A jogszabály mai napon ( 2020.05.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

90/1995. (VII. 25.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya közötti vízummegállapodás kihirdetéséről

(A jegyzékváltás 1995. június hó 27. napján megtörtént.)

1. § A Kormány e rendelettel a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között 1995. február 6-án aláírt vízummegállapodást kihirdeti.

2. § A vízummegállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„VÍZUMMEGÁLLAPODÁS
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya, figyelembe véve a két ország közötti kapcsolatok kedvező fejlődését, kifejezve azon óhajukat, hogy minden területen fejlesszék és erősítsék e kapcsolatokat, a Helsinki Záróokmány elvei és rendelkezései alapján az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet keretében vállalt kötelezettségeik megvalósításaként, különös tekintettel az EBEÉ Bécsi Utótalálkozója 1989. január 19-én elfogadott Záródokumentumában foglaltakra, az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk * 

(1) A Magyar Köztársaság, valamint az Olasz Köztársaság érvényes diplomata- vagy szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgárai a másik Szerződő Fél területére vízum nélkül utazhatnak a beutazás céljától függetlenül, időbeli korlátozás nélkül.

(2) A Magyar Köztársaság, valamint az Olasz Köztársaság érvényes magánútlevéllel vagy érvényes személyi igazolvánnyal rendelkező állampolgárai kilencven napot meg nem haladó időre vízum nélkül utazhatnak a másik Szerződő Fél területére.

Az Olasz Fél, nemzetközi kötelezettségeinek betartásával, az érvényes személyi igazolvánnyal rendelkező magyar állampolgárok személyi igazolvánnyal történő beutazását azt követően fogja lehetővé tenni, miután a Magyar Féllel diplomáciai úton közölte, hogy a magyar személyi igazolványt okmányvédelmi szempontból elismeri.

Ez a könnyítés nem terjed ki azokra, akik munkaviszony létesítése, vagy önállóan történő munkavégzés, vagy más jövedelemszerző tevékenység folytatása céljából utaznak be, rájuk továbbra is a hatályos vízumszabályok vonatkoznak.

2. Cikk

A Szerződő Felek illetékes hatóságai legfeljebb kétéves időtartamra szóló, többszöri beutazásra érvényes vízumot adnak az alábbi kategóriákba tartozó személyeknek:

a) a MALÉV olaszországi, illetve az ALITALIA magyarországi állandó képviseletének alkalmazottai és családtagjaik;

b) a Szerződő Felek vonatkozó hatályos jogszabályai alapján a másik Szerződő Fél területén működő gazdasági, kereskedelmi, pénzügyi képviseletek és társaságok alkalmazottai és családtagjaik;

c) a Magyar Köztársaságban, illetve az Olasz Köztársaságban állandó jelleggel akkreditált magyar, illetve olasz újságírók és családtagjaik;

d) a hovatartozásuk rendje szerint jogi személyiséggel rendelkező, jogi vagy más jellegű kormányhatósági felügyelet alatt álló magyar és olasz műszaki-tudományos, valamint kulturális képviseletek alkalmazottai és családtagjaik;

e) egyetemi posztgraduális tanfolyamok résztvevői, egyetemi hallgatók, ösztöndíjasok és kutatók, akik az egyik országból a másikba kilencven napot meghaladó tartózkodás céljából a kormányközi kulturális és műszaki tudományos megállapodásokkal összhangban utaznak.

Az e cikkben felsorolt esetekben a Felek a vízumok kiadására vonatkozó döntésüket a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb a kérelem benyújtásától számított tizenöt munkanapon belül meghozzák.

3. Cikk

(1) A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodás rendelkezései vagy e rendelkezések értelmezése nem eredményezheti a másik Szerződő Fél állampolgárai beutazását érintő többoldalú nemzetközi szerződésben szabályozott jelenlegi vagy jövőbeli kötelezettségeik hatálytalanítását vagy feltételhez kötését.

(2) Továbbra is irányadóak maradnak mindkét ország hatályos, általános jellegű előírásai a külföldiek beutazására, tartózkodására és mozgására vonatkozóan, beleértve azokat is, amelyek állambiztonsági érdekből a bizonyos területekre való belépést, a ki- és belépésre kijelölt határátkelőhelyeket, valamint a partnerország nemzetközi áruszállításra alkalmazott járműveinek közúti áthaladását szabályozzák.

(3) A jelen Megállapodás rendelkezései nem zárják ki a Szerződő Felek azon jogát, hogy egyedi mérlegelés alapján megtagadják a vízum kiadását vagy a területükre való beutazás engedélyezését.

(4) A Felek bármelyike jogosult a jelen Megállapodás alkalmazását közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okból részben vagy egészben, ideiglenes jelleggel felfüggeszteni. Az ilyen intézkedés bevezetéséről és annak feloldásáról a másik Felet haladéktalanul, diplomáciai úton, írásban értesíteni kell.

4. Cikk * 

(1) Amennyiben a jelen Megállapodás hatálybalépését követően a Szerződő Felek új útlevelet vagy személyi igazolványt (a továbbiakban: úti okmány) bocsátanak ki, erről az úti okmányok mintapéldányainak megküldésével a másik Szerződő Felet haladéktalanul értesítik.

(2) A Szerződő Felek állampolgárai, akik a másik Szerződő Fél felségterületén útlevelüket vagy személyi igazolványukat elvesztették vagy azt ellopták, úti okmány beszerzése nélkül visszautazhatnak hazájukba, amennyiben a megfelelő rendőrségi igazolást bemutatják, és személyük kiléte, valamint állampolgársága hitelt érdemlően megállapítható.

5. Cikk

(1) A jelen Megállapodás az azt követő hatvanadik napon lép hatályba, hogy a Szerződő Felek kölcsönösen, írásban, diplomáciai úton értesítették egymást a hatálybalépéshez szükséges belső jogi feltételek teljesítéséről.

(2) A jelen Megállapodás meghatározatlan időre szól, és azt a Felek bármelyike felmondhatja. A Megállapodás az egyik Szerződő Fél által a másikhoz írásban, diplomáciai úton előterjesztett felmondás kézhezvételét követő harmincadik napon veszti hatályát.

(3) A jelen Megállapodás hatálybalépésével a Szerződő Felek között Rómában, 1990. január 17-én aláírt, az 1991. július 6-i és az 1993. február 22-i levélváltással módosított Megállapodás hatályát veszti.

Készült Rómában, 1995. évi február hó 6. napján, két eredeti példányban, magyar és olasz nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1995. augusztus hó 26. napjától kell alkalmazni.

(2) *  A rendelet végrehajtásáról az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.

(3) * 


  Vissza az oldal tetejére