A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1995. évi LXXV. törvény

a Magyar Köztársaság és a Francia Köztársaság közötti egyetértésről és barátságról Párizsban, 1991. szeptember 11-én aláírt Szerződés kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság és a Francia Köztársaság közötti egyetértésről és barátságról Párizsban, 1991. szeptember 11-én aláírt Szerződést e törvénnyel kihirdeti. (A Szerződés megerősítéséről szóló okiratok cseréje 1992. október 27-én lezajlott, és a Szerződés harminc nappal ezután, 1992. november 26-án hatályba lépett.)

2. § A Szerződés magyar nyelvű szövege a következő:

„Szerződés
a Magyar Köztársaság és a Francia Köztársaság közötti
egyetértésről és barátságról

A Magyar Köztársaság és a Francia Köztársaság,

üdvözölve a kapcsolataikat ösztönző új lendületet a megbékélt Európában, és azt óhajtva, hogy kapcsolataiknak új minőséget adjanak,

megerősítve elkötelezettségüket a demokrácia, a szabadság és az igazságosság értékei, valamint azon szándékuk iránt, hogy biztosítják ezen értékek tiszteletben tartását,

annak tudatában, hogy a két állam kapcsolatainak jövője elválaszthatatlanul kötődik az európai béke, biztonság és stabilitás megszilárdításához,

hűen a nemzetközi jogból, különösen az Egyesült Nemzetek Alapokmányából fakadó kötelezettségeikhez,

megerősítve azon kötelezettségeiket, amelyeket az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet keretében vállaltak, és tudatában az EBEÉ-tagországok állam- és kormányfői párizsi találkozóján elfogadott döntések jelentőségének,

meggyőződve annak szükségességéről, hogy az új szolidaritást az európai kontinens egészén elő kell mozdítani,

figyelembe véve az Európai Közösségek illetékességi jogköreit, s azt, hogy annak fejlődési irányultsága egy politikai unió felé mutat,

a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

A közöttük ezentúl érvényesülő új típusú barátságra alapozva a Magyar Köztársaság és a Francia Köztársaság elhatározza, hogy elmélyíti és sokoldalúvá teszi együttműködési kapcsolatait a szolidaritás és a bizalom légkörében oly módon, hogy igazi partnerség alakuljon ki közöttük.

2. Cikk

1. A Magyar Köztársaság és a Francia Köztársaság részt vesz a békés, szolidáris és jóléti Európa építésében.

A Felek annak érdekében tevékenykednek, hogy Európa a jog és a demokrácia közösségévé fejlődjék, és hozzájárulnak a szolidaritás szálainak kifejlesztéséhez egy olyan egység létrehozásának távlatában, amely egy konföderáció formáját öltheti.

2. A Francia Köztársaság kötelezettséget vállal arra, hogy elősegíti a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek közötti közeledést és szoros kapcsolatok kiépítését.

E cél érdekében a Francia Köztársaság támogatja a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek közötti társulási szerződés gyors megkötését.

A Francia Köztársaság pozitívan értékeli a Magyar Köztársaságnak az Európai Közösségekhez való csatlakozása perspektíváját, amikor ennek feltételei megteremtődnek.

3. A Francia Köztársaság által a kétoldalú, magyar-francia megállapodásokban vállalt kötelezettségek tiszteletben tartják az Európai Közösségek illetékességi jogköreit és az intézményei által hozott rendelkezéseket.

3. Cikk

1. A Magyar Köztársaság és a Francia Köztársaság együttműködik az európai béke megőrzésében és az európai biztonság megszilárdításában. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet keretén belül a Felek arra törekednek, hogy kontinensünk stabilitása erősödjék, és tovább fejlődjék a hagyományos fegyverzetek leszerelésének és a bizalom javításának kiegyensúlyozott folyamata. A Felek támogatják olyan struktúrák és mechanizmusok létrehozását, amelyek növelik az EBEÉ folyamat eredményességét a konfliktusok megelőzésében és a viták békés rendezésében.

A Felek arra törekednek, hogy hozzájáruljanak olyan további megállapodások megkötéséhez, amelyek a biztonság és a bizalom megerősítését célozzák Európában.

2. A Magyar Köztársaság és a Francia Köztársaság elismeri a nemzeti kisebbségi kérdés megnyugtató rendezésének alapvető fontosságát Európa stabilitása és biztonsága, a demokrácia kiteljesedése, az államok közötti bizalom és együttműködés elmélyülése szempontjából. E kérdésben a Felek alkotmányos előírásaikkal összhangban minden megfelelő európai fórumon arra törekednek, hogy a konkrét esetek és a történelmi sajátosságok figyelembevételével hozzájáruljanak az emberi jogok, a nemzetközi jog és a közös demokratikus eszmék és értékek tiszteletben tartására alapozott elfogadható megoldások kimunkálásához.

4. Cikk

1. A Magyar Köztársaság és a Francia Köztársaság teljes mértékben kihasználja az Európában végbement gyökeres változások eredményeképpen megjelenő új lehetőségeket, s valódi partnerséget teremt együttműködésük minden területén.

2. Ennek érdekében a Felek rendszeres konzultációkat folytatnak két-, és többoldalú alapon a kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdésekről és a nagyobb nemzetközi problémákról.

A legfelső szintű találkozók megtartására a két Fél megállapodása szerint kerül sor.

Az ennek a Szerződésnek az általános megvalósulását figyelemmel kísérő külügyminiszterek évente legalább egy alkalommal találkoznak. A két ország külügyminisztériumai képviselőinek munkajellegű találkozóira évente legalább egy alkalommal kerül sor.

3. E konzultációk célja, hogy lehetővé tegyék a Felek számára együttműködésük jobb megszervezését, külpolitikai, különösen Európával kapcsolatos álláspontjaik összehangolását, és annak előmozdítását, hogy a Magyar Köztársaság beilleszkedjék a demokratikus nemzetek közösségébe.

4. A Felek szükség szerint a jelen Szerződés rendelkezéseinek megvalósítását célzó megállapodásokat kötnek, illetve intézkedéseket hoznak.

5. Cikk

A Magyar Köztársaság és a Francia Köztársaság, figyelembe véve a biztonság tekintetében Európában bekövetkezett alapvető változásokat, és különösen azt, hogy véget ért a szembenállás korszaka, fejlesztik és elmélyítik kapcsolataikat katonai téren, és két- és többoldalú keretek között rendszeresen véleményt cserélnek katonapolitikai koncepcióikról.

E cél érdekében előmozdítják a külügyminisztériumok és védelmi minisztériumok, valamint vezérkari főnökségeik közötti kontaktusokat.

6. Cikk

Amennyiben olyan helyzet alakulna ki, különösen Európában, amely a Felek egyikének véleménye szerint veszélyezteti vagy megsérti a békét, vagy alapvető biztonsági érdekeit veszélyeztetné, ez a Fél kérheti a másik Féltől, hogy haladéktalanul tartsanak konzultációkat e kérdésről. A Felek törekedni fognak a helyzet megoldását célzó eszközök tekintetében közös álláspont elfogadására.

7. Cikk

1. A Magyar Köztársaság és a Francia Köztársaság előmozdítja gazdasági és pénzügyi kapcsolatainak fejlődését és a gazdasági szakembereik közötti közvetlen kapcsolatok létesítését.

2. Mindkét Fél erőfeszítéseket tesz, hogy javítsa a másik Fél vállalatainak a működési feltételeit a saját területén. Támogatják többek között a kis- és középvállalatok részvételét előirányzó együttműködési terveket.

3. Annak érdekében, hogy hozzájáruljanak a piacgazdaság fejlődéséhez Magyarországon, a Felek megfelelő együttműködést valósítanak meg, amely többek között magában foglalja a gazdasági és szociális élet szereplőinek képzését, a közigazgatás átszervezését és új jogszabályok kidolgozását.

A Francia Köztársaság kötelezettséget vállal a már elkezdett ez irányú lépések folytatására.

8. Cikk

A Magyar Köztársaság és a Francia Köztársaság szoros együttműködést alakít ki a jövőjük és az egységes európai szervezet létrehozása távlatai szempontjából különösen fontos alábbi területeken:

- jogi és közigazgatási együttműködés;

- új technológiák;

- berendezések és közlekedés;

- ipar;

- energia;

- mezőgazdaság, agráripar, élelmiszeripar;

- egészségügy, szociális ügyek;

- környezetvédelem.

9. Cikk

1. A Magyar Köztársaság és a Francia Köztársaság hozzá kíván járulni egy új európai kulturális térség létrehozásához, ezért erősíti együttműködését a tudomány, a technika és a kultúra területén, elsőbbséget adva a szakemberképzésnek.

2. A Felek ösztönzik a magyar nyelv franciaországi és a francia nyelv magyarországi oktatásának fejlesztését. Különösen nagy jelentőséget tulajdonítanak a nyelvi képzésnek, mint a tartós együttműködési tevékenységek elengedhetetlen előfeltételének, ugyanúgy, mint egymás kultúrája népeik általi megismerésének, amely viszont élő és hiteles kapcsolataik feltétele.

3. A Felek különösen bátorítják felsőfokú oktatási és kutatási intézményeik együttműködését, közös, a megfelelő európai programokkal összhangban álló tudományos projektek kidolgozását.

4. Mindkét Fél támogatja a másik Fél kulturális intézetének tevékenységét.

5. A magyar és a francia nép közötti jobb megértés érdekében a Felek fejlesztik együttműködésüket a tömegtájékoztatási eszközök területén, és elősegítik a partnerország könyveinek és sajtótermékeinek terjesztését.

10. Cikk

1. A Magyar Köztársaság és a Francia Köztársaság ösztönzik az államaik parlamentjei és parlamenti képviselői közötti együttműködést.

2. A Felek az ebben a Szerződésben meghatározott célok tiszteletben tartása jegyében bátorítják országaik helyi közösségeinek közvetlen kapcsolatát és együttműködésük létrehozását.

3. A Felek ugyancsak megkönnyítik az országaik politikai, társadalmi és érdekképviseleti szervezeteinek együttműködését.

11. Cikk

A Magyar Köztársaság és a Francia Köztársaság bátorítja a két ország állampolgárai közötti kapcsolatokat, különösen a magyar és francia fiatalok cseréjét.

12. Cikk

A Magyar Köztársaság és a Francia Köztársaság együttműködik a szervezett bűnözés, különösen a terrorizmus, a kábítószer-csempészet, valamint a kulturális javak törvénytelen exportja elleni harcban.

13. Cikk

E Szerződés rendelkezései nem érintik a Felek harmadik államokkal szemben vállalt kötelezettségeit, és nem irányulnak egyetlen harmadik állam ellen sem.

14. Cikk

1. Ezt a Szerződést meg kell erősíteni, és az a megerősítő okiratok Budapesten történő kicserélésétől számított harminc nap után lép hatályba.

2. Ezt a Szerződést tíz évre kötötték. Érvényessége hallgatólagosan öt évre meghosszabbodik, hacsak valamelyik Fél nem értesíti a másik Felet írásban, és legalább egy évvel a folyamatban levő érvényességi idő lejárta előtt a Szerződés felmondására vonatkozó elhatározásáról.

A fentiek hiteléül a meghatalmazottak aláírták ezt a Szerződést.

Kelt Párizsban, az 1991. évi szeptember hó 11. napján, két eredeti példányban, magyar és francia nyelven, mindkét példány egyaránt hiteles.

(Aláírások)

3. § E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1992. november 26-tól kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére