekedési vállalat ezen jogainak gyakorlását az általa szükségesnek ítélt feltételekhez kösse, bármely esetben, amikor a légiközlekedési vállalat nem tartja be a jogokat biztosító Szerződő Fél törvényeit és jogszabályait, vagy más módon nem üzemel összhangban a jelen Megállapodásban meghatározott feltételekkel. Hacsak ezen törvények és jogszabályok további megsértésének megakadályozására, vagy repülésbiztonsági okokból azonnali felfüggesztés vagy feltételekhez kötés nem szükséges, akkor ezen jog csak a másik Szerződő Féllel folytatott konzultáció után gyakorolható.

8. Cikk

Mindkét Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatai tisztességes és egyenlő feltételeket élveznek a területeik közötti megállapodás szerinti légiközlekedési szolgáltatások meghatározott útvonalakon való üzemeltetése során.

9. Cikk

A megállapodás szerinti légiközlekedési szolgáltatások üzemeltetése során mindegyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatai figyelembe veszik a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalat által az ugyanazon útvonalon vagy annak egy részén nyújtott szolgáltatásokat szükségtelenül ne zavarják.

10. Cikk

1. A Szerződő Felek kijelölt légiközlekedési vállalatai által nyújtott megállapodás szerinti légiközlekedési szolgáltatásoknak szorosan kapcsolódni kell az ezen szolgáltatások iránti igényekhez.

2. A megállapodás szerinti légiközlekedési szolgáltatások nyújtásakor a légiközlekedési vállalatnak elsőrendű feladata kell hogy legyen, ésszerű rakodási tényező mellett olyan kapacitás biztosítása, amely megfelel a légiközlekedési vállalatot kijelölő, Szerződő Felek területére irányuló vagy onnan kiinduló utas-, áru- és postaszállítás jelenlegi és ésszerűen előrevetített igényeknek. Olyan utasok, áru és posta szállítását, amelyet nem a légiközlekedési vállalatot kijelölő államok területén, a meghatározott útvonal pontjain vesznek fel és raknak ki, azon általános elvvel összhangban kell végezni, hogy a kapacitás a következők függvénye:

a) a légiközlekedési vállalatot kijelölő Szerződő Felek területére irányuló és onnan kiinduló szállítási igények;

b) tranzitszállítási igények; és

c) annak a területnek a szállítási igényeitől, amelyen a légiközlekedési vállalat áthalad, figyelemmel a helyi és regionális szolgáltatásokra.

3. A Szerződő Felek kijelölt légiközlekedési vállalatai által a megállapodás szerinti légiközlekedési szolgáltatások vonatkozásában nyújtandó kapacitásról a két Szerződő Fél légügyi hatóságai közötti konzultáción kell megállapodni a 8., 9. Cikkben és a jelen Cikk 1. és 2. bekezdésében lefektetett elveknek megfelelően.

11. Cikk

1. A megállapodás szerinti légiközlekedési szolgáltatások viteldíjait ésszerű szinten kell megállapítani, kellő figyelemmel minden meghatározó tényezőre, beleértve az üzemelési költséget, az ésszerű profitot, a szolgáltatás jellemzőit (mint pl. a sebességre és az elhelyezésre vonatkozó előírásokat) és más légiközlekedési vállalatok által a meghatározott útvonal bármely részére felszámított viteldíjakat.

2. Ezeket a viteldíjakat az alábbi rendelkezésekkel összhangban kell megállapítani és a Szerződő Felek légügyi hatóságainak, a Szerződő Felek eljárásainak megfelelően, biztosítani kell, hogy a kijelölt légiközlekedési vállalatok az így megállapított viteldíjakat megtartják.

a) A viteldíjakról, amennyiben lehetséges, a Nemzetközi Légifuvarozók Szövetsége viteldíj-meghatározó mechanizmusa révén az érintett kijelölt légiközlekedési vállalatoknak kell megállapodni. Ha ez nem lehetséges, akkor minden meghatározott útvonalra, vagy annak szakaszaira vonatkozó viteldíjakról az érintett kijelölt légiközlekedési vállalatoknak kell megállapodni. A viteldíjakat minden esetben jóváhagyásra kell benyújtani mindkét Szerződő Fél légügyi hatóságaihoz, a Szerződő Felek vonatkozó eljárásaival összhangban.

b) Amennyiben a kijelölt légiközlekedési vállalatok a viteldíjról nem tudnak megállapodni, vagy ha valamelyik Szerződő Fél légügyi hatósága a jelen Cikk 2/a) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően benyújtott viteldíjakat nem hagyja jóvá, akkor a Szerződő Felek légügyi hatóságainak kell a megfelelő viteldíjakról megállapodást elérni.

c) Amennyiben a jelen Cikk 2/b) bekezdése rendelkezései alapján a légügyi hatóságok között nem jön létre megállapodás, akkor a vitát a jelen Megállapodás 15. Cikke rendelkezéseivel összhangban kell rendezni.

d) Semmilyen új viteldíj nem léphet érvénybe, ha azzal valamelyik Szerződő Fél légügyi hatósága nem ért egyet, kivéve a jelen Megállapodás 15. Cikke 3. bekezdése rendelkezései alapján. Ameddig a viteldíjaknak a jelen Cikk rendelkezéseivel összhangban való megállapítása folyamatban van, addig a már érvényben lévő viteldíjak a hatályosak.

12. Cikk

Mindegyik Szerződő Fél légügyi hatósága, kérés esetén, megküldi a másik Szerződő Fél légügyi hatóságának azokat az információkat és statisztikai adatokat, amelyek az első Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatai által a megállapodás szerinti szolgáltatások során a másik Szerződő Fél területére vagy onnan szállított forgalomra vonatkoznak, és amelyeket a kijelölt légiközlekedési vállalatok saját légügyi hatóságai számára általában készítenek és tájékoztatásul benyújtanak. Ha az egyik Szerződő Fél légügyi hatósága bármely további forgalomra vonatkozó statisztikai adatot kér a másik Szerződő Fél légügyi hatóságától, ez a két Szerződő Fél légügyi hatóságai közötti kölcsönös megegyezés tárgyát képezi.

13. Cikk

1. A Szerződő Felek, összhangban a nemzetközi jog által biztosított jogaikkal és kötelezettségeikkel, megerősítik egymással szembeni azon kötelezettségüket, hogy a polgári légiközlekedés biztonságának jogellenes cselekményektől való megvédése a jelen Megállapodás szerves részét képezi. A Szerződő Felek, a nemzetközi jog által biztosított jogaik és kötelezettségeik korlátozása nélkül, az 1963. szeptember 14-én Tokióban aláírt, a légijárművek fedélzetén elkövetett bűncselekményekről és egyéb cselekményekről szóló egyezmény, az 1970. december 16-án Hágában aláírt, a légijárművek jogellenes hatalomba kerítése leküzdéséről szóló egyezmény, és az 1971. szeptember 23-án Montreálban aláírt, a polgári légiközlekedés biztonsága elleni jogellenes cselekmények leküzdéséről szóló egyezmény rendelkezéseivel teljes összhangban járnak el.

2. A Szerződő Felek felkérés esetén, vonatkozó törvényeikkel és jogszabályaikkal összhangban, minden szükséges segítséget megadnak egymásnak a légijárművek jogellenes hatalomba kerítésére irányuló cselekmények megakadályozására és más, a légijármű, az utasok és személyzet, a repülőterek és léginavigációs berendezések biztonsága elleni jogellenes cselekmények és minden más a polgári légiközlekedés biztonsága ellen irányuló fenyegetés megakadályozására.

3. A Szerződő Felek egymással fenntartott kapcsolataikban a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által megállapított és a Nemzetközi Polgári Repülési Egyezmény függelékeiben meghatározott, a légiközlekedés biztonságára vonatkozó rendelkezésekkel összhangban járnak el oly mértékben, ahogy azok a Szerződő Felekre kiterjednek; valamint megkívánják, hogy légiközelekedési vállalataik és a területükön lévő repülőterek üzemeltetői ezen repülésbiztonsági rendelkezésekkel összhangban járjanak el.

4. Mindegyik Szerződő Fél egyetért azzal, hogy a másik Szerződő Fél által megkövetelt, a fenti 3. bekezdésben hivatkozott, repülésbiztonsági rendelkezéseket a másik Szerződő Fél területére való belépéskor, távozáskor és ott-tartózkodáskor megtartja. Mindegyik Szerződő Fél megteszi a szükséges intézkedéseket, hogy területén a légijárművet megvédje, valamint az utasokat, személyzetet, poggyászt, árut és a légijármű készleteit a beszállás, illetve berakodás előtt és közben átvizsgálják. Mindegyik Szerződő Fél jóindulattal bírálja el a másik Szerződő Félnek egyes konkrét veszélyekkel szembeni különleges biztonsági intézkedésekre irányuló kérelmeit.

5. A légijármű jogellenes hatalomba kerítése, illetve ennek veszélye fennállása esetén, vagy más, a légijármű, az utasok és személyzet, a repülőterek és a léginavigációs berendezések elleni jogellenes cselekmény esetén, a Szerződő Felek segítséget nyújtanak egymásnak a kommunikáció elősegítése és más, az ilyen cselekmény, vagy ennek veszélye gyors és biztonságos megszüntetéséhez szükséges megfelelő intézkedések megtétele révén.

14. Cikk

Mindkét Szerződő Félnek szándékában áll rendszeres és gyakori konzultációt tartani a két Szerződő Fél légügyi hatóságai között, hogy a jelen Megállapodás végrehajtását érintő ügyekben szoros együttműködést biztosítsanak.

15. Cikk

1. Amennyiben a Szerződő Felek között a jelen Megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban vita merül fel, azt elsősorban egymás közötti tárgyalások útján próbálják rendezni.

2. Amennyiben a Szerződő Felek a tárgyalásokon nem tudnak megegyezésre jutni, akkor bármelyik Szerződő Fél kérésére, a döntéshozatalra három választottbíróból álló döntőbírósághoz lehet fordulni; mindegyik Szerződő Fél megnevez egy választottbírót és az így kiválasztott két választottbíró állapodik meg a harmadik választottbíró személyéről, ez a harmadik választottbíró azonban egyik Szerződő Félnek sem lehet állampolgára. Mindegyik Szerződő Fél megnevez egy választottbírót hatvan napon belül, attól számítva, hogy az egyik Szerződő Fél azon kérését, hogy a vitát döntőbíróság útján rendezzék, diplomáciai jegyzék formájában a másik Szerződő Fél kézhez veszi; a harmadik választottbíróról további hatvan napon belül állapodnak meg. Amennyiben valamelyik Szerződő Fél saját választottbíróját nem nevezi meg vagy a harmadik választottbíróról nem születik megállapodás a hivatkozott időtartamon belül, bármely Szerződő Fél felkérheti a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsának elnökét, hogy a választottbírót vagy -bírókat jelölje ki.

3. A Szerződő Felek elfogadják a jelen Cikk 2. bekezdése alapján hozott bármely döntést.

16. Cikk

1. Bármelyik Szerződő Fél bármikor konzultációt kérhet a másik Szerződő Féltől abból a célból, hogy a jelen Megállapodást módosítsa. A konzultációt, az erre vonatkozó kérés kézhezvételétől számított hatvan napon belül kell megkezdeni.

2. Amennyiben a módosítás a jelen Megállapodás rendelkezéseire vonatkozik, kivéve a légijárattervet, akkor a módosítást mindkét Szerződő Félnek saját alkotmányos eljárásaival összhangban jóvá kell hagyni, és az azon a napon lép hatályba, amikor a jóváhagyásról tájékoztató diplomáciai jegyzékváltás megtörténik.

3. Amennyiben a módosítás csak a légijárattervre vonatkozik, akkor a két Szerződő Fél légügyi hatóságai konzultációt tartanak. Amikor ezeken hatóságok új vagy módosított légijárattervről egyeznek meg, a megállapodás szerinti módosítások diplomáciai jegyzékváltással való megerősítésük után lépnek hatályba.

17. Cikk

Amennyiben egy, a légiközlekedésre vonatkozó általános multilaterális egyezmény mindkét Szerződő Fél vonatkozásában hatályba lép, a jelen Megállapodást úgy kell módosítani, hogy az a fenti egyezmény rendelkezéseivel összhangban legyen.

18. Cikk

Bármely Szerződő Fél bármikor értesítheti a másikat a jelen Megállapodás felmondására irányuló szándékáról. Az értesítés másolatát egyidejűleg a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnek is meg kell küldeni. Ilyen értesítés esetén, a jelen Megállapodás egy évvel azután veszti érvényét, hogy a másik Szerződő Fél a felmondásra vonatkozó értesítést kézhez veszi, hacsak a Szerződő Felek közötti megegyezéssel a hivatkozott értesítést ezen időtartam lejárta előtt vissza nem vonják. Ha a másik Szerződő Fél nem ismeri el az értesítés kézhezvételét, akkor úgy kell tekinteni, mintha azt a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet általi kézhezvétel után tizennégy nappal kapta volna meg.

19. Cikk

A jelen Megállapodást és annak bármely módosítását a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnél nyilvántartásba kell vetetni.

LÉGIJÁRATTERV

1. Japán kijelölt légiközlekedési vállalata vagy vállalatai az alábbi útvonalakon üzemeltethetnek mindkét irányban:

Egy pont Japánban - Moszkva -, két pont Európában, később kerülnek meghatározásra - Budapest.

(1) Megjegyzés: Japán kijelölt légiközlekedési vállalata vagy vállalatai csak azután üzemelhetnek Budapestre, ha a Kanszaji Nemzetközi Repülőteret a nemzetközi légiközlekedés számára megnyitják.

(2) Megjegyzés: Japán kijelölt légiközlekedési vállalata vagy vállalatai a forgalmi jogokat csak stopover utasaik vonatkozásában alkalmazhatják a későbbiekben meghatározásra kerülő két európai pont és Budapest között.

2. A Magyar Köztársaság kijelölt légiközlekedési vállalata vagy vállalatai az alábbi útvonalakon üzemelhetnek mindkét irányban:

Egy pont Magyarországon - két pont Európában, később kerülnek meghatározásra - Moszkva - Osaka.

(1) Megjegyzés: A Magyar Köztársaság kijelölt légiközlekedési vállalata vagy vállalatai csak azután üzemelhetnek Osakába, ha a Kanszaji Nemzetközi Repülőteret a nemzetközi légiközlekedés számára megnyitják.

(2) Megjegyzés: A Magyar Köztársaság kijelölt légiközlekedési vállalata vagy vállalatai a forgalmi jogokat csak saját stopover utasaik vonatkozásában alkalmazhatják a későbbiekben meghatározásra kerülő, két európai pont és Osaka között.

20. Cikk

Jelen Megállapodást mindkét Szerződő Fél, saját alkotmányos eljárásaival összhangban jóváhagyja és az a jóváhagyásról tájékoztató diplomáciai jegyzékváltás napján lép hatályba.

ENNEK HITELÉÜL alulírottak, akiket erre Kormányaik megfelelően felhatalmaztak, a jelen Megállapodást aláírták.

Készült két példányban, angol nyelven Budapesten, 1994. február 23. napján.

(Aláírások)

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1995. március 17-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére