A jogszabály mai napon ( 2023.03.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1995. évi CIV. törvény

a Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetésének végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján a Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetéséről szóló - többször módosított - 1993. évi CXI. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény), a Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1994. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: 1993. évi Zárszámadási Törvény), valamint az Országgyűlés 5/1994. (II. 23.) OGY határozat, 10/1994. (III. 2.) OGY határozat, 20/1994. (III. 31.) OGY határozat, 21/1994. (III. 31.) OGY határozat, 30/1994. (IV. 13.) OGY határozat, 31/1994. (IV. 13.) OGY határozat, 38/1994. (VII. 18.) OGY határozat, 47/1994. (X. 6.) OGY határozat, 50/1994. (X. 14.) OGY határozat végrehajtásáról a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 1994. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A főösszegek

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetésének végrehajtását

1 478 526,3 millió forint, azaz egymillió-négyszázhetvennyolcezer-ötszázhuszonhategész háromtized millió forint bevétellel,

1 800 228,3 millió forint, azaz egymillió-nyolcszázezer-kettőszázhuszonnyolcegész háromtized millió forint kiadással,

321 702,0 millió forint, azaz háromszázhuszonegyezer-hétszázkettő millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

2. § (1) A költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

(2) A költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

3. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított költségvetési hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján a pénzügyminiszter

a) 132 319,3 millió forint összegű hosszú lejáratú államkötvényt bocsátott ki;

b) 189 382,7 millió forint értékben növelte az 1 évnél rövidebb lejáratú kincstárjegyek állományát.

4. § (1) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a pénzügyminiszter - a Költségvetési Törvény 3. §-ának (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az állami forgóalap folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia megteremtése érdekében 34 963,6 millió forint értékben csökkentette a kincstárjegyek állományát.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított költségvetési hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján 1995. április 30-ig a pénzügyminiszter 3000,0 millió forint értékben államkötvényt bocsátott ki, amely utólag azonos összegben váltott ki kincstárjegyállomány-növekményt. Az 1994. évi költségvetési hiány miatt így - a 3000,0 millió forint értékű államkötvény-kibocsátást is figyelembe véve - 186 382,7 millió forinttal növekedett a kincstárjegyek állománya.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések

5. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulás önkormányzatonként és hozzájárulásonként részletezett elszámolását a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletben teszi közzé e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül. A normatív állami hozzájárulás országosan összesített összegét a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja azon önkormányzatok előirányzatainak csökkentését, amelyek év közben együttesen 194,8 millió forint összegben mondtak le a normatív állami hozzájárulás előirányzatáról, illetve, amelyeket intézményátadás következtében 44,2 millió forint összegben az nem illeti meg. A módosított előirányzatokat az (1) bekezdés szerinti rendelet tartalmazza.

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív állami hozzájárulásoknak a helyi önkormányzatokat - a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján - megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei a következők:

a) a helyi önkormányzatok 1994. december 31-én fennálló visszafizetési kötelezettsége 1283,8 millió forint;

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 665,3 millió forint;

c) s ennek egyenlegeként a helyi önkormányzatok 1994. év után előírt tartozása 618,5 millió forint.

(4) Az Országgyűlés megállapítja továbbá, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a normatív állami hozzájárulást - saját számításaik, illetőleg az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján - az őket ténylegesen megilletőnél 5%-kal nagyobb, vagy azt meghaladó mértékben vették igénybe, összesen 69,5 millió forint kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendelete tartalmazza.

(5) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott visszafizetési kötelezettségből 240,1 millió forintot, a b) pontban meghatározott központi költségvetést terhelő kiegészítésből 106,6 millió forintot - figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára - a pénzügyminiszter és a belügyminiszter külön rendelete önkormányzatok szerint részletezi.

(6) A helyi önkormányzatokat a Költségvetési Törvény 19. §-ának (5) bekezdése alapján - figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára - 44 414 ezer forint jogtalanul igénybe vett cél- és címzett támogatás visszafizetési kötelezettség és további 38 641 ezer forint összegű jogtalanul igénybe vett kiegészítő és központosított támogatás visszafizetése terheli, melynek önkormányzatok szerinti részletezését a pénzügyminiszter és a belügyminiszter külön rendelete tartalmazza.

(7) Azok a helyi önkormányzatok, amelyek a Költségvetési Törvény 19. §-ának (1), (3) és (5) bekezdései szerinti befizetési kötelezettségüket - a 179/1991. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. §-a alapján - 1995. március 25-ig nem teljesítették, e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül kötelesek azt teljesíteni a következő feltételek szerint:

a) az a helyi önkormányzat, amelynek kamat nélküli visszafizetési kötelezettsége volt, ennek teljesítésével egyidejűleg 1995. március 26-tól a visszafizetés napjáig számított mulasztási napokra vetítve, az éves átlagos jegybanki alapkamat kétszeresének (47,28%) megfelelő büntetőkamatot fizet;

b) az a helyi önkormányzat, amelynek kamattal növelt visszafizetési kötelezettsége volt, ennek teljesítésével egyidejűleg a kamattal növelt összeg után - 1995. március 26-tól a visszafizetés napjáig számított mulasztási napokra vetítve - további büntetőkamatot fizet. A büntetőkamat az éves átlagos jegybanki alapkamat kétszeresének (47,28%) naptári napra számított mértéke.

(8) Az (5) és (6) bekezdésekben meghatározott visszafizetési kötelezettség és az ehhez kapcsolódó, a Költségvetési Törvény 19. §-ának (1), (3) és (5) bekezdései szerinti kamatfizetési kötelezettség teljesítésének határideje a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletének hatálybalépését követő 15 nap. Azoknak a helyi önkormányzatoknak, amelyek e befizetési kötelezettségüket határidőre nem teljesítik, a határidőtől a befizetés napjáig kamatfizetési kötelezettségük keletkezik. A kamat mértékének megállapítására a (7) bekezdés a), illetve b) pontjaiban foglaltakat ezen határidőtől kell alkalmazni.

(9) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy amennyiben a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletének hatálybalépését követő 30 napon belül a (3), (4), (7) és (8) bekezdés szerinti befizetések nem érkeznek meg a Pénzügyminisztérium MNB 232-90103-1492 „Önkormányzatok előző évről származó befizetései”, valamint az MNB 232-90103-4000 „Különleges bevételek” bevételi számlájára, az érintett önkormányzat tartozását a következő hónaptól kezdődően az esedékes normatív állami hozzájárulásból - a tartozás összegéig - levonja, a levonás napjáig figyelembe vett büntetőkamattal számolva.

(10) Azon önkormányzatok számára, amelyek pótlólagos normatív állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a támogatást - 710,3 millió forintot - 1995. április 28-án átutalta.

(11) Azon helyi önkormányzatok részére, amelyek az (5) bekezdés szerinti állami számvevőszéki ellenőrzés alapján pótlólagos állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletének hatálybalépését követő 15 napon belül átutalja a megállapított összeget, mely az előző évi költségvetés kiegészítése címén számolandó el.

6. § (1) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzatoknak nyújtott címzett támogatásokat - jogcímenként részletezve - az 5. számú melléklet tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzatoknak nyújtott céltámogatás összegét - jogcímenként részletezve - a 6. számú melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak felhasználását a 8. számú melléklet részletezi.

(5) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási előirányzatainak elszámolási különbözeteként 108,1 millió forintot utaljon át az Állami Fejlesztési Intézet Rt.-hez (a továbbiakban: ÁFI Rt.) az „Önkormányzatok előző évről származó befizetései” bevételi számláról az e törvény kihirdetését követő 15 napon belül.

7. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatok 1993. évi normatív állami hozzájárulásának elszámolásából az 1993. évi Zárszámadási Törvény 6. §-ának (3) bekezdésében előírt egyenlegében 375,0 millió forint és az 1993. évi Zárszámadási Törvény 6. §-ának (4) bekezdésében előírt 38,9 millió forint visszafizetési kötelezettségüknek eleget tettek.

8. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Magyar Rádió és a Magyar Televízió az alaptevékenységének tervezettet meghaladó (támogatásértékű) bevételi és azzal összefüggő kiadási előirányzatainak emelését saját hatáskörben végrehajtotta.

9. § Az Országgyűlés tudomásul veszi az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 7. számú melléklet szerint azzal, hogy az egyes alapok auditálásához szükséges változásokat a feltárás évében kell elszámolni.

10. § Az Országgyűlés jóváhagyja a központi költségvetés mérlegét a 9. számú melléklet szerint.

11. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az egyes nemzetközi tartozások ellentételeként beérkező szállítások pénzügyi elszámolásáról szóló 1994. évi XIII. törvényben foglaltak végrehajtásaként az Orosz Köztársasággal szembeni - 1991. végéig keletkezett és 1992. év végi hatállyal az állam által megvásárolt - követelés egy részének törlesztéseként 1994. december 31-ig megvalósult orosz haditechnikai szállítások értékének, valamint a kapcsolódó vám, vámkezelési díj és import általános forgalmi adó összegének megfelelően a központi költségvetés 1994. évi bevételei és kiadásai megemelésre kerültek a következők szerint:

a) a XXX. Nemzetközi elszámolások fejezet, 1. cím, 2. Korábban nyújtott hitelek törlesztése alcímének bevételei 8395,820 millió forinttal;

b) a XVII. Pénzügyminisztérium fejezet, 25. cím, 3. Vám- és importbefizetések alcímének bevételei 919,755 millió forinttal, 26. cím, 1. Általános forgalmi adó alcímének bevételei 2333,364 millió forinttal;

c) a IX. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 2. cím, 6. alcím, 1. előirányzat-csoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzatának kiadásai 11 648,939 millió forinttal.

MÁSODIK RÉSZ

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

12. § (1) Az ÁFI Rt. által kezelt, az államháztartáson kívüli adósokkal szemben nyilvántartott követelésállomány 1994. december 31-én 92 121,2 millió forint, amelyből 9023,4 millió forint állami kölcsön, 83 097,8 millió forint az állami alapjuttatás utáni járadékfizetési kötelezettség. Az 1994. december 31-i követelésállomány 1993. december 31-i állományhoz képest 24 132,2 millió forinttal csökkent.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az 1993. évi Zárszámadási Törvény 16. §-ának (1) bekezdésében foglalt követelések az 1994. évben a következők miatt változtak:

a) az Országgyűlés döntött 3021,3 millió forint adósság elengedéséről (Szekszárdi Húsipari Rt. 282,3 millió forint, MÁV Rt. 2739,0 millió forint) és a DUNAFERR DV Rt. 3500,0 millió forintos tartozásának 2500,0 millió forint névértékű részvénnyé konvertálásáról;

b) a Mátraaljai Szénbányák felszámolása keretében sor került 5428,6 millió forint tartozás azonos névértékű Mátra Erőmű Rt. részvénnyel történő kiegyenlítésére;

c) a Magyar Köztársaság 1992. évi költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1992. évi szabályairól szóló 1991. évi XCI. törvény (a továbbiakban: 1992. évi Költségvetési Törvény) 38. §-ában kapott felhatalmazásával élve az ÁFI Rt. 125,1 millió forint adósságtőke konverzióra vállalt kötelezettséget (Tokaj Kereskedőház Rt. és az ST GLASS Öblösüveggyártó Rt. esetében az adóskonszolidációban, továbbá a Borsodnádasdi Lemezgyár felszámolása során), valamint a feltételek teljesítése esetén 53,8 millió forint tartozás elengedésére tett ígéretet az adóskonszolidáció során;

d) a költségvetés bevétele állami kölcsön törlesztéséből 4151,3 millió forint, fix járadék fizetéséből 8666,3 millió forint volt;

e) az 1994. december 31-én felszámolás alatt lévő adósok tartozása az adósságtörlesztéskor, illetve a felszámolási eljárás lezárásakor vezethető ki a követelésállományból, amely miatt 1567,9 millió forinttal csökkent az állomány;

f) az 1993. december 31-i követelésállomány növekedett 2328,3 millió forinttal, melyből 2162,2 millió forintot eredményezett a Paksi Atomerőmű 2×1000 MW-os bővítéséhez kapcsolódva az 1994. évben a fix járadék fizetésére megkötött szerződés.

13. § (1) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a jamburgi gázszállítás árbevételéből a költségvetés bevétele 16 733,2 millió forint volt.

(2) Az Országgyűlés a Jamburg kiemelt jelentőségű kormányzati beruházás lezárásával kapcsolatos munkálatokra - a beruházás pénzmaradványaiból - 50 millió forint összeg felhasználását jóváhagyja.

14. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 3. §-ának (8) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a bankrendszer piacgazdasági feltételeinek megfelelő működését megalapozó hitelkonszolidációs rendszer működtetéséhez szükséges állami források megteremtésére 47 757,1 millió forint értékben hitelkonszolidációs államkötvényt bocsátott ki, ami az alábbi célokat szolgálta:

a) 22 207,0 millió forint összegű kötvényt a Pénzügyminisztérium kereskedelmi bankoknál lévő tulajdonrészének növelésére fordított a pénzügyminiszter;

b) 5951,1 millió forint összegű kötvényt kétes banki követelések megvásárlására fordított a pénzügyminiszter;

c) 2500,0 millió forintot a pénzintézetek számítástechnikai rendszerének fejlesztésére fordított a pénzügyminiszter;

d) 17 099,0 millió forint összegű kötvény a pénzintézeteknek nyújtott alárendelt kölcsöntőke fedezetét szolgálta.

15. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a pénzügyminiszter a Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetéséről szóló - többször módosított - 1992. évi LXXX. törvény 39. §-ának a) pontjában szereplő felhatalmazás alapján a budapesti felsőoktatás-fejlesztés céljaira - világkiállítási előhasznosítással - 3000,0 millió forint értékben bocsátott ki államkötvényt.

16. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a pénzügyminiszter a Magyar Nemzeti Bankról szóló 1991. évi LX. törvény 22. §-a alapján 59 101,3 millió forint összegben bocsátott ki piaci kamatozású államkötvényt a Magyar Nemzeti Bankkal szembeni kamatmentes lejárat nélküli költségvetési adósság átalakítása céljából.

17. § (1) A társadalombiztosítási alapok 1992. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1993. évi CV. törvény 6. és 10. §-ai alapján 1994-ben összesen 5455,9 millió forint összegben bocsátottak ki az 1992. évi hiányokat finanszírozó kötvényeket, amelyek az említett jogszabályok alapján a kibocsátást követő 30 nap elteltével állampapírrá alakulnak át. E kötvények kamatterhe és visszafizetése a költségvetést terheli.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a központi költségvetés a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1993. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1995. évi VII. törvény 2. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt 349,7 millió forint és a 13. §-a (2) bekezdésében foglalt 2139,0 millió forint kötelezettségét a Magyar Köztársaság 1994. évi pótköltségvetéséről szóló 1994. évi LXV. törvény XI. Népjóléti Minisztérium fejezet, 11. A társadalombiztosítási alapoknak és szervezeteiknek fizetendő térítés cím túlfinanszírozásának terhére teljesítette.

18. § (1) A Magyar Köztársaság 1991. évi költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló, többször módosított 1990. évi CIV. törvény 24. §-ában és az 1992. évi Költségvetési Törvény 39. §-ában szabályozott, belföldi jövedelemtulajdonosokkal szemben fennálló államadósság az 1994. évben a következő tényezők miatt és mértékben változott:

a) 307 132,9 millió forinttal növelték az e törvény 3., 14., 15., 16. és 17. §-ában foglalt, valamint - az 1993-ban értékesített kincstárjegyek lecserélése miatt - 60 000 millió forint értékű államkötvény-kibocsátások;

b) 94 419,1 millió forinttal növelték az e törvény 3. és 4. §-a (1) bekezdésében foglalt változások, valamint az 1993-ban értékesített kincstárjegyek 60 000 millió forint értékben kötvényre való lecserélése miatti csökkenés egyenlege;

c) 37 776,5 millió forinttal csökkentette a költségvetési hiányt finanszírozó MNB hitelek törlesztése, amelyből 8176,0 millió forint a költségvetési kiadások XXXI. fejezet, 1. cím, 1. alcím, 1. kiemelt előirányzat név alatt szerepelt, 29 600,5 millió forintot pedig a privatizációs bevételekből fordítottak erre a célra;

d) 8586,5 millió forinttal csökkent a nem költségvetési hiányt finanszírozó MNB-vel szembeni hiteltartozások összege, amelyből 2050,0 millió forint a költségvetési kiadások XXXI. fejezet, 1. cím, 1. alcím, 2. kiemelt előirányzat, 636,5 millió forint a 4. alcím és 5900,0 millió forint az 5. alcím alatt szerepelt;

e) a költségvetési kiadások XXXI. fejezet, 1. cím, 2. alcímen elszámolt 2650,4 millió forint az államkötvény-adósságot csökkentette;

f) a költségvetési kiadások XXXI. fejezet, 1. cím, 7. alcímen elszámolt 3604,7 millió forint a kincstári államkötvény-állományt csökkentette;

g) a költségvetési kiadások XXXI. fejezet, 1. cím, 8. alcímen elszámolt 44 866,8 millió forint az 1991-1992. évi hiányt finanszírozó államkötvény-állományt csökkentette;

h) 60,9 millió forinttal növekedett az MNB által továbbkölcsönzött világbanki hitelek állománya;

i) 8488,9 millió forinttal emelkedett a helyi önkormányzatok által a közalkalmazottak jogállását szabályozó törvényben foglalt 1994. január 1-jei bérintézkedések fedezetéül felvett hitelek és megelőlegezett saját források miatti tartozással.

(2) A forint hivatalos leértékeléséből és a keresztárfolyamok változásából származó kamatmentes lejárat nélküli, MNB-vel szembeni adósság állománya 258 060,4 millió forinttal növekedett 1994-ben, amely a 317 161,7 millió forintos árfolyamkülönbözet és az 59 101,3 millió forintos kötvényátalakítás különbözeteként adódott.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti növelő és csökkentő tényezők következtében a belföldi jövedelemtulajdonosokkal szembeni költségvetési adósság összesen 570 336,4 millió forinttal emelkedett 1994-ben.

(4) A nem belföldi jövedelemtulajdonosokkal szembeni költségvetési adósság az 1994. évben 33 821,0 millió forinttal növekedett.

HARMADIK RÉSZ

EGYES NEMZETKÖZI TARTOZÁSOK ELLENTÉTELEKÉNT BEÉRKEZŐ SZÁLLÍTÁSOK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSÁRÓL SZÓLÓ 1994. ÉVI XIII. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

19. § (1)  * 

(2)  * 

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20. § (1) Az Országgyűlés elrendeli, hogy a volt büntetés-végrehajtási vállalatok gazdasági társaságokká alakulásáig képződött 233,5 millió forintos adótartozásait, valamint e törvény hatálybalépéséig ehhez kapcsolódó késedelmi pótlékait - az ellehetetlenülés megakadályozása és a működőképesség helyreállítása érdekében - az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal illetékes adóhatósága elengedje, és a tartozásokat a nyilvántartásaiból törölje.

(2) Az Országgyűlés a Magyar Államvasutak Rt.-t mentesíti az állami kezesség beváltása miatt 1994-ben keletkezett 6 milliárd forint, állammal szembeni tartozás megfizetése alól.

(3) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Magyar Rádió és a Magyar Televízió a részükre az 1994. évben előlegként az állami forgóalap terhére kiutalt 1 661 000 ezer forintot 1994-ben, illetőleg 1995-ben visszafizette.

21. § (1) E törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert és a belügyminisztert, hogy az e törvény 5. §-ának (1), (4), (5) és (6) bekezdésében foglalt - helyi önkormányzatonként részletezett - elszámolásokat és kötelezettségeket együttes rendeletben tegye közzé. * 

1. melléklet az 1995. évi CIV. törvényhez

Millió forintban

Elő- Ki- Elő- KIADÁSOK Az 1994. évi
Cím-
szám
Alcím-
szám
irány-
zat
cso-
port-
szám
emelt
elő-
irány-
zat-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
irány-
zat
cso-
port-
név


Kiemelt előirányzat neve
LXV. törvény-
nyel módosított
1993. évi CXI.
törvény szerinti
előirányzat
1994. évi
teljesítés
I. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
1 Köztársasági Elnöki Hivatal
1 Köztársasági Elnöki Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 42,4 44,6
2 Társadalombiztosítási járulék 18,8 20,6
3 Dologi kiadások 88,4 135,6
2 Köztársasági Elnök Katonai Irodája
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1,9 1,7
2 Társadalombiztosítási járulék 0,8 0,7
3 Dologi kiadások 4,1 4,8
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
1 Állami kitüntetések
3 Dologi kiadások 53,1
I. fejezet kiadásai összesen: 209,5 208,0
II. ORSZÁGGYŰLÉS
1 Országgyűlés
1 Képviselő-testület
1 Működési költségvetés
1 Béralap 680,2 809,5
2 Társadalombiztosítási járulék 302,8 347,7
3 Dologi kiadások 471,0 391,4
2 Országgyűlés hivatali szervei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 297,8 340,9
2 Társadalombiztosítási járulék 115,2 137,1
3 Dologi kiadások 732,7 967,7
2 Felújítás 185,0 198,9
3 Országgyűlési Könyvtár
1 Működési költségvetés
1 Béralap 29,4 43,0
2 Társadalombiztosítási járulék 12,7 14,5
3 Dologi kiadások 21,4 38,4
2 Felújítás 0,7 0,4
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Képviselő-testület váltásával kapcsolatos kiadások 650,0
1-4. cím összesen: 3 498,9 3 289,5
5 Nemzeti és etnikai kisebbségek támogatása 220,0 220,0
6 Pártok támogatása
1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1 Fiatal Demokraták Szövetsége 106,7 106,7
2 Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt 132,7 132,6
3 Kereszténydemokrata Néppárt 102,8 102,8
4 Magyar Demokrata Fórum 200,7 200,7
5 Magyar Szocialista Párt 232,9 232,9
6 Szabad Demokraták Szövetsége 225,2 225,2
2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
1 Demokrata Koalíció 11,2 11,2
2 Munkáspárt 27,6 27,6
3 Magyarországi Szociáldemokrata Párt 12,4 12,4
4 Vállalkozók Pártja 7,7 7,7
5 Köztársaság Párt 10,8 10,8
6 Magyar Igazság és Élet Pártja 6,8 6,8
7 Agrárszövetség 22,5 22,5
8 Társadalmi szervek támogatása
1 Társadalmi szervezetek 400,0 399,8
3 Magyar Vöröskereszt támogatása 260,0 260,0
4 Értelmi fogyatékosokat segítő érdekvédelmi szervezetek együttesen
29,0

29,0
5 Hallássérültek Országos Szövetsége 60,0 60,0
6 Mozgáskorlátozottak Egyesületének Országos Szövetsége
46,0

46,0
7 Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 67,0 67,0
II. fejezet kiadásai összesen: 5 680,9 5 471,2
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
1 Alkotmánybíróság
1 Működési költségvetés
1 Béralap 97,8 100,4
2 Társadalombiztosítási járulék 43,5 43,1
3 Dologi kiadások 73,7 234,3
2 Felújítás 590,0 469,7
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 20,0 20,0
III. fejezet kiadásai összesen: 825,0 867,5
IV. LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG
1 Legfelsőbb Bíróság
1 Működési költségvetés
1 Béralap 335,2 335,4
2 Társadalombiztosítási járulék 151,2 151,3
3 Dologi kiadások 101,4 121,9
2 Felújítás 31,0 32,1
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 10,0 10,0
IV. fejezet kiadásai összesen: 628,8 650,7
V. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE
1 Legfőbb Ügyészség
1 Működési költségvetés
1 Béralap 338,0 326,8
2 Társadalombiztosítási járulék 148,6 145,5
3 Dologi kiadások 111,2 155,2
2 Felújítás 6,2 6,2
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 21,0 21,0
2 Területi ügyészségek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 2 195,4 2 072,9
2 Társadalombiztosítási járulék 966,1 925,7
3 Dologi kiadások 290,4 424,2
2 Felújítás 34,0 35,4
3 Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 37,7 28,6
2 Társadalombiztosítási járulék 16,1 12,4
3 Dologi kiadások 3,2 14,0
V. fejezet kiadásai összesen: 4 167,9 4 167,9
VI. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
1 Állami Számvevőszék
1 Működési költségvetés
1 Béralap 393,8 395,9
2 Társadalombiztosítási járulék 176,1 182,9
3 Dologi kiadások 181,9 191,0
2 Felújítás 5,0 3,6
2 Továbbképzési Intézet és Üdülő
1 Működési költségvetés
1 Béralap 9,4 11,3
2 Társadalombiztosítási járulék 4,3 5,1
3 Dologi kiadások 17,4 27,5
2 Felújítás 0,2
VI. fejezet kiadásai összesen: 787,9 817,5
VII. MINISZTERELNÖKSÉG
1 Miniszterelnöki Hivatal
1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás
1 Működési költségvetés
1 Béralap 228,8 282,8
2 Társadalombiztosítási járulék 100,5 128,2
3 Dologi kiadások 150,0 292,1
2 Miniszterelnöki Hivatal Ellátó Szolgálata
1 Működési költségvetés
1 Béralap 130,5 134,7
2 Társadalombiztosítási járulék 57,3 69,3
3 Dologi kiadások 406,6 554,0
2 Felújítás 10,0 136,8
3 Tárca nélküli miniszterek igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 33,1 36,8
2 Társadalombiztosítási járulék 14,2 17,2
3 Dologi kiadások 4,2 7,7
3 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 25,5 27,9
2 Társadalombiztosítási járulék 11,3 12,0
3 Dologi kiadások 31,5 34,3
4 Kárpótlási Hivatalok
1 Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 330,0 137,5
2 Társadalombiztosítási járulék 137,9 111,8
3 Dologi kiadások 546,6 542,2
2 Megyei kárrendezési és kárpótlási hivatalok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 490,8 631,6
2 Társadalombiztosítási járulék 216,1 289,1
3 Dologi kiadások 382,5 499,3
7 Világkiállítási Programiroda
1 Működési költségvetés
1 Béralap 49,7 62,0
2 Társadalombiztosítási járulék 21,9 29,3
3 Dologi kiadások 163,1 172,0
9 Üdülők
1 Központi Állami Üdülő és Oktatási Központ
1 Működési költségvetés
1 Béralap 49,0 52,2
2 Társadalombiztosítási járulék 21,5 21,4
3 Dologi kiadások 81,6 144,3
2 Felújítás 17,4
2 MEH Hivatali Üdülő
1 Működési költségvetés
1 Béralap 6,5 7,1
2 Társadalombiztosítási járulék 2,9 3,2
3 Dologi kiadások 10,2 36,0
2 Felújítás 8,1
3 Üdülőszállók
1 Működési költségvetés
1 Béralap 56,3
2 Társadalombiztosítási járulék 24,7
3 Dologi kiadások 132,0 7,7
10 Országos Tudományos Kutatási Alap Irodája
1 Működési költségvetés
1 Béralap 52,7 44,7
2 Társadalombiztosítási járulék 6,9 10,2
3 Dologi kiadások 20,4 30,6
2 Felújítás 0,1
11 Biztonsági Szolgálatok
1 Nemzetbiztonsági Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1 710,4 1 731,8
2 Társadalombiztosítási járulék 752,6 761,8
3 Dologi kiadások 1 253,8 1 410,1
2 Felújítás 100,0 100,3
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Nevesített intézményi beruházások 298,4 298,4
3 Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás
23,0

23,0
2 Információs Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 505,4 511,0
2 Társadalombiztosítási járulék 221,3 226,0
3 Dologi kiadások 924,7 956,8
2 Felújítás 10,9 20,1
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 55,0 54,9
3 Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás
15,0

15,0
13 Határon Túli Magyarok Hivatala
1 Működési költségvetés
1 Béralap 49,2 57,8
2 Társadalombiztosítási járulék 21,6 26,5
3 Dologi kiadások 78,8 82,3
15 Állami Bankfelügyelet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 167,9 179,0
2 Társadalombiztosítási járulék 74,4 81,5
3 Dologi kiadások 99,7 242,6
2 Felújítás 43,5
16 Állami Vagyonügynökség
1 Állami Vagyonügynökség
1 Működési költségvetés
1 Béralap 707,0 696,8
2 Társadalombiztosítási járulék 311,0 313,3
3 Dologi kiadások 685,0 556,4
2 Felújítás 97,0 77,3
2 Vagyonkezeléssel és a privatizáció előkészítésével összefüggő kiadás
8 500,0
1 Működési költségvetés
1 Béralap 13,6
2 Társadalombiztosítási járulék 6,0
3 Dologi kiadások 5 200,9
3 Szavatosság, jótállás, kezességvállalás kiadásai 12 500,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 1 663,2
17 Országos Testnevelési és Sporthivatal
1 Országos Testnevelési és Sporthivatal Igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 177,5 202,8
2 Társadalombiztosítási járulék 75,0 94,3
3 Dologi kiadások 161,5 362,1
2 Felújítás 7,9
3 Központi sportintézmények és sportlétesítmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 310,3 421,4
2 Társadalombiztosítási járulék 139,4 187,9
3 Dologi kiadások 559,9 821,2
2 Felújítás 88,5
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 39,4
2 Felújítás 132,5
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Nevesített intézményi beruházások 304,0 287,0
2 Egyéb intézményi beruházások 120,0 137,0
4 Célelőirányzatok
1 Utánpótlás 15,5 3,5
2 Testnevelés 11,8 10,5
3 Szabadidősport 30,0 13,7
4 Informatika 5,0
5 Nemzetközi sportkapcsolatok 18,0 24,3
6 Központi sportesemények támogatása 55,2 15,4
7 Sporttudomány 11,0 7,6
5 Egyéb ágazati szakmai célfeladatok 89,6 74,9
6 Társadalmi szervezetek támogatása
1 Sportegyesületi létesítmények támogatása 55,0 61,4
2 Sportszövetségek 625,6 455,0
3 Magyar Olimpiai Bizottság 76,0 86,0
5 Sportegyesületek támogatása 55,7
7 Olimpiai szereplés
1 Téli olimpia részvétel 14,0 14,0
8 Fejezeti tartalék 9,8
18 Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Hivatala
1 Működési költségvetés
1 Béralap 220,3 209,4
2 Társadalombiztosítási járulék 93,4 95,9
3 Dologi kiadások 368,2 518,7
2 Felújítás 9,3 9,0
19 Magyar Szabványügyi Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 81,5 112,4
2 Társadalombiztosítási járulék 31,5 55,1
3 Dologi kiadások 80,3 173,9
2 Felújítás 4,0 8,9
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 7,0 7,0
20 Országos Találmányi Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 200,0 212,7
2 Társadalombiztosítási járulék 90,0 103,9
3 Dologi kiadások 198,3 348,8
2 Felújítás 20,0 19,2
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 60,0 60,0
21 Országos Mérésügyi Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 228,4 332,1
2 Társadalombiztosítási járulék 100,5 153,5
3 Dologi kiadások 231,4 418,1
2 Felújítás 37,2 70,0
22 Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár
1 Működési költségvetés
1 Béralap 105,7 119,3
2 Társadalombiztosítási járulék 41,4 55,1
3 Dologi kiadások 172,7 269,9
2 Felújítás 28,1 29,1
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 20,0 20,0
23 Országos Atomenergia Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 90,5 103,2
2 Társadalombiztosítási járulék 39,8 48,6
3 Dologi kiadások 78,0 120,4
24 Magyar Űrkutatási Iroda
1 Működési költségvetés
1 Béralap 39,3 4,0
2 Társadalombiztosítási járulék 16,9 1,8
3 Dologi kiadások 19,0 72,1
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 20,0
2 Társadalombiztosítási járulék 8,8
3 Dologi kiadások 104,1 22,3
2 Felújítás 182,0
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 90,0 89,8
2 Célelőirányzatok
4 Kutatási feladatok támogatása 55,1 69,7
5 Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Alapítvány
95,0

95,0
7 Illyés Alapítvány 615,0 615,0
8 Teleki László Alapítvány 101,8 101,8
9 Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány 25,0 25,0
10 Kisebbségi lapok támogatása 100,0 100,0
13 HÍD nemzetközi ifjúsági tábor 11,3 11,3
15 Kisebbségi intervenciós keret 43,0 43,0
21 Kulturális hagyományaink feltárása, nyilvántartása és kiadása
27,3

27,3
22 Magyarok Világszövetségének támogatása 200,0 200,0
23 Határon túli magyar sajtó támogatása 40,0 33,3
24 Magyar-Máltai Szeretetszolgálat 320,0 320,0
27 Földrendező és földkiadó bizottságok kiadásai 400,0 400,0
28 Nemzeti tájékoztatás, országpropaganda 31,5 11,9
29 Hungária Televízió Alapítvány 2 400,0 2 400,0
30 MTESZ támogatása 60,0 62,0
32 Kormányzati beruházások, beruházási célprogram
1 Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése
325,0

320,6
4 Kormányzati távközlési célprogram 55,0 43,8
33 Házat Hazát Alapítvány 50,0 50,0
34 Vae Victis Alapítvány 6,0 6,0
35 Választási tv-műsorok költségeire 100,0 100,0
36 Mentesítettek tv előfizetési díja 900,0 900,0
37 MR sugárzási díjjal kapcsolatos céltámogatása 200,0 200,0
38 Pro Prefessione Alapítvány 200,0 200,0
39 II. Alekszij pátriárka és kísérete látogatásának költségeire
2,9

2,9
40 A Zoborhegy téri Regnum Marianum Alapítvány támogatása
20,0

20,0
41 Sajtószabadság Alapítvány támogatása 10,0 10,0
42 Antall József Emlékalapítvány 20,0 20,0
43 A gazdasági kamarák megalakulásával összefüggő költségek
400,0

400,0
44 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány támogatása

10,0
26 Alapok támogatása
1 Központi Ifjúsági Alap 36,0 36,0
3 Országos Tudományos Kutatási Alap 1 920,0 1 920,0
4 Központi Műszaki Fejlesztési Alap 4 080,0 4 080,0
27 Céltartalék
2 Központi költségvetési szervek 1993. évi bérpolitikai kerete
3 450,0
3 Központi költségvetési szervek közalkalmazottainak bérpolitikai kerete
8 200,0
4 Köztisztviselők 1994. évi központi bérpolitikai kerete 2 000,0
5 Egyházi, alapítványi intézmények 1994. évi bérpolitikai kerete
1 400,0
6 A központi költségvetési szerveknél a minimálbérek felemelése miatti bérkiegészítés
20,0
7 A központi költségvetési szerveknél a takarékossági intézkedésekkel összefüggő létszámcsökkentések többletkiadásainak fedezete

500,0
29 Költségvetés általános tartaléka 1 709,6
30 Kormányzati rendkívüli kiadások
4 Egyházi ingatlanok visszaadása 4 000,0 3 997,6
5 Büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás
100,0

81,6
8 Országgyűlési képviselő-választási kampány kiadásai 100,0 96,7
31 Magyar Rádió
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1 699,9 1 471,8
2 Társadalombiztosítási járulék 651,0 666,7
3 Dologi kiadások 3 477,9 5 820,0
2 Felújítás 31,4 83,3
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Nevesített intézményi beruházások 317,0 310,6
32 Magyar Televízió
1 MTV központi szervezete
1 Működési költségvetés
1 Béralap 3 535,6 3 721,8
2 Társadalombiztosítási járulék 1 816,3 1 301,7
3 Dologi kiadások 7 311,1 24 706,5
2 Felújítás 234,5 119,6
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 150,0 150,0
VII. fejezet kiadásai összesen: 92 837,3 82 639,7
VIII. BELÜGYMINISZTÉRIUM
1 Belügyminisztérium igazgatása
1 Belügyminisztérium központi igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 472,6 442,9
2 Társadalombiztosítási járulék 207,7 203,3
3 Dologi kiadások 535,4 1 037,5
2 Felújítás 125,7 101,9
2 Köztársasági megbízottak hivatalai
1 Törvényességi ellenőrzés és államigazgatás
1 Működési költségvetés
1 Béralap 504,6 590,9
2 Társadalombiztosítási járulék 220,3 262,2
3 Dologi kiadások 301,4 509,4
2 Felújítás 70,4 39,7
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
3 Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás
3,0

3,0
2 Területi honvédelmi igazgatás
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1,0 1,4
2 Társadalombiztosítási járulék 0,4 0,4
3 Dologi kiadások 3,6 8,8
3 Területi államháztartási és közigazgatási információs szolgálatok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1 326,2 1 282,7
2 Társadalombiztosítási járulék 581,7 564,4
3 Dologi kiadások 445,9 1 059,9
2 Felújítás 88,5 76,6
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
3 Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás
13,0

13,0
5 Rendőrség
1 Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1 826,4 1 860,2
2 Társadalombiztosítási járulék 803,6 771,2
3 Dologi kiadások 4 459,5 3 920,7
2 Felújítás 147,7 143,5
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
3 Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás
63,0

63,0
2 Budapesti Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Béralap 4 083,5 4 036,5
2 Társadalombiztosítási járulék 1 797,6 1 622,0
3 Dologi kiadások 2 267,0 2 685,0
2 Felújítás 40,0 123,7
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
3 Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás
20,0

20,0
3 Megyei rendőr-főkapitányságok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 10 298,6 10 268,3
2 Társadalombiztosítási járulék 4 532,1 4 051,1
3 Dologi kiadások 4 601,2 6 968,2
2 Felújítás 420,5 367,6
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
3 Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatások
200,0

200,0
4 Rendőri Ezred
1 Működési költségvetés
1 Béralap 949,5 1 206,7
2 Társadalombiztosítási járulék 417,2 476,6
3 Dologi kiadások 691,2 1 089,9
2 Felújítás 42,0 32,7
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás
13,0

13,0
5 Köztársasági Őrezred
1 Működési költségvetés
1 Béralap 544,9 585,0
2 Társadalombiztosítási járulék 238,8 241,6
3 Dologi kiadások 194,7 267,3
2 Felújítás 8,0 6,4
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
3 Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás
4,0

4,0
6 Híradástechnikai Szolgálat
1 Működési költségvetés
1 Béralap 146,4 147,1
2 Társadalombiztosítási járulék 61,1 63,7
3 Dologi kiadások 906,5 830,6
2 Felújítás 13,6 19,7
6 Határőrség
1 Határőrség Országos Parancsnokság és szervei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 541,9 417,2
2 Társadalombiztosítási járulék 265,0 171,6
3 Dologi kiadások 875,8 1 494,9
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 366,9 366,9
3 Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás
40,0

40,0
2 Biztosító és Kiszolgáló Igazgatóság
1 Működési költségvetés
1 Béralap 234,0 255,1
2 Társadalombiztosítási járulék 95,4 87,4
3 Dologi kiadások 378,0 508,6
2 Felújítás 9,3 65,9
3 Határőr-igazgatóságok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 3 385,0 3 331,3
2 Társadalombiztosítási járulék 1 293,3 1 390,9
3 Dologi kiadások 3 040,6 2 784,8
2 Felújítás 610,7 360,2
7 Tűzoltóság
1 Tűzoltóság Országos Parancsnokság és szervei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 155,0 308,3
2 Társadalombiztosítási járulék 55,2 141,0
3 Dologi kiadások 264,4 1 073,6
2 Felújítás 15,9 30,6
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Nevesített intézményi beruházások 60,0
2 Egyéb intézményi beruházások 75,0 2,0
3 Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás
2,0

2,0
2 Tűzoltó-parancsnokságok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 3 276,7 3 230,9
2 Társadalombiztosítási járulék 1 402,2 1 462,9
3 Dologi kiadások 1 785,5 1 749,8
2 Felújítás 95,7 54,9
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Nevesített intézményi beruházások 80,0 272,2
2 Egyéb intézményi beruházások 85,0
3 Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás
29,0

29,0
8 Polgári Védelem
1 Polgári Védelem Igazgatóság és szervei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 108,4
2 Társadalombiztosítási járulék 45,1
3 Dologi kiadások 189,0 44,0
2 Felújítás 100,0
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
3 Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás
6,0

6,0
2 Polgári Védelmi parancsnokságok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 352,4 368,3
2 Társadalombiztosítási járulék 154,8 166,4
3 Dologi kiadások 153,3 192,4
2 Felújítás 0,2
9 Menekültügyi és Migrációs Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 22,2 29,6
2 Társadalombiztosítási járulék 9,8 14,3
3 Dologi kiadások 13,0 20,8
11 Országos Személyiadat- és Lakcímnyilvántartó Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 93,9 105,2
2 Társadalombiztosítási járulék 39,5 47,3
3 Dologi kiadások 98,2 265,5
2 Felújítás 5,0 4,4
12 Magyar Közigazgatási Intézet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 26,5 41,0
2 Társadalombiztosítási járulék 9,4 15,3
3 Dologi kiadások 9,4 34,1
13 Főiskolák
1 Rendőrtiszti Főiskola
1 Működési költségvetés
1 Béralap 383,4 416,1
2 Társadalombiztosítási járulék 165,4 179,4
3 Dologi kiadások 118,0 203,0
2 Felújítás 8,6 21,4
14 BM Jóléti Intézmények Igazgatósága
1 Üdülők
1 Működési költségvetés
1 Béralap 157,0 122,0
2 Társadalombiztosítási járulék 66,6 54,3
3 Dologi kiadások 213,5 433,5
2 Felújítás 40,0 74,9
2 Gyermekintézmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 132,9
2 Társadalombiztosítási járulék 52,7
3 Dologi kiadások 85,4
2 Felújítás 12,0
4 Létesítmény-fenntartás
1 Működési költségvetés
1 Béralap 24,2
2 Társadalombiztosítási járulék 9,9
3 Dologi kiadások 27,2
2 Felújítás 4,8
15 BM Központi Kórház és intézményei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 553,8 561,0
2 Társadalombiztosítási járulék 228,0 243,6
3 Dologi kiadások 633,7 773,5
2 Felújítás 45,0 66,9
16 Vagyonátadó és Vagyonellenőrző Bizottságok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 24,4 30,1
2 Társadalombiztosítási járulék 10,5 12,5
3 Dologi kiadások 15,1 9,2
17 Gazdasági Igazgatóság és háttérintézményei
1 Gazdasági Igazgatóság
1 Működési költségvetés
1 Béralap 431,7 602,7
2 Társadalombiztosítási járulék 190,5 267,4
3 Dologi kiadások 810,3 3 159,2
2 Felújítás 186,3 157,7
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
3 Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás
50,0

50,0
2 Lakásfenntartó és Kezelő szervezet
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 71,0
4 BM Művelődési Központ
1 Működési költségvetés
1 Béralap 86,8 84,2
2 Társadalombiztosítási járulék 35,5 35,7
3 Dologi kiadások 23,2 74,0
2 Felújítás 1,8 1,3
5 Adatfeldolgozó Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 256,1 263,5
2 Társadalombiztosítási járulék 112,8 121,7
3 Dologi kiadások 707,3 871,2
2 Felújítás 1,5 3,8
6 Bűnügyi Szakértői Kutató Intézet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 70,6
2 Társadalombiztosítási járulék 31,1
3 Dologi kiadások 123,4 5,4
2 Felújítás 3,8
20 Kormány Kiemelt Objektumok Igazgatósága
1 Működési költségvetés
1 Béralap 144,8 142,3
2 Társadalombiztosítási járulék 63,7 62,0
3 Dologi kiadások 116,9 229,6
2 Felújítás 10,0 11,5
22 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 15,0
3 Dologi kiadások 1 241,3 1 401,6
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Nevesített intézményi beruházások 319,0 378,4
2 Egyéb intézményi beruházások 314,1 273,9
3 Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás
7,0

7,0
4 Egyéb intézményi beruházások, lakásépítés 50,0 30,7
2 UTE támogatása 140,0 140,0
3 BRSE támogatása 5,0 5,0
4 Szakszervezetek támogatása 5,0 5,0
5 Alapítványok támogatása
1 Nemzeti Panteon Alapítvány
3 Dologi kiadások 68,0 68,0
6 Rendkívüli kiadások
1 Országgyűlési képviselő-választás 1 384,0
2 Önkormányzati választások (kisebbségi)
1 Béralap 1,5
2 Társadalombiztosítási járulék 0,7
3 Dologi kiadások 245,8
3 Önkormányzati képviselők választása 800,0
23 Alapok támogatása
1 Menekülteket Támogató Alap 900,0 900,0
1-23. cím összesen: 76 684,0 81 825,3
25 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
1 Normatív hozzájárulások
1 Községek általános támogatása 5 840,0 5 840,0
2 Település üzemeltetéshez 40 221,0 40 221,0
3 Gazdasági, társadalmi szempontból elmaradott települések működéséhez
1 683,3

1 683,3
4 Lakásgazdálkodási tevékenységhez 7 104,1 7 104,1
5 Üdülőhelyi feladatokhoz 1 076,0 1 076,0
6 Szociálpolitikai feladatokhoz 32 436,3 32 436,3
7 Gyermek- és ifjúságvédelem feladataihoz 6 174,7 6 174,76
8 Ápoló, gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátáshoz
6 558,7

6 553,8
9 Nappali szociális intézményi ellátáshoz 1 246,7 1 231,9
10 Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz
275,2

274,6
11 Hajléktalanok átmeneti szállásaihoz 234,6 231,9
12 Fogyatékos gyermekek ápoló, gondozó otthoni és gyógypedagógiai intézeti ellátásához

2 308,9


2 308,9
13 Óvodai ellátáshoz 10 539,1 10 530,1
14 Kiegészítés nemzetiségi és etnikai óvodai ellátáshoz
187,5

186,8
15 Általános iskolai oktatáshoz 40 251,9 40 199,7
16 Alapfokú művészeti oktatáshoz 2 432,5 2 427,2
17 Fogyatékos gyermekek oktatásához 2 946,8 2 933,1
18 Gimnáziumi, szakiskolai oktatáshoz 9 764,4 9 747,6
19 Szakközépiskolai oktatáshoz 13 550,3 13 ,456,9
20 Szakmunkásképzés, elméleti oktatásához 7 213,9 7 212,5
21 Szakmunkásképző iskolai tanműhelyi oktatáshoz
2 145,8

2 144,9
22 Nemzetiségi, etnikai vagy kéttannyelvű oktatáshoz
1 697,4

1 693,8
23 Kollégiumi ellátáshoz 5 207,5 5 188,5
24 Sportfeladatokhoz 526,5 526,5
25 Helyi közművelődési feladatokhoz 2 632,3 2 632,3
26 Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási és közművelődési feladataihoz
5 159,2

5 159,2
27 Felnőttkorú fogyatékosok ápoló, gondozó otthoni ellátásához
1 413,2

1 413,2
2 Önkormányzati színházak támogatása 2 374,5 2 374,5
3 Címzett és céltámogatások 33 000,0 32 744,4
4 Központosított előirányzatok
1 Közműfejlesztési adókedvezmény megszűnése miatti támogatás
4 000,0

3 120,4
2 Határátkelőhelyek fenntartása és határnyiladék tisztítása
150,0

150,0
3 Szociális követelményeknek meg nem felelő telepek felszámolásának támogatása
20,0

10,4
4 Vállalati szakmunkásképző tanműhelyek átvételéhez egyszeri támogatás
200,0

197,2
5 Színházi bemutatók támogatása 240,0 240,0
6 Körjegyzők bérének és társadalombiztosítási járulékának támogatása

200,0


176,3
7 Környezet és vízbázisok fokozott védelme érdekébeni támogatás
190,0

205,3
8 Helykímélő, hamvasztásos temetés támogatása
131,1

133,7
9 Pincerendszerek veszélyelhárítási munkálatainak támogatása
500,0

500,0
10 Víz- és csatornaszolgáltatás fogyasztói árkiegészítés megszűnése miatti támogatás
1 500,0

1 499,9
11 Fővárosi tömegközlekedés támogatása 2 000,0 2 000,0
12 Nevelési segély kiegészítés 1 850,0 1 849,1
13 Munkanélküliek jövedelempótló támogatása
7 250,0

6 597,6
14 Gyermeknevelési támogatás 2 590,0 3 152,6
15 Száz főt meg nem haladó tanulólétszámú általános iskolát fenntartó önkormányzatok támogatása

300,0


283,5
16 Helyi önkormányzati hivatásos zenekarok és énekkarok támogatása
80,0

80,0
17 A közalkalmazotti törvény végrehajtásának támogatása
8 500,0

8 494,4
18 A közalkalmazotti törvény végrehajtásával kapcsolatos kamattámogatás
100,0

35,0
19 Fővárosi vízcsőhálózat rekonstrukciójához támogatás
800,0

800,0
20 Kompok, révek fenntartásának támogatása 60,0 60,0
5 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása
3 970,0

4 410,7
6 Települések személyi jövedelemadó kiegészítése 6 561,0 6 561,0
8 Bérpolitikai intézkedések
1 1993. évi bérpolitikai intézkedés 9 150,0 9 150,0
2 Köztisztviselők 1994. évi bérpolitikai kerete 1 000,0 961,7
3 Minimálbér többlete 134,2 133,4
4 Kjt-vel összefüggő munkahelyi pótlék emelése 841,1 839,7
9 Fejezetektől átvett pénzeszközök
1 Iskolai tankönyvvásárlások támogatása 1 274,3
25. cím összesen: 298 519,7 298 623,9
VIII. fejezet kiadásai összesen: 375 203,7 380 449,2
IX. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 292,5 305,3
2 Társadalombiztosítási járulék 129,5 132,2
3 Dologi kiadások 231,8 254,5
2 Magyar Honvédség
1 MH Parancsnokság és Katonai Igazgatás
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1 604,1 1 802,0
2 Társadalombiztosítási járulék 706,80 769,8
3 Dologi kiadások 1 352,9 1 242,6
2 Szárazföldi és hátországvédelmi csapatok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 8 336,7 8 114,8
2 Társadalombiztosítási járulék 3 300,1 3 170,5
3 Dologi kiadások 6 155,5 5 762,6
2 Felújítás 3,0 3,2
3 Honi légvédelmi és repülőcsapatok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 4 063,7 4 136,8
2 Társadalombiztosítási járulék 1 635,0 1 624,1
3 Dologi kiadások 2 954,4 2 906,6
2 Felújítás 0,8 15,0
4 Katonai Biztonsági Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 254,0 253,6
2 Társadalombiztosítási járulék 110,4 108,5
3 Dologi kiadások 73,3 63,8
5 Katonai Felderítő Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1 090,0 1 098,9
2 Társadalombiztosítási járulék 417,7 394,5
3 Dologi kiadások 980,5 896,1
2 Felújítás 4,5 3,7
6 Központi intézetek, ellátó és kiszolgáló szervei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 4 623,1 4 934,5
2 Társadalombiztosítási járulék 2 273,7 2 085,2
3 Dologi kiadások 12 762,8 24 011,7
2 Felújítás 1 449,4 1 340,0
3 MH gyermekintézmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 115,4 129,7
2 Társadalombiztosítási járulék 52,1 56,3
3 Dologi kiadások 68,8 60,9
4 MH katonai tanintézetek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 2 145,8 1 989,5
2 Társadalombiztosítási járulék 852,9 774,7
3 Dologi kiadások 1 235,2 1 443,0
2 Felújítás 0,6 0,2
5 MH katonai ügyészségek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 107,2 123,3
2 Társadalombiztosítási járulék 46,8 49,9
3 Dologi kiadások 19,2 23,5
6 MH kulturális intézmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 230,1 260,8
2 Társadalombiztosítási járulék 113,8 111,3
3 Dologi kiadások 228,6 231,8
7 MH sportlétesítmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 22,9 43,0
2 Társadalombiztosítási járulék 10,1 21,3
3 Dologi kiadások 63,6 63,9
8 MH egészségügyi intézmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1 252,1 1 496,3
2 Társadalombiztosítási járulék 558,5 631,9
3 Dologi kiadások 986,8 1 362,9
2 Felújítás
9 MH üdülők, vendégházak
1 Működési költségvetés
1 Béralap 168,1 175,8
2 Társadalombiztosítási járulék 76,2 84,1
3 Dologi kiadások 248,7 309,8
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Nevesített intézményi beruházások 823,6 903,4
2 Egyéb intézményi beruházások 30,0 29,9
3 Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás
370,0

220,0
4 Egyéb intézményi beruházások, lakásépítés 683,4 749,4
4 Kiemelt jelentőségű kormányzati beruházások
1 Magyar Honvédség Központi Honvédkórház
500,0

499,6
2 Ágazati és célfeladatok
2 Honvéd sportegyesületek támogatása 150,6 150,6
4 Szakszervezetek támogatása 4,5 4,5
5 Honvéd Művelődési Egyesületek támogatása 6,3 6,3
6 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz
2 000,0

2 000,0
11 MH Hadtörténeti Intézet és Múzeum
1 Működési költségvetés
1 Béralap 85,2 89,1
2 Társadalombiztosítási járulék 27,1 35,2
3 Dologi kiadások 50,0 51,9
IX. fejezet kiadásai összesen: 68 140,4 79 615,4
X. NEMZETKÖZI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK MINISZTÉRIUMA
1 Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériuma igazgatása
1 NGKM Központi Igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 324,9 352,8
2 Társadalombiztosítási járulék 143,0 174,3
3 Dologi kiadások 645,7 825,3
2 Felújítás 8,0 34,0
2 NGKM jóléti intézmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 14,0 8,7
2 Társadalombiztosítási járulék 6,1 3,9
3 Dologi kiadások 11,5 45,7
2 MTK-VM Sportlétesítményeket Ellátó Intézmény
1 Működési költségvetés
1 Béralap 14,6 19,4
2 Társadalombiztosítási járulék 6,4 9,2
3 Dologi kiadások 63,5 67,3
2 Felújítás 5,0 24,0
3 Külkereskedelmi Szolgálat
1 Működési költségvetés
1 Béralap 212,0 169,6
2 Társadalombiztosítási járulék 93,0 74,5
3 Dologi kiadások 1 753,8 2 822,7
2 Felújítás 10,0 58,2
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 32,2
6 Alapok támogatása
1 Kereskedelemfejlesztési Alap 1 708,0 1 708,0
2 Befektetésösztönzési Alap 300,0 300,0
X. fejezet kiadásai összesen: 5 351,7 6 697,6
XI. NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM
1 Népjóléti Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 266,5 307,5
2 Társadalombiztosítási járulék 114,6 143,6
3 Dologi kiadások 377,0 3 852,2
2 Felújítás 0,2
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 25,0 25,0
2 Állami Népegészségügyi Szolgálat Intézetei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 2 537,6 3 191,2
2 Társadalombiztosítási járulék 1 104,0 1 431,1
3 Dologi kiadások 1 464,9 2 908,4
2 Felújítás 58,8
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 66,0 66,0
3 Orvosegyetemek, egészségügyi főiskolák és szakoktatási intézetek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 6 823,3 9 333,4
2 Társadalombiztosítási járulék 2 937,9 4 061,0
3 Dologi kiadások 8 818,0 15 001,7
2 Felújítás 1 063,3
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Nevesített intézményi beruházások 1 240,1 1 239,6
4 Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 3 105,1 4 128,9
2 Társadalombiztosítási járulék 1 348,4 1 819,1
3 Dologi kiadások 4 363,7 8 207,2
2 Felújítás 509,6
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 177,0 176,8
5 Állami szociális intézetek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 169,4 172,2
2 Társadalombiztosítási járulék 74,4 76,1
3 Dologi kiadások 102,6 166,7
2 Felújítás 18,8
6 Országos Mentőszolgálat
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1 646,5 2 432,8
2 Társadalombiztosítási járulék 716,3 1 062,8
3 Dologi kiadások 1 117,3 1 678,7
2 Felújítás 40,4
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 634,0 634,0
4 Mentőgépkocsik cseréje 800,0 800,0
7 Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 349,3 370,2
2 Társadalombiztosítási járulék 152,5 157,9
3 Dologi kiadások 223,5 333,0
2 Felújítás 37,3
9 Népjóléti Minisztérium Üdülője
1 Működési költségvetés
1 Béralap 2,4 3,3
2 Társadalombiztosítási járulék 1,0 1,6
3 Dologi kiadások 5,6 10,5
2 Felújítás 0,9
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
2 Felújítás 1 600,0
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Nevesített intézményi beruházások 1 862,0 1 861,9
2 Egyéb intézményi beruházások 38,0 38,0
2 Ágazati szakmai célkeretek előirányzatai
5 Az AIDS-program kiemelt feladainak támogatása
1 Béralap 14,0
2 Társadalombiztosítási járulék 6,0
3 Dologi kiadások 150,0 27,0
11 Családvédelmi hálózat kialakításának folytatása
1 Béralap 20,0
2 Társadalombiztosítási járulék 9,0
3 Dologi kiadások 11,0 1,5
14 Teljesítményfinanszírozás normatív követelményrendszere
3 Dologi kiadások 50,0 2,1
15 Társadalmi szervezetek támogatása
3 Dologi kiadások 20,0 20,0
22 Ifjúsági és szabadidősport
3 Dologi kiadások 300,0 300,0
23 Kórházi ellátást kiváltó vagy rövidítő lézerterápiás, laparaszkópiás és endoszkópos műtéti eljárások és ápolást segítő berendezések
3 Dologi kiadások 80,0
24 Autizmus Alapítvány és kutatócsoport támogatása
3 Dologi kiadások 20,0 20,0
25 Alkalmazott klinikai kutatás támogatása, szerv- és szövettranszplantáció
3 Dologi kiadások 50,0 0,1
26 Háziorvosképzés
1 Béralap 22,0
2 Társadalombiztosítási járulék 9,0
3 Dologi kiadások 38,0
27 Kórházkiegyenlítő programok
1 Béralap 60,0
2 Társadalombiztosítási járulék 26,0
3 Dologi kiadások 423,8 91,6
28 Ápolásfejlesztési programok
1 Béralap 15,0
2 Társadalombiztosítási járulék 6,0
3 Dologi kiadások 79,0 78,3
29 Egészségfejlesztési célok
3 Dologi kiadások 509,6 64,4
30 Hajléktalanok ellátása
1 Béralap 0,8
2 Társadalombiztosítási járulék 0,4
3 Dologi kiadások 118,0 224,3
33 Szociális képzés, kutatás
3 Dologi kiadások 10,0 5,4
34 Térségi válságkezelő programok
3 Dologi kiadások 371,0 370,6
37 Jóléti Szolgálat Alapítvány
1 Béralap 0,5
2 Társadalombiztosítási járulék 0,3
3 Dologi kiadások 50,0 50,0
38 Gyorssegély Alapítvány
3 Dologi kiadások 50,0 50,0
39 Hajléktalanokért Alapítvány
1 Béralap 0,1
3 Dologi kiadások 10,0 10,0
40 Mocsáry Lajos Alapítvány
3 Dologi kiadások 30,0 30,0
41 ADDETUR Alapítvány
3 Dologi kiadások 15,0 15,0
42 Külföldön élő magyarok ellátását segítő alapítvány
3 Dologi kiadások 120,0 120,0
43 Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány
3 Dologi kiadások 760,6 760,6
47 Szociális alapellátás feltételeinek megteremtése
3 Dologi kiadások 333,5 333,5
49 Intézeti ápolást elősegítő betegmozgató készülékek
3 Dologi kiadások 15,0 9,1
50 Magyar PET Alapítvány támogatása
3 Dologi kiadások 10,0 10,0
52 Inkubátorok cseréje 100,0 1,7
53 Egészségügyi műszer csere 400,0
54 Szívsebészet fejlesztése 105,0
3 Nemzetközi megállapodások végrehajtása
2 Világbanki megállapodásokban vállalt kötelezettség
192,4
3 Dologi kiadások 0,1
3 Nemzetközi Családév 70,0 5,6
4 Kárpátaljai vízkárosultak segélye
3 Dologi kiadások 20,0 20,0
4 Kiemelt oktatásszakmai program
1 Béralap 11,0
2 Társadalombiztosítási járulék 5,0
3 Dologi kiadások 59,0 18,4
5 Felsőoktatási intézetek hallgatóinak pénzbeli juttatásai
3 Dologi kiadások 25,0
7 Mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatása 3 980,0
8 Humán szolgáltatások normatív állami támogatása
1 Ápoló, gondozó és rehabilitációs intézményi ellátás
823,0

831,7
2 Nappali szociális intézményi ellátás 29,0 28,5
3 Fogyatékos gyermekek ápoló, gondozó otthoni és gyógypedagógia intézményi ellátása
263,0

266,8
4 Gyermek- és ifjúságvédelem keretében állami és intézeti neveltek ellátása
5,0

33,3
5 35 évesnél fiatalabb kábítószeresekkel foglalkozó terápiás intézeti ellátás
60,0

60,2
6 Hajléktalanok átmeneti szállásai 141,0 131,2
9 Humán szolgáltatások 1994. évi bérpolitikai intézkedései
1 Béralap 29,8
2 Társadalombiztosítási járulék 13,1
11 Humánszolgáltatások bérpolitikai kerete 71,5
9 Nem normatív humánszolgáltatás
1 Nem normatív humánszolgáltatás 40,0 40,0
2 Nem normatív humánszolgáltatás Kjt. 34,1
11 A társadalombiztosítási alapoknak és szervezeteiknek fizetendő térítés
1 A társadalombiztosítási szervezetek által folyósított ellátások
1 Családi pótlék és várandóssági pótlék
1 Családi pótlék 104 000,0 104 000,0
2 Várandóssági pótlék 2 900,0 2 900,0
3 Családi pótlék egyszeri kiegészítése 7 000,0 7 000,0
3 A folyósított ellátások után elszámolt költségtérítés 825,3 4 666,3
5 A társadalombiztosítás profiltisztítása során átvállalt ellátások
23 750,0

23 750,0
6 Politikai rehabilitációs és más nyugdíjkiegészítések 6 630,0 6 630,0
7 Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése
2 800,0

2 800,0
8 A társadalombiztosítás további profiltisztítása során átvállalt ellátások
1 Házastársi pótlék és házastárs utáni jövedelempótlék
5 400,0

5 400,0
2 Megváltozott munkaképességűek átmeneti járadéka, rendszeres szociális járadéka és egyéb szociális járadéka

17 950,0


17 950,0
3 Cukorbetegek támogatása 50,0 50,0
4 Gyermekgondozási díj 21 000,0 21 000,0
9 Gyermekes családok egyszeri támogatása 58,3 58,3
10 Egyszeri kiegészítő szociális támogatás 17,7 17,7
11 Az egészségügy területén 1994. évben végrehajtott bérintézkedés forrásainak kiegészítése
5 400,0

5 400,0
12 A nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülők egyszeri kiegészítése
1 400,0

1 400,0
2 Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosításhoz
1 Hozzájárulás a nem biztosítottak egészségügyi ki-
adásaihoz

7 000,0

7 000,0
12 Alapok támogatása
1 Rehabilitációs Alap 100,0 100,0
XI. fejezet kiadásai összesen: 260 685,1 281 725,6
XII. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 187,2 218,5
2 Társadalombiztosítási járulék 82,7 94,9
3 Dologi kiadások 134,9 183,3
2 Felújítás 5,8 6,4
2 Bíróságok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 5 176,4 5 150,1
2 Társadalombiztosítási járulék 2 331,2 2 307,0
3 Dologi kiadások 2 004,9 2 808,7
2 Felújítás 269,4
3 Szakértői intézetek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 114,5 128,4
2 Társadalombiztosítási járulék 51,7 57,6
3 Dologi kiadások 60,2 76,6
4 IM Büntetés-végrehajtás
1 Működési költségvetés
1 Béralap 2 853,3 2 918,7
2 Társadalombiztosítási járulék 1 266,7 1 298,2
3 Dologi kiadások 4 160,0 4 713,0
2 Felújítás 277,3 306,3
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Nevesített intézményi beruházások 130,0 130,0
2 Egyéb intézményi beruházások 140,0 140,0
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 90,8 5,7
2 Felújítás 291,3
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 137,5 137,5
2 Ágazati célfeladatok
1 Gyermektartásdíjak állami megelőlegezése 140,0
2 Jogtörténeti kutatások
1 Béralap 5,0
2 Társadalombiztosítási járulék 2,2
3 Dologi kiadások 2,8
XII. fejezet kiadásai összesen: 19 646,4 20 950,3
XIII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 198,2 240,1
2 Társadalombiztosítási járulék 86,8 118,8
3 Dologi kiadások 200,4 718,2
2 Felújítás 12,8
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 15,0 15,0
2 Közlekedési felügyeletek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1 314,0 1 493,0
2 Társadalombiztosítási járulék 596,4 688,5
3 Dologi kiadások 2 021,6 2 526,3
2 Felújítás 46,3 125,5
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb itézményi beruházások 44,0 44,0
3 Hírközlési intézmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 396,3 417,7
2 Társadalombiztosítási járulék 184,3 229,9
3 Dologi kiadások 842,4 1 209,3
2 Felújítás
4 Közúti és Autópálya Igazgatóságok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 2 489,2 2 855,1
2 Társadalombiztosítási járulék 1 095,2 1 318,6
3 Dologi kiadások 25 563,7 57 004,3
2 Felújítás 4 320,0 8 812,8
5 Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1 614,0 1 522,2
2 Társadalombiztosítási járulék 772,0 867,4
3 Dologi kiadások 2 603,2 5 440,4
2 Felújítás 370,8 267,6
7 Vízügyi és árvízvédelmi intézmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 3 069,5 3 028,1
2 Társadalombiztosítási járulék 1 360,1 1 371,9
3 Dologi kiadások 4 966,0 7 928,7
2 Felújítás 81,9 69,0
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 131,0 131,0
9 MÁV egészségügyi szolgáltatás
1 Működési költségvetés
1 Béralap 51,5 56,8
2 Társadalombiztosítási járulék 22,0 24,2
3 Dologi kiadások 49,0 114,5
2 Felújítás 0,1
10 MÁV egészségügyi alapellátó intézmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1 022,6 1 513,7
2 Társadalombiztosítási járulék 451,4 683,0
3 Dologi kiadások 874,5 1 309,9
2 Felújítás 31,3
11 Közlekedési Múzeum
1 Működési költségvetés
1 Béralap 47,3 59,7
2 Társadalombiztosítási járulék 20,9 27,3
3 Dologi kiadások 26,9 41,1
2 Felújítás 27,9
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 20,0 20,0
13 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
2 Felújítás 49,7
2 Ágazati célelőirányzatok
1 Állami céltartalékkal kapcsolatos feladatok 300,0 372,7
3 Vízrajzi feladatok 35,0
5 Kormányzati beruházások, célprogramok
1 Postai épületrekonstrukció 575,0 574,8
2 Kiemelt városok szennyvízkezelése 900,0 899,8
3 Vízkárelhárítás 1 400,0 1 398,7
4 Regionális víziközmű-hálózat fejlesztése 835,0 832,8
5 Vízminőség-védelem 460,0 459,3
6 Légi közlekedés 450,0 449,6
7 Kombinált fuvarozás 300,0 300,0
8 Vasúthálózat fejlesztés 5 500,0 6 049,7
10 VOLÁN autóbusz-rekonstrukció 1 000,0 994,8
11 Nagymaros-visegrádi térség komplex tájrehabilitációja
2 000,0

2 000,0
12 Kiemelt infrastruktúra-fejlesztés 3 750,0 3 200,0
14 A vízpótlással kapcsolatos monitoring rendszer
34,0

34,0
15 Hullámtéri ágvéglezárások 34,0 34,0
16 Dízelszivattyú telepítése 81,0 62,0
17 Elektroszivattyú-telepítés előkészítő munkálatai
19,5

6,9
18 Mosoni-Duna 40 cm3/s vízmennyiség biztosítása esetén szükséges beavatkozások
16,7

16,6
19 Vasútegészségügy 200,0 200,0
6 A vízpótlással kapcsolatos monitoring rendszer működtetése
21,0

7 A hullámtéri ágvéglezárással kapcsolatos fenntartási feladatok
40,0

8 Dízelszivattyú üzemeltetése 268,8
9 Vízügyi igazgatási szervezet központi és területi szerveinek átalakítása
350,0
10 1992. évi kísérleti tv-adások költségtérítése 40,0
11 Kárpátaljai árvízvédelmi létesítmények helyreállítása
10,0
12 Gravitációs vízpótlásra tanulmány készítése 10,0
3 Fejezeti tartalék 287,8
14 Alapok támogatása
1 Útalap támogatása 5 700,0 5 700,0
XIII. fejezet kiadásai összesen: 81 657,9 125 968,0
XIV. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
1 Külügyminisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 358,0 392,6
2 Társadalombiztosítási járulék 157,5 174,1
3 Dologi kiadások 123,8 239,8
2 Felújítás 6,1
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 300,0 300,0
2 Külképviseletek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 2 410,0 2 741,5
2 Társadalombiztosítási járulék 290,8 300,9
3 Dologi kiadások 3 768,5 5 640,9
2 Felújítás 200,0 127,4
4 KüM jóléti intézményei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 11,5 12,1
2 Társadalombiztosítási járulék 5,0 5,4
3 Dologi kiadások 13,0 18,5
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
2 Felújítás 7,5
2 Ágazati célfeladatok
1 Állami protokoll kiadásai 98,0 150,5
2 Nemzetközi tagdíjak 780,0 421,8
4 Külföldi tájékoztatás 52,8 45,3
6 Turistakölcsönök 6,1 13,5
7 Magyar-Amerikai Közös Alapítvány 87,7 44,4
8 Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet utótalálkozó
300,0
XIV. fejezet kiadásai összesen: 8 970,2 10 634,8
XV. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Földművelésügyi Minisztérium igazgatása
1 FM központi igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 382,2 457,0
2 Társadalombiztosítási járulék 170,6 211,7
3 Dologi kiadások 245,5 554,3
2 Felújítás 20,7 16,1
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 71,5 71,5
2 Jóléti intézmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 22,5 29,7
2 Társadalombiztosítási járulék 10,0 14,0
3 Dologi kiadások 14,3 59,2
2 Felújítás 46,0 4,4
2 Szakigazgatási intézmények
1 Költségvetési Iroda
1 Működési költségvetés
1 Béralap 31,1 30,5
2 Társadalombiztosítási járulék 13,8 14,0
3 Dologi kiadások 99,7 84,5
2 Felújítás 31,1
2 Állategészségügyi, élelmiszerellenőrzési szakigazgatási intézmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1 403,2 1 605,7
2 Társadalombiztosítási járulék 627,9 740,0
3 Dologi kiadások 1 260,1 2 218,0
2 Felújítás 32,2 76,0
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 10,0
3 Növényegészségügyi szakigazgatási intézmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 493,4 577,6
2 Társadalombiztosítási járulék 206,5 259,0
3 Dologi kiadások 972,0 863,9
2 Felújítás 23,0 30,6
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 10,0
4 Földművelésügyi szakigazgatási intézmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 196,9 293,4
2 Társadalombiztosítási járulék 86,7 130,0
3 Dologi kiadások 407,9 860,0
2 Felújítás 4,6 5,6
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 20,0
5 Erdészeti szakigazgatási intézmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 227,5 281,5
2 Társadalombiztosítási járulék 99,4 133,7
3 Dologi kiadások 252,4 482,4
2 Felújítás 13,8 13,9
3 Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1 987,5 2 026,3
2 Társadalombiztosítási járulék 870,0 915,6
3 Dologi kiadások 2 193,1 2 327,3
2 Felújítás 64,4 78,1
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 20,0
4 Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 313,6 449,8
2 Társadalombiztosítási járulék 137,6 211,4
3 Dologi kiadások 544,8 979,7
2 Felújítás 13,8 32,0
6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 251,4 286,0
2 Társadalombiztosítási járulék 111,1 134,0
3 Dologi kiadások 218,3 438,2
2 Felújítás 91,8 46,8
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 80,0 79,8
8 Agrár felsőoktatás
1 Egyetemek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 2 237,2 3 152,5
2 Társadalombiztosítási járulék 945,9 1 302,3
3 Dologi kiadások 2 484,3 4 203,0
2 Felújítás 229,9 250,2
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 75,5 75,4
2 Gyakorlóiskolák
1 Működési költségvetés
1 Béralap 123,0 159,0
2 Társadalombiztosítási járulék 54,0 69,1
3 Dologi kiadások 137,0 224,8
2 Felújítás 27,6 14,8
3 Egyetemi kutatás intézményei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 364,0 397,5
2 Társadalombiztosítási járulék 157,8 171,6
3 Dologi kiadások 459,5 722,6
2 Felújítás 23,0 27,7
4 Tangazdaságok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 115,3 109,5
2 Társadalombiztosítási járulék 49,8 43,5
3 Dologi kiadások 424,8 465,6
2 Felújítás 13,6
9 Közművelődési intézmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 63,8 82,8
2 Társadalombiztosítási járulék 26,1 36,2
3 Dologi kiadások 55,9 115,4
2 Felújítás
10 Agrárkutató intézetek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 685,9 775,1
2 Társadalombiztosítási járulék 296,6 333,0
3 Dologi kiadások 849,2 1 515,8
2 Felújítás 73,6 55,3
11 FM kiemelt sportlétesítmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 38,9 51,2
2 Társadalombiztosítási járulék 17,2 23,6
3 Dologi kiadások 163,7 230,6
2 Felújítás 32,2 33,7
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 23,0 23,0
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 50,0
2 Társadalombiztosítási járulék 22,0
3 Dologi kiadások 246,1 461,7
2 Felújítás 91,9
2 Ágazati és célfeladatok
1 Polgári védelmi feladatokra 15,0
2 Kutatási feladatok támogatása 135,0 63,5
3 Kormányzati beruházások, beruházási célprogram
2 Erdőszerkezet-átalakítás, fásítás 572,0 572,0
3 Agrárinfrastrukturális célprogram 650,0 641,7
4 Állami tartalékgazdálkodás 43,0
5 Földhivatalok alapfeladataira 145,0
6 Komplex öntözésfejlesztési koncepció kidolgozása 43,9
3 Fejezeti tartalék 90,0 122,4
13 Alapok támogatása
1 Országos Erdészeti Alap 200,0 200,0
2 Mezőgazdasági Fejlesztési Alap 4 000,0 4 000,0
XV. fejezet kiadásai összesen: 30 861,3 38 982,5
XVI. MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Munkaügyi Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 165,5 244,8
2 Társadalombiztosítási járulék 71,6 114,9
3 Dologi kiadások 272,1 891,2
2 Felújítás
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 20,0 20,0
2 Érdekegyeztető Tanács Titkársága
1 Működési költségvetés
1 Béralap 2,6 4,1
2 Társadalombiztosítási járulék 1,1 2,1
3 Dologi kiadások 3,6 6,8
3 Nemzeti Szakképzési Intézet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 48,1 86,1
2 Társadalombiztosítási járulék 20,5 33,5
3 Dologi kiadások 25,6 668,3
2 Felújítás 0,3
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 37,0 37,0
5 Munkaügyi Kutatóintézet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 22,0 28,0
2 Társadalombiztosítási járulék 8,1 9,7
3 Dologi kiadások 2,3 15,2
6 Regionális átképző központok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 307,9 292,7
2 Társadalombiztosítási járulék 135,5 124,8
3 Dologi kiadások 475,1 834,8
2 Felújítás 470,0 447,7
9 Munkaügyi Minisztérium Hivatali Üdülő
1 Működési költségvetés
1 Béralap 4,0 5,4
2 Társadalombiztosítási járulék 1,8 2,5
3 Dologi kiadások 5,3 10,0
2 Felújítás 2,0 2,9
10 Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség
1 Működési költségvetés
1 Béralap 219,6 245,6
2 Társadalombiztosítási járulék 96,7 112,2
3 Dologi kiadások 115,1 117,0
2 Felújítás 0,1
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi kiadások 68,5 68,5
11 Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 12,2 17,2
2 Társadalombiztosítási járulék 3,4 6,1
3 Dologi kiadások 4,7 21,3
2 Felújítás 0,1
12 Országos Munkavédelmi Tudományos Kutatóintézet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 38,0 47,9
2 Társadalombiztosítási járulék 16,7 18,1
3 Dologi kiadások 37,5 142,6
2 Felújítás 3,3
13 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 83,7
2 Társadalombiztosítási járulék 41,8
3 Dologi kiadások 557,5 7,0
2 Új belépő átképző központok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 24,0
2 Társadalombiztosítási járulék 10,6
3 Dologi kiadások 5,4
4 A Munkaügyi Központot megillető bérpolitikai intézkedés a Szolidaritási Alapon keresztül
33,5
14 Alapok támogatása
1 Foglalkoztatási Alap 2 500,0 2 500,0
2 Szolidaritási Alap
2 Költségvetésből finanszírozott SzA-járulék 12 000,0 12 000,0
XVI. fejezet kiadásai összesen: 17 940,4 19 220,2
XVII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
1 Pénzügyminisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 681,9 685,1
2 Társadalombiztosítási járulék 194,5 319,5
3 Dologi kiadások 483,4 1 263,9
2 Felújítás 64,4
2 Állami Biztosítás, Értékpapír és Szerencsejáték Felügyelet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 199,0 209,3
2 Társadalombiztosítási járulék 91,1 100,1
3 Dologi kiadások 697,9 701,9
2 Felújítás 1,9
4 „Lánchíd” Irodaház
1 Működési költségvetés
1 Béralap 43,0 46,8
2 Társadalombiztosítási járulék 18,7 23,1
3 Dologi kiadások 162,6 175,1
2 Felújítás 13,4
5 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 5 183,0 4 771,6
2 Társadalombiztosítási járulék 2 274,0 1 908,1
3 Dologi kiadások 2 279,0 3 989,5
2 Felújítás 84,7
6 Vám- és Pénzügyőrség
1 Működési költségvetés
1 Béralap 3 097,3 3 271,0
2 Társadalombiztosítási járulék 1 362,9 1 405,4
3 Dologi kiadások 3 593,1 4 168,0
2 Felújítás 100,0 121,7
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Nevesített intézményi beruházások 1 173,0 1 248,5
2 Egyéb intézményi beruházások 553,0 403,5
3 Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás
15,0

15,0
4 Egyéb intézményi beruházások, lakásépítés 50,0 50,0
9 Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 21,8 28,1
2 Társadalombiztosítási járulék 9,6 14,7
3 Dologi kiadások 26,6 97,4
2 Felújítás 2,0 2,1
12 Kincstári Vagyonkezelő Szervezet
1 Kincstári Vagyonkezelő Szervezet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 560,9 634,1
2 Társadalombiztosítási járulék 254,7 295,8
3 Dologi kiadások 134,6 200,7
2 Kincstári vagyonkezeléssel és hasznosítással kapcsolatos kiadások
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 639,9 997,0
2 Felújítás 85,0 85,0
4 KVSZ Club Aliga Üdülő
1 Működési költségvetés
1 Béralap 58,9
2 Társadalombiztosítási járulék 26,2
3 Dologi kiadások 126,1
13 PM Gazdaságelemzési és Informatikai Intézet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 53,3 45,3
2 Társadalombiztosítási járulék 23,4 20,9
3 Dologi kiadások 35,9 65,1
14 Országos Játék Alap Kezelő Szervezet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 21,6 17,5
2 Társadalombiztosítási járulék 9,6 8,1
3 Dologi kiadások 26,2 25,5
15 Kisvállalkozói Garancia Alap Kezelő Szervezet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 7,9 10,0
2 Társadalombiztosítási járulék 3,5 4,1
3 Dologi kiadások 6,4 11,2
2 Felújítás 0,1
16 Központi Számvevőségi Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 59,0 49,4
2 Társadalombiztosítási járulék 26,0 21,8
3 Dologi kiadások 60,0 62,2
2 Felújítás 2,6
17 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 17,5
2 Társadalombiztosítási járulék 7,7
2 Felújítás 87,6
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 140,0 130,2
2 Ágazati és célfeladatok
4 Országmozgósítás gazdasági felkészítésének központi kiadásai
340,0

377,9
5 Világbanki Program, Programiroda 490,0
7 Államháztartással összefüggő rendszerfejlesztési munkára
480,0
3 Fejezeti tartalék 22,3
18 Vállalkozások folyó támogatása
1 Normatív támogatások
1 Termelési árkiegészítés és dotáció 4 900,0
2 Mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás
34 600,0

40 040,3
2 Egyedi támogatások
1 Termelési árkiegészítés és dotáció 14 780,0 37 182,7
2 Reorganizációs program 5 000,0 4 978,8
3 Agrárpiaci támogatás 7 000,0 6 691,6
4 Egyéb vállalati támogatások 1 677,6 2 294,8
5 Agrártermelés támogatása 11 000,0 9 909,3
19 Fogyasztói árkiegészítés 27 000,0 27 046,6
20 Vállalkozások felhalmozási támogatása
1 Kiemelt jelentőségű kormányzati beruházások
1 Lágymányosi Duna-híd 5 100,0 5 100,0
2 Hungária krt. rekonstrukciója, 1-es villamos pályájának meghosszabbítása
300,0

300,0
2 Kormányzati beruházások, beruházási célprogramok
2 Mező- és erdőgazdasági infrastrukturális beruházások
1 947,9

1 219,2
9 Kormányzati beruházások évközi, rendkívüli cél-
feladatai

270,0

33,0
11 Lebonyolítási jutalék 268,8
13 1994. évi felosztható pénzforgalmi maradvány 578,1
21 Magánerős lakásépítés támogatása 27 500,0 29 569,8
22 Alapok támogatása
5 Gépjármű Felelősségbiztosítási és Kárrendezési Alap 1 900,0 1 900,0
23 Egyéb költségvetési kiadások
1 Vegyes kiadások 3 800,0 3 676,0
24 Állam által vállalt kezesség érvényesítése 12 000,0 11 262,7
31 Központi költségvetési szervek be nem fizetett befizetési kötelezettségeinek elszámolása
1 Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság 17,9
2 Belügyminisztérium 179,5
3 Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium 8,3
4 Központi Statisztikai Hivatal 6,4
XVII. fejezet kiadásai összesen: 184 680,9 210 723,3
XVIII. MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRIUM
1 Művelődési és Közoktatási Minisztérium
1 Művelődési és Közoktatási Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 333,0 460,4
2 Társadalombiztosítási járulék 142,4 213,9
3 Dologi kiadások 223,6 507,5
2 Felújítás 38,0 35,1
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 25,0 20,8
2 Magyar UNESCO Bizottság Titkársága
1 Működési költségvetés
1 Béralap 3,9 5,5
2 Társadalombiztosítási járulék 1,7 2,6
3 Dologi kiadások 9,1 10,8
2 Tudományegyetemek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 3 321,6 5 294,8
2 Társadalombiztosítási járulék 1 389,9 2 135,4
3 Dologi kiadások 4 451,6 7 017,1
2 Felújítás 635,2 531,6
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Nevesített intézményi beruházások 543,2 347,3
2 Egyéb intézményi beruházások 106,9
3 Műszaki egyetemek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 2 787,5 3 775,2
2 Társadalombiztosítási járulék 1 024,3 1 458,5
3 Dologi kiadások 2 782,0 4 937,3
2 Felújítás
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 8,1 40,1
4 Művészeti és testnevelési főiskolák
1 Működési költségvetés
1 Béralap 742,1 1 031,0
2 Társadalombiztosítási járulék 320,9 429,9
3 Dologi kiadások 544,1 809,9
2 Felújítás 65,0 61,2
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Nevesített intézményi beruházások 90,0
2 Egyéb intézményi beruházások 86,0 61,6
5 Pedagógusképző főiskolák
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1 807,4 2 620,5
2 Társadalombiztosítási járulék 771,5 1 082,3
3 Dologi kiadások 2 074,0 2 915,3
2 Felújítás 221,3 251,5
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Nevesített intézményi beruházások 230,0 212,1
2 Egyéb intézményi beruházások 27,0 32,4
6 Műszaki és gazdasági főiskolák
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1 647,5 2 346,9
2 Társadalombiztosítási járulék 674,9 936,7
3 Dologi kiadások 1 843,4 2 866,2
2 Felújítás 158,3 151,3
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Nevesített intézményi beruházások 448,9
2 Egyéb intézményi beruházások 653,1 149,2
7 Továbbképző intézetek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 168,0 208,9
2 Társadalombiztosítási járulék 61,2 74,8
3 Dologi kiadások 77,3 173,3
2 Felújítás 15,5 16,2
8 Egyéb oktatási intézmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 305,7 387,2
2 Társadalombiztosítási járulék 128,5 164,0
3 Dologi kiadások 419,5 739,8
2 Felújítás 48,0 90,5
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 3,6
9 Országos könyvtárak
1 Működési költségvetés
1 Béralap 306,0 440,0
2 Társadalombiztosítási járulék 133,5 194,6
3 Dologi kiadások 224,8 446,3
2 Felújítás 24,0 17,5
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 14,2 15,2
10 Országos levéltárak
1 Működési költségvetés
1 Béralap 90,0 107,9
2 Társadalombiztosítási járulék 39,6 48,7
3 Dologi kiadások 89,1 113,7
2 Felújítás 17,6 15,0
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Nevesített intézményi beruházások 300,0 299,6
11 Országos múzeumok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 526,4 744,5
2 Társadalombiztosítási járulék 229,8 332,2
3 Dologi kiadások 531,5 1 031,1
2 Felújítás 343,7 274,4
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Nevesített intézményi beruházások 57,4 86,6
2 Egyéb intézményi beruházások 42,0 54,7
12 Magyar Nemzeti Színház
1 Működési költségvetés
1 Béralap 183,1 194,3
2 Társadalombiztosítási járulék 79,8 70,1
3 Dologi kiadások 130,7 158,1
2 Felújítás 30,0 24,2
13 Magyar Állami Operaház
1 Működési költségvetés
1 Béralap 656,6 753,5
2 Társadalombiztosítási járulék 282,2 323,8
3 Dologi kiadások 352,7 349,2
2 Felújítás 30,0 24,0
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 47,0 15,0
14 Egyéb művészeti és közművelődési intézmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 562,9 585,7
2 Társadalombiztosítási járulék 226,3 227,2
3 Dologi kiadások 536,6 1 124,2
2 Felújítás 515,3 592,5
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 24,0 61,0
15 Szerzői Jogvédő Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 104,6 124,4
2 Társadalombiztosítási járulék 36,9 55,9
3 Dologi kiadások 133,1 205,1
17 Nemzetközi kapcsolatok és intézetek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 79,5 73,0
2 Társadalombiztosítási járulék 26,6 25,5
3 Dologi kiadások 916,8 939,7
2 Felújítás 13,7 10,5
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 6,2 20,6
18 Kutatóintézetek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 76,8 90,9
2 Társadalombiztosítási járulék 26,3 39,2
3 Dologi kiadások 62,0 210,2
2 Felújítás 0,5 0,1
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 14,7
19 Jóléti és szociális intézmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 68,7 63,6
2 Társadalombiztosítási járulék 29,9 29,4
3 Dologi kiadások 143,9 119,2
2 Felújítás 19,1
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 8,2
20 Regionális oktatási központok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 99,3 88,5
2 Társadalombiztosítási járulék 43,7 39,6
3 Dologi kiadások 98,7 154,6
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 11,6
21 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 12,4
2 Társadalombiztosítási járulék 5,5
3 Dologi kiadások 80,3
2 Felújítás 205,4
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Nevesített intézményi beruházások 477,6 414,9
2 Egyéb intézményi beruházások 27,7
3 Címzett támogatások
1 Békehadtest
1 Béralap 7,9
2 Társadalombiztosítási járulék 3,5
3 Dologi kiadások 8,1
2 Közoktatás fejlesztési szakmai program
1 Béralap 66,5
2 Társadalombiztosítási járulék 29,1
3 Dologi kiadások 121,2 91,7
3 Pedagógus szakma megújítása program
1 Béralap 25,0
2 Társadalombiztosítási járulék 11,0
3 Dologi kiadások 46,0 5,6
4 Pedagógusok intenzív továbbképzése
1 Béralap 17,4
2 Társadalombiztosítási járulék 7,5
3 Dologi kiadások 19,4
5 Közoktatási kutatások
1 Béralap 9,8
2 Társadalombiztosítási járulék 4,1
9 Műalkotások vásárlása
3 Dologi kiadások 6,7
11 Beruházásból belépő létesítmények
1 Béralap 48,4
2 Társadalombiztosítási járulék 24,0
3 Dologi kiadások 115,8
12 Hallgatói létszám képzési többlete (ágazati)
1 Béralap 97,4
2 Társadalombiztosítási járulék 44,8
3 Dologi kiadások 915,2 16,4
14 Tankönyvkiadás támogatása
1 Béralap 55,0
2 Társadalombiztosítási járulék 24,2
3 Dologi kiadások 2 233,1 547,3
15 Tanárok nyelvi átképzése
1 Béralap 150,0
2 Társadalombiztosítási járulék 65,1
3 Dologi kiadások 207,4 49,0
17 Határon túli könyvkiadás támogatása
3 Dologi kiadások 71,6 73,9
20 Kárpótlási feladatok végrehajtása
1 Béralap 12,0
2 Társadalombiztosítási járulék 5,2
3 Dologi kiadások 10,5 26,2
22 Szomszédos országok diákjai (ágazati)
3 Dologi kiadások 167,0 65,2
23 Történelmi dokumentumfilmek készítésére
3 Dologi kiadások 220,0 240,0
24 Doktorandusz képzés (ágazati)
1 Béralap 235,3
2 Társadalombiztosítási járulék 123,9
3 Dologi kiadások 109,8 129,4
25 Határon túli pedagógusok továbbképzése
1 Béralap 33,3
2 Társadalombiztosítási járulék 14,7
3 Dologi kiadások 37,0 53,3
26 Magyarországi nemzetiségi, etnikai kisebbségi fel-adatok
1 Béralap 46,7
2 Társadalombiztosítási járulék 20,8
3 Dologi kiadások 84,6 123,4
27 Nemzetiségi, etnikai, kisebbségi anyanyelvű irodalmi művek támogatása
3 Dologi kiadások 10,0 9,5
28 Felsőoktatási oktatói bérkorrekció (ágazati)
1 Béralap 2 780,0
2 Társadalombiztosítási járulék 1 220,0
3 Dologi kiadások 72,2
29 Felzárkózás az európai felsőoktatáshoz, világbanki program
1 Béralap 15,0
2 Társadalombiztosítási járulék 6,6
3 Dologi kiadások 301,7 26,8
33 Határon túli magyarok kulturális támogatása
1 Béralap 4,2
2 Társadalombiztosítási járulék 1,8
3 Dologi kiadások 6,0 7,4
34 Tanköteles menekültek oktatása
1 Béralap 2,7
2 Társadalombiztosítási járulék 1,2
3 Dologi kiadások 1,1 5,0
35 Napjaink történelmének dokumentálására, filmkészítés
3 Dologi kiadások 30,0
36 Kulturális produkciók támogatása
1 Béralap 32,0
2 Társadalombiztosítási járulék 14,0
3 Dologi kiadások 54,0 6,3
37 Országos Köznevelési Tanács
1 Béralap 24,3
2 Társadalombiztosítási járulék 10,7
3 Dologi kiadások 5,0
38 Közoktatáspolitikai Tanács
3 Dologi kiadások 10,0
4 Normatív finanszírozás
1 Felsőoktatási intézmények hallgatóinak pénzbeli juttatásai
3 Dologi kiadások 792,1 108,5
2 Hitoktatók díjazása
1 Béralap 512,5
2 Társadalombiztosítási járulék 225,4
3 Dologi kiadások 16,0 764,3
3 Humán szolgáltatások normatív állami támogatása
3 Dologi kiadások 3 598,1 3857,6
5 Alapítványok, társadalmi szervek, magánszemélyek által fenntartott köz- és felsőoktatási intézmények bérpolitikai kerete
3 Dologi kiadások 28,4
5 Feladatfinanszírozás
1 Szociálisszakember-képzés
1 Béralap 4,5
2 Társadalombiztosítási járulék 2,0
2 Demonstrátori díjak
3 Dologi kiadások 12,0
3 Felsőoktatási kulturális rendezvények támogatása
1 Béralap 1,0
2 Társadalombiztosítási járulék 0,4
3 Dologi kiadások 3,5 3,2
4 Kollégiumi berendezések cseréje és pótlása
3 Dologi kiadások 14,8
5 Egyéb oktatási célfeladatok
1 Béralap 2,1
2 Társadalombiztosítási járulék 5,2
3 Dologi kiadások 33,6 7,4
6 Művészeti ösztöndíjak
3 Dologi kiadások 27,3 0,4
7 Külföldi támogatásokhoz való hozzájárulás
3 Dologi kiadások 26,7 11,0
8 Vagyon-, munka- és tűzvédelem
1 Béralap 4,0
2 Társadalombiztosítási járulék 1,7
3 Dologi kiadások 4,2
9 Energiaracionalizálás többletei
3 Dologi kiadások 9,2
10 Igazgatási beruházások
3 Dologi kiadások 15,7
11 Polgári védelem
3 Dologi kiadások 3,9 0,4
12 Euréka Koordinációs Iroda
3 Dologi kiadások 3,5 3,5
13 Fogyatékosok korai fejlesztése
1 Béralap 10,0
2 Társadalombiztosítási járulék 4,4
3 Dologi kiadások 24,4 38,5
14 Oktatási lapok támogatása
1 Béralap 1,0
2 Társadalombiztosítási járulék 0,4
3 Dologi kiadások 28,1 18,5
15 Magyar-Holland Oktatásközvetítő Iroda
3 Dologi kiadások 2,0 2,0
16 Felsőoktatási kutatások
1 Béralap 83,3
2 Társadalombiztosítási járulék 36,7
3 Dologi kiadások 100,0 7,7
17 Felsőoktatási speciális programok
1 Béralap 25,0
2 Társadalombiztosítási járulék 11,0
3 Dologi kiadások 269,6 1,4
18 Múzeumok kulturális és műkincs vagyonvédelmi feladatai
3 Dologi kiadások 94,0 30,4
20 Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola
1 Béralap 119,0
2 Társadalombiztosítási járulék 50,5
3 Dologi kiadások 89,4 287,3
22 Honfoglalás 1100 éves ünnepségekre
1 Béralap 6,6
2 Társadalombiztosítási járulék 2,9
3 Dologi kiadások 100,0 40,5
23 Közgyűjtemények technikai fejlesztése
3 Dologi kiadások 45,0
24 Magyar Állami Ösztöndíj 100,0
25 Felsőoktatási és Tudományos Tanács
1 Béralap 10,0
2 Társadalombiztosítási járulék 4,4
3 Dologi kiadások 10,6
26 Országos Akkreditációs Bizottság
1 Béralap 10,0
2 Társadalombiztosítási járulék 4,4
3 Dologi kiadások 10,6
27 Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola
3 Dologi kiadások 216,2
28 Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola
3 Dologi kiadások 174,6
6 Társadalmi szervezetek támogatása
1 Oktatási, közművelődési és művészeti szövetségek, társaságok és egyesületek
3 Dologi kiadások 85,7 85,7
2 TIT intézmények támogatása
3 Dologi kiadások 60,0 61,2
7 Egyházak támogatása
4 Egyházi közgyűjtemények támogatása
3 Dologi kiadások 165,5 165,5
6 Egyházi alapintézmények felújítása, beruházás, fejlesztés
3 Dologi kiadások 2 050,0 2 050,6
7 Pannonhalma rekonstrukciója
3 Dologi kiadások 100,0 100,0
8 Dohány utcai Zsinagóga rekonstrukciója
3 Dologi kiadások 200,0 200,0
9 Bazilika rekonstrukciója
3 Dologi kiadások 70,0 70,0
10 Baár-Madas Református Gimnázium rekonstruk-ciója
3 Dologi kiadások 50,0 50,0
11 Debreceni Református Kollégium rekonstrukciója
3 Dologi kiadások 100,0 100,0
12 Egyházi központi bérpolitikai intézkedés
1 Béralap
2 Társadalombiztosítási járulék
3 Dologi kiadások
13 Egyházi oktatási intézmények felújítása, karbantartása
3 Dologi kiadások 440,0 440,0
14 Új kiemelt rekonstrukció
3 Dologi kiadások 185,0 185,0
15 Egyházi oktatási intézmények támogatása
3 Dologi kiadások 820,0 820,0
16 Pázmány Péter Egyetem rekonstrukció megindítása
3 Dologi kiadások 260,0 325,0
19 Egyházi bérpolitikai központi intézkedés
3 Dologi kiadások 76,9
20 Egyházi intézmények Kjt.-vel összefüggő támogatása
3 Dologi kiadások 742,6
8 Alapítványok támogatása
2 Osztrák-Magyar Tudományos és Kooperációs Alapítvány
3 Dologi kiadások 12,0 12,0
3 Feszty-körkép Alapítvány
3 Dologi kiadások 46,2 46,2
5 Alternatív Közgazdasági Gimnázium
3 Dologi kiadások 5,5 5,5
6 Mozgókép Alapítvány
3 Dologi kiadások 665,0 665,0
7 Magyar Könyv Alapítvány
3 Dologi kiadások 92,0 92,0
8 Magyar Alkotóművészeti Alapítvány
3 Dologi kiadások 249,0 268,5
9 Pető Alapítvány
3 Dologi kiadások 275,4 354,0
10 Autizmus Alapítvány
3 Dologi kiadások 5,0 5,0
11 Német Iskola Alapítvány
3 Dologi kiadások 1,0 1,0
12 Gandhi Alapítvány
3 Dologi kiadások 68,0 120,0
15 Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány
3 Dologi kiadások 373,2 456,4
16 Dominus Vobiscum
3 Dologi kiadások 20,0 20,0
17 Minden Nap Történelmi Film Alapítvány
3 Dologi kiadások 30,0
18 Alapítványok Kjt.-vel összefüggő támogatása 148,9
22 Alapok támogatása
1 Felzárkózás az Európai Felsőoktatáshoz Alap 800,0 800,0
2 Nemzeti Kulturális Alap 65,7 66,0
23 Művészeti Akadémiák
3 Dologi kiadások 20,0 20,0
XVIII. fejezet kiadásai összesen: 64 316,9 72 920,9
XIX. IPARI ÉS KERESKEDELMI MINISZTÉRIUM
1 Ipari és Kereskedelmi Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 378,4 439,0
2 Társadalombiztosítási járulék 166,5 225,0
3 Dologi kiadások 283,6 463,7
2 Felújítás 12,2
2 Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ
1 Működési költségvetés
1 Béralap 7,1 9,0
2 Társadalombiztosítási járulék 3,1 4,5
3 Dologi kiadások 20,0 53,0
2 Felújítás 0,1
3 Tartalékgazdálkodási Igazgatóság
1 Működési költségvetés
1 Béralap 216,7 277,4
2 Társadalombiztosítási járulék 124,8 219,5
3 Dologi kiadások 8 794,7 10 378,5
2 Felújítás 90,0 82,4
4 Országos Kisvállalkozás-fejlesztési Iroda
1 Működési költségvetés
1 Béralap 23,4 23,3
2 Társadalombiztosítási járulék 10,3 10,5
3 Dologi kiadások 22,0 26,6
5 Minőségellenőrző intézetek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 223,9 336,2
2 Társadalombiztosítási járulék 101,1 158,0
3 Dologi kiadások 227,8 526,2
2 Felújítás 4,3 37,0
6 Állami Energetikai és Energiabiztonság-technikai Felügyelet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 268,1 211,6
2 Társadalombiztosítási járulék 118,0 102,9
3 Dologi kiadások 190,1 285,3
2 Felújítás
8 Idegenforgalmi intézőbizottságok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 16,1 18,4
2 Társadalombiztosítási járulék 7,1 8,3
3 Dologi kiadások 48,4 212,4
2 Felújítás
9 Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium
1 Működési költségvetés
1 Béralap 10,5 13,8
2 Társadalombiztosítási járulék 4,6 6,1
3 Dologi kiadások 9,3 14,1
2 Felújítás 0,9
13 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
1 Működési költségvetés
1 Béralap 3,7 5,9
2 Társadalombiztosítási járulék 1,5 2,5
3 Dologi kiadások 1,6 5,3
16 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség
1 Működési költségvetés
1 Béralap 180,4 183,7
2 Társadalombiztosítási járulék 78,8 80,6
3 Dologi kiadások 115,8 188,3
2 Felújítás 0,8 0,3
21 IKM Gyermekjóléti intézmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 7,9 10,2
2 Társadalombiztosítási járulék 3,5 4,4
3 Dologi kiadások 6,6 8,6
2 Felújítás
22 IKM üdülők
1 Működési költségvetés
1 Béralap 11,7 10,7
2 Társadalombiztosítási járulék 5,0 4,8
3 Dologi kiadások 17,1 20,7
2 Felújítás 4,0
23 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
2 Felújítás 15,3
2 Ágazati és célfeladatok
1 Alapítványok támogatása
1 Fogyasztók Tisztességes Tájékoztatásáért Alapítvány
12,0

12,0
3 Aknászképzés támogatása
3 Dologi kiadások 32,6 34,0
24 Alapok támogatása
1 Idegenforgalmi Alap 200,0 200,0
25 Magyar Geológiai Szolgálat
1 Működési költségvetés
1 Béralap 173,6 259,2
2 Társadalombiztosítási járulék 76,4 115,4
3 Dologi kiadások 155,0 508,2
26 Magyar Bányászati Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 86,8 91,5
2 Társadalombiztosítási járulék 38,7 42,9
3 Dologi kiadások 97,5 83,4
2 Felújítás 14,8
27 Magyar Energia Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 25,8 23,8
2 Társadalombiztosítási járulék 11,4 10,5
3 Dologi kiadások 14,6 72,1
2 Felújítás 6,2
XIX. fejezet kiadásai összesen: 12 744,0 16 163,3
XX. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1 Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 226,1 257,8
2 Társadalombiztosítási járulék 99,1 117,0
3 Dologi kiadások 283,0 431,7
2 Felújítás 5,6 4,5
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 20,0 20,0
2 Országos Műemlékvédelmi Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 259,3 269,9
2 Társadalombiztosítási járulék 114,1 124,5
3 Dologi kiadások 604,7 746,1
2 Felújítás 1,2 0,9
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 110,0 217,0
3 Országos Meteorológiai Szolgálat
1 Működési költségvetés
1 Béralap 147,8 161,1
2 Társadalombiztosítási járulék 64,7 69,2
3 Dologi kiadások 129,8 257,6
2 Felújítás 7,1 7,1
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 16,0 16,0
4 Környezetgazdálkodási Intézet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 140,0 140,9
2 Társadalombiztosítási járulék 60,7 63,5
3 Dologi kiadások 119,3 191,9
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 3,0 3,0
5 Természetvédelmi területi szervek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 214,2 246,1
2 Társadalombiztosítási járulék 93,9 110,1
3 Dologi kiadások 200,7 399,0
2 Felújítás 23,3 29,2
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 22,0 21,9
6 Környezetvédelmi területi szervek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 484,0 555,9
2 Társadalombiztosítási járulék 213,1 254,4
3 Dologi kiadások 338,7 614,2
2 Felújítás 19,3 22,3
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 18,0 18,0
7 Területi főépítészi szervek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 22,4 22,8
2 Társadalombiztosítási járulék 10,0 10,4
3 Dologi kiadások 40,5 42,8
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 1,0 1,0
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati és célfeladatok
3 Kormányzati beruházások, beruházási célprogram
1 Területfejlesztési feladatok 20,0 20,0
2 Céltámogatási kiegészítő keret 470,0 236,1
3 Budai vár kormányzati negyed beruházási célprogram
110,5

110,5
4 A dunai vízpótlással kapcsolatos monitoring rendszer
29,0

29,0
5 Duna Bizottság Ökológiai Titkársága 14,9
6 Az Alföld időszerű környezetvédelmi feladatai 20,0 0,2
7 Környezeti kárelhárítás 33,3 55,7
9 Duna monitoring 20,4 0,9
10 Grassalkovich Kastély Alapítvány támogatása 300,0 300,0
11 Szigetközi térség kárainak mérséklése 16,0
12 A Hágai jogvita környezeti-ökológiai megalapozása
20,0

2,7
13 Központi államhatalmi és államigazgatási szervek elhelyezése
101,6
14 A vízpótlással kapcsolatos monitoring rendszer üzemeltetése
6,0
15 Közép-Kelet-Európai Környezetvédelmi Központ elhelyezése
14,0

14,0
16 Országos műemlékvédelem többletfeladatai 100,0
17 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Közalapítvány
4,8
18 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési Közalapítvány
4,8
20 Somló-hegy Alapítvány támogatása 8,0
3 Fejezeti tartalék 19,4
4 Rendkívüli kiadások
1 Volt szovjet ingatlanok környezeti kárelhárítása 100,0 100,0
9 Alapok támogatása
1 Területfejlesztési Alap 1 000,0 1 000,0
XX. fejezet kiadásai összesen: 6 408,6 7 439,6
XXI. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
1 MTA Titkársága
1 MTA Titkárság Igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 68,7 96,7
2 Társadalombiztosítási járulék 29,6 42,5
3 Dologi kiadások 43,7 73,6
2 Felújítás
2 MTA Tudományos Minősítő Bizottság
1 Működési költségvetés
1 Béralap 96,8 137,6
2 Társadalombiztosítási járulék 42,6 58,2
3 Dologi kiadások 288,0 300,2
3 MTA Tudóstámogatás
1 Működési költségvetés
1 Béralap 229,0 205,5
2 Társadalombiztosítási járulék 101,4 92,9
3 Dologi kiadások 17,0
4 Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 1,4
3 MTA Könyvtára
1 Működési költségvetés
1 Béralap 54,6 80,5
2 Társadalombiztosítási járulék 23,8 38,1
3 Dologi kiadások 76,8 114,1
4 MTA természettudományi kutatóintézetei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1 589,3 2 163,1
2 Társadalombiztosítási járulék 678,0 940,3
3 Dologi kiadások 1 219,1 3 470,6
2 Felújítás 202,9
5 MTA társadalomtudományi kutatóintézetek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 388,6 624,1
2 Társadalombiztosítási járulék 145,5 238,9
3 Dologi kiadások 87,4 580,3
2 Felújítás
6 MTA területi akadémiai központok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 12,0 17,7
2 Társadalombiztosítási járulék 5,0 7,9
3 Dologi kiadások 18,6 30,2
2 Felújítás 3,6
7 MTA kutatást kiszolgáló szervezetei
1 Kutatást kiszolgáló szervek támogatott kutatóhelyek nélkül
1 Működési költségvetés
1 Béralap 66,7 86,0
2 Társadalombiztosítási járulék 29,5 42,3
3 Dologi kiadások 48,2 431,4
2 Felújítás 11,3
2 MTA támogatott kutatóhelyek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 170,5 333,4
2 Társadalombiztosítási járulék 75,0 144,4
3 Dologi kiadások 34,4 95,9
2 Felújítás
8 MTA egyéb intézményei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 34,6 49,6
2 Társadalombiztosítási járulék 14,9 22,1
3 Dologi kiadások 61,8 86,7
2 Felújítás 9,1
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 293,9
2 Felújítás 244,4
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 100,0 99,9
2 Célelőirányzatok
1 Tudós társaságok támogatása
3 Dologi kiadások 13,6 13,5
2 Tudományos könyv- és folyóiratkiadás
3 Dologi kiadások 98,7 103,4
3 Nemzetközi kapcsolatok
3 Dologi kiadások 164,0
4 Fiatal kutatók pályázatos támogatása
1 Béralap 81,0
2 Társadalombiztosítási járulék 22,2
3 Dologi kiadások 1,8
3 Fejezeti tartalék
1 Béralap 23,8
2 Társadalombiztosítási járulék 8,5
3 Dologi kiadások 46,0 12,6
XXI. fejezet kiadásai összesen: 6 538,1 11 385,3
XXII. MAGYAR TÁVIRATI IRODA
1 Magyar Távirati Iroda gazdálkodó szervezete
1 Működési költségvetés
1 Béralap 73,1 74,1
2 Társadalombiztosítási járulék 31,5 32,1
3 Dologi kiadások 8,8 8,9
2 Magyar Távirati Iroda intézmény
1 Működési költségvetés
1 Béralap 440,0 414,4
2 Társadalombiztosítási járulék 176,6 148,3
3 Dologi kiadások 515,0 741,2
2 Felújítás 28,0 22,0
3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 50,0 50,0
XXII. fejezet kiadásai összesen: 1 323,0 1 491,4
XXV. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 90,0 98,9
2 Társadalombiztosítási járulék 39,3 44,9
3 Dologi kiadások 85,1 114,2
XXV. fejezet kiadásai összesen: 214,4 258,0
XXVI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
1 KSH Központi Igazgatás
1 Működési költségvetés
1 Béralap 338,0 370,2
2 Társadalombiztosítási járulék 135,5